Financiële steun voor aanleg zoetwaterpijp Zuid-Beveland In memoriam over geld en goed Wachttijden veerdienst onaanvaardbaar Huwelijksvoorwaarden en testament Buro Arbeidsvoorziening start werkzaamheden Rol PCBL's in diskussie bij aanwijzen natuurontwikkelingsgebieden De algemene arbeidsongeschikt heidswet (AAW) geeft een maande lijkse uitkering aan iedere Nederlan der die langer dan één jaar arbeids ongeschikt is. Velen maken gebruik van deze regeling. Minder bekend is de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor zogenaamde 'voor zieningen' in het kader van de AAW. Wat zijn deze voorzieningen en hoe luiden de voorwaarden. Werk- en leefvoorzieningen Voorzieningen in het kader van de AAW zijn hulpmiddelen voor men sen jonger dan 65 jaar bedoeld om (verdere) arbeidsongeschiktheid te Op zondag 30 september jl. overleed na een moedig gedragen ziekte onze voorzitter de heer K.P. Baren<lregt op de leeftijd van 56 jaar. Vele jaren was hij bestuurslid van onze vereni ging, waarvan de laatste jaren als voorzitter. Ook in de kring was hij als bestuurslid aktief. Verder was zijn inzet op fruitteeltgebied groot. Wij hebben zijn inzet altijd ten zeerste gewaardeerd. Wij wensen zijn vrouw en kinderen kracht toe om dit verlies te dragen. Dat hij moge rusten in vrede. Bestuur en leden ZLM-afdeling Kruiningen voorkomen. Het is niet noodzakelijk dat u een uitkering hebt. Ze zijn dan ook bedoeld om arbeidsongeschikt heid te voorkomen. Voorzieningen kunnen worden inge deeld in werkvoorzieningen en leef voorzieningen. Werkvoorzieningen kunnen nodig zijn om een bepaald soort werk te verrichten of die nodig zijn om iemand voor een bepaald werk geschikt te maken, bijvoor beeld een speciale trekkerstoel, aan passingen aan gebouwen. Daarnaast kent men leefvoorzienin gen; zij zijn bedoeld ter verbetering van de levensomstandigheden, zoals buitenvervoer (taxikosten, invali- denwagen), binnenvervoer (rolstoel, traplift), extra stook- en waskosten in verband met ziekte of handicap, dieetkosten en huishoudelijke hulp. Daarnaast kan een oudere werkende alleenstaande bij dreigende arbeids ongeschiktheid een bijdrage (voor ziening) krijgen voor korter werken of huishoudelijke hulp. Voor het aanpassen van de woning geldt een aparte bijdrage die men bij de Ge meente moet aanvragen. Let op! Niet vergoed worden zaken die alge meen gebruikelijk zijn zoals fietskle- ding en beddegoed. Evenmin wor den voorzieningen vergoed die op grond van de AWBZ of ziekenfonds vergoed worden en bedragen kleiner Het is een vrij gebruikelijke zaak om bij het aangaan van een huwelijk na te denken over het laten opstellen van huwelijksvoorwaarden. De be doeling daarvan is vast te leggen wat de aanstaande huwelijkspartners aan bezittingen meebrengen in het huwelijk. Deze bezittingen blijven derhalve toebehoren aan degene die ze inbrengt. Daarnaast wordt in de akte van hu welijksvoorwaarden vastgelegd wat er moet gebeuren met de besparin gen tijdens het huwelijk. Onder besparingen worden hier verstaan de niet verteerde inkomens, indien het inkomen groter is geweest dan de huishoudelijke uitgaven. Maar ook kan tot de besparingen worden gere kend de waarde-aangroei van bezit tingen gedurende het huwelijk. Af zonderlijk wordt veelal geregeld dat hetgeen een der partners aan schen kingen of erfenissen ontvangt dit persoonlijk vermogen van haar/hem wordt. De huwelijksvoorwaarden hebben derhalve ten doel te voorko men dat er een vermogensvermen ging van de beide vermogens plaats heeft. Daarnaast is het een goede mogelijkheid te voorkomen dat het vermogen van de ene partner mede aansprakelijk wordt voor de schul den van de andere partner. Een ander argument voor het maken van huwelijkse voorwaaarden is ge legen in het feit dat daarmee kan worden voorkomen dat bij echt scheiding ongewild een zodanige fi nanciële scheiding tot stand komt dat daarmee het familiebedrijf moet worden prijsgegeven. Daarom is het aan te raden bij het aangaan van een huwelijk over te gaan tot het maken van huwelijkse voorwaarden. Maar daarmee is nog niet alles geregeld zo als mij deze week weer bleek. Een vader en zoon bij mij op bezoek dachten met het hebben van huwe lijkse voorwaarden alles goed gere geld te hebben, mede in verband met de komende overdracht van het be drijf. Daarbij heb ik hen uitgelegd dat wanneer de zoon en schpon- Vrijdag 5 oktober 1990 dochter (nog) geen kinderen hebben wanneer onverhoopt de zoon komt te overlijden, de schoondochter de enige erfgenaam van de zoon is en dus niet (mede) de ouders. Dit bete kent dat zij op dat moment de boer derij erft van haar man. Na hertrou wen komt er een geheel vreemde fa milie op het bedrijf te zitten, hetgeen voor de voormalige eigenaar (ex- schoonouders) misschien niet precies gewenst is. Deze situatie zou kunnen worden voorkomen middels een testament. In het testament van de zoon zou b.v. kunnen worden opgenomen dat wanneer hij kinderloos zou komen te overlijden de familieboerderij te rug gaat naar zijn eigen familie (ouders danwel broers of zusters). Deze bepaling hoeft niet nadelig te zijn voor de achterblijvende weduwe van de zoon indien deze het vrucht gebruik (tot datum hertrouwen) krijgt van de nalatenschap van haar man. Op deze manier blijft zij niet financieel onverzorgd achter. De les uit dit verhaal is daarom deze. Naast huwelijkse voorwaarden is het nodig tevens een testament te laten opmaken, omdat huwelijkse voor waarden niets regelen over wat er met iemands vermogen na zijn over lijden moet gebeuren. De verdeling van de nalatensohap onder bloedver wanten geschiedt als volgt in vier on derling gelijkwaardige groepen: 1echtgenoot en eigen kinderen van de overledene 2. ouders, broers en zusters en hun kinderen 3. grootouders en verdere verwan ten in de opgaande lijn 4. andere verwanten in de zijlijn tot en met de zesde graad Is er een verwante uit de eerste groep aanwezig dan vervallen daarmee de verwanten uit de volgende groepen. Of anders gezegd: verwanten uit een groep kunnen niet erven zolang er nog verwanten uit een vorige groep aanwezig zijn. De slotkonklusie is derhalve: laat in ieder geval ook een testament opstellen. B. Veerbeek dan 175,21. De 65-plussers zijn uitgesloten van voorzieningen uit de AAW. Voor wat betreft de voorzie ningen: werk- en leefkilometers, taxikosten en telefoon geldt een in komensgrens van maximaal 48.230,bruto per jaar. Aanvraagformulieren voor een voorziening in het kader van de AAW kunt u verkrijgen bij het Post kantoor. J.L. Mieras bestemmings plannen Dongen Herzieningen worden voorbereid voor gedeelten van het bestem mingsplan "Buitengebied" en Ach terberg. De voorbereidingsbesluiten met bijbehorende tekeningen liggen met ingang van maandag 1 oktober ter inzage bij de afdeling volkshuis vesting en ruimtelijke ordening in het gemeentehuis te Dongen en tre den met ingang van de datum van tervisielegging in werking. Heeswijk-Dinther Bestemmingsplannen worden voor bereid voor diverse gebieden in Heeswijk-Dinther. De besluiten met bijbehorende kaarten liggen ter inza ge bij de sektor Ruimtelijke Zaken, afdeling ruimtelijke ordening en bouwzaken te Heeswijk-Dinther. Onlangs is het Buro Arbeidsvoorzie ning van de drie Centrale Landbou worganisaties van start gegaan. Met dit buro gaan de CLO's werken aan ^en betere arbeidsvoorziening in land en tuinbouw. Het buro heeft drie be leidsmedewerkers en is gevestigd in Den Haag. Het CLO-buro Arbeidsvoorziening is opgericht vooruitlopend op de nieuwe Arbeidsvoorzieningswet, die op 1 ja nuari 1991 in werking treedt. Deze wet regelt de wijze waarop overheid, werk gevers en werknemers samen verant woordelijk worden in 28 Regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening (RBA's) en één Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA). Het CLO-buro Arbeidsvoorziening gaat zich vanuit de agrarische werkge vers bezighouden met de beleidsont wikkeling rond arbeidsmarkt en ar beidsvoorziening. Dat gebeurt in overleg met de andere belanghebben de partijen. De Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap heeft we derom bij Gedeputeerde Staten aan gedrongen op verbetering van het funktioneren van de Westerschelde veren. Naar aanleiding van klachten van het landbouwbedrijfsleven uit Zeeuws-Vlaanderen moet worden vastgesteld, dat (ook voor de agrari sche sektor) de wachttijden onaan vaardbare vormen gaan aannemen. Uitbreiding van het aantal afvaarten of vergroten van de capaciteit van de veren is thans reeds onvermij delijk. De voortgaande discussie over de WOV rechtvaardigt geenszins het verder uitstellen van investeringen in de bestaande Provinciale Stoom- bootdienstenvoorzieningen. Investe ren, die zeker hun vruchten zullen afwerpen tot het moment dat een eventuele WOV gereed is, aldus de Gewestelijke Raad. Ook de land- en tuinbouw ondervindt hinder van het soms gebrekkig functi oneren van de veerdiensten over de Westerschelde Moeten de Provinciale Commissies Beheer Landbouwgronden (de PCBL's) straks in de provincies aan gaan wijzen welke gebieden in het kader van het Natuurbeleidsplan aangewezen moeten worden als na tuurontwikkelingsgebied? Deze vraag heeft de Gewestelijke Raad voor Utrecht van het Landbouw schap voorgelegd aan het Land bouwschap in Den Haag. De raad vraagt zich af of aanwijzing van de ze gebieden tot het takenpakket van de PCBL's kan worden gerekend. Ze doelt daarbij op het feit dat de agrarische leden in de commissies zo meewerken aan het opleggen van vergaande beperkingen in de be drijfsvoering van kollega-boeren. De Gewestelijke Raad meent dat de positie van deze commissies hier door steeds meer in het gedrang komt. Het Landbouwschap in Den Haag heeft nog niet op de brief ge reageerd. Knelpunt is het funktioneren van de agrarische leden in deze commissies. 'Zij zullen mee moeten beslissen, zo licht de sekretaris van de Gewestelij ke Raad de heer G.J.M. van de Wolfshaar toe, over het aanwijzen van de natuurgebieden en dat bete kent tevens dat zij het bedrijfsgeno- ten moeilijk maken bij de verdere ontwikkeling van het bedrijf'. Pro blemen op dit vlak doen zich volgens de sekretaris nu al voor bij de advi sering door de PCBL bij het aanwij zen van gebieden die voor de Berg- boerenregeling in aanmerking ko men. Een aantal diepe veen weidege bieden valt in de provincie Utrecht onder deze EG-regeling. Het pro bleem ontstaat al wanneer in die ge bieden uit landbouwkundig oogpunt een peilverlaging gewenst zou zijn terwijl de Bergboerenregeling zich daar juist tegen verzet. Van de Wolfshaar verwacht dit soort konfliktsituaties ook bij de aanwijzing van verbindingszönes in het kader van het Natuurbe leidsplan. 'Ik vraag me af of het een wenselijke situatie is dat de PCBL daarbij een grote rol speeit. Ener zijds kan de commissie en kunnen dus ook de vertegenwoordigers van de standsorganisaties daarbij dan meesturen maar anderzijds moeten ze ook gebieden aanwijzen waar de natuur de boventoon gaat voeren. Verdraagt de PCBL die als doel heeft om landbouw en natuur op vrijwillige basis dichter bij elkaar te brengen zich met deze aktiviteiten bij de ekologische hoofdstruktuur, die een veel verplichtender karakter hebben, dat is de vraag, meent Van de Wolfshaar. De heer H. van Gorsel uit Oud- Vossemeer is namens de Zuidelijke Landbouw Maatschappij lid van de Zeeuwse PCBL. 'Je kunt dit pro bleem van twee kanten bekijken, zegt hij desgevraagd. Als vertegen woordiger van de boeren zul je een stuk verantwoordelijkheid moeten nemen en beslissingen moeten ne men die niet altijd even plezierig val len. Anderzijds gaan dit soort zaken toch door als je er niet bij bent. Dan wordt je als boer gekonfronteerd met zaken waarbij je op voorhand niet betrokken bent geweest. Voor mij weegt het meesturen zwaarder dan weglopen voor de konfliktsitua ties die samenhangen met het lid zijn van de Provinciale Commissie Be heer Landbouwgronden. J.W. De provincie Zeeland wil 1 miljoen subsidie beschikbaar stellen voor de aanleg van de zoetwaterleiding op Zuid-Beveland tussen het Zoom meer en Ovezande. Eerder al zegde het ministerie van Landbouw 9,6 miljoen toe. Er is in totaal een subsi die van 14 miljoen nodig om het projekt te kunnen uitvoeren. De 43 kilometer lange zoetwaterleiding wordt gekoppeld aan een grote, in dustriële transportleiding van Woensdrecht naar Vlissingen-oost. De gezamenlijke aanleg levert een besparing op van 11 miljoen. Het ontbreken van voldoende zoet water is een van de hoofdbelemme ringen voor een gezonde ontwikke ling van de landbouw in Zeeland. Voor het overschakelen van exten sieve buikteelt op meer intensieve teelten zoals vollegrondsgroenteteelt is zoet water een noodzaak. Maar vooral de fruitteelt heeft baat bij het projekt. De leiding kan naar schat ting 2.000 van de 2.700 ha hard fruit in het betrokken gebied bedienen. Alleen de afgelegen bedrijven kun nen niet worden aangesloten. Voordeel Een groot voordeel is dat de fruitte lers voor druppelbevloeiïng of ferti- gatie niet meer zijn aangewezen op de drinkwatervoorziening. Gebruik van drinkwater is een kostbare aan gelegenheid, omdat een rechtstreek se aansluiting op het drinkwaternet niet is toegestaan. Men moet een af zonderlijk waterreservoir aanleggen en van daaruit het water naar de boomgaard pompen. Op de zoetwa terpijp is wel een direkte aansluiting mogelijk. Drinkwater is bovendien duur. Verwacht wordt dat de nieuwe zoetwatervoorziening het toepassen van fertigatie zal bevorderen, het geen in het belang van het milieu is. De kosten voor de individuele fruit teler, die aan de zoetwatervoorzie ning wil meedoen, worden geraamd op 0,90 per m3. De drie Zeeuwse Landbouworgani saties (3 ZLO) hechten bijzonder aan dit projekt. Gesproken wordt over een unieke kans. Het afzonder lijk aanleggen van een zoetwaterpijp behoort niet tot de reële moge lijkheden. Over de brug Behalve het ministerie van Land bouw en de provincie hebben ook het ministerie van Verkeer en Wa terstaat en het ministerie van Ekono- mische Zaken alsmede de betrokken gemeentebesturen op Zuid-Beveland een verzoek om subsidie ontvangen. Deze hebben nog geen beslissing ge nomen. Verwacht mag worden dat na de gunstige beschikkingen van Landbouw en de provincie de andere partijen ook over de brug zullen ko men. De aanleg zal in opdracht van de watermaatschappij WMZ plaats vinden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 3