/T7T G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Runderen incl Schapen Europ- notering Veevoeders ex btw., per 1000 kg. Varkensprijzen verder omlaag Pluimveemarkt Kaasnoteringen verder omhoog Consumenten merken weinig van lage prijzen Veemarkt 's-Hertogenbosch - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020-205001 Varkens onder 3 gulden, pluimvee en eieren onder druk Grondstoffenmarkt Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen SLACHT RUNDEREN Per kg gesl.gew. Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden ma. Doetinchem di. Purmerend di. Groningen di. Den Bosch wo. GEBRUIKS- VEE Per stuk Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden di. Doetinchem di. Purmerend di. Groningen di. Den Bosch wo. VLEES KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. Den Bosch wo. btw Mannelijk extra kwal. 8,05- 8,85 7,50- 8,55 7,20- 7.60 7,85- 8,90 7,50- 8,35 7,85- 8,60 - Melk- en kalf- koeien, 1e kw. 1650-2100 - 2000-2625 1825-2225 - 1850-2300 - 1700-2675 - 1850-2150 1850-2200 1800-2750 - Aanvoer 59 25 Mannelijk Vrouwelijk 2e kwal. extra kwal. 6,20-6,85 - 5,70-6,65 - 6,00-6,30 6,25-7,00 5,95-6,50 - 6,30-7,10 5,80-6,40 6,20-6,90 - 7,05- 9,00 7,70- 8,55 7,30- 9,10 7,50- 9,40 7,65- 9,40 - Kalf- Guste koeien vaarzen 1e kwal. 1e kwal. 1800-2200 - 1875-2225 - 1800-2075 - 1900-2300 - 1850-2650 - 2000-2200 1650-1950 1850-2800 - 1e kwaliteit 6,50-6,70 1175-1575 - 1200-1600 - 1250-1475 - 1600-1900 - 1500-1800 - 1450-1750 1250-1450 1500-2000 - 2e kwaliteit 6,10-6,45 5,00-5,70 - NUKA'S Prijs per stuk: Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Gras kalveren Stieren roodbont Vaarzen roodbont Stieren zwartbont 750-1050 - 525-625 - 375-460 - 300-350 - 600-1000 - 500-800 300-400 300-380 700-1125 - 350-575 250-400 240-360 - Vrouwelijk 2e kwal. 5,05-6,00 - 5,55-5,60 5,55-6.00 5,25-6,00 5,50-6,45 5,25-5,70 5,20-5,50 - 5,30-6,20 - Pinken 1050-1570 - 1200-1625 - 1225-1600 1000-1500 - 750-1700 - 950-1300 950-1650 - 3e kwaliteit 4,35-5,10 4,50-5,00 Vaarzen zwartbont 200-250 - 220-260 - 175-230 Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 2,00-3,80 Slachtramlammeren/22kg. 6,75-8,00 7,00-8,00 Fokschapen/stuk 90-130 Weidelammeren/stuk 50-115 80-130 60-100 14/09-21/09, ex btw bron PVV Stieren Koeien 6,96 5,42 GOES ZUID- M/W.- N/O- NED NED NED Telersprijzen Verbruikersprijzen Weidehooi 180-210 Hooi a en b 325 Nieuw hooi 325 325 Weideh. 2e Tarwestro 150-155 150 130 Dijkhooi 140-170 Gerstestro 175-180 160 160 Veldbeemd 60-90 Maïs 24% ds 70 75 95 Nieuwe maïs 70 Tarwestro -60 Bierbostel 62- 67 68 62,50 Gerstestro 65-80 Perspulp 60 Maïsgluten 137,50- 142,50 Landelijke adviesprijs aardappelpersvezels tot 31-12-'90: 37,50 De grote slachtbedrijven hebben de uitbetalingsprijzen aan de mesters voor de in de week tot 5 oktober overgenomen varkens ten opzichte van de voorgaande week met 5 cent verlaagd. Bij de verschillende bedrij ven liepen de uitgangsprijzen uiteen van 2,95 tot 2,98 per kg voor geslachte varkens, kl. A 52%, 73/93 kg, basis afmestbedrijf, incl. BTW en zonder toeslagen. De markt blijft zwak, ook al door de geringe belangstelling vanuit Duits land, waar 3 oktober de eenwording tot een verminderde aktiviteit in een aantal bedrijven leidde. In het bin nenland was de vleesgroothandel ge noodzaakt de afgifteprijzen voor de verschillende onderdelen van het var ken met uiteenlopend 5 tot 25 cent/kg te verlagen. Deze week liepen ook de biggenprij- zen weer terug. In de week tot 28 sep tember werden uit ons land 43.518 levende varkens uitgevoerd, alsmede 5365 ton halve varkens en 11.833 ton varkensvlees in stukken. Voorts wer- De prijzen van de niet- contractgebonden slachtkuikens lie pen deze week weer duidelijk verder terug. Vooral in de zware kuikens zijn de prijzen gedaald, door een ge ringere vraag voor export. Niettemin liepen ook de prijzen van de lichte kuikens terug. Voor slachtkippen bleven de prijzen onveranderd. Afge zien van een kleine verlaging van de prijzen voor de zware moederdieren. De VHVP meldde de volgende prij zen in /kg levendincl. BTW: slacht kippen, lichte witte 0,72-0,77; lichte bruine 0,77-0,82; zware brui ne 0,82-0,87; slachtkuikenmoeder- dieren 1,45-1,50 (-5 cent); Slachtkuikens, lichte 1,85-1,90 (-7 cent); zware 1,74-1,79 (-8 cent). De basis-contractprijs blijft onveran derd 1,80 voor kuikens 1600 g incl. BTW en zonder toeslagen. De vrije prijs voor broedeieren ligt boven de contractprijs, die van eendagskui- kens ligt beneden de contractprijs. Vrijdag 5 oktober 1990 den nog 33.520 mestbiggen naar de partnerlanden uitgevoerd. De slacht- rundermarkt blijft gedrukt, ook al door de druk die in de Gemeenschap uitgaat van het aanbod van slacht koeien uit de DDR, waarvan aan te nemen is dat dit toch een aflopende zaak is. Vooral de prijzen van de mindere kwaliteiten staan onder druk. Mede door een teleurstellende ontwikkeling van de export zijn ook de prijzen voor kwaliteitsvee niet al tijd even bevredigend. De markt voor kalfsvlees liep wat op, vooral door de goede vraag uit Duitsland. Wel daalden de prijzen van nuka's door aanvoer uit Polen, maar ook uit Engeland en Frankrijk. Vrijdag 28 september werden de no teringen voor de jonge kaas opnieuw verhoogd en wel met 10 cent. Het betekent een verhoging met 20 cent binnen enkele weken. De oorzaak is de aanhoudend goede vraag voor ex port, waarbij vooral de afzet naar de Bondsrepubliek een rol speelt. De botermarkt blijft in mineur. Op merkelijk is de niet onbelangrijke stijging van de Officiële noteringen van melkpoeder. Deze werden ver hoogd met 5 cent tot 5,45 voor vol melkpoeder en met 10 cent tot 4,40 voor mager melkpoeder en met 18 cent tot 4,25 voor mager melkpoe der bestemd voor veevoeder. De no tering voor weipoeder ging met 5 cent omhoog tot 0,75. Noteringen jonge kaas: Leeuwarden Goudse en 40 plus kaas 6,50; Alk maar, kaas met het merk NH 7,00. Boerenkaasnoteringen: Goudse kaas le srt. 7,40-8,10; extra en zware kwal. 8,25-9,35; extra zware 90 kg tot 12,00; boeren Leidse kaas 11,00. De consumenten hebben er tot nu toe maar weinig van gemerkt dat de prij zen van de slachtrunderen op een laag niveau liggen. Voor de rundvee houderij is er gelukkig een lichtpun tje: de zuivelprijzen trekken iets aan. De prijzen van slachtrunderen liggen een halve tot een hele gulden lager dan een half jaar geleden. In de win kels van de slagers valt daarvan ech ter weinig van te merken. De consumenten moeten voor een onsje biefstuk of een pondje soepvlees nog bijna dezelfde prijs betalen als afge lopen voorjaar. Uit informatie van het Produktschap voor Vee en Vlees (PVV) blikt dat de groothandelsmar ge sinds mei j.l. met 3 a 4 procent is gestegen en de detailhandelsmarge met 4 a 5 procent. Verklaring kan zijn dat een geslachte stier, vaars of koe niet alleen maar eerste klas biefstuk oplevert. Voor de andere, minder gevraagde delen en bijpro- dukten moet ook een bestemming worden gevonden. Bovendien vor men de aankoopkosten van het vlees maar een beperkt onderdeel van de eindprijs. In de tussenliggende schakels wordt namelijk telkens waarde toege voegd. Maar de arbeid die dit vergt, moet natuurlijk wel worden betaald. Overigens gaf de rundveemarkt afge lopen week het volgende beeld. Slachtkoeien en slachtvaarzen: over wegend stroeve handel tegen iets la gere prijzen (min 10 cent per kg geslacht gewicht). Slachtstieren: Ruim aanbod, beperk te vraag, handel onveranderd, prij zen zwak. Rundvlees: een onveranderd moeilij ke handel tegen lage prijzen. Gebruiksvee: flauwe handel, aanbod moeilijk te plaatsen, voor beste melk- en kalfkoeien onveranderde prijzen, voor minder kwaliteiten druk op de prijzen. Guste koeien: weinig belangstelling, iets lagere prijzen. Pinken en graskalveren: gering aan bod, zelfde tot iets lagere prijzen. Nuchtere kalveren: trage handel, la ger prijzen; vaarskalveren: weinig be langstelling, slechte handel, duidelijk lagere prijzen. Vleeskalveren: prijshoudend. Zuivel De zuivelmarkt heeft de laatste week een wat vriendelijker gezicht gekre gen. Niet in de laatste plaats dankzij het feit dat de prijzen'van melkpoe der weer in de lift zitten. De noterin gen zijn voor alle soorten melkpoeder gestegen waarbij de no tering voor mager melkpoeder voor veevoederdoeleinden 18 gulder per 100 kg steeg. De oorzaak is te vinden in het feit dat de handel vrijwel geen voorraden heeft, terwijl er van de zijde van de veevoederfabrikanten wat meer vraag is gekomen. De inleveringsmo gelijkheden zijn niet meer aanwezig. Het is nu echt een markt van vraag en aanbod. De kaasnotering steeg afgelopen vrij dag over de gehele linie met zo'n 10 gulden per 100 kg. Dat betekent in feite een halve cent over de hele melkplas. De kaasexport is zeer hoog en ligt op dit moment circa 14.000 ton boven het afzetcijfer van 1989. Ook oude en belegen kaas lag duur der in de markt. Boter was nog wat moeilijk te plaatsen. Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch werden op 27 sep tember 83 stuks aangevoerd. De prijzen waren per stuk (inkl. btw): luxe paarden 3.050,tot 3.700,2-jarige merries ƒ2.450,— tot ƒ3.100,—; 2-jarige hengsten 1.850,tot 3.150,—; 1-jarige merries 1.750,tot 2.750,—; 1-jarige hengsten 1.225,— tot 1.850,—; veulens ƒ1.125,— tot ƒ1.175,—; pony's 650,— tot 1.825,—; Shetlander merries 525,tot 900,Shet lander ruinen 525,tot 900, slachtpaarden 4,85 tot 6,50. Handel rustig, prijzen gelijk. Ondanks een redelijk goede afzet hebben de grote inkoopcombinaties van slachtvarkens medio deze week moeten besluiten om de uitbeta lingsprijzen aan de boeren met 5 cent per kg te verlagen. Daardoor zijn de ze onder de 3 gulden beland. De slachtpluimveeprijzen staan onder druk. De eiermarkt gedraagt zich wat wisselvallig. Oorzaak van de prijsdaling is het re latief grote aanbod. De afzet verliep deze week trouwens niet slecht, zij het dat ribben en schoudercarbona- den moeilijk te plaatsen waren. Het bestuur van de Veecentrale NCB (Encebe Boxtel) heeft besloten om over de in de weken 34 t/m 36 - dat is van 20 augustus t/m 15 september - geleverd slachtvarkens geen prijs- correctie toe te passen. Over de we ken 37 t/m 38 (17 september t/m 29 september) zal 1 procent prijscorrec- tie worden gegeven. Pluimveevlees De situatie op de pluimvee vleesmarkt is de laatste tijd weinig veranderd. De omzetten blijven goed op peil. Dat wil zeggen: voldoende om het toenemend aanbod op te nemen. Er was in het nu afgesloten derde kwartaal regelmatig tekort aan slacht rijp materiaal. De oorzaken daar voor waren globaal een verhoogde uitval door zomerse weersomstan digheden en verlaagde inzet bij de mesters door vakantie e.d. Het ge volg was een overspannen verhou ding van vraag en beschikbaarheid slachtrijpe kuikens. In september zijn er veel broedeieren ingelegd. Er valt dus een duidelijk stijgend aan bod te verwachten. De Barneveldno- teringen halen nu niet of nauwelijks het contractniveau. Bij diverse inte graties zijn inmiddels de contract prijzen al iets verlaagd, zij het in bescheiden mate. Over het algemeen Geleidelijk breekt een betere stem ming door op de markt van grondstoffen voor de mengvoeders, in die zin dat de prijzen aantrokken en er een wat grotere vraag ont stond. Op de graanprijzen had dit weinig invloed, deze waren maar amper prijshoudend, behalve voor mais, waarvoor belangstelling be stond voor autovrachten, vooral door de lage waterstanden. De prijzen van cocos, maisgluten, alsmede van raapschroot trokken aan, mede doordat er niet van enig dwingend aanbod sprake was. De si tuatie was weer wat moeilijk voor een aantal ondernemers door een de confiture van een niet-onbelangrijke handelsfirma. Sojaschroot was prijshoudend even als maisvoermeel, waarin een tijde lijk krap aanbod weer opgelost is. In pulp is er een aanbod van betekenis van de Nederlandse fabrieken. Duit se brokjes zijn tegen konkurrerende prijzen in aanbod. Enkele verbruikersprijzen meng voeders: Standaardbrok A 34,20 (-30); zeu gebrok dr EW 0,97 ƒ40,20 (-20); zeugebrok stand, 41,80 (-20); ba- bybiggekorrel 65,50 (-20); mest- varkensbrok EW 1,03 ƒ44,90 (-20); legmeel d.dooier 48,40 (-20); id. extra 50,40 (-20); slachtkui- kenstartkorrel 59,80 (-10); slacht- kuikenkorrel 59,00 (onver.); slachtkuikenafmestkorrel mac 57,50 (-10). is de verwachting dat het contractni veau nog iets zal zakken. De Neder landse slachterijen kopen in vergelijking met de buitenlandse concurrenten aan de dure kant in. Uitgelegde kippen en moederdieren waren gevraagd met licht oplopende noteringen tot normaal niveau. De broedeimarkt blijft nog goed gestemd. Eieren De situatie op de eiermarkt heeft een beetje een vreemd karakter gekregen. De prijzen van de zware eieren (klas se 1, 2, en 3) zijn onder druk geko men. Het gemiddeld gewicht van de eieren is namelijk behoorlijk hoog. Bovendien zijn er naar verhouding veel zware eieren, terwijl het aan- boed van lichte maten feitelijk te kort is. Vandaar dat de prijzen van de lichtere soorten (klasse 4 en 5) iets konden worden verhoogd. Het beeld op de afzetmarkten is als volgt: Spanje is mondjesmaat geïnte resseerd, Engeland eveneens. De prijzen die daar kunnen worden ge maakt zijn echter niet om over naar huis te schrijven. Daar staat tegen over dat de industrie wel geïnteres seerd is. Al met al kwamen de meeste eieren toch weer op de Duitse markt terecht. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) Levend (85-115 kg.) 3,13-3,15 2,48-2,53 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco 3,02 2,97 Druvar 3,03 2,98 Encebe 3,02 2,97 Janssen A 2,97 Lunenburg 3,02 2,97 NVC 3,02 Vagrocon 3,00 2,95 Vako-Zuid 3,02 Zuidgroep 3,02 2,97 Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LBS 28/09 Af fokker 23 kg. 97,10 Toesl./aftr. afw. kg. 2,15 Opbrengstprijs LEI 28/09 Af fokker 23 kg. 74,50 - Toesl./aftr. afw. kg. 1,80 - Toesl. boven 25 kg. 1,50 - 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 27/09 Zwolle 27/09 Leiden 02/10 Den Bosch 03/10 2,15-2,25 2,10-2,15 2,15-2,25 2,15-2,25 Basiscontr.prijs/kg./ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 29/09-06/10 1,80 Vrije prijzenweek 22/09-29/09 Lichte witte kippen 0,75 Zwaardere bruine kippen 0,85 Slachtkuikenmoederdieren 1,53 Slachtkuikens wit 1,95 - Slachtkuikenintegraties LEI, week 28/09-05/10 3,13-3,15 - Slachtkuikens netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 2,48-2,53 - per stuk franco mester ex btw., deze week Enki 1000 kg. 4,10 Elco franco 3.000 kg 4,40 Commissie konijnenhandel 3,85-4,05 Breda* hoogste notering, 1e kwaliteit, 1500 kg. 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 15