Zeeuwse milieunota gaat te veel voorbij aan praktijk Pelsdierenhouderij ver in de rode cijfers BHLB Kritiek op bijdrage aan beroepsonderwijs vragen >ij teeltpacht ïeeft nog PPD schrapt twee boscomplexeu in West Zeeuws-Vlaanderen Landbouwschap in reaktie aan provincie: Oud-direkteur LEI overleden Hergebruik steenwol voor bakstenen Beleidskommissie onderwijs: In de pelsdierenfokkerij gaan de zaken niet naar wens (foto: APS/Peter Mastenbroek) In zijn recent gehouden vergadering stelt de Gewestelijke Raad voor Zee land van het Landbouwschap de reactie op het ontwerp Provinciaal Milieubeleidsplan 'Kerend tij' vast. De Raad benadrukt dat bij het for muleren van beleidsdoelstellingen niet voorbijgegaan mag worden aan initiatieven die reeds door de sector zijn opgepakt. In dit verband is het Integraal Milieu Actieplan van het Landbouwschap leidraad voor de agrarische sector om daar waar dit De oud-direkteur van het Landbouw-Ekonomisch Instituut (LEI) is op woensdag 26 september jl. overleden. Hij was van 1946 tot aan zijn pensionering in 1981 aan het LEI verbonden; de laatste zestien jaar daarvan als direkteur. In zijn begintijd bij het LEI, vlak na de oorlog, werd Adriaan Maris be trokken bij de leiding van de toen juist opgerichte afdeling Streekon- derzoek (tegenwoordig Struktuuron- derzoek). Maris promoveerde in 1951 op een proefschrift over het kleine-boerenvraagstuk op de zand gronden. In 1963 werd hij benoemd tot adjunkt-direkteur van het LEI; twee jaar later tot direkteur. In 1966 werd hij bovendien lector en later hoogle raar aan de Technische Hogeschool Delft. Rond 1970, toen het LEI on der de Direktie Landbouwkundig Onderzoek van het Ministerie van Landbouw en Visserij werd gebracht en het personeel in Rijksdienst kwam, heeft hij de plaats en beteke nis van het LEI binnen het land bouwkundig onderzoek op duidelij ke wijze vastgelegd. Een van de hoofdpunten op de ver gadering van de beleidskommissie onderwijs van het KNLC was de rijksbegroting. Het kabinet stelt voor om het bedrijfsleven te laten meebetalen aan het beroepsonder wijs. De kommissie is fel tegen de ongelijke behandeling van beroeps onderwijs ten opzichte van het alge meen onderwijs en het VWO. Het kabinet vraagt in de begroting een bijdrage van het bedrijfsleven voor het beroepsonderwijs. Het gaat om de volgende bedragen: 65 mil joen van deelnemers leerlingenwe zen, 30 miljoen uit de CBA-ppt (Gentraal Bestuur voor de Arbeids- vporziening) en 55 miljoen via Eko- nomische Zaken ter financiering van de inventaris. Daarnaast stelt de re gering voor het budget voor projek- ten in het beroepsonderwijs in te krimpen en wordt de overheidsbij drage aan de landelijke organen voor het leerlingenwezen gekort met 45 miljoen. De beleidskommissie onderwijs trok zeer fel van leer tegen deze ongelijke behandeling met het algemeen vor mend onderwijs en het voorberei dende wetenschappelijk onderwijs. Daarnaast vraagt de kommissie zich af of de overheid zonder dat de an dere partners het weten een graai uit de CBA-pot kan doen. Daarbij wijst de kommissie op het grote verschil tussen het agrarisch leerlingwezen en het leerlingwezen in het overig on derwijs. Grote bedrijven hebben vaak hun eigen bedrijfsopleidingen ondergebracht in het leerlingwezen. Maar vooral voor het midden- en kleinbedrijf zullen de voorstellen zeer nadelig uitpakken. Sommige ideeën uit het rapport-Rauwenhoff zijn al in de begroting meegenomen 4 mogelijk is tè komen tot een milieu vriendelijker landbouw. Zo heeft de landbouw onder meer zijn verant woordelijkheid genomen ten aanzien van de inzameling van verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen. De provincie dient voor deze ont wikkeling en de daar uit voortvloei ende gedragswijziging oog te hebben en dit niet te doorkruisen met beleid dat teveel bepaald wordt door abso lute reductiepercentages en mager onderbouwde maatregelen. Zeker nu de provinciale nota niet op zich zelf staat doch in de praktijk wordt beschouwd als een van de vele mi lieunota's dreigt het gevaar dat een onvoldoende maatschappelijk draagvlak zal ontstaan. Immers, alle doelstellingen zullen hun vertaling op individueel bedrijfsniveau moe ten hebben. Van groot belang is het daarom dat deze doelstellingen voor de individuele agrariër bereikbaar zijn en dat het overzicht hierin be houden blijft. Wanneer beleidsvoor nemens voorbij gaan aan dit aspect is de geloofwaardigheid van het overheidsbeleid in het geding. In de problematiek van de ver mesting dicht de provincie een be langrijke rol toe aan de landbouw als het gaat om de uitspoeling van stikstof. De Raad acht de benade ring van de provincie ongenuanceerd en onvoldoende onderbouwd op dit punt. Er zal volgens de Raad funda menteel onderzoek dienen te worden uitgevoerd naar de gehele stikstof- problematiek, waarbij alle bronnen betrokken dienen te worden, niet op de laatste plaats de natuurlijke kwelstroom. Overigens meent de Raad dat veel van de voorgestelde maatregelen reeds in de praktijk worden toege en dit alles onder het mom van de rooskleurige ekonomie. De beleids kommissie vindt dat de bezwaren in het najaarsoverleg aan de orde moe ten komen. Taak OCL De nieuwe AOC-raad zal een aantal taken op zich nemen die voorheen in de onderwijskommissie Landbouw schap (OCL) aan de orde kwamen. De OCL heeft een tweeledige taak: het adviseren van het bestuur van het Landbouwschap over onderwij- saangelegenheden en het voeren van het overleg namens het primaire agrarische bedrijfsleven met de over heid en maatschappelijke organisa ties. Door de oprichting van de AOC-raad zal de OCL zich meer als bedrijfsleven kunnen opstellen. De AOC-raad kan zich met de meer schoolspecifieke taken bezighouden. Elke organisatie die in de OCL ver tegenwoordigd is zal de eigen verte genwoordiging kritisch moeten be kijken. De beleidskommissie spreekt zich uit voor een vertegenwoordi ging van bedrijfsgenoten en onder wijsdeskundige medewerkers van de landbouworganisaties POOC's De beleidskommissie onderwijs blijft op het standpunt staan dat de Provinciale Overleg Organen Cursu sonderwijs (POOC's) moeten blij ven bestaan, ook in provincies waar één AOC komt. Daar zijn verschil lende argumenten voor. De POOC's zijn breed samengesteld en er zijn meer kursussen dan alleen de gesub sidieerde. Ook het verband met de struktuur van de arbeidsvoorziening is een belangrijk argument, vindt de kommissie. past. De Raad juicht onderzoek naar betere aanwendingstechnieken van dierlijke mest toe. Nu al wordt veel dierlijke mest toegediend voor het inzaaien van groenbemesters en/of ondergewerkt met gehakseld stro. Dit betekent een aanzienlijke reduc tie van de uitspoeling. De Raad heeft voor het uitrijden van dierlijke mest in de zomerperiode een gedragsregel opgesteld om stankoverlast zoveel mogelijk te beperken. Aan verdere stimulering van dergelijke aanpas singen in de bedrijfsvoering werkt de Raad graag mee. Gewasbescherming Terugdringen van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen kan naar de mening van de Raad worden bevorderd. Wel dient ook in dit ge val het provinciale beleid op het rijksbeleid te worden afgestemd zo dat dit op praktijkniveau uitvoer baar is en de Zeeuwse agrarische be drijven niet in een ongunstige kon- kurrentiepositie komen t.o.v. de overige agrarische bedrijven in Ne derland. Het heeft de Raad verwonderd dat de provincie overweegt de Distelver ordening in te trekken. De argu mentatie is naar de mening van de Raad volstrekt onjuist en zal in de praktijk door verschuiving van de problematiek alleen maar tot een in tensievere inzet van herbiciden lei den. Opvallend is het overigens dat in het kerend tij volledig voorbij is gegaan aan de mogelijkheid om dis tels mechanisch te bestrijden. Westland Recycling BV gaat half oktober van start met dc recyling van steenwolmatten. Het speciaal voor dit doel opgerichte bedrijf heeft een procédé ontwikkeld waar bij uitgezeefde steenwol wordt ge bruikt voor de fabricage van bakste nen. Voor de telers resulteert dit in een gunstige prijs: 24,50 per kubie ke meter exclusief BTW en transport. Westland Recycling BV heeft niet gekozen voor hergebruik van steen wol in de tuinbouw. Dit levert te veel gevaar op voor verspreiding van ziektekiemen en - na enkele keren hergebruik - de ophoping van meta len in de mat. Het scheiden van steenwol en plastic vindt plaats in één van de hallen van containerbe- drijf Olsthoorn BV in Poeldijk. Het gezeefde restprodukt wordt ver werkt bij de baksteenindustrie. Westland Recycling BV is twee jaar bezig geweest met de ontwikkeling van het procédé en heeft er inmid dels octrooi op aangevraagd in Ne derland, België, Frankrijk en Duits land. De baksteenindustrie is erg in genomen met deze nieuwe manier om steenwol te verwerken. Het stelt hen in staat een steen te produceren die een hogere isolatiewaarde heeft en lichter van gewicht is. De Bond van Landpachters en Hy- potheekboeren in Nederland (BHLB) blijft zich verzetten tegen de voorgestelde nieuwe pachtvormen met uitzondering van de teeltpacht. De nieuwe pachtvormen voegen vol gens de bond nieuws toe aan het instituut pacht, ondergraven slechts de bescherming van de Pachtwet en leiden tot veel hogere pachten door dat de toetsing aan de pachtnormen achterwege blijft. Zoals bekend is ook de ZLM falikant tegen wijzigin gen in ons pachtstelsel. Teeltpacht acht de ZLM onder voorwaarden eventueel wel verdedigbaar. De BHLB meent dat teeltpacht een Het rendement in de pelsdierenhou derij is op een dieptepunt beland. De afgelopen vijf jaar zijn de prijzen per vel gedaald van 70,naar 28,—. Vanaf 1985 is, gezien de gunstige bedrijfsresultaten, het aan tal fokdieren met 40% gestegen. Veel van die nieuwe bedrijven zijn al afgevallen of staan op het punt de zaak te ontruimen. Vooral in Denemarken zijn de aan tallen fors toegenomen. Een ander negatief punt zijn de drie zachte win ters op rij. Een kleine pleister op de wond is de verlaagde voerprijs. Toch liggen de voerkosten met 35,per nerts boven de opbrengstprijs van een vel. Slechts die bedrijven die al een groot aantal jaren bezig zijn zul len het kunnen overleven. Het ziet er naar uit dat het volgend jaar beter wordt. Begin 1991 ver- De Provinciale Planologische Dienst komt gedeeltelijk tegemoet aan de bezwaren, die onder andere vanuit de agrarische sektor zijn ingebracht tegen de streekplanuitwerking voor het kustgebied van West Zeeuws- Vlaanderen. Het nieuw aan te leggen bos wordt met 75 ha teruggebracht tot 225 ha. Dit blijkt uit het ant woord van de PPD op de inspraak reacties, die in groten getale zijn in gediend. Diverse afdelingen van de ZLM, het kringbestuur van West Zeeuws- Vlaanderen, het Landbouwschap in Zeeland en een groot aantal indivi duele landbouwers hadden bezwaren ingediend tegen de streekplanuitwer king. De algemene vrees bestaat dat de landbouwbelangen ondergeschikt worden aan de belangen van natuur en recreatie. De claims die vanuit na tuur en milieu op agrarische gronden worden gelegd stellen het voortbe staan van de agrarische bedrijven in de waagschaal en zullen de wildscha- de op de resterende gronden doen bijna onmisbare vorm van grondex ploitatie is geworden. Zij komt al op grote schaal semi-legaal voor. Het terugdringen van grondontsmetting en de uitbreiding van de zogenaam de reizende teelten zijn hieraan de bet. Registratie van teeltpacht door de Grondkamers is haar de mening van de BHLB noodzakelijk. De Grondkamers kunnen dan tevens konstateren of niet hele bedrijven in teeltpacht worden uitgegeven en of degenen die grond in teeltpacht uit geven daar wel toe gerechtigd zijn. Teeltpacht moet kunnen plaatsvin den zonder toetsing aan de pacht normen, aldus de BHLB. De markt wacht men een aanbod van 28 mil joen vellen. Drie jaar terug waren er dat, op wereldnivo, nog 58 miljoen. De jaarlijkse vraag ligt rond de 38 miljoen. Door deze te verwachten te kortsituatie worden fokkers door veilinghuizen benaderd om huiden in te vriezen. Om kostendekkend te kunnen werken moet een huid 50,opbrengen. Vellen van reuen brengen bijna twee keer zoveel op als die van teven. Voor een lange bontjes zijn altijd nog 40 vellen no dig. Amerika en Japan zijn de groot ste afnemers waarna landen als Duitsland, Italië en Frankrijk ko men. Akties tegen het dragen van bont lijken afgelopen. Het anti bontcomité in Nederland is opgehe ven. Ondanks sterk verlaagde prij zen van pelzen is het bont weinig in prijs verlaagd. JvT toenemen. Men vindt bovendien dat bossen niet in het landschap passen. De PPD is van mening dat bij nader inzien het bos bij Breskens en het bos in de Provoostpolder bij Groede kunnen worden geschrapt. Dit bete kent een vermindering met 75 ha. Landinrichting De bezwaarmakers vanuit de land bouw vinden de PPD niet aan hun zijde waar zij hebben gepleit voor ruilverkaveling in plaats van landin richting. Volgens de PPD zijn er in het gebied zoveel niet-agrarische be langen in het geding dat de beslissing hierover niet kan worden overgela ten aan een stemming onder voorna melijk agrarische grondeigenaren en gebruikers. Bij herinrichting neemt zoals bekend Provinciale Staten de beslissing. Volgens de PPD geeft herinrichting de meeste kansen op spoedige plaatsing van het projekt op het voorbereidingsschema Lan dinrichting 1991. Bij herinrichting is tevens onteigening mogelijk. moet hier zijn werk doen. Vragen De BHLB heeft nog wel een aantal andere vragen rond teeltpacht. Zo wil de Bond onderzoeken of het mo gelijk is dit recht ook aan pachters te geven. Verpachtende niet- bedrijfsgenoten zouden in elk geval moeten worden uitgesloten. De BHLB is van mening dat maximaal 20 a 25% van het bedrijf in teelt pacht mag worden uitgegeven. Teeltpacht zou niet mogelijk moeten zijn voor extensieve akkerbouwge wassen, zoals granen, graszaad, con- servenerwten, veldbonen en der gelijke. Vrijdag 5 oktober 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 4