Werken aan schoon water voor nu.... en later West-Brabant start kampagne verkeersveiligheid oogstperiode 55?'Ti 'r tf Dagelijks krijgt de rioolzuiveringsinstallatie te Bath een hoeveelheid huishoudelijk- en industrieafval te verwerken van 80.000 kubieke meter rioolwater. Binnen het werkgebied van het Hoogheemraad schap West-Brabant zorgen 24 eindstations van totaal 254 km. trans portleidingen voor een dusdanige zuivering dat oppervlaktewater zo min mogelijk vervuild wordt. De installatie te Bath is verreweg de grootste en verwerkt al het afvalwater van het noord-westen van West-Brabant. Voordat het water bij Waarde in de Westerschelde komt is het voor 95% gezuiverd. Installatie in Bath zuivert water uit West-Brabant In eerste instantie was de afvalwater persleiding tussen Moerdijk en Waarde bedoeld om vuil water van grote bedrijven af te voeren. Toen de kosten bekend waren haakten verschillende industrieën af. Zij za gen meer toekomst in een eigen zui veringsinstallatie. Nieuwe technie ken maakten het mogelijk zwaar vervuild water te reinigen. Aan de hand van milieurapportages besloot de provincie Noord-Brabant dat lo zing op oppervlaktewater niet lang meer kon blijven duren. Met de flo ra en fauna van veel stromen was het droevig gesteld. De gemeenten moesten hun riolering aansluiten op de persleiding of op een regionale zuiveringsinstallatie. Waterbeheersing Om alles bestuurlijk, technisch en administratief te laten funktioneren werd het Hoogheemraadschap West Brabant in het leven geroepen. Dit schap, met een oppervlakte van 165.000 ha., met 44 gemeenten met totaal 650.000 inwoners, is op 1 ja nuari 1977 met haar taken begon nen. Het heeft de zorg voor een goe de waterbeheersing, de bescherming van het gebied tegen buitenwater, de scheepvaart en als belangrijkste taak de zorg voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater. Negen zoge naamde inliggende waterschappen houden zich in hoofdzaak bezig met het onderhoud en de waterstand van de kleinere watergangen in de pol ders; de Dongestroom, de Ham, Vierlinghpolders, de Boven Mark, de AA of Weerijs, de Markgronden, de Mark Vlietlanden, Zoomvliet en waterschap de Agger. Het was na voltooiing van de perslei ding de bedoeling om alle afvalwater ongereinigd in de Westerschelde te lozen. Onderzoek had aangetoond dat de Schelde jaarlijks 13 miljoen vervuilingseenheden kon hebben. Een vervuilingseenheid staat gelijk met hetgeen één persoon per dag vervuilt. Van dumping op de Westerschelde is snel afgestapt om dat men wel zag aankomen dat na de rivieren dan de kustwateren aan de beurt waren om sterk vervuild te ra ken. Het buitenwater kon wel veel hebben maar niet alles, temeer daar ook grote hoeveelheden vervuild wa ter vanuit België kwamen. Besloten werd om te Bath een grote zuiverings installatie te bouwen. De 60 km. lange persleiding (diameter bijna 2 meter) vanuit Moerdijk verzorgt de hoofdaanvoer. Persstations De verplaatsing van het afvalwater vormde in het begin een probleem. Om dit op te lossen kwamen er een drietal persstations aan te pas: Moerdijk met een capaciteit van 13.000 kubieke meter, Roosendaal van 10.000 kub. en Bergen op Zoom, de grootste, 14.000 kub. per uur. Het afvalwater krijgt in Bath eerst een mechanisch zuiveringspro ces. Een verdeelwerk verdeelt het Vrijdag 7 september jl. werd in Ze venbergen het startsein gegeven voor de kampagne 'Verkeersveiligheid oogstperiode' in de regio West- Noord-West - Noord-Brabant. Drs. J. de Geus, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant en voor zitter van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Brabant (ROVB), overhandigde bij deze gele genheid aktiemateriaal aan de voor zitter van de Bond van Agrarische Loonwerkers (BOVAL) in Noord- Brabant, de heer Van Gog. Doel van de aktie is het verkeer te wijzen op de aanwezigheid van land- bouwverkeer op de wegen en de bij zondere risiko's die daaraan verbon den zijn. Tijdens de startmanifesta tie, bijgewoond door de vertegenwoor digers van waterschappen, politie, gemeenten, Veilig Verkeer Neder land en verzekeringsmaatschappij en, wees de heer De Geus op de hoge risikofaktor die het landbouwver- keer met zich meebrengt. Ondanks het feit dat het landbouwverkeer re latief weinig gebruik maakt van de openbare weg, gebeuren er elk jaar weer honderden ongevallen tussen landbouwverkeer en overig verkeer. Dergelijke ongevallen vinden meestal plaats tijdens de oogstperio de (september t/m november). Snel- heidsverschil tussen landbouwver keer (16 km/uur) en overig verkeer is één van de voornaamste oorzaken van het aantal ongevallen. Gedeputeerde De Geus bij het waarschuwingsbord glad wegdek. Links de heer Van Gog van de Bond van Agrarische Loonwerkers in Brabant. aBÊÊÊÊÊI Grote waterbekkens op de Zuiveringsinstallatie bij Bath. Vervuilde wegen Het accent van de aktie ligt op de confrontatie tussen landbouwver keer en overig verkeer en de proble matiek van de vervuilde wegen in de oogstperiode. Vandaar dat de start van de kampagne in een zogenaamd kleigebied (W-NW-Noord-Brabant) wordt gegeven. Organisaties als het Landbouwschap, Interpolis, Verze keringen ZLM, BOVAL, Veilig Ver keer Nederland, Politie en Gemeen ten hebben de basis gelegd om te ko men tot deze aktie. Volgens gedepu teerde De Geus heeft het gezamen lijk voeren van deze kampagne een belangrijk uitstralingseffekt. Het sti muleren van het veiligheidsdenken staat hierbij voorop. Burgemeester A.J.D. Seelen van de gemeente Zevenbergen en voorzitter van de projektgroep 'Aktie verkeers veiligheid oogstperiode' acht het van groot belang dat bij de start van de bietenkampagne aandacht wordt ge vraagd om het aantal verkeersonge vallen met landbouwvoertuigen te verminderen. Landbouwers kunnen tegen een geringe vergoeding per dag gebruik maken van waarschuwings borden, zodat het overige verkeer at tent gemaakt wordt op de mogelijk heid dat de weg bevuild is. De politie zal gedurende de aktieperiode inten siever dan normaal surveilleren. Het vervuilen van de openbare weg is im mers verboden en op de vervuiler rust de plicht de vervuiling (modder op de weg) ongedaan te maken. Tij dens de oogstperiode is het vooral een kwestie van waarschuwen en opletten, waarbij wederzijds respekt een onmisbare schakel is. De aktie loopt tot eind november. Alle boeren in het noordwesten van Noord-Brabant, van Made/Drim- melen tot de Belgische grens, zijn door hun standsorganisatie schrifte lijk geïnformeerd over de aktie. In die mededeling is de noodzaak van de aktie nog eens onderstreept en is ook om medewerking verzocht. Van de boeren wordt gevraagd de weg onmiddellijk na het beëindigen van de oogstwerkzaamheden grondig schoon te maken. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal dit soms vaker moeten gebeuren. Im mers, uiteindelijk is de agrariër zelf aansprakelijk voor de schade die ontstaat door op het wegdek aanwe zige grond of plantenresten. Bij re genachtig weer zal het dus nodig zijn 'iet wegdek tussentijds meerdere ke en te reinigen. water over de vier voorbezinkbek- kens. Hierin worden de meeste be- zinkbare stoffen verwijderd. Door de zeer trage stroomsnelheid zinken deze stoffen naar de bodem. Het slib wordt door een slibruimer bijeenge schraapt en overgepompt naar een installatie die het verwerkt. Na mechanische zuivering is het wa ter nog voör 70% vervuild. Vandaar dat er nog een zuiveringsproces volgt dat tot doel heeft de in het water op geloste en zwevende stoffen te ver wijderen. Dit biologische zuive ringsproces vindt plaats in de be luchtingsbekkens. Ook hier is weer sprake van een verdeelwerk dat het water over acht beluchtingsbekkens verdeelt. Hierin worden miljarden bakteriën ingezet die leven van af valstoffen. Zij breken organische af valstoffen als koolhydraten, eiwitten en vetten af en zetten deze om in wa ter, koolzuur en andere onschadelij ke stoffen. Doordat bakteriën veel zuurstof nodig hebben worden enor me hoeveelheden lucht ingeblazen. Als de bakteriën hun werk gedaan hebben blijft er een mengsel van schoon water en slib over. Dit meng sel gaat naar nabezinkbekkens. Het slib zinkt naar de bodem en wordt met een ronddraaiende slibruimer afgevoerd. Het gezuiverde water loopt via een sloot naar een gemaal die het bij Waarde in de Wester schelde pompt. Het waterrijke slib wordt ingedikt waarna het een gistingsproces ondergaat. Bakteriën zetten een deel van het slib om in koolzuurgas en methaangas. Met dit gas wekt men 50% van de eigen energiebehoefte op. Hierna wordt het slib door middel van een zeef- bandpers gedroogd en in vaste vorm als slibkoeken afgevoerd naar de vuilstortplaatsen in Bavel en Bergen op Zoom. Stankoverlast De stankoverlast te Bath is tot een minimum beperkt. Om geen proble men met de buren en hinderwet te krijgen heeft de eigen technische dienst een methode ontwikkeld om de voorbezinkbekkens af te dekken. Met als hoofdbestanddeel tempex houdt een mee ronddraaiende laag de stank tegen. Volgens de hinder wet mag de installatie te Bath op 500 meter niet meer te ruiken zijn. Tot voor kort kon een gedeelte van het slib nog worden afgezet naar land bouwgronden maar vanaf volgend jaar is dat verboden. Allemaal fak- toren die ervoor zorgen dat de zuive- ringslasten per vervuilingseenheid verder gaan stijgen. Dit ondanks het feit dat het gebruik van fosfaatrijke wasmiddelen sterk is teruggelopen. Binnenkort wordt er een tweede persleiding gelegd om zo het onder houd aan de leidingen te vergemak kelijken. Over 5 jaar kan men de ca paciteit verdubbelen. Verbeterde technieken zullen in de toekomst voor vrijwel geheel gezuiverd water kunnen zorgen. De zuiveringsinstallaties hebben in een tijdsbestek van enkele jaren hun nut meer dan bewezen. Tien jaar ge leden kon bijna nergens meer gevist worden. Aan zwemmen dacht men al lang niet meer. Het streven is om het oppervlaktewater voor 1995 te laten voldoen aan de Noordbrabant se basiskwaliteitsnormen. Om vast te stellen of het oppervlaktewater voldoet aan de basiskwaliteit wor den op 112 meetpunten de waarden bepaald van, temperatuur, pH, zuurstof, BZV, ammonium, vrij am moniak, nitriet en nitraat, chloride en sulfaat. In 1988 voldeed ruim de helft van de meetpunten aan de nor men. De viswaternormen beginnen in de richting te komen. De doelstel ling "water voor karperachtigen" beoogt de bescherming van vissoor ten zoals snoekbaars, blankvoorn, rietvoorn, brasem, snoek, baars en paling. Overstortwater Een punt dat het Hoogheemraad schap en gemeenten nog lang niet onder kontrole hebben is het opvan gen van overstortwater. Bij flinke hoeveelheden neerslag kunnen de ri olen het water niet verzetten. Over- storten lopen over en het vervuilde water verdwijnt in het oppervlakte water. Plotselinge vissterfte in beken is meestal het gevolg van rioolwater. Ook de land- en tuinbouw onder vindt plaatselijk schade. Beregenen kan tijdelijk niet meer en het water is ongeschikt geworden als drinkwater voor het vee. Enkele riviertjes zijn nog steeds sterk vervuild door grens overschrijdende verontreinigingen. De Bovermark en de Molenbeek bij Roosendaal zijn een paar voorbeel den. Ongezuiverde lozingen en slecht werkende zuiveringsinstalla ties in België beinvloeden in negatie ve zin de waterkwaliteit. Plaatselijk doen aktiecomifes alles om hieraan een eind te maken. Een taak voor het Hoogheemraadschap en de Pro vincie. In financieel opzicht gaat er binnen 5 jaar het nodige veranderen. Zo gaan de lasten per vervuiling'seen- heid omhoog van 48,naar 85,Van de totale heffing werd vorig jaar 51%, ofwel 32.000.000,opgelegd aan de huishoudelijke vervuilers, samen 230.000 belastingplichtigen. 5000 bedrijven krijgen een aanslag op grond van meer dan 10 vervuiling seenheden. 11.000 bedrijven krijgen een heffing die gelijkgesteld is aan een huishoudelijke vervuiler. Ieder een die, op welke manier ook, afval water loost moet een zuiveringshef fing betalen. Gezinnen of bedrijven die zelf beschikken over stapelput- ten, septictanks, of op een andere manier voorkomen dat ongezuiverd water in de sloot belandt, kunnen vrijgesteld worden van zuiverings heffing. Van het totale budget van 75 miljoen wordt ruim 90% uitge geven aan zuiveringskosten. De in stallatie te Bath neemt hiervan 15% voor haar rekening. Niet voor niets dat het Hoogheemraadschap West Brabant vasthoudt aan de slogan "Ik houd van schoon water voor nu.... en later". Grondwaterstand Het provinciale waterhuishou dingsplan beoogt o.a. een herstel van de grondwaterstanden in na tuurgebieden. Technisch moet het mogelijk zijn om vervuild water zo te zuiveren dat het kan dienen als aanvulling van het oppervlaktewa ter. Een probleem waar natuurbe schermers en landbouw zich nu druk om maken is dan opgelost. Jan van Tilburg Vrijdag 14 september 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 8