Seizoenarbeid en fiscus over geld en goed Oproep mvh storten op geblokkeerde rekening Inlevering vakantiebonnen Kerstverzilvering Voorschriften mestopslag dringend nodig Jubileum P. de Visser Terreinopnamen voor ruilverkaveling Sluis- Oostburg bestemmings plannen Aarle-Rixtel Restanten gewasbeschermings middelen worden opgehaald Brabant steekt geld in landbouwprojekten Regelmatig zijn er onduidelijkheden over de beloning van vreemde ar beidskrachten. In dit artikel som men we enkele algemene zaken op die van belang zijn bij het belonen van vreemde arbeidskrachten. Waar zijn de spelregels te vinden voor het belonen van vreemde arbeidskrachten? Ten eerste kan worden verwezen naar het Burgerlijk Wetboek (BW) waarin algemene zaken zijn gere geld. Voorts zijn voor diverse be drijfstakken aparte CAO's (Collec tieve Arbeidsovereenkomst) van toe passing. In een CAO staan aanvul lende bepalingen op het BW. In de landbouw kennen we o.a. de CAO's: Landbouw (akkerbouw en veehouderij), Tuinbouw en Boom kwekerij. Allereerst is het zinvol te bekijken of er een CAO is en zo ja, welke. Dwingende spelregels Een aantal spelregels is aanvullend, dit betekent dat ze van toepassing zijn voorzover partijen niets gere geld hebben. Andere bepalingen zijn dwingend, hetgeen inhoudt, dat par tijen er niet van kunnen afwijken, al zouden ze dat willen. Dit geldt voor het BW, alsook op een van toepas sing zijnde CAO. Als voorbeeld kan de hoogte van het loon worden ge noemd. Men moet het van toepas sing zijnde CAO-loon betalen, be taalt men minder en één van de par tijen komt op zijn eerder standpunt terug, dan kan het meerdere gevor derd worden. Dit kan met een terug werkende kracht van vijf jaar. De verjaringstermijn voor het vorderen van achterstallige vakantietoeslag is twee jaar. De verjaringstermijn voor het vorderen van vakantiedagen waarop een werknemer recht had (maar nog niet heeft gekregen) be draagt twee jaar, bij het nog in dienst zijn, en zes maanden bij het niet meer in dienst zijn. Is er geen CAO van toepassing dan heeft de werknemer tot 65 jaar, die langer werkt dan éénderde van de normale arbeidsduur (38 uur), ten minste recht op het minimum (jeugd)loon. Los en vast dienstverband In de landbouw-CAO's wordt gesproken van een los en vast dienst verband. Een vast dienstverband kan alleen voor onbepaalde tijd wor den aangegaan, dit kan zijn voltijds of deeltijds. Voor deeltijd gelden een aantal eisen, zie hiervoor de CAO. De eerste 12 maanden mag er bij een vast dienstverband geen opzegging plaatsvinden. Een los dienstverband kan, ongeacht het aantal uren, worden aangegaan voor onbepaalde tijd, bepaalde tijd (bijv. twee jaar) of voor een bepaald werk. Eén van de verschillen tussen los en vast is de WW-premie. Bij los se werknemers is deze in totaal 10,5% (1990), bij een vast dienstver band 2,60 (1990). Een ander ver schil is de toepassing van doorbeta ling van vakantie. Bij een vast dienstverband dient de werkgever 8,25% (1990) vakantietoeslag te ge ven. Bij een los dienstverband dient De aktievoerende akkerbouwers hebben o.a. het KNLC gevraagd de leden op te roepen de medeverant woordelijkheidsheffing te doen plaatsvinden op een geblokkeerde re kening. Met deze maatregel willen de akkerbouwers bereiken dat het geld, dat door de boeren via de mvh wordt bijeengebracht, daadwerke lijk ten goede komt aan de afzet van granen en zaden. Zoals bekend heeft de KNLC eerder steun betuigd aan een collectieve aktie om de mvh op een aparte rekening te storten. Deze aktie kreeg echter geen algemene steun van de landbouworganisaties. De aktievoerders hebben nu ge vraagd een formulier onder de leden te verspreiden, waarin de handel wordt gevraagd de mvh niet over te maken naar het hoofdproduktschap voor akkerbouw, maar op een spe ciale rekening te storten. Het Bestuur van het Vakantiefonds voor de Landbouw deelt mede, dat voor de te houden Kerstverzilvering 1990 een voorinlevering zal plaats vinden van vakantiebonnen van het boekjaar 1990-1991 (kenbaar aan de opdruk 'Geldig tot en met 31 maart 1991'). De bonnen kunnen worden ingele verd in de periode van maandag 8 oktober tot en met vrijdag 12 okto ber 1990. De uitbetaling van de voor de ingele verde bonnen verschuldigde gelden zal plaatsvinden in de periode van maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 1990. Behalve vakantiebonnen kunnen ook chequebonnen worden ingele verd. Bij inlevering van chequebon nen is het noodzakelijk, dat men zich behoorlijk kan legitimeren. Wordt een chequebon ten behoeve van een ander aangeboden, dan moet een machtiging worden over gelegd. Het inleveren van bonnen kan uit sluitend geschieden bij een afde lingspenningmeester van één der na volgende bonden: Voedingsbond - F.N.V. (Inlichtin gen tel. 030 - 738333); Industrie- en Voedingsbond - C.N.V. (Inlichtin gen tel. 03402 - 44124). Vrijdag 14 september 1990 Indien men als werkgever in het be zit is van een vergunning voor de bij zondere regeling voor bepaalde sei zoenarbeiders in de land- en tuin bouw mag deze regeling ook voor het jaar 1990 toepassing vinden. Het gevolg daarvan is dat geen inhou ding van loonbelasting/premie volksverzekeringen hoeft plaats te vinden en derhalve blijft ook af dracht achterwege. Om voor de vrijstelling van de premies werkne mersverzekeringen in aanmerking te komen moet aan de door het ASF gestelde voorwaarden worden vol daan. Met name mag een tijdige melding van de gelegenheidsarbeider niet worden vergeten. Vooral in de fruitteelt helpen bij het plukken dikwijls gehuwde vrouwen die veelal geen ander inkomen heb ben dan wat zij daarmee verdienen. Regelmatig wordt de vraag gesteld welke gevolgen dat heeft voor de be lastingaanslag. Met ingang van dit jaar heeft elke belastingplichtige een basisaftrek van 4.568,Dat be tekent dat tot een inkomen van 4.568,geen belasting moet wor den betaald. Als één van de echtge noten geen of een laag inkomen heeft mag de basisaftrek echter wor den overgedragen aan hem of haar die het meest verdient. Na deze over dracht wordt in beginsel elk inko men, hoe weinig dat ook is, van hem of haar die het minst verdient belast met inkomstenbelasting/premiehef fing. Toch zal in deze situatie bij de gehuwde vrouw, in geval haar inko men de 4.568,niet overschrijdt, geen aanslag worden opgelegd. Dat is een gevolg van de werking van de invorderingsvrijstelling zoals die nu geldt. De invorderingsvrijstelling houdt in dat over een inkomen dat 150% van de belastingvrije som niet te boven gaat geen belasting wordt geheven. Geen belemmering Als men geen belastingvrije som meer heeft als gevolg van overdracht wordt voor de berekening van de in vorderingsvrijstelling toch met een belastingvrije som van 4.568, gerekend. Ook bij de echtgenoot treedt er zolang het inkomen van de minstverdienende de 4.568,niet te boven gaat geen verandering op. Uit het vorenstaande is af te leiden dat fiscale redenen voor de gehuwde vrouw geen belemmering vormen iets bij te verdienen. Zolang haar inkomen niet meer dan ruim 4.500,per jaar bedraagt laat de fiscus haar en haar echtge noot voor wat betreft de door de vrouw genoten inkomsten met rust. Het is wel mogelijk dat bijver diensten van de gehuwde vrouw in vloed hebben op de huursubsidie, de tegemoetkoming studiekosten en de studiebeurs van kinderen. In geval deze zaken aan de orde zijn kan het aanbeveling verdienen uitgebreider aandacht aan eventuele bijver diensten te besteden. J. Spijk De landbouw zit met smart te wach ten op voorschriften voor de bouw van mestopslag in het kader van de Hinderwet. De Algemene Maatregel van Bestuur die het ministerie van VROM heeft beloofd, moet er snel komen. Dit heeft voorzitter Mares van het Landbouwschap gezegd te gen de Vaste Kommissie voor het Milieubeheer van de Tweede Kamer. Hij zei dat naar aanleiding van het Nationaal Beleidsplan-plus. Het ministerie van VROM kondigde drie jaar geleden al aan dat de Alge mene Maatregel er aan zat te komen. De maatregel moest het verlenen van een vergunning voor mestopslag per bedrijf overbodig maken. Als be drijven aan sommige eisen zouden voldoen, konden ze na een melding aan de gemeente met de bouw begin nen. Gemeenten liepen daar op aan drang van VROM al op vooruit. Uit een uitspraak van de Raad van State is kort geleden duidelijk ge worden dat niet op de AMvB voor uit gelopen mocht worden. Dit bete kent dat honderden mestbassins in feite illegaal zijn. de werkgever vakantiebonnen te ver strekken. De vakantiebonnen kun nen worden gekocht bij de Rabo bank. De werknemer kan ze verzil veren bij een vertegenwoordiger van de voedingsbonden. De vakantie- bonwaarde bedraagt meestal 24,5% van het loon. Losse werknemers krijgen echter hun vakantie niet doorbetaald. Bij elke loonbetaling dienen de bonnen te worden ver strekt. Tot slot moeten vaste werk nemers bij onwerkbaar weer worden doorbetaald. Voor losse werknemers geldt de onderbrekingsregeling. Doen zich bepaalde weersomstan digheden voor, dan kunnen de werk zaamheden zonder behoud van loon worden onderbroken. Leg het dienstverband vast in een schriftelijke arbeidsovereenkomst, ook voor seizoenwerkers en oproep krachten. Dit voorkomt problemen achteraf. Ontslag Voor het beëindigen van een vast dienstverband van tenminste één jaar en een los dienstverband voor onbepaalde tijd is altijd een ontslag vergunning vereist van de Direkteur van het Gewestelijk Arbeidsburo. Een ontslagvergunning is niet vereist indien het een los dienstverband voor een bepaald werk of een be paalde tijd betreft of de beëindiging vindt plaats met wederzijds goedvin den, tijdens de proeftijd, door ont slag op staande voet wegens dringen de reden of door de Kantonrechter. Tot slot Aan het aangaan van een dienstver band met een werknemer zitten veel haken en ogen. Laat u zich goed in formeren en schroom niet te bellen. J.L. Mieras In het kader van de voorbereiding en opstelling van het plan van toedeling voor de ruilverkaveling Sluis- Oostburg dienen terreinopnamen te worden verricht ter nadere bepaling en berekening van uit te voeren ka velinrichtingswerken. Daarbij zal het met name gaan om opnamen van te dempen dan wel te verruimen slo ten, hoogtemetingen in verband' m^J te graven sloten en terreinmetingen in verband met eventuele egalisaties. Betreffende metingen zullen worden uitgevoerd door mensen van de Grontmij, waarbij het in de bedoe ling ligt in de tweede helft van sep tember en de eerste week van okto ber het terrein in te gaan en daarna naar verwachting nog een aantal we ken in de periode eind oktober - no vember. Getracht zal worden de planning van de opnamewerkzaam heden zoveel mogelijk af te stemmen op het vrijkomen van de percelen v.w.b. de gewassen. U wordt verzocht zoveel mogelijk uw medewerking te geven aan het kunnen en laten betreden van uw gronden door betreffende personen. Voor nadere inlichtingen kunt u bel len met het Regiokantoor te IJzen- dijke, de heer Eilander, tel. 01176-1910. P. de Visser Op 20 september 1965 is de heer P. de Visser in dienst getreden bij ons buro, Accountantsunie ZLM b.v. Dat is nu 25 jaar geleden. Daarvoor was hij in hoofdzaak als meewerken de zoon werkzaam op het gemengde bedrijf van z'n ouders. In de avond uren bekwaamde hij zich in die tijd in boekhoudkundige richting. Dankzij z'n werk op het ouderlijk bedrijf behoort hij op ons kantoor tot die groep medewerkers die naast vakkenis over een stuk praktische kennis en ervaring beschikken aan gaande het landbouwbedrijf. Dat heeft zeker z'n voordelen. Na een opleidingsperiode van 3 jaar heeft hij gedurende 10 jaar de belan gen van een groep kliënten op Schouwen-Duiveland behartigd, daarna was hij 4 jaar op ons kantoor in Bergen op Zoom ten behoeve van kliënten in Tholen en vanaf 1983 werkt hij op ons kantoor in Goes. Zijn werk bestaat hoofdzakelijk uit het opmaken van jaarstukken en het verzorgen van belastingaangiften en alles wat daarmee samenhangt. Al die jaren heeft hij zich op de juiste wijze van z'n taak gekweten. Graag feliciteren wij de heer De Visser met dit jubileum en voegen de wens erbij dat hij nog geruime tijd z'n werk zal kunnen voortzetten. J. Spijk Een herziening van het bestem mingsplan Buitengebied wordt voor bereid. Het raadsbesluit dat met on middellijke ingang in werking is ge treden ligt op de afdeling algemene zaken ter gemeentesekretarie voor een ieder ter inzage. In de gemeente Reimerswaal is al enige tijd een regeling van kracht voor het ophalen van resten en ver pakkingen van gewasbescher mingsmiddelen. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst afgeslo ten met Boon Chemie BV te Middel burg. Een verzoek om resten en ver pakkingen van gewasbescher mingsmiddelen op te halen moet worden gedaan aan de gemeente (tel. 01180-5000). Deze schakelt vervol gens Boon Chemie BV in. Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant stellen jaarlijks een pro gramma vast van projekten, die van belang zijn voor de ontwikkeling van de land- en tuinbouw. Dit jaar stelt het provinciebestuur voor dit doel een bedrag van 500.670, beschikbaar. Een halve ton wordt besteed aan een agrarische effektenrapportage voor het gebied De Leijen-Oost/Helvoirt- se Broek. Het gaat hier om een on derzoek naar de gevolgen van het provinciale beleid op de levensvat baarheid van bedrijven. Voorts wordt drie ton beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar milieumaat regelen; 50.000,hiervan komt uit de pot agrarische projekten. De overige vier ton omvat vijf projekten die uit de nota 'Uit spanning naar veerkracht' worden gehaald. Verder willen GS 120.000,— be schikbaar stellen aan de stichting Proeftuin Noord-Brabant in Breda, als bijdrage in het exploitatietekort. De stichting voert praktisch onder zoek uit naar de teelt en kwaliteits verbetering van glasgroenten, volle- grondsgroenten en klein fruit. Ook voor volgend jaar hebben GS een be drag van ruim vijf ton voor agrari sche projekten gereserveerd. 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 3