gropatax Volkshogeschool Zeeland in Aardenburg geopend Dmra AOC verzorgt kursus vollegrondsgroenteteelt 2>2fn A-C. Herziene druk van 'De teelt van aardbeien onder glas' Land- en tuinbouwblad NAK organiseert aardappelselektie kursus Verzekeringen ZLM Sociaal Economische Voorlichting (SEV) van de ZLM PAGV-verslag over bewaring van kroten PAGV verslag over optimale plantgetal INHOUDSOPGAVE In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Korte kursus over gewasbescherming Op 23 oktober a.s. gaat in West Zeeuws-Vlaanderen de NAJK- kursus geïntegreerde akker- en tuin bouw van start. Op deze kursus maak je kennis met gewasbescher mingsmiddelenregistratie en wordt inzicht gegeven in de hoeveelheid middelen die per gewas kunnen wor den gebruikt. Ook worden prakti sche tips gegeven om het gebruik te rug te dringen. De kursus is kort: drie avonden (23 oktober, 5 novem ber en 13 november en een excursie). De kosten bedragen slechts 15, en er kunnen maksimaal 15 mensen deelnemen. Aanmelden bij Simon de Feyter, Groeneweg 2, 4507 KM Schoondijke, tel. 01173-1900. Kringbestuur NFO De kring Zeeland/West Noord- Brabant van de NFO houdt donder dag 11 oktober a.s. een kring bestuursvergadering in de veiling CVZ te Kapelle. Aanvang 20.00 uur. Ir. M. Gerritsen, directeur NFO, geeft een toelichting op het Meerja renplan Gewasbescherming. Ploegwedstrijden De ploegwedstrijden om het kam pioenschap van Schouwen- Duiveland worden zaterdag 6 okto ber om 13.00 uur gehouden op een perceel aan de Zwanenburgseweg in Nieuwerkerk. Najaarssymposium over "Gezondheidsaspekten van zuivelprodukten" Op woensdag 14 november wordt in "De Schakel" te Nijmegen het na jaar ssymposium gehouden van het Genootschap ter Bevordering van Melkkunde. Voor informatie kan kontakt opgenomen worden met dr. ir. M. van Boekei, afd. zuivel. Tele foon: 08370-84281. Officieel orgaan van Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Telefax 01680-25896 Redafctie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Jille, eindredactie tel. 01103-2906 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 37 Klachten en klachten over bezorging: Redactie ZLM-blad, Goes telefoon: 01100-21010, toestel 21. Bij klachten over bezorging (op zaterdag): PZC 01184-84000 bellen. Abonnement (wekelijks) f 105,— per jaar. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 13 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telefax 2951 Advertentie-acquisitie voor Midden-Zeeland: Tel. 01184-84317 Het verbouwde en uitgebreide ge bouw van de Volkshogeschool Zee land in Aardenburg is maandag j.i. officieel geopend door de Commis saris van de Koningin, dr. C. Boer den. Ontstaan uit een fusie tussen de voormalige vormingscentra Hede- nesse en Van Eeghenhuis, richt de Volkshogeschool zich op de maat schappelijke ontwikkelingen in Zuid-West Nederland, in het bijzon der de provincie Zeeland. Als centrum voor vorming, scho ling, bezinning, training, opleiding en voorlichting legt de Volkshoge school Zeeland het accent op land bouw en platteland. Zij is een van de vier groene Volkshogescholen in Ne derland. De andere staan in Bakke- veen, Bergen en Berg den Dal. Deze vier centra stemmen hun kursussen vooral af op de plattelanders, die werken in of te maken hebben met de agrarische sektor. Mensen van zeer uiteenlopende achtergronden, man of vrouw, jong of oud, boer of tuinder, godsdienstig of niet- godsdienstig, zijn op de Volkshoge school welkom. Ook het agrarisch bedrijfsleven, stands- en vakorgani saties behoren tot de doelgroepen. De Volkshogeschool biedt kursussen aan in internaatsverband. De kursus sen duren veelal drie tot vijf dagen en worden opgezet in overleg met vertegenwoordigers van organisa ties, instellingen en bedrijven. Op de verschillende deelterreinen zijn gespecialiseerde kursusleiders in dienst. Accommodatie De Volkshogeschool Zeeland be schikt over een accommodatie die voldoet aan de eisen van deze tijd. Er zijn vijf moderne vergader- en kursuszalen en een slaapaccommo- datie van 40 twee persoonskamers. Er werken 30 personen. Per jaar wordt de Volkshogeschool bezocht door ongeveer 3.000 bezoekers en worden ruim 9.000 overnachtingen genoteerd. Hoewel de Volkshogeschool niet een bepaalde richting vertegenwoordigt, wil dit niet zeggen dat zij geen me ning heeft. Op het terrein van de landbouw bijvoorbeeld vindt de Volkshogeschool dat boeren en tuin ders te weinig in de gelegenheid wor den gesteld rekening te houden met milieu en landschap en met de pro blemen van de Derde Wereld. De richting waarin land- en tuinbouw zich ontwikkelen onttrekt zich teveel aan de beïnvloeding van de direkt betrokkenen, aldus de Volkshoge school Zeeland. Het gebouw van de Volkshogeschool Zeeland in Aardenburg (foto: Kas Boc- klandt) Verschenen is de derde druk van de publikatie nr. 2 'De teelt van aard beien onder glas'. Voor de herdruk van deze publikatie zijn bijdragen geleverd door bedrijfs- voorlichters, vakspecialisten van re gionale konsulentschappen voor de Akker- en Tuinbouw (na 1.1.90 Dienst Landbouwvoorlichting, DLV), Konsulentschap in Algemene Dienst voor de Insektenbestuiving en Bijenhouderij en het Proefstation voor de Fruitteelt. De eindredaktie De Stichting Keuringsdienst Rivieren-Delta-Nederland van de NAK te Goes organiseert in 1991/1992 weer een aardappelselektie-kursus. Deze kur sus omvat 12 lessen (24 a 30 uur) the orie in de periode februari-maart en enkele praktische lessen in de perio de juni-juli. Aan de orde komen o.a. ziekten, selektie, keuring, teelt en bewaring van pootaardappelen. Voor deelname aan deze kursus moet men minimaal een lagere agra rische school hebben gevolgd en over enige selektie-ervaring beschik ken. Met het bepalen van de plaats en het tijdstip waarop de kursus ge houden zal worden, wordt zo moge lijk rekening gehouden met de mo gelijkheden van de deelnemers. De kosten voor deze kursus bedragen 50,00. De aanmelding dient plaats te vin den voor eind oktober a.s. bij: Keu ringsdienst Rivieren-Delta- Nederland, Postbus 122, 4460 AC Goes, telefoonnummer 01100-14710. was in handen van de heer ir. J. Dijkstra, onderzoeker Kleinfruit van het Proefstation voor de Fruitteelt. Het boekje behandelt na een algeme ne inleiding waarin o.a. de geschie denis, produktie en afzet aan de or de komen, alle aspekten van de teelt van glasaardbeien zoals vervroegen en verlaten van de oogst, bemesting (zowel in grond als in substraat), rassen, vermeerdering en verschil lende teelttechnieken. Wat dit laat ste betreft, vooral de teelt van aard beien op substraat krijgt de nodige aandacht, daar de belangstelling hiervoor duidelijk groeit. Voor de verschillende teeltmethoden zijn sal- doberëkeningen gegeven. Nieuw in dit ruim 80 pagina's tellen de boekje zijn de kleurenfoto's: in de middenpagina's een serie foto's van een aantal aardbeienziekten en - plagen en enkele gebreksverschijnse len; verder verspreid in het boekje enige zwart-wit foto's ter ondersteu ning van de tekst. De publikatie kost 12,50 (voor het buitenland 14,00) en is te verkrij gen door het van toepassing zijnde bedrag over te maken op giro 354677 t.n.v. het IKC-afd. Fruitteelt, te Wilhelminadorp onder vermelding van publikatie no. 2. De teelt van aardbeien onder glas. Beurs koeltechniek De Jaarbeurs Utrecht organiseert van 15 tot en met 17 november 1990 in nauwe samenwerking met de Ne derlandse Vereniging van Onderne mingen op het gebied van Koude- techniek en Luchtbehandeling de Toeleveringsvakbeurs voor de Koel techniek; de NVKL '90. De NVKL is een tweejaarlijkse manifestatie en vindt voor de vierde keer plaats. KANTOREN VAN ACCOUNTANTSUNIE ZLM Goes, Klein Frankrijk 1, tel. 01100-15710 Zaamslag, Axelsestraat 4, tel. 01153-2010 Bergen op Zoom, Dahliastraat 94, tel. 01640-43350 St. Annalaad, Voorstraat 35, tel. 01665-2604 Middelburg, Stationsstraat 15, tel. 01180-11451 Oostburg, Nieuwstraat 67b, tel. 01170-4285 Zierikzee, Oude Haven 50, tel. 01110-16051 Renesse, De Zoom 16, tel. 01116-1540 SI Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. v. Nispen, tel. 01100-21010. Bezoekers van de heer Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. de Feyter tel. 01680-27921. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-21010 (kantoor), 01106-3842 (privé). J.L. Mieras, tel. 01102-44041 (privé), 01100-21010 (kantoor). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch be reikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-13036 (privé). A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat, en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01651-2082 (privé), 01680-27921 (kantoor). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01685-2338 (privé), 01680-27921 (kantoor). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-33242 (privé), 01100-21010 (kantoor). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tus sen 08.00 en 09.00 uur (01150-97332). T. v.d. Mijden, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur via tel. 01100-21010, tel. privé 01100-30389. De komende maanden wordt door het Agrarisch Opleidingscentrum Zeeland e.o. een kursus vollegronds groenteteelt georganiseerd. In de kursus komen de belangrijkste vollegrondsgroentegewassen uit het Onlangs verscheen bij het PAGV te Lelystad het verslag over langdurige bewaring van kroten in een geventi leerde kuil en in een mechanisch ge koelde cel. In dit verslag is (geduren de drie proefjaren) de lange bewa ring van kroten met additioneel ge forceerde beluchting vergeleken met de bewaring in een mechanische ge koelde cel. Het verslag is verkrijgbaar door 10,—- te storten of over te maken op postrekening nr. 2249700 t.n.v. PAGV, postbus 430, 8200 AK Le lystad, onder vermelding van 'ver slag 107'. Onlangs verscheen bij het PAGV te Lelystad het verslag over het opti male plantgetal van snijmais en kor- relmais. In een twintigtal proeven, genomen tussen 1986 en 1989, werd de relatie onderzocht tussen de plantdichtheid van mais en de op brengst van de plant, de kolven en soms ook de korrels. Het ekono- misch optimale plantgetal bleek, be halve van het rastype, vooral af te hangen van het gewenste eindpro- dukt en de groei-omstandigheden. Het verslag is verkrijgbaar door 10,te storten of over te maken op postrekeningnummer 2249700, t.n.v. PAGV, postbus 430, 8200 AK Lelystad, onder vermelding van 'verslag 108'. zuidwestelijk zeekleigebied aan bod. Denk hierbij aan witlof, winter bloemkool, spruiten, prei, etc. Bij het programma horen ook excursies naar veiling en bedrijven. De kursus wordt door het AOC Zeeland e.o. in samenwerking met de Dienst Land bouwvoorlichting verzorgd. Voor kursisten die in loondienst zijn (ASF-registratie) is een vergoeding van de reiskosten en vergoeding van loonverzuim mogelijk! De kursuslokatie is: AOC Zeeland e.o., Ravelijn de Groene Jager 8, 4461 DJ Goes. De kursustijden zijn maksimaal 13 dinsdagmiddagen in de periode november/februari. In overleg met de kursisten kan voor een ander tijdstip worden gekozen. Het kursusgeld bedraagt 250,—. Voor nadere informatie en/of opga ve kunt u zich wenden tot AOC Zee land e.o., Ravelijn de Groene Jager 8, 4461 DJ Goes, telefoon 01100-27203. Pag. 3: Financiële steun aanleg zoetwaterpijp Zuid-Beveland. Pag. 4: Zeeuwse milieunota gaat teveel voorbij aan de praktijk. Pag. 5: Nieuwe bewindslieden op ministerie LNV. Pag. 6 en 7: Uit de praktijk. Pag. 8: Mineraleboekhouding melkveehouders. Pag. 9: Boerderij staat centraal in kinderboekenweek. Pag. 11: Leden studieclub weten meer kosten te besparen. Pag. 13: Voor de vrouw. Vrijdag 5 oktober 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 2