Onderhoud Zeeuws landschap blijft veel inzet vragen Vekabo nieuws Welke pet? Handelsvoorwaarden aangepast Jaarverslag 1989 Agrarische Studiereizen AMPLRLN IJ DL OLR LDLRAT/L ZLLLAND Onlangs verscheen het jaarverslag over 1989 van de Stichting Land schapsverzorging Zeeland. Het jaar verslag geeft in het kort weer wat er in 1989 in Zeeland gedaan is aan het landschapsonderhoud, voorzover de Stichting Landschapsverzorging Zeeland daarbij betrokken was. Vrijwilligerswerk Naast het onderhoud dat eigenaren van kleine landschapselementen zelf doen, wordt ook veel onderhoud ge daan door regionale vrijwilligers- groepen. Er zijn groepen die in het weekend aktief zijn, en er zijn groe pen die doordeweeks werken. In alle Zeeuwse regio's, met uitzondering van Tholen en Sint Philipsland, is in 1989 door vrijwilligers onderhoud aan landschapselementen verricht. In totaal betreft het 400 mensen, die met name bezig zijn met wilgen knotten, hoogstamfruitbomen snoeien, meidoornheggen snoeien, rietlanden en dijkbermen maaien. Doelsubsidie onderhoud kleine landschapselementen De Stichting Landschapsverzorging Zeeland sluit met particuliere eige naren/gebruikers van kleine land schapselementen onderhoudsover- eenkomsten af. De provincie Zee land stelt hiervoor een doelsubsidie aan de stichting beschikbaar. Zo'n onderhoudsovereenkomst wordt af gesloten voor één onderhoudsbeurt van het betreffende landschapsele ment. Voor het knotten van een knotwilg wordt 5,uitbetaald aan de uitvoerder van het onder houd, voor het snoeien van een hoogstamfruitboom 10,(bij zwaar achterstallig onderhoud), en zovoorts. Voor onderhoud van vee drinkputten schakelt de stichting loonwerkers in, kosten zijn voor re kening van de stichting. Ook herstel van landschapselementen valt in de regeling. Plantmateriaal wordt in bepaalde gévallen gratis beschikbaar gesteld, evenals palen en prikkel draad om een landschapselement te beschermen. De Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN 1987) zijn veranderd met terugwer kende kracht tot 29 augustus van dit jaar. Bij een transactie waarbij van de voorwaarden wordt afgeweken, zijn niet langer de handtekeningen van de handelaar en de teler nodig. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de klacht van bemiddelingsbü- ro's van veilingen. Het verzamelen van de handtekeningen kostte hen veel moeite en tijd. Bij deze buro's gaan vaak duizenden koopbriefjes per dag om. Dat Agrarische Studiereizen reizen met ieder een eigen karakter organi seert, mag blijken: Sauerland, 22-27 oktober, 6-daagse busreis/logies 5 in Hochsauerland. Het Sauerland bestaat voor het grootste deel uit het 'Hochsauer land', een paradijs voor wandelaars. Programmapunten: bezichtiging mooiste druipsteengrot van Duits land 'Atta Höhe'; bezoek agrarische bedrijven; Broodmuseum; Süssmuthglasfabriek; Keulse Dom; wandeling door Göttingen; bezichti ging Bruchhauser Steine. Geniet van de rust en kleurenrijkdom in prach tig Sauerland! Ingelaste reis: Cyprus, 23-31 okto ber, 9-daagse vliegreis/rondreis per bus/overnachtingen in Larnaca, Ni cosia, Kakopetria en Paphos. Cy prus is een paradijselijk eiland in Middellandse Zee met grillige kuststroken onderbroken door mooie grote stranden, heuvels wit bezaaid met grazende schapen, bos rijke bergflanken en pittoreske dor pen, met mensen die de gastvrijheid van oudsher in zich hebben. Pro grammapunten: rondrit Larnaca; bezoek Xylofagou, irrigatieprojekt op rode aarde; bezichtiging hoofd stad Nicosia; bezoek veeteeltbedrijf; wandeling door Kakopetria; bezoek bosbouwschool; bezichtiging klooster; bezoek mineraalbron Moutoulas; bezichtiging forellen- en citruskwekerij, pottenbakkerij; be zoek Middeleeuws kasteel. Wegens overweldigend sukses herhaald! En verder: Kent - Zuid-Engeland, 5-10 oktober, 6-d bootreis/busreis/5 overnachtingen in Tunbridge Wells. Florida, Texas-VS, 2-15 november, 14-d vliegreis/rondreis per bus via: Dallas, Shreveport, New Orleans, Panama City, Jacksonville, Ocala, Orlando, Miami. Wenen, 14-18 november, 5-d vlie greis/verblijf in Hotel Stefanie. Voor uw aanmelding, nadere infor matie of het aanvragen van de bro chure 'Agrarische Studiereizen 1990' kunt u bellen naar het Sekretariaat van Agrarische Studiereizen, mw. L. Deumer, Kleine Oord 179, 6811 HZ Arnhem, 085 - 512087. Vrijwilligers aan het werk op een Zeeuwse polderdijk. De HBN worden bij nagenoeg alle transacties in de boomkwekerij en de vasteplantenteelt gebruikt. Ze zijn vastgesteld door de Nederlandse Bond van Boomkwekers en de Bond van Plantenhandelaren. Het Land bouwschap heeft ermee ingestemd. Als op sommige punten van de han delsvoorwaarden wordt afgeweken, moesten beide partijen dat tot nu toe met een handtekening bezegelen. De Nederlandse Bond van Boomkwe kers raadt aan om deze gewoonte voort te zetten als zaken worden ge daan zonder bemiddelingsburo. Er zijn voor onderhoud van kleine landschapselementen ook andere re gelingen, met name de regeling be heersovereenkomsten en de regeling onderhoudsovereenkomsten land schapselementen. Beide regelingen berusten bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visse rij. De verschillende regelingen zijn op elkaar afgestemd. Men kan voor onderhoud van een bepaald element slecht via één van de regelingen geld ontvangen. Via de regeling van de Stichting Landschapsverzorging Zeeland werd in 1989 83.650,besteed aan het onderhoud van kleine landschapse lementen door middel van het afslui ten van 241 overeenkomsten. Dat betreft onder meer het knotten van 1.700 knotbomen, het snoeien van 6.300 meter heg, het snoeien van 1.200 hoogstamfruitbomen en het opschonen van 46 drinkputten. Aanplant van knotwilgen en hoogstamfruitbomen Sinds 1986 wordt door regionale vrijwilligersgroepen en de Stichting Landschapsverzorging Zeeland via de aktie wilgepoot gewerkt aan een uitbreiding van het aantal knotbo men in Zeeland. In 4 jaar tijds zijn ongeveer 5.000 wilgepoten via deze aktie geplant. Geen gering aantal vergeleken met het aantal oude knotbomen dat in de provincie staat (enkele tienduizenden). Via de aktie wordt het plantmateriaal gratis be schikbaar gesteld. Dit komt vrij bij het knotten van gezonde oude knot wilgen. Ook voor aanplant van hoogstam fruitbomen blijkt veel belangstelling te bestaan. In de eerste plaats gaat het daarbij om opnieuw inplanten van opengevallen plaatsen in nog be staande hoogstamboomgaardjes, in de tweede plaats gaat het om geheel '4? nieuwe aanplant. Ongeveer 1.400 bomen zijn sinds 1986 geplant met tussenkomst van de stichting. Deze bomen worden overigens meestal niet gratis beschikbaar gesteld. Tot voor kort was het moeilijk om in Zeeland geschikt plantmateriaal aan te schaffen. Diverse Zeeuwse vrucht boomkwekers hebben inmiddels ge- konstateerd, dat er een toenemende vraag is naar hoogstambomen. Ze spelen daar nu op in door meer bo men te kweken. Een exemplaar van het jaarverslag is aan te vragen bij de Stichting Land schapsverzorging Zeeland, Grote Markt 28 te Goes, tel. 01100 - 30936. U kunt daar uiteraard ook terecht met vragen en opmerkingen over het werk van de stichting. Dus: wilt u meewerken als vrijwilliger, of heeft u een landschapselement te onder houden, neem kontakt op, wellicht kunnen wij u helpen. Gemoedelijke sfeer op Cyprus Vrijdag 14 september 1990 'Het is weer voorbij die mooie zomer'. Een regel van een liedje dat u geregeld kunt horen op de radio. Zeer toepasselijk op de zo mer van 1990, zondermeer van toepassing op de rekreanten die er op uit getrokken zijn met cara van of tent om te kamperen in de Zeeuwse delta op een groot kam peerterrein of op een mini- camping. Lopend over de mini- camping en sprekend met tevre den gasten hoe mooi het weer en warm het is, met tropische avon den, en geen regen van betekenis, kijk je dan door de houtsingel van je kampeerterrein de polder in, en zie je de aardappels en uien verdrogen. Dan komt de vraag als kampeerboer op: 'welke pet' moet ik nu opzetten om de gasten-kampeerders niet voor het hoofd te stoten. Jammer dat enkele weken gele den in de ANWB-kampioen een erg negatief en beledigend artikel gepubliceerd is over landbouwers als vernietigers en verkrachters van het landschap. De gehele landbouwpers heeft gelukkig alert en uitgebreid gereageerd op de frustraties bij de ANWB, die vindt dat ze te weinig gekend worden in landinrichtingspro- jekten. Ik dacht dat juist, in het Zeeuwse waar landbouw en rekreatie rede lijk goed samengaan - er zijn wel eens schermutselingen, dat houdt de materie levend - het kamperen bij de boer en de extra beplanting rond de boerderijen en de mini- campings de aankleding van het landschap hebben verbeterd. Het artikel 'Stop de boer' is geschre ven en gelezen, de ANWB heeft intussen excuses aangeboden. Uw rubriekschrijver is van me ning dat we als Vekabo de mede werking met de ANWB voor het samenstellen van een landelijke kampeerboerengids niet moeten verbreken. Dat blijft een goede zaak. Niet meedoen zou de SVR o.l.v. de heer W. v.d. Berg in de kaart spelen. Van de Berg ver biedt zijn leden op ondemocrati sche manier hier aan deel te ne men, omdat hij denkt dat nu de poten onder zijn stichting ge zaagd worden en om nog maar niet te spreken over het financieel gewin dat bij hem een grote rol speelt. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst heeft ook inte resse getoond voor het kamperen bij de boer. Men wilde o.a. weten hoe Vekabo gestruktureerd is en werkt. We hebben informatie verstrekt hoeveel leden de vereni ging telt en wie dat allemaal zijn. Het is maar dat u het weet. Zeeland is 'vol', een uitspraak van een Zeeuwse gedeputeerde, maar een kreet die niet juist was. Het is mij bekend dat ook in het achterland op het zeer drukke weekend van 21 juli nog plaats was. Het was beter dat deze Zeeuwse bestuurder zich eerst eens beter oriënteerde om uit spraken te doen als deze, en min der aan promotie te doen is na tuurlijk ook nonsens. Als je niet van je laat horen zijn de binnen- en buitenlandse gasten Zeeland ook weer snel vergeten. Natuur lijk zijn er enkele excessen ge weest, het klandestien en wild kamperen op de dammen, maar dat is nu juist iets voor de bestuurders en politie om daar paal en perk aan te stellen. In het algemeen kan Vekabo en haar leden terugzien op een goed kampeerseizoen 1990, met niet veel problemen hoewel er in en kele regio's nog wel te wensen overblijft. Dat kan misschien in dit winterseizoen uitgepraat en opgelost worden. De eerste ver gaderingen van Vekabo zijn weer gepland, zowel in de regio als provinciaal en nog veel bespre kingen volgen met o.a. Landbouw organisaties, Recron, Ministe rie van Landbouw en Openlucht- rekreatie, provincie en gemeen tebestuurders. Het zal o.a. gaan hoe de nieuwe Wet op de Open- luchtrekreatie gaat luiden, die deze herfst aan de Tweede Kamer werd gepresenteerd; 10 of 15 een heden bij elke aanhorigheid, wel of niet agrarisch of een variatie hierop! Alle bestuurders veel wijsheid en sterkte toegewenst! 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 17