Ploegers stonden voor moeilijke opgave Rassenbericht wintergerst Informatielevering DLV aan VITAK voldoet goed Bestrijdingsmiddelen in waterwingebieden Applaud officieel toegelaten tegen witte vlieg in groente- en sierteelt Bedrijven pleiten voor mestfabriek Landbouwnieuws op teletekst goed bekeken Zaterdag 8 september jl. werd in de Wilhelminapolder het jaarlijkse ploegkampioenschap gehouden in de kategorieën Rondgaande ploegen en Trekkerwentelploegen. Ruim 20 ploegers waren geselekteerd uit de streekwedstrijden van 1989 om op deze zaterdag hun kunnen te laten zien en te strijden om de titel. Uit eindelijk verschenen er 18 aan de start. Sommigen hadden op het laat ste moment afgezegd, vanwege drukke werkzaamheden thuis. De regen die eerder in de week geval len was, was geen spelbreker. De re gen die echter van vrijdag op zater dag gevallen was had de bovenkant van de grond spiegelglad en glibbe rig gemaakt. Een deskundige jury van 12 personen beoordeelde de ploegers op de diverse onderdelen. Zo was het voor veel ploegers een moeilijke opgave om een goede en rechte beginvoor te ploegen, wat di- rekt al punten kost. Ook de geer le verde bij veel wentelploegers proble men op. Over het algemeen moesten juryvoorzitter Remijn en kommis sievoorzitter de Feijter konstateren dat het geleverde ploegwerk van iets lagere kwaliteit was dan voorgaande jaren. Rangschikking 1. M. van Tilbeurgh, Oud- Vossemeer, 233 punten (kampioen Rondg. Ploeg); 2. P. Ooms, Tholen, 230 punten (kampioen Trekk. wen- telpl.); 3. J. Deurloo, Tholen, 21 P/2; 4. S. Baas, Arnemuiden, 209/2; 5. J. Crucq, Arnemuiden, 200; 6. P. Noteboom, Wolphaarts- dijk 198Vi; J. Goense, Noordwelle 198Vi; 7. C. de Jonge, Heinkens- zand, 193Zi; 8. J. v.d. Velde, Elle- meet, 1851/29. A. Dieleman, Schoondijke 185; 10. C. Cysouw, Groede, 180; 11. P. van Langeraad, Dreischor, MVA; 12. G. van Dam me, 's-Heer Arendskerke M2Zi; 13. E. v.d. Vijver, Graauw, MWi; 14. J. Rentmeester, Kerkwerve, 167; 15. H. Cortvriendt, Biervliet, 166Zi; 16. P. Smits, Stavenisse, 155; 17. C. Boot, Kerkwerve, 144. Op de jaarlijkse ploegwedstrijd in de Wilhelminapolder streden dit jaar 18 Zeeuwse ploegers om de hoogste eer. (Foto Anton Dingemanse). Het Centrum voor Rassenonderzoek en Zaadtechnologie (CRZ) te Wage- ningen - voorheen het RIVRO - heeft onlangs een rassenbericht over wintergerst uitgebracht. Hieruit blijkt dat de oppervlakte wintergerst in 1990 ongeveer 9.800 ha bedroeg. Ten opzichte van 1989 is dit opnieuw een uitbreiding van het areaal met bijna 25 procent. Om besmetting met het gerstevergelingsvirus zoveel mogelijk te vermijden zijn de meeste proeven pas begin oktober, onder goede zaaiomstandigheden, in gezaaid. Door het natte donkere weer aan het eind van het voorjaar zijn veel ziekte-aantastingen opgetreden. Dwergroest en meeldauw zijn lange tijd aanwezig geweest in het gewas. Netvlekkenziekte heeft in enkele ge voelige rassen een flinke aantasting laten zien. Het gerstevergelingsvirus, dat voornamelijk in het najaar over gebracht wordt, is veel waargeno men, een gevolg ervan waren veel Er is een nieuwe brochure versche nen met informatie over gebruik van bestrijdingsmiddelen in waterwinge bieden. In de brochure is een witte en zwarte lijst van werkzame stoffen opgenomen. Het betreft de stand van zaken per 1 augustus 1990. Exemplaren kunnen gratis worden opgevraagd bij het IKC-MKT in Ede, tel. 08380-71550/71573. Applaud van ICI Agro is onlangs in Nederland door de Kommissie Toe lating Bestrijdingsmiddelen officieel toegelaten ter bestrijding van witte vlieg in groenteteelt en sierteelt on der glas. Applaud is een selektief produkt dat uitsluitend witte vlieg bestrijdt. Het produkt is dus veilig te gebruik in kombinatie met biologische bestrij ding. Zowel de kaswittevlieg (Tria- leurodes vaporariorum) alsook de tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) worden effektief bestreden. Applaud is een insektengroeiregula- tor die de larve maar niet de volwas sen vlieg doodt. Wel is er een sterili serend effekt op de volwassen insek- ten. Hierdoor komen eitjes, gelegd na de bespuiting, niet meer uit. Vrijdag 14 september 1990 smalle rechtopstaande loze aren. Landelijk waren de opbrengsten te leurstellend. Ook in de proeven vie len de opbrengsten over het alge meen tegen. Het duizendkorrelge- wicht lijkt laag. Meerrijige rassen Hasso geeft gemiddeld goede op brengsten. Is middelmatig tot vrij goed wintervast. Heeft vrij lang tot lang, middelmatig tot vrij stevig stro. Wordt weinig door bladvlek- kenziekte, vrij weinig door dwerg- roest, middelmatig tot vrij weinig door netvlekkenziekte en vrij sterk door meeldauw aangetast. Rijpt vrij vroeg. Masto geeft op de noordelijke zee klei goede, op löss, zand- en dal grond vrij goede en op de centrale zeeklei middelmatige opbrengsten. Is vrij goed wintervast. Het stro is vrij lang en vrij stevig. Wordt vrij weinig door meeldauw, middelmatig tot vrij weinig door dwergroest en netvlekkenziekte en nogal door bladvlekkenziekte aangetast. Rijpt middentijds. Alpaca geeft gemiddeld zeer goede opbrengsten, is vrij goed wintervast. Heeft middellang, vrij stevig stro. Wordt vrij weinig tot weinig door bladvlekkenziekte en middelmatig tot vrij weinig door meeldauw, dwergroest en netvlekkenziekte aan getast. Rijpt vrij vroeg. Voor het eerst op de Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen geplaatst: T-Vectra (Ceb 85634). Kweker: Cebeco Zaden bv, Rotter dam. Heeft op löss zeer goede tot hoge, op de centrale en noordelijke zeeklei goede en op zand- en dal grond vrij goede tot goede op brengsten gegeven. De wintervast- heid lijkt vrij goed (vastgesteld door middel van vriesproeven). Het stro is vrij lang en lijkt stevig. Wordt vrij weinig tot weinig door blad- en net vlekkenziekte, middelmatig door meeldauw en nogal door dwergroest aangetast. Rijpt vrij vroeg. Tweerijïge rassen Marinka geeft op zand- en dalgrond goede, op centrale zeeklei en löss vrij goede tot goede en op de noordelijke zeeklei middelmatig tot vrij goede opbrengsten. De wintervastheid is vrij goed. Heeft middenkort, stevig stro. Wordt weinig door netvlekken ziekte, vrij weinig tot weinig door bladvlekkenziekte, vrij weinig door meeldauw en nogal door dwergroest aangetast. Rijf>t middenlaat. Heeft een grote, goed gevulde korrel. Flamenco geeft gemiddeld vrij goede opbrengsten. Is vrij goed wintervast. Heeft middenkort, vrij stevig tot ste vig stro. Wordt vrij weinig tot wei nig door bladvlekkenziekte, vrij wei nig door dwergroest, middelmatig, tot vrij weinig door netvlekkenziekte en middelmatig door meeldauw aan getast. Rijpt vrij vroeg tot vroeg. Heeft een zeer grote, goed gevulde korrel. Voor het eerst op de Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen geplaatst: N-Intro. Kweker: De Sa menwerkende Graankweekbedrijven Wiersum-Zelder, Ottersum. Heeft hoge opbrengsten gegeven. Op de löss was de opbrengst goed. De win tervastheid lijkt middelmatig tot ma tig (vastgesteld door middel van vriesproeven). Het stro is van gemid delde lengte en stevig. Wordt weinig door netvlekkenziekte, vrij weinig tot weinig door dwergroest, vrij wei nig door meeldauw en nogal door bladvlekkenziekte aangetast. Rijpt middenvroeg. Heeft een zeer grote, goed gevulde korrel. Voor aanvul lende gegevens wordt verwezen naar de Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen, verkrijgbaar bij Leiter-Nypels bv te Maastricht den georganiseerd. Wel is geconsta teerd dat de belangstelling van de zijde van de akkerbouwers de laatste jaren een lichte afname te zien geeft. De teelt van wintergerst is dit jaar met bijna 25 toegenomen. De informatielevering van de DLV- teams akkerbouw aan VITAK heeft het afgelopen seizoen goed voldaan. Dit werd geconstateerd tijdens de laatstgehouden vergadering van het bestuur van de Takorganisatie Ak kerbouw Zeeland (TAZ) en de bege leidingskommissie van het DLV- team akkerbouw te Goes. De DLV-teams Goes en Westmaas leveren een gezamenlijke bijdrage aan VITAK. In de maanden maart tot en met juni is deze rubriek 24.723 keer geraadpleegd door aangesloten akkerbouwers. In totaal hebben op dit moment ongeveer 530 akkerbou wers een aansluiting op VITAK waarvan het merendeel afkomstig is uit Zuidwest Nederland. De ideeën voor de vermarkting van BETA en CERA, de teeltbegelei dingssystemen voor respektievelijk bieten en granen, zijn verder uitge werkt. De beheersorganisatie zal ge vormd worden door SIVAK en an dere financieel betrokken partijen, zoals Suiker Unie, CSM en het Ne derlands Graan Centrum. De dealers van software pakketten zullen BE- TA en CERA gaan vermarkten. Automatisering bewaarplaatsen Een stagiair van het TAZ- Informatiecentrum voor de Akker bouw te Schoondijke heeft een bro chure inzake automatisering in be waarplaatsen voor akkerbouwpro- dukten voorbereid. Deze zal verder afgewerkt worden door SIVAK. De brochure zal opgenomen worden in de reeks aktualiteitenuitgaves van de TAZ. In de brochure wordt o.a. in formatie gegeven over eisen waaraan bewaarplaatsen en automatiserings apparatuur moeten voldoen. Daar bij is er speciale aandacht voor auto matisering in bestaande bewaar plaatsen. Aktiviteiten winterseizoen In de komende weken zullen de win- terprogramma's van de Verenigin gen Voor Bedrijfsvoorlichting (VVB) en Akkerbouwstudieclubs sa mengesteld worden. Daarbij wordt er ingespeeld op de voorlichtingsak- tiviteiten van de DLV. Gekombi- neerd met de aktualiteitenlezingen zal er voorlichting gegeven worden over de consequenties van de nieuwe mestwetgeving in het Meerjarenplan Gewasbescherming. Het sekretariaat van de TAZ zal in overleg met de DLV een voorstel aan de VVB's en Akkerbouwstudieclubs doen voor een gezamenlijke voor- lichtingsaktiviteit gericht op de ni traatbemonstering in aardappelen. VVB Tholen en St. Philipsland heb ben hier het afgelopen jaar positieve ervaringen mee opgedaan. Besloten is dat er evenals voorgaande jaren weer een Zeeuwse Spuitdag zal wor- In een brief aan de Brabantse staten commissie voor ruimtelijke ordening pleiten acht grote bedrijven voor de snelle bouw van een mestfabriek op industrieterrein De Peel in het Oost brabantse dorp Zeeland. De bedrijven hebben alle belang bij de bouw van nieuwe mestfabrieken en vinden dat de provincie haar be zwaren "tegen de Iokatie in Zeeland moet intrekken. Tot de verzoekers behoren de Cehave, Promest en de Brabantse Ontwikkelings Maat schappij (BOM). De Iokatie in Zeeland geniet de voor keur van het gemeentebestuur van die plaats. De Iokatie geldt als alter natief voor Goorkens in het naburi ge Uden, waar volgens velen de juiste infrastructuur ontbreekt. Bo vendien is in Zeeland al een mestver werkingsfabriek (Ferm-O-Feed) ge situeerd. Op dit moment wordt deze fabriek overigens met sluiting be dreigd, omdat de hinderwetvergun ning door de Raad van State is ver nietigd. De kijkdichtheid onder boeren en tuinders van het landbouwnieuws op teletekst is in de afgelopen twee jaar met bijna 10 procent gestegen. Van de agrariërs die teletekst kunnen ontvangen kijkt 80 procent naar de landbouwrubriek. Deze levert onder meer marktinformatie. In 1988 was de kijkdichtheid nog 73 procent. De absolute trekker van de agrarische rubriek is het landbouwnieuws. Bij na 80 procent van de 'gebruikers' diept daar regelmatig informatie uit op. Dit blijkt uit een onderzoek dat het bureau Research en Marketing heeft gehouden in opdracht van de Data bank Voedsel en Bloemen. Uit het onderzoek blijkt ook dat de helft van de boeren en tuinders een toestel met teletekst heeft. In 1988 was dat nog maar 34 procent. Naast het landbouwnieuws (pagina 819) is ook de populariteit van de verschillende agrarische rubrieken toegenomen: runderen, varkens, schapen, pluim vee en eieren, de akkerbouwrubrie- ken, de tuinbouwrubrieken en de zuivelrubriek.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 9