Durven breken met tradities Bietenoogst op gang sSyl verzekeringen zlm zegge en schrijve Hoeveel is één plus één? Onmisbaar Belangstelling voor jongeren VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1990 78e JAARGANG NO. 4037 land- en tuinbouwblad zuidelijke landbouw maatschappij Eerder dan gebruikelijk is de bietenoogst op gang gekomen. Aangelokt door de vroegrooi- premie hebben de eerste leveranties aan de suikerfabrieken plaatsgevonden. De eerste be richten over de opbrengsten zijn wisselvallig. De foto is gemaakt op het land van W.H. van Gorsel op Tholen. Hij schat zijn opbrengst voorzichtig op 65 ton per ha. Dat is hoger dan het gemiddelde van de laatste jaren, maar lager dan de opbrengst van vorig jaar. Over het suikergehalte is hij redelijk optimistisch. Aangezien hij direkt na het weekend heeft gerooid kan de regen nog niet veel kwaad hebben gedaan. Van Gorsel levert aan de Suiker Unie. Hij heeft in totaal 14 ha suikerbieten, waarvan nu 5 ha gerooid is. (Foto Anton Din- gemanse). Antwoord: één, wanneer het twee fusiepartners zijn. In het voorjaar schreef ik al over de nieuwe fusiegolf in ver- zekeringsland. Deze golf rolde inmiddels voort. Interpo lis en Rabobank zijn één geworden. Na OLM te Zwolle gaat nu ook onze zusterorganisatie OVVM te Groningen naar Avéro te Leeuwarden. DLG te Assen heeft zich als autoverzekeraar aangesloten bij de honderd brandon- derlingen van de NOVO-Groep te Zwolle. Cove- ma/Agro Lloyd te Rotterdam, waarmee wij samenwer ken op het gebied van vrachtwagenverzekeringen, gaat naar Interpolis. Ons zusje in Arnhem, Sterpolis, heeft haar juridische struktuur gewijzigd van een "onderlin ge" in een N.V., waarmee de verhandelbaarheid aan zienlijk groter is geworden. En het laatste nieuws is dat Centraal Beheer in Apeldoorn en Avéro samen een een heid gaan vormen met een totale premie-omzet van zo'n 2,5 miljard gulden. Dit alles kreeg zijn beslag in de afge lopen paar maanden. Er is sprake van een ware machts concentratie binnen het toch altijd wat rustige Onder linge verzekeringswereldje. Wat is opvallend? Nagenoeg alle partijen hebben een van oorsprong sterke binding met de agrarische sektor. Een sektor overigens die momenteel met vele onzekerheden kampt en erg verdeeld is. Als reden voor fusie wordt steeds genoemd: internati onalisering en het kunnen aanbieden van een volledi ger pakket, van financiële diensten. Iedereen wil profiteren van alle afzetkanalen die er in de markt zijn (direct writing, tussenpersonen, banken en franchising). Wat ook opvalt is dat alle ondernemingen in de kern gezond zijn en dat direktieleden in veel gevallen nog maar kort op hun stoel zitten. De tendens is nu: we gaan samen, maar ieder blijft onder eigen naam zelfstandig. Met uitzondering van de bestuurs-/directiecolleges zijn er voorlopig geen integratieplannen Het coöperatieve karakter blijft middels de top- coöperatie gehandhaafd; onder deze topcoöperatie hangen vaak N.V.'s als werkmaatschappijen. Ik hoop dat de nieuwe concerns gevestigd op onderlinge basis hun gunstige premieniveaus in de toekomst zullen kunnen blijven handhaven. Als dat niet het geval is, gaat er pas écht wat gebeuren in het Onderlinge wereldje. Verzekeringen ZLM is momenteel niet in onderhande ling met een andere verzekeraar of bank. Wel wordt goed geluisterd en gekeken. Zoals eerder verwoord in het jaarverslag, stel ik vast dat het voor derden niet gemak kelijk is iets toe te voegen in het belang van onze le den/verzekerden. Bij ons is groei geen doelstelling, het belang van de bestaande leden staat voorop. Een goed produkt, de laagste premie. Bedenk wel: groot bestaat niet als klein ontbreekt. Alleen al daarom heeft Verzeke ringen ZLM bestaansrecht, nu en in de toekomst. H. Doeleman Hzn, direkteur Onlangs bracht ik op deze plaats nog eens in herinne ring dat de structuur van onze landbouworganisatie voorziet in een opbouw vanuit de kringen en afdelin gen naar het landelijke circuit. Op die manier kan de praktijk een vinger aan de pols houden van de georga niseerde belangenbehartiging. Om ook rechtstreeks contact met de praktijk te onderhouden brengt het Da gelijks Bestuur van de ZLM tweemaal per jaar een werkbezoek aan één van onze dertien kringen. In het kader van zo'n werkbezoek wordt er samen met het kringbestuur een door de kring uitgestippelde rondrit gemaakt door het werkgebied van de kring. Tijdens de ze rondrit wordt er vanuit het kringbestuur de nodige informatie gegeven over de ontwikkelingen in het ge bied en natuurlijk zijn er ook bedrijfsbezoeken in het programma opgenomen, 's Avonds wordt zo'n werk bezoek dan besloten met een open discussie tussen het betreffende kringbestuur en het Dagelijks Bestuur waarbij alle mogelijke punten aan de orde kunnen komen. Deze week hadden we weer zo'n werkbezoek van het Dagelijks Bestuur, ditmaal naar de kring Altena- Biesbosch (zie elders in dit blad). Opnieuw heb ik daar uit de conclusie getrokken dat dit soort werkbezoeken niet alleen bijzonder informatief zijn maar feitelijk ook onmisbaar zijn. Persoonlijk vind ik de bedrijfsbezoeken tijdens een werkbezoek altijd het hoogtepunt. Het con tact met de praktijk is dan onversneden en het bedrijf als vergaderplaats werkt erg stimulerend. Bovendien kom ik er zo achter dat er nog heel wat boeren zijn die kans zien hun bedrijf onder moeilijke omstandigheden toch verder te ontwikkelen. Op basis van vakman schap en ondernemerschap worden er op deze bedrij ven voortdurend weloverwogen risico's genomen door tijdig in te spelen op ontwikkelingen die er eigenlijk (nog) niet zijn, maar waarvan ingeschat wordt dat ze er wel zullen komen. Dikwijls gaat het daarbij om on dernemersbeslissingen die diep ingrijpen in de bedrijfs voering en waarbij resoluut gebroken moet worden met tradities. Vooral jonge boeren hebben dikwijls geen andere keus willen ze boer worden en dat ook blijven. Maar zoals gezegd: ze zijn er nog en meer dan we mis schien wel eens denken. Met name jonge boeren ver dienen in dit verband extra belangstelling vanuit de ZLM. Vanwege hun specifieke omstandigheden - zoals bedrijfsovername - is het voor jongeren extra moeilijk om in te spelen op de ontwikkelingen. De belangstel ling voor jongeren vanuit de organisatie moet niet al leen centraal geregeld worden. Vooral ook afdelingen en kringen kunnen zich op dit punt verdienstelijk ma ken door jongeren nadrukkelijk bij de organisatie te be trekken. Dat kan heel simpel door vanuit het afdelings bestuur de jongeren in de afdeling rechtstreeks èn per soonlijk te benaderen. Ik weet dat daar hele goede re sultaten mee zijn bereikt. Plotseling blijkt dan dat jon geren wel degelijk belangstelling hebben om naar ver gaderingen van afdelingen te komen. Afdelingen en kringen kunnen natuurlijk ook nog een stapje verder gaan en speciale bijeenkomsten voor jongeren en met jongeren organiseren, en/of in het programma van de vergadering nadrukkelijk rekening houden met jonge ren. Met het vergaderseizoen in zicht is het nu de tijd om daar invulling aan te geven. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 1