Druk op graanprijzen blijft Minder vollegrondsgroenten Minder varkens Bondsrepubliek Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas Peulvruchten Graanoogst Bondsrepubliek iets kleiner dan vorig jaar Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons Veiling ZHZ, Aardappelverwerking en -export Veiling St. Annaland, Pootgoednoteringen: De wereldhandel graan is verstoord door de boycot van Irak en Koeweit in de Golf. Dit leidt tot druk op de prijzen voor granen. Koeweit en Irak importeren jaarlijks 12 tot 14 miljoen ton tarwe, gerst en mais. Geen grote afnemers, maar hun import vormt samen nog altijd 5% van de wereldhandel in graan. Samen met een reeds groeiende graanvoorraad en de zwakke dollar koers leidde dit al tot een scherpe prijsval in de graanprijzen op de we reldmarkt. Aan de prijsdaling lijkt echter nog geen einde te zijn gekomen. De stemming op de markt kan ver beteren als China en de USSR grote partijen uit de markt opkopen. Met name uit de USSR komen geluiden dat een groot deel van de oogst daar verloren is gegaan. In plaats van de voorspelde 230 miljoen ton graan, zou de werkelijke oogst slechts 135 miljoen ton bedragen. Op de binnenlandse graanbeurzen noteerden de tarweprijzen iets beter ten opzichte van vorige week, maar ze zijn desondanks laag. De noterin gen liggen tussen de 36,35 en 37,35 per 100 kilo, gebaseerd op een vochtgehalte van 16%. Aardappelen Met de aardappelmanifestatie in Emmeloord deze week is het nieuwe aardappelseizoen van start gegaan. De noteringen openen 6 tot 7 gulden lager dan vorig jaar. Voor een velds- gewas wordt in Goes nu 15-16 gul den per 100 kilo betaald. Op de termijnmarkt ligt de prijs op een niveau van 28 gulden per 100 ki lo tegen 42,70 vorig jaar voor aardappelen van 50 mm-opwaarts bij levering in april. Bij de kleinere maten is dit prijsverschil wat kleiner. De groei van het areaal aardappelen heeft de prijsvorming geen goed ge daan. Het areaal poot- en consump tieaardappelen is dat jaar 5% groter dan vorig jaar, blijkt uit de voorlo pige gegevens van het Centraal Bu reau voor de Statistiek. In totaal wordt dit jaar 110.200 ha aardappe len verbouwd. De goede prijzen van de aardappelen en de onder druk staande saldi van de akkerbouwbe drijven worden gezien als de voor naamste oorzaken van deze uit- breidfng. Suiker De suikerprijzen staan nog steeds onder druk door het uitblijven van vraag. Door de oogstverwachtingen ziet het er niet naar uit dat de prijzen fors zullen stijgen. Een absoluut laagtepunt in de prijzen wordt ook niet voorzien omdat de voorraden zeer klein zijn en veel landen hun voorraden willen aanvullen. Volgens de meitelling is het areaal vollegrondsgroenten dit jaar licht af genomen, maar het oppervlak glas groenten, champignons en fruit ver toonden een lichte stijging. Bij de vollegrondsgroenten is sprake van een afname van gemiddeld 2%. Vooral het oppervlak augurken (-31%), schorseneren (-22%), sper ziebonen (-9%) en een aantal kool soorten is afgenomen. De grote groeiers zijn ijsbergsla en spinazie. Ook de teelt van witlofpennen en breekpeen is toegenomen. Deze laat ste twee teelten worden steeds vaker door akkerbouwers geteeld. Evenals bij de vollegrond nam ook het areaal augurken onder glas af. Door de teruggang met 37% wordt nog slechts 61 hectare augurken on der glas geteeld. Niet alleen in Nederland, maar ook in België en West-Duitsland is het aanbod van augurken klein. Ook de incidentele leveranciers Italië, Grie kenland en Hongarije kampen met een kleine oogst. Alleen Turkije heeft een redelijke oogst, maar dat is lang niet genoeg om de tekorten te dekken. Hierdoor is een krapte aan grondstof voor de tafelzuurindustrie ontstaan. Deze krapte heeft geleid tot een ho gere veilingprijs. De doorsneeprijs lag dit jaar ruim boven de gulden per kilo. Vorig jaar was dit circa 70 cent per kilo. Fruit Inmiddels zijn bijna alle verhande lingsverboden voor hardfruit opge heven en komt een zeer gevarieerd scala van rassen voor de klok. De vraag is goed bij een niet al te over vloedig aanbod. De prijzen blijven hierdoor goed op peil. Voor komen de jaren is in de fruitsector een afna me van het appelaanbod en een toe name van het perenaanbod te ver wachten. Er zijn dit jaar 17% min der appelboompjes aangeplant, maar 55% meer perenboompjes. Daar staat tegen over dat sinds 1985 het perenareaal (één jaar en ouder) is afgenomen van 5365 ha tot 4710 ha dit jaar. Bloemen en planten De snijbloemen gaven vorige week een teruggang in aanvoer te zien van zes procent. Deze correctie op de grote aanvoerstijging de week er voor heeft een sterk positief effect gehad op de gemiddelde prijs. Op vallend is dat van de grootbloemige en kleinbloemige roos aanzienlijk minder werd aangevoerd. Van gyp- sophilia, een produkt dat stijgt in populariteit, groeide de aanvoer daarentegen fors, met maar liefst 45%. Toch kon voor dit produkt nog een goede prijs gemaakt wor den. De vraag naar iris en limonium blijkt zeer vast. Bij deze produkten gingen aanvoerstijgingen gepaard met prijsstijgingen. In vergelijking met vorig jaar ligt de gemiddelde prijs voor snijbloemen laag. Ook de aanvoer van potplanten bleef nage noeg gelijk. De gemiddelde prijs steeg met ruim zes procent. In vergelijking met snijbloemen blij ken potplanten beter de toename in de aanvoer te kunnen volgen, waar door de prijzen stabiel blijven. De champignonteelt heeft zich dit jaar weer verder uitgebreid. Het aantal cellen is in een jaar gegroeid met 108 tot 5601 stuks. In totaal gaat het om een oppervlak van meer dan een miljoen vierkante meter. De omvang van de varkensstapel in de Bondsrepubliek had eind 1989 be trekking op 22,16 miljoen dieren vergeleken met 22,59 miljoen aan het eind van 1988. Rond één derde te weten 7,17 miljoen stuks werden ge teld in de deelstaat Nedersaksen, dus tussen Ems en Elbe. Op de tweede plaats komt de deelstaat Nordrhein- Westfalen met ongeveer 6 miljoen varkens of 27,1% van de totale Westduitse varkensstapel. In de deelstaat Beieren werden 3,71 mil joen stuks geregistreerd. De teruggang ten opzichte van 1988, die 424.600 stuks bedroeg of bijna 2%, was het kleinst in Nedersaksen, namelijk 83.400 stuks of 1,1%. In 1989 daalde het aantal bedrijven met varkens met 24.700 of 7,5% tot 305.400. Het grootste aantal bedrij ven wordt aangetroffen in Beieren, namelijk 104.600, terwijl het aantal bedrijven in Nedersaksen slechts 58.700 bedroeg. MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 7,00-8,00 1,46-1,48 week 30/08-06/09 57-61 gr. 9,00-12,25 1,58-2,01 64 gr. 13,50-14.00 2,11-2,19 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Elveba wit ld 4,95 6,00 6,80 7,80 10,85 13,25 14,50 dd 5,03 - 6,09 6,90 7,91 10,97 13,38 14,64 bruin ld 4,95 - 6,00 6,80 8,00 11,75 13,50 14,75 dd 5,04 6,10 6,91 8,48 11,94 14,20 15,66 Evadag wit 6,25 7,25 8,05 10,75 12,85 bruin 6,20 7,20 8,05 12,00 13,40 Roveco wit 4,55 6,05 6,95 8,05 - 11,25 12,15 13,45 bruin 4,60 5,95 - 6,90 - 8,25 - 11,65 13,35 14,55 Ven wit 4,55 6,05 - 6,95 8,05 - 11,25 12,15 13,45 bruin 4,60 5,95 - 6,90 - 8,25 - 11,65 13,35 14,55 ex btw, bintje/100 kg/ Veld- Telersprijzen gewas Emmeloord 06/09 Zeewolde 07/09 Goes 11/09 15,00-16,00 Dronten 00/00 Midden meer 00/00 frites geschikt Klei 0 mm ex btw./100 kg. 10,00-11,00 10,00-11,00 10,00-13,00 Per 100 kg, ex btw. Vor. week. Vorige Deze dinsdag vrijdag dinsdag 40-50mm april '91 18,00 17,50 17,50 50mm+ april '91 28,60 29,80 28,00 50mm+ mei '91 30,60 31,80 30,00 per 100 kg. Goes GRANEN di 11/09 Tarwe (basis 16%) 36,50-38,00 Brouwgerst -49,00 Wintergerst Zomergerst Haver 34,75 Voergerst - 36,50 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad oogst '90 225,00* Karwijzaad 130,00* Groningen di 11/09 36,35-37,35 36,05-37,05 35,00-36,75 Middenmeer wo. 12/09 36,85-37,35 36,00-36,85 35,00-37,00 GOES, di. op auto geleverd: ongerepeld 0,33 Goes R'DAM, ma. per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 53,00-59,00 59r00 Gr. erwten 6% Kapucijners 60,00-61,00 62,00 Bruine bonen 155,00 160,00 Door een inkrimping van het areaal is de totale opbrengst van de graan oogst in de Bondsrepubliek met 25,97 miljoen ton iets kleiner dan vorig jaar. Het areaal daalde met Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte- Aanv.- Gem. Prijs - wk 03/09-07/09 ring trend prijs trend week 03/09-07/09 ring trend prijs trend week 03/09-07/09 ring trend prijs trend Cox Orange 75/80 0 191 0 Spruiten Al 137 Tomaten rond A I 128 James Grieve 75/80 - 63 0 Witlof kort IEF 490 Tomaten vlees B 125 Boskoop groen 75/85 0 197 0 Natuursla 28/30 - 28 Komkommers 41/51 81 Boskoop rood 75/85 0 261 0 Bloemkool 8 - 264 Glassla 21/22 37 Elstar 75/80 163 - Witte kool, deense 9/11 23 - Paprika groen 75/85 436 Conference 65/75 0 182 0 Rode kool A 27 - Paprika rood 75/85 436 Doy du Cornice 70/80 0 229 0 Spitskool - 62 Aubergines 225/300 - 266 Gieser Wildeman 60/70 0 175 0 Chinese kool 78 Radijs midden 38 - St. Remy 70/80 0 80 0 Broccoli - 273 - Courgette, groen 450/500 - 49 - Summerred 75/85 - 48 0 Spinazie - - 132 Aardbeien kl. I - 376 - Andijvie - 75 Waspeen A I 66 Breekpeen 200/400 - 34 Prei blok 2 182 Ijsbergsla 450/500 - 49 - Veilinggegevens week 03/09-07/09 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. - 40 Roos kleinb. - 23 Freesia - 26 Troschrysant - 23 Gerbera 43 Gypsophila 53 - Iris 13 Lilium Az. hybr. - 43 Alstroemeria - 41 Gladiool - 20 Snijbl. totaal 35 Kamerpl. totaal 251 Veilinggegevens week 03/09-07/09 prijs in ct./kg. Door Gem. Prijs - snede prijs trend Klasse I-2 40 5,69 Klasse I-2 60 5,80 Klasse II-2 80 2,81 Klasse II-3 100 2,35 Klasse lli-3 100 2,10 CVZ noteringen Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 3 t/m 7 september. Alkmene: I 70/80: 8 1,05; tot. I: 15 0,81; II 70/80: 92 ƒ0,42; tot. II: 150 0,40. Cox Orange: I 75/80: 49 2,08; tot. I: 84 1,87; II 75/80: 15 1,08; tot. II: 28 0,98. Flar: I 70/80: 11 ƒ0,98; tot. I: 25 0,89. Elstar: I 70/75: 121 1,50; tot. I: 306 1,43; II 70/75: 5 0,92; tot. II: 12 ƒ0,88. Boskoop: I 75/85: 11 1,90; tot. I: 20 1,71; II 75/85: 3 1,47; tot. II: 7 1,34. Rd. Bos koop: I 75/85: 2 2,52; tot. I: 3 ƒ2,33. Jam. Grieve: I 70/80: 3 ƒ0,88; tot. I: 5 0,78; II 70/80: 2 0,65; tot. II: 4 0,49. Conference: I 55/65: 30 1,69; tot. I: 39 1,69; II 55/65: 10 ƒ1,16; tot. II: 25 1,04. Bonn. Louiss.: I 60/70: 2 1,81; tot. I: 7 ton 1,56; II 60/70: 8 1,29; tot. II: 15 1,09. G. Wil deman: I 60/70: 3 2,06; tot. I: 5 2,08. Saint Remy: 70/80: 4 0,87; tot. I: 9 0,86; II 70/80: 22 0,52; tot. II: 52 0,47. Tr.d.Vienne: I 60/70: 1 ƒ2,28; tot. I: 2 ƒ2,16; II 60/70: 2 ƒ0,81; tot. II: 6 0,95. Beurr. Hardy: I 70/80: 174 1,72; tot. 1: 389 ƒ1,60; II 70/80: 54 1,42; tot. II: 189 1,19. Br. Le brun: II 55/60: 1 ƒ0,46; tot. II: 2 ƒ0,49. Bramen (4 kg): II in: 11 ton 1,74. Bramen (200): I: 1 ton 0,74. Bramen (d 200): I: 24.372 ds 0,82. dinsdag 11 september Bloemkool: aanvoer: 34.000 st. 6 st. p.bk.: 1-1 299/2 1-2 268, 8 st. p.bk. 1-1 253 1-2222'/z, lOst. p.bk. 1-1 215 1-2 186. Spruiten: aanvoer: 127.000 kg, Al 1 180'/2 2 180, BI 1 174 2 170'/2, Cl 2 123, Dl 2 242'/z. Wit lof: aanvoer: 21.000 kg. kort grof I S 602 2 558-/2 3 547, lang I S 630 2 620-/2 3 615, klvp. 4-5 I 2 551-/2; kort II 1 443 2 324, ongesor. Ill 1 318 2 286, snijlof III fijn 206-/2. Aardappelen: aanvoer: 42.000 kg. Bintje, bonken 26-35, groot 12-28, kriel 59-114. Doré, groot 16-34. Ei genheimer 27-31. Uien: aanvoer: 26.000 kg. 18-30. Geschoond: 131-132. In de maand juli werd totaal 114.000 ton aardappelen verwerkt wat het totaal van dit jaar op 1.125.000 ton brengt. In 1989 was de verwerking in juli ook 114.000 ton, evenals in 1988. In totaal was er in 1989 tot en met juli 1.047.000 ton verwerkt en het jaar daarvoor 1.016.000 ton. In juli dit jaar werd 54.200 ton voorge bakken produkt geëxporteerd, waar van 52.300 naar de landen van de EG. Uitgedrukt in verse aardappelen bedroeg deze totale export 131.100 ton. 22 ongeveer 150.000 ha, maar de ha- opbrengst was gemiddeld iets groter dan vorig jaar. Volgens het Duitse ministerie van Landbouw leverde wintertarwe met een areaal van 1,63 miljoen ha onge veer 10,81 miljoen ton op, wat over eenkomt met een gemiddelde ha- opbrengst van 6624 kg, uiteenlopend van 5500 kg in Saarland tot bijna 7600 kg in Sleeswijk Holstein. Aan zomertarwe werd 203.000 ton en aan harde tarwe 43.770 ton geoogst, zo dat de totale oogst van tarwe 11,06 miljoen ton heeft bedragen. Het rog- geareaal bedroeg 414.500 ha; de to tale opbrengst 1,97 miljoen ton, wat overeenkomt met een gemiddelde ha-opbrengst van 4750 kg, waarbij Sleeswijk Holstein met 5130 kg weer het hoogst scoorde. Het areaal wintergerst bedroeg 1.090.900 ha, de totale opbrengst 6,47 miljoen ton, met een gemiddel de ha-opbrengst van 5930 kg, waar bij opnieuw Sleeswijk Holstein met 7120 kg de hoogste opbrengst te zien gaf. Van 608.000 ha werd 2,73 mil joen ton zomergerst geoogst, wat een gemiddelde opbrengst van 4490 kg per ha betekent. Het haverareaal bedroeg 304.000 ha, de opbrengst 1,54 miljoen ton of 4530 kg/ha ge middeld. Het areaal triticale steeg tot 62.600 ha, waarvan 326.000 ton geoogst werd. Het zwaartepunt van de triticale-teelt ligt in Nedersaksen met 147.000 ton. dinsdag 11 september: Bintje gew. 14-17; bonken 26; driel. 9; kriel 52-55; Eigenheimers gew. 18-21; Bildstar gew. 18-21; Gloria gew. 15-16; bonken 20; Irene gew. 20. Aanvoer: 153 ton. A 28/35 Noordelijke 94,Del ta's 93,A 35/45 Noordelijke 54,—, Delta's 53,—. Vrijdag 14 september 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 22