Handen tekort KNLC kommentaar Nieuwe bewindslieden op ministerie LNV Natuur versus landbouw? Landbouwschap wil werkgroep groene" brandstoffen DLV moet eerst kwaliteit leveren Meer peen in Frankrijk Proceskoördinator A0C opgeheven Gabor en Bukman: Nieuwe kansen Videofilm tarra Met ingang van vrijdag 28 septem ber is drs. P. Bukman benoemd tot minister van Landbouw, Natuurbe heer en Visserij in het Derde Kabinet-Lubbers. Per gelijke datum is benoemd tot Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visse rij, drs. J.D. Gabor. Drs. P. Bukman Drs. P. Bukman Pieter (Piet) Bukman werd op 7 fe bruari 1934 geboren te Delft. Na het behalen van zijn HBS-B-diploma studeerde hij sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1961 trad de heer Bukman als sociaal-economisch voorlichter in dienst van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) Holland- Brabant. In 1965 volgde zijn benoe ming tot secretaris tuinbouw van de landelijke CBTB en in 1971 werd hij algemeen secretaris van deze orga nisatie. Op 13 oktober 1975 werd hij geko zen tot landelijk voorzitter van de CBTB: een functie, die hij tot 1980 vervulde. In de periode 1975-1980 was hij tevens lid van het dagelijks bestuur en voorzitter van het Land bouwschap (1976-1978). Verder was de heer Bukman in deze periode vice-voorzitter van het Centraal Or gaan van de Economische Betrek kingen met het buitenland en voor zitter van de Stichting Public Relati ons Land- en Tuinbouw. Voorts was de heer Bukman een aantal jaren lid van o.a. de Sociaal Economische Raad en het presidium van het Co mité des Organisations Profession als Agricoles (COPA). Op 10 okto ber 1980 werd hij gekozen tot voor zitter van het CDA. Vanaf 1980 was de heer Bukman vice-voorzitter en vanaf 1985 voorzitter van de Euro-' pese Volkspartij, de overkoepeling van Christen-Democratische partij en in de EG-lidstaten. Voorts is hij vanaf 1980 lid geweest van het poli tiek buro van de Europese Unie van Christen-Democraten (EUCD). Van 1981 tot 1986 was drs. Bukman lid van de Eerste Kamer der Staten- Generaal. De heer Bukman was voorts lid van de Raad van Toezicht van de RABO-bank Nederland, lid van de ledenraad van het verzekeringscon cern AEGON, voorzitter van de Ne derlandse FAO-co'mité, voorzitter van de Landbouwcommissie Ont wikkelingssamenwerking van het Landbouwschap en bestuurslid van de Stichting Christelijke Pers. Drs. Pieter Bukman was vanaf 14 juli 1986 minister voor Ontwikke lingssamenwerking in het Tweede Kabinet-Lubbers en werd op 7 no vember 1989 benoemd tot Staatsse cretaris van Economische Zaken in het Derde Kabinet-Lubbers. De heer Bukman is gehuwd met me vrouw Caroline H. Boon. Zij heb ben twee dochters en drie zonen. Drs. J. Gabor Drs. J. Dzsinpisz Gabor werd op 14 maart 1940 geboren te Györ, Hon garije. Na het behalen van zijn HBS- B diploma studeerde hij internatio nale bestuurswetenschappen aan de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg. Hij behaalde daar zijn doc toraalexamen in 1966. 55 Het Landbouwschap heeft premier Lubbers gevraagd een interdeparte mentale werkgroep in te stellen die met konkrete voorstellen moet ko men voor het invoeren van motor brandstoffen gemaakt uit land- bouwprodukten. Gedacht wordt aan bio ethanol en koolzaadolie, die zo wel in pure vorm kunnen worden toegepast als gemengd met benzine en dieselolie. Uit een recent rapport van de Natio nale Raad voor het Landbouwkun dig Onderzoek blijkt dat bio-ethanol voor het milieu grote voordelen heeft. Ook het energierendement steekt gunstig af tegen dat van benzi ne en andere fossiele brandstoffen. Bovendien maakt de produktie van groene brandstoffen uit landbouw- produkten ons werelddeel minder afhankelijk van de olieproducerende landen. Omdat deze afhankelijkheid alleen maar zal toenemen ligt hier volgens het Landbouwschap een ex tra argument om het gebruik van groene brandstoffen aktief te be vorderen. Op dit moment zijn brandstoffen uit graan, suikerbieten, koolzaad en dergelijke nog duurder dan fossiele brandstoffen. Het Landbouwschap De Franse oogst van peen voor de verse markt zal komend seizoen ca. 9% groter zijn dan in het afgelopen seizoen. De oogstverwachtingen lig gen op ca. 431.500 ton voor vroege- en bewaarpeen. Voor de oogstperio- de september t/m eind april raamt men de produktie op 310.000 ton. Dit is 12% meer dan de oogst van vorig seizoen. Vrijdag 5 oktober 1990 vindt dat dit bezwaar kan worden ondervangen door de bestaande hef fingen en accijnzen op transport brandstoffen aan te passen. Ook met behulp van het EG- instrumentarium moet het gebruik van agrarische grondstoffen voor niet-voedseldoeleinden worden be vorderd. De EG zou hiervoor een deel van de exportsubsidies kunnen bestemmen, evenals het geld dat nu beschikbaar is voor het braakleggen van akkerbouwgrond. De proceskoördinator, het orgaan dat de oprichting van de AOC's moest begeleiden, is per 1 oktober 1990 opgeheven. Het voorstel voor het 'Plan van Situering en Spreiding' van agrarische scholen wordt begin oktober aan de minister aangebo den. Hij heeft het laatste woord. Op 1 augustus 1990 zijn er 17 AOC's gestart, zij het niet allemaal volgens het fusieplan. Eenentwintig AOC's hebben zich gemeld om opgenomen te worden in het voorstel van de pro ceskoördinator voor het Plan van Si tuering en Spreiding. De proces koördinator heeft geen oordeel kun nen/willen uitspreken over nieuwe aanvragen, omdat er nog steeds aan vragen binnenkomen. De begelei dingskommissie voor herplaatsing en omscholing van boventallige per soneelsleden, in het kader van het sociaal beleid, is op 17 september geïnstalleerd. In deze kommissie hebben zitting personeelsvakorgani saties, de overheid en besturenbon den. Voor het KNLC heeft mevrouw Karsemeijer zitting in deze kom missie. Drs. J. Gabor In 1966 trad de heer Gabor in dienst van het Ministerie van Economische zaken, waar hij werkzaam was op de afdeling Industriële Integratie Zaken en de afdeling Scheepsbouw. Van 1972 tot 1983 was hij werkzaam bij de Gemeente 's-Gravenhage waar hij achtereenvolgens de functies van plaatsvervangend hoofd afdeling Economische Zaken, onderzoek- coördinator van de gemeente, hoofd Kabinet van de Burgemeester en hoofd afdeling Economische Zaken en tevens coördinator Wederop bouw Scheveningen bekleedde. Van 1983 tot heden was de heer Gabor Burgemeester van de gemeente Haaksbergen met onder andere de portefeuille Financiën en Economi sche Zaken. Staatssecretaris Gabor werd in 1968 lid van de toenmalige Katholieke Volkspartij en in 1980 lid van het Christendemocratisch Appel (CDA). Van 1974 tot 1978 was hij lid van de gemeenteraad van Woer den en van 1976 tot 1978 tevens lid van het Dagelijks Bestuur van het Overlegorgaan Midden-Holland. Van 1978 tot 1983 was hij lid van de Provinciale Staten van Zuid- Holland, de laatste twee jaar als fractievoorzitter en in 1982 als lijst trekker. Van 1986 tot 1990 was hij fractievoorzitter van het CDA in het Intergemeentelijk Overlegorgaan Twente. Tevens was de heer Gabor van 1989 tot 1990 lid van de CDA- Programcommissie Tweede Kamer Verkiezingen voor de sector Binnen lands Bestuur en Politiezaken. De heer Gabor is gehuwd met me vrouw C.J.C. Koomen. Zij hebben twee dochters. Staatssecretaris Gabor zal worden belast met de volgende beleidsterrei nen van het departement: - Natuur-, Milieu- en Faunabeheer; - Staatsbosbeheer; - Bos- en Landschapsbeleid; - Verwerving en beheer van gronden met inbegrip van het Relatienota- beleid; Landinrichting; - Openluchtrecreatie; - Voedings-en kwaliteitsbeleid; - Keuring van vee, vlees en andere agrarische produkten; - Gezondheid en welzijn van dieren; - Planteziekten en gewasbe scherming. De natuurbescherming' vreest dat de komst van een staatssecretaris op Landbouw weer kan leiden tot een scheiding van taken. Landbouw versus natuur en mi lieu in plaats van hand in hand. Een staatssecretaris zit boven dien niet altijd in de minister raad, hij komt alleen als er iets speelt op zijn beleidsterrein. De natuurbescherming heeft erva ring met een staatssecretaris. Bij CRM (het lijkt zo lang geleden) was er een staatssecretaris belast met natuur. Wie herinnert zich niet de zeer felle diskussies en protestborden in het land toen Meijer (de huidige Commissaris van de Koningin in Drenthe en actief lid van de kommissie van goede diensten voor de akker bouw) in 1975 de groene nota's overal verdedigde. De kreet 'boe ren zijn geen parkwachters' klinkt nu soms nog door. Met de opheffing van CRM en de overstap van natuur naar het mi nisterie van landbouw leek de na tuurbescherming niet gelukkig. Integendeel, het werd als een roofoverval bij donkere nacht er varen. Maar alles went blijkbaar en zelfs zo sterk dat de natuurbe scherming nu weer bevreesd is voor splitsing van taken en voor een ondergeschikte positie. Deze reactie verbaast me wel wat. De afgelopen periode is mij zelden of nooit gebleken dat de natuur bescherming zo tevreden was met de minister van Landbouw, Na tuurbeheer en Visserij. Vaak bleef men aandringen op een vol waardige behandeling in het de partement. En vaak bleef men strijden vanuit een soort underdog-positie. Nu is er weer een staatssecretaris belast met natuurbeleid. Een zware portefeuille, althans voor de PvdA voldoende zwaar om akkoord te gaan met een nieuwe CDA-staatssecretaris. De katho liek Gabor gaat de gereformeer de Bukman terzijde staan. De taakverdeling is helder: Bukman doet Landbouw, Voedselvoorzie ning en Visserij, Gabor gaat over de Landelijke Gebieden en Kwa liteitszorg, inclusief Natuur, Mi lieu en Faunabeheer. Als de heren Bukman en Gabor goed weten samen te werken, is de vrees van de natuurbescher ming onterecht. Dan vindt er geen splitsing plaats tussen land bouw en natuur. In plaats daar van krijgt de natuur meer politie ke tijd. Tot nu toe richtte de mi nister zich vooral op de LaVo- poot, inclusief het Brusselse werk. Daar ging de meeste poli tieke tijd in zitten. Natuurbeheer en Visserij kregen minder politie ke aandacht, ondanks het feit dat beiden in de naam van het minis terie voorkomen; Waar het ge brek aan politieke aandacht voor de visserij toe heeft geleid is in middels zeer duidelijk. Met de natuur zal en hoeft het niet de zelfde kant op te gaan. De route naar de ontwikkeling van een duurzame, concurrerende en vei lige landbouw vraagt volgens mij veel politieke aandacht. Het is dan in niemands belang als Buk man wordt geprofileerd als boe- renminister en Gabor als na tuurstaatssecretaris. Ik ben benieuwd hoe het nieuwe tweetal de eerst test zal doorstaan. Dan kunnen ze laten zien dat ze een tandem vormen en bovendien dezelfde kant op fietsen. Jan Brinkman algemeen secretaris KNLC De Dienst Landbouwvoorlichting (DLV) moet zich eerst richten op het leveren van kwaliteit. Dan kunnen te zijner tijd tarieven gehanteerd wor den. Dit was de mening van de be- leidskommissie onderwijs over het rapport van DLV 'Samenwerking, voorlichting en onderwijs'. In de notitie Samenwerking, voor lichting en onderwijs stelt de DLV dat per voorlichtingsteam maximaal 100 lesuren in het reguliere onder wijs gegeven kunnen worden en maximaal 20 lesuren per persoon. De beleidskommissie kan zich hierin vinden, maar vindt wel dat deze re gel flexibel moet zijn. Verschuiven bijvoorbeeld van het ene jaar naar het andere jaar moet kunnen en hele goede lesgevers zouden voor meer dan twintig uur beschikbaar moeten kunnen zijn. In het verleden vond er bij het kur- susonderwijs een verrekening plaats tussen de Direktie Landbouwonder wijs en de takdirekties van het minis terie van landbouw van 100.000 per jaar. Het nu voorgestelde tarief van 47,50 per lesuur levert een aanzienlijk hoger bedrag op. Dit zal betekenen dat kursisten meer voor hun kursussen moeten betalen. Dat betekent medefinanciering door het bedrijfsleven, terwijl dat pas in 1993 aan de orde is, stelde de beleidskom missie onderwijs. Veel fruitbedrijven komen handen te kort om de al weer op z'n eind lopende fruitoogst binnen te halen. Topdrukte in de boomgaarden en dus ook op de veilingen. Op de veiling CVZ in Kapelle werd een rekordaanbod van appels en peren genoteerd. Bij de appels is onder andere een toename te zien van het aanbod van de Boskoop, Golden Delicious en Jonagold. Zoals bekend heeft het Instituut voor Rationele Suikerproduktie, op verzoek van de "Tarrawerkgroep van de Nederlandse Suikerin dustrie", een videofilm gemaakt die de tarraproblematiek bij suikerbie ten behandelt. De film duurt circa 25 minuten en geeft de verwerkingspro blemen aan van met veel tarra gele verde bieten. Tevens wordt aandacht geschonken aan de "Tarrabijdrage- regeling", zoals deze momenteel van toepassing is. Daarnaast worden er mogelijkheden aangehaald, die de bietenteler en de loonwerker hebben om bieten te kunnen leveren met een zo laag mogelijk tarrapercentage. Voor het lenen van deze videofilm kan men zich wenden tot het Insti tuut voor Rationele Suikerproduktie te Bergen op Zoom. Het telefoon nummer is 01640-34970

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 5