verzekeringen zlm ver/tandig verzekeren Schooljeugd weer massaal op de fiets Grote belangstelling voor ziektekosten-offerte Wijzigingen motorrijtuigenverzeke ringen doorgeven voor 01-10-1990 Actie Wij gaan weer naar school 81 De regionale organen voor de ver keersveiligheid in Zeeland en Noord- Brabant in navolging van andere provincies (in samenwerking met VVN) zijn eind augustus de ver- keerskampagne 'Wij gaan weer naar school' gestart. Doel van de kampagne is om auto mobilisten te wijzen op de aanwezig heid van de scholieren die na het ein de van de vakanties weer massaal zijn gaan deelnemen aan het dage lijkse verkeer. Zodoende.tracht men de verkeersveiligheid op de school- routes te vergroten. Er treedt na af loop van de schoolvakanties elk jaar weer een aanzienlijke verandering op in het verkeer. Uit cijfers blijkt dat het aantal ongevallen waarbij scholieren zijn betrokken, aan het begin van het schooljaar aanzienlijk hoger liggen dan in de rest van het jaar. Oorzaken zijn onder andere de onbekendheid met de nieuwe school- route die verlaters van de basis school dienen af te leggen en de overmoed van vele scholieren. Opa Oudenrijn Het ROV Zeeland zette de start van de kampagne luister bij door Opa Oudenrijn, van de televisieserie Fa milie Oudenrijn, een spandoek met de inmiddels bekende tekst aan te la ten bieden aan gedeputeerde J.D. de Voogd, voorzitter van het ROV Zee land. In Zeeland hangen in 27 ge meenten de veelzeggende span doeken. Cijfers Zeeland Uit gegevens van 1989 blijkt, dat bij ongeveer de helft van de verkeerson gelukken met letsel fietsers/brom fietsers zijn betrokken. De leeftijds- kategorie van 0 t/m 14 jaar geeft een stijgende lijn te zien. In Zeeland werden vorig jaar 1.155 letselonge vallen geregistreerd. Het aantal do den bedroeg 53, waaronder 12 fiet sers en 2 bromfietsers. Brabant In Noord-Brabant lopen jaarlijks gemiddeld 1.845 jongeren tot 18 jaar letsel op en er vallen in deze leef tijdsgroepgemiddeld 30doden per jaar. Bovengenoemde cijfers geven duidelijk aan dat onze aandacht voor onze jeug dige medeweggebruikers niet beperkt mag blijven tot de tijd van de kampagne. Respekt Scholieren en automobilisten dienen elkaar te respekteren en de verkeers regels zoveel mogelijk juist na te le ven. Een verbetering van het ver keersgedrag van de schooljeugd is daarbij bittere noodzaak en van au tomobilisten mag wat meer ver draagzaamheid worden verwacht. Vanzelfsprekend het gehele jaar door. J. Folmer Jaarcontracten Verzekeringen ZLM kent voor al haar verzekeringen een vaste con- tractduur van 1 jaar. U legt zich dus telkens maar voor 1 jaar vast. Horen wij niets van u (en u niets van ons), dan loopt het contract steedst automatisch weer voor 1 jaar verder. Wij wijken hiermee sterk af van veel andere verzekeraars, die het nodig vinden om hun klanten 3, 5 of zelfs 10 jaar contractueel te binden. Verzekeringen .ZLM vindt dergelijke lange contracten niet juist en wij hebben ze, gezien ons produktaanbod, ook niet nodig! Motorrijtuigen Bij onze motorrijtuigenverzeke ringen loopt het contract steeds van 1 januari tot 1 januari het jaar erop. Jaarlijks ontvangt u dan ook in december de nieuwe premienota van ons. In onze reglementen hebben wij echter vastgelegd dat u wijzigin gen in het contract minimaal 3 maanden vóór het begin van het nieuwe verzekeringsjaar aan ons door moet geven. Dit geldt speciaal voor: - beëindiging van de verzekering; - omzetting van de dekking van All Risk naar alleen W.A. Deze wijzigingen moet u dus vóór 1 oktober a.s. schriftelijk aan ons doorgeven. Doet u dat niet, dan kan de wijzi ging pas ingaan op 1 januarie van ging pas ingaan op 1 januari 1992 Het bovenstaande geldt natuur lijk niet voor wijzigingen in de verzekering die u niet kunt voor zien, zoals bij - verkoop van het voertuig; - verandering van voertuig. Wij verzoeken u dringend om zo nodig tijdig actie te ondernemen. Dat voorkomt later veel proble men en teleurstellingen, ook bij ons: A.J.M. v. Halderen. In ons verzekeringsnieuws van 17 au gustus jl. hebben wij reeds uitvoerig aandacht besteed aan de Prima- Premie-Polis van de ziektekostenver zekeraar ZHV. Gezien de enorme be langstelling voor deze ziektekostén-offertes geven wij u nogmaals de mogelijkheid een offer te aan te vragen. Voor wie? Komt u binnenkort boven de loon grens van het ziekenfonds of heeft u een ziektekostenverzekering bij een andere maatschappij dan kunt u voor meer informatie nevenstaande bon versturen. Premievoordeel Bij de Prima-Premie-Polis kunt u bovendien korting krijgen als u geen rekeningen instuurt. Een korting over de premie die kan oplopen tot 30%. Ook zonder de korting hebt u een uiterst lage premie bij ZHV. Kijkt u maar eens naar de premie voorbeelden in de onderstaande^ tabel. Opzegtermijn Als u onze verzekering wilt vergelij ken met uw huidige polis is snelheid geboden omdat u bij oversluiten te maken krijgt met een opzegtermijn van 3 maanden. Een goede reden om de bon in een enveloppe zonder postzegel op te sturen aan: Verzekeringen ZLM, Antwoordnummer 172, 4460 VB Goes. Voor meer informatie of even tuele vragen kunt u ook contact op nemen met de afdeling Advies Verkoop, tel. 01100-38850. H. Rentmeester Wat biedt de Prima Premie Polis Ja Nee Ziekenhuis X Specialist X Huisarts X Alternatieve geneeswijzen X Geneesmiddelen X Thuisverpleging X Second opinion X Geldig in het buitenland tijdens vakantie of zakenreis X Korting tot 30% mogelijk X Betalen studerenden tot 27 jaar kinderpremie? X Kan tandarts meeverzekerd worden? X Toeslag bij ongunstig schadeverloop X Poliskosten X Wordt de premie tijdens de verzekeringsduur verhoogd op basis van leeftijd? X H. Rentmeester ij— l.U »t. vL «G «G -L^ I» •w" j Premies van de Prima-premie polis 1990 Premies per maand* Eigen risico per jaar per polis** ƒ400,00 800,00 ƒ1.200,00 ƒ1.600,00 2000,00 Premie vol wassenen Premie kinderen 83,10 41,55 78,40 39,20 68,90 34,45 59,40 29,70 54,60 27,30 exclusief de wettelijke bijdragen, welke uiteraard bij alle maatschap pijen gelijk zijn. voor een éénpersoonspolis geldt de helft van de eigen risikobedragen. Vanaf 40 jaar tot de acceptatiegrens van 64 jaar gelden leeftijdstoeslagen. Vrijdag 14 september 1990 Antwoordcoupon l Stuur mij een vrijblijvende offerte voor de Prima-Premie Polis op basis van de volgende gegevens: Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Beroep/bedrijf Leeftijd volwassenen Leeftijd kind(eren) privé:zaak:. manjaar,vrouwjaar Stuur deze coupon naar Verzekeringen ZLM, Antwoordnummer 172,4460 VB te Goes.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 7