De pacht liberaliseren? Bieten over de Westerschelde ZLM wil soepele regels voor seizoensarbeid vanuit de Z.L.M. gezien Struktuurnota Historische vergissing zuidelijke landbouw maatschappij Dit jaar voor het eerst gaan de suikerbieten uit Zeeuws-Vlaanderen de Westerschelde over. Grote problemen met het ver voer naar de suikerfabriek zijn er tot nu toe niet geweest. De wachttijden blijken gelukkig niet extra op te lopen, maar zijn overigens al lang genoeg. De klachten daarover - öök uit de agrarische sektor - nemen toe. Er moet hoognodig iets worden gedaan aan de capaciteit van de veerdiensten. Op de foto: aankomst van bietentransporten op de veerhaven in Kruiningen (foto: Anton Dingemanse). Ongeveer eenderde deel van de bij boeren en tuinders in ge bruik zijnde cultuurgrond in Nederland wordt middels het in stituut 'pacht' gefinancierd. Voor een aanzienlijk deel van de land- en tuinbouwsector betekent dat een continue, veilige en verhoudingsgewijs goedkope kapitaalsinjectie van hon derdduizenden guldens per bedrijf. Indien het in ons land bin nen strenge, wettelijke kaders geregelde en functionerende fenomeen pacht zou wegvallen, zou dat een financiële ramp ten gevolge hebben voor met hame de sterk grond gebonden agrarische ondernemingen. Momenteel wordt zowel vanuit de overheid (Structuurnota Landbouw) als vanuit het bedrijfsleven zelf (Landbouw schap) de noodzaak van fundamentele pachtwetwijzigingen aan de orde gesteld. De argumenten die daartoe aangedra gen worden zijn tweeledig: (a) ten gevolge van een vermin derde belangstelling van beleggers (verpachters-)zijde is er de laatste jaren een trendmatige terugloop van het pacht- areaal te constateren; (b) de huidige 'grondhonger' (bedrijfs- oppervlaktevergroting) vereist een hogere grondmobiliteit: en een grotere flexibiliteit van het grondgebruik. Wat het eerste betreft kunnen we vaststellen dat het voor het in stand houden van het pachtfinancieringsinstituut in derdaad een slechte zaak is, dat verpachters op basis van netto-rendementensvergelijkingen uitwijken naar alternatie ve beleggingsmogelijkheden. We moeten echter ook vast stellen dat dat voornamelijk geldt voor particuliere beleggers en niet (dan wel in veel mindere mate) voor institutionele be leggers. De particuliere beleggers namelijk komen keihard in aanvaring met het Nederlandse fiscale regime in de vorm van te "betalen vermogensbelasting en successierechten. Het brutopachtrendement wordt daardoor onevenredig zwaar af geroomd. Vanuit de ZLM pleiten we daarom onophoudelijk voor fiscale faciliteiten in de particuliere grondbeleggingssfeer. In combi natie met een dergelijke belastingverlichting (let wel: pas dan) willen wij, terwille van het aantrekkelijker maken van het pachtrendement, ook en mede een verhoging van de pachtnormen accepteren. Dat lijkt ons een meer directe, logi sche en doelmatige benadering van het gesignaleerde pro bleem dan de 'oplossingen' die men in Den Haag denkt voor handen te hebben. Die oplossingen namelijk leiden ons in ziens onafwendbaar naar een fundamentele ondergraving van het huidige pachtstelsel en daarmee naar het wegvallen van dat zo belangrijke financieringsinstituut. Ook de argumenten voor noodzakelijke hogere grondmobili teit en grotere flexibiliteit van het grondgebruik spreken ons niet zodanig aan dat daarom en daartoe met name het continuatierecht-principe in de pachtwetgeving op losse schroeven gesteld moet worden. Wij beoordelen daarom het middel als veel erger dan de kwaal. Het is immers - op z'n zachtst gezegd - nog maar de vraag of in verband met de hui dige problematiek in met name de grondgebonden akker- en tuinbouw, sterk eenzijdig gekozen moet en kan worden voor de oplossingsrichting van bedrijfsoppervlaktevergroting. Ons inziens zal veel meer gekozen moeten (en ook kunnen) worden voor arbeids- en kwaliteitsintensivering binnen de bestaande bedrijfsoppervlakte. In de Structuurnota Landbouw stelt de regering de volgende pachtwetswijzigingen voor: (1) Een gefaseerde verhoging van de pachtprijzen tot 2% netto-rendement, gerekend over de vrije grondprijs. (2) Het scheppen van de mogelijkheid voor het pachten van los land, kleiner dan drie ha, met een vrije pachtprijs en zon der continuatierecht. En (3) het invoeren van de mogelijkheid van 'eenmalige pacht' (6 of 12 jaar) met eveneens een vrije pachtprijs en zonder continuatierecht, voorkeursrecht en in-de-plaats- stelling. Ons commentaar daarop is. als volgt samen te vatten: ad. 1 Een (substantiële) pachtprijsverhoging is slechts aan vaardbaar in combinatie met vermindering van de fiscale druk voor de particuliere beleggers. De relatie met de vrije grond waarde wijzen wij af omdat per regio en per sector het toevals- en willekeurseffect te groot zal zijn. De pachtnor men dienen gerelateerd te blijven aan kwaliteit en opbren gend vermogen van de grond. ad. 2 De mogelijkheid van losland-pacht (zonder continuatie recht enz.) als algemeen geldende mogelijkheid, wordt door ons mordicus afgewezen. Zo ook door het Landbouwschap. Van daaruit - en daar zijn we het wèl mee eens - wordt als alternatief voorgesteld om binnen de huidige Pachtwet de mogelijkheid te scheppen om 'verhuur van land' te legalise- De ZLM gaat de problemen rond de seizoensarbeid in de land- en tuinbouw op landelijk niveau aan de orde stel len. Aanleiding is een uitgebreide politiecontrole, die maandag jl. in de omgeving van Hulst plaatsvond. Op drie bedrijven maakte de politie proces-verbaal op, om dat daar buitenlanders zonder de vereiste papieren aan het werk waren. In totaal werden acht bedrijven gekon- troleerd. Ook op Zuid-Beveland werden enkele controles uitgevoerd. Een en ander gebeurt in overleg met de In spectie Arbeidsverhoudingen van het Ministerie van So ciale Zaken en Werkgelegenheid. De ZLM meent dat er alle reden is de kwestie van de ar beidsvoorziening in de land- en tuinbouw in landelijk verband op de agenda te zetten. Met name de fruitbedrij- ven hebben in deze oogstperiode grote problemen om de oogst binnen te halen. Er zijn te weinig tijdelijke arbeids krachten beschikbaar. De fiscale en premiewetgeving in Nederland maakt het weinig aantrekkelijk om tijdelijk werk te verrichten. Ook de bollenteelt ondervindt grote moeilijkheden hiervan. De ZLM meent dat voor seizoensarbeid aparte fiscale re gels moeten gaan gelden en verwacht van de overheid op dit punt een soepeler houding. Het initiatief van de ZLM om dit op landelijk niveau te bepleiten moet uiteraard niet worden gezien als een aanmoediging om illegale wer kers in dienst te nemen. De nu geldende regels dienen in acht te worden genomen. Noodsprong De voorzitter van de tuinbouwcommissie van de ZLM, de heer C. Hamelink, noemt het in dienst nemen van ille gale werkkrachten door fruitbedrijven een noodsprong, waarmee de betrokken bedrijven zich grote risico's op de hals halen. Hij betreurt het dat mensen die willen helpen bij het plukken worden belemmerd door de regelgeving. Een oplossing hiervoor is niet alleen in het belang van de bedrijven, die om tijdelijke krachten zitten te springen, maar ook van de werkzoekers, zoals asielzoekers, die zich regelmatig in de boomgaarden melden. 'Als we de fruitteelt willen uitbreiden - en dat is een goede zaak - zullen er toch voldoende mensen moeten zijn om de oogst binnen te halen. En dat is nu niet het geval', aldus de heer Hamelink. ren. Eén en ander onder de noemer van 'teeltpacht', gericht op éénjarige teelten van specifieke gewassen die rouleren in het bouwplan. En één en ander zodanig dat middels Grond kamerregistratie (zonder prijstoetsing) daarmee de bestaan de problemen van pacht-vastlegging en onderverpachting uit de weg geruimd worden. ad. 3 Wat dit punt betreft kunnen we kort zijn. Vanuit de ZLM begrijpen we niet dat een meerderheid van onze collega-bestuurders in Landbouwschaps - zowel als in KNLC- verband, niet begrijpen of niet willen begrijpen, wat wij be grijpen. Namelijk dat de keuze van dit middel veel ergere ge volgen zal blijken te hebben dan de kwaal van de lage grond- mobiliteit. Op termijn zal een dergelijke fundamentele doorbreking van het tot nu toe geldende Nederlandse pachtprincipe (en dat is een hoge mate van continuïteitszekerheid) onafwendbaar tot gevolg hebben, dat pachters weer op 19e eeuwse wijze ie dere 6 of 12 jaar met de pet in de hand tegen elkaar op zullen moeten bieden om boer te kunnen blijven. Een rechtstreeks gevolg zal ook zijn dat de verpachte waarde van de grond drastisch zal stijgen. Dat houdt in dat ook de eigenaars-gebruikers geconfronteerd zullen worden met aan zienlijk hogere fiscale grondlasten. Slechts de overheid zelf zal als grootste verpachter in ons land de lachende derde zijn, omdat middels de voorgenomen liberalisering een snellere verzilvering van de vrije grondwaarde gerealiseerd kan worden. Gelukkig (maar dat is vooralsnog een schrale troost) heeft het KNLC wel unaniem de mening van de ZLM overgeno men, dat bij een onverhoopte invoering van het fenomeen eenmalige-pacht in ieder geval wèl officiële prijstoetsing op basis van de normale normen plaats zal moeten vinden. Er resten ons nog enkele maanden om vanuit de ZLM alsnog het uiterste te betrachten om binnen het KNLC en Land bouwschap een zodanige wending in de meningsvorming te bewerkstelligen, dat vanuit het landbouwbedrijfsleven één front gevormd kan worden om de overheid te weerhouden van besluitvorming die achteraf door dat bedrijfsleven vrijwel zeker als een 'historische vergissing' gekenmerkt zal worden. Van der Maas VRIJDAG 5 OKTOBER 1990 I 78e JAARGANG NO. 4040 land- en tuinbouwblad

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 1