p.j. zuid geluid R boerderijenstichting zeeland Schoner produceren: 't moet en 't kan P.J.Z. Fijnaart bezoekt zwembad Nieuw Niervaert FIRMA GOVAERT H.H. AKKERBOUWERS/VEEHOUDERS 1e Najaarssnede graszaad van Engels raaigras 2e Grasgroenbemesters Engels en Italiaans SPECIALE AANBIEDING Tel. 01171-1431 Informatie schoner produceren PJZ-agenda •DRAINAGE •DRAINAGE •MENGFREZEN •DOORSPUITEN van drainage •EGALISATIE TE KOOP AANGEBODEN: ZUIDHOLLANDSE EILANDEN: V00RNE/PUTTEN: ZUIDWESTELIJK ZEEKLEIGEBIED: ZEELAND: LJ.M. FAASE Beëdigd rentmeester Wij vragen te koop GRAS periode oktober/november en eventueel Rode Klaver Bij verkoop: f 0,13 per kg. BTW Bij loondrogen: f 0,17 per kg. BTW Inlichtingen en opgave telefonisch: J.G. Timmerman Groenvoerderij Kortgene Oplossing prijsvraag van het ZLM-blad van 17 augustus 1990. De foto's zijn van de boerderij aan de Bartelmeetweg 6 te' Tho- len, halverwege de weg van Oud- Vossemeer naar St.-Annaland. Deze boerderij wordt nu be woond door Ko Brooijmans en daarvoor door zijn vader A.L.C. Brooijmans, beter bekend als Jos Brooijmans, de bekende paar denman. De bedrijfsgebouwen zijir onge veer 300 jaar oud. Het is een z.g. "Franse bouw", d.w.z. de ge bouwen zijn in een U-vorm ron dom de mestvaalt gebouwd. Oor spronkelijk heeft er voor de mestvaalt nog een stal gestaan. De gebouwen zijn opgetrokken van zachte steen, z.g. "oude moppen". De eindgevels zijn ter versteviging voorzien van steun beren, wat bij deze gebouwen al gemeen voorkomt. Op de foto is de veevervoer- wagen ook nog te zien, waarmee Jos Brooijmans zijn paarden ver voert. Hij is bekend van con- De prijsvraagfoto van de vorige maand: de boerderij aan de Bartelmeer 6 in Tholen vandefam. Brooijmans. De prijsvraagfoto. coursen e.d., waar hij met een vierspan Belgische trekpaarden voor een oude Zeeuwse boeren wagen rijdt, gekleed in Zeeuws costuum. Ook in Den Bosch en op andere paarden-festijnen is Jos Brooijmans met zijn achttal Belgen (blauwschimmels) een be kende verschijning. Hij expor teert deze paarden ook naar Duitse bierbrouwerijen, maar dan mogen de paarden niet "ge- blokstaart" zijn (niet gecou peerd). Zij moeten dus een lange staart hebben. Prijswinnaar is geworden: F. Burgers uit St. Annaland. Prijsvraagfoto Deze keer geen afwijkende of bij zondere bouw van de schuur, maar wel van de woning, die voor een boerenwoning wel erg groot is. Waar staat deze boerde rij en wie zijn de bewoners? Oplossingen voor 2 oktober in te zenden naar: Redaktie ZLM- blad, Postbus 2116, 4460 MC Goes. redaktie Henk'l epels Nadat we tijdens de goede zomer op 17 augustus jl. een geslaagde barbecue-avond hadden georgani seerd, waren we van plan in de maand september een dag te gaan wildwaterkanovaren op de Lesse te België. Helaas ging deze aktiviteit wegens te weinig deelname niet door en hebben we wat anders verzonnen voor de maand september. Op don derdagavond 6 september zijn we met een 19-tal leden wezen zwem men in Zwembad Nieuw Niervaert te Klundert. De opkomst was dus redelijk (mis schien wilde iedereen nog wel wat zweet wegspoelen van de warme zo merdagen) en de sportieve sfeer bracht velen voor de-volle anderhalf uur in het water. In het zwembad van Klundert is een wedstrijdzwem bad, een glijbaan (die natuurlijk veelvuldig werd benut door de P.J.Z.), een bubbelbad met wel heel erg warm water, een rekreatiebad, een knuffelmuur (zeer geliefd bij sommige koukleumen), en er zijn zelfs zonnebanken. Keus genoeg voor iedereen dus. In het zwembad was duidelijk te merken dat de P.J.Z. met een grote groep aanwezig was. Hier en daar keek een verstoor de baantjestrekker wel even op bij het zien van de luidruchtige plezier makende groep. In het zwembad waren waarschijn lijk zwemmers aan het oefenen voor de nachtzwemmarathon die gehou den werd van 7 op 8 september, mis schien kan onze afdeling" volgend jaar eens meedoen. Een sportieve nacht met veel plezier. Na het zwem men hebben we gezamenlijk in de kantine een drankje genuttigd en keerden we voldaan huiswaarts. Mededeling P.J.Z.-leden van Fijnaart dit is de laatste mogelijkheid om je op te ge ven voor het toneel. Schroom niet je artistieke talenten ten toon te stellen en geef je op bij Anton Bom 01682-2823. Namens de P.J.Z. Sandra Kok ïïansiKirtband "Visser" 10 mtr. lang, 60 cm bandbr., trogvorm 35 mm profiel, verstelbare knik, zwenkwielen, trekhaak 2 snelheden, als nieuw, 1 jaar oud. Speciale prijs Opschepbak voor heftruck "Wifo" hydraulisch kipbaar, bakbreed 1,60 mtr., inhoud 1 m3, VOOR GRANEN, KUNSTMEST enz., als nieuw, 1 jaar oud. Speciale prijs 'Het is ook in het voordeel van de boeren zelf', zegt Bernard Groenen over het voeren van de mineralen- boekhouding. 'Misschien wordt het wel verplicht en daarom kun je er het best maar zo vroeg mogelijk mee beginnen', meent dit bestuurslid van AJW-kring Eersel (NB). 'Kijk, het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt de kop ingedrukt', zegt Elisa beth Soldaat van Goeree Overflak- kee. 'Daar moet toch een oplossing voor komen'. En daarom ziet zij veel heil in een kursus geïntegreerde akker- en tuinbouw. Honderden NAJK-kursussen over schoner produceren gaan in oktober van start. Schoon produceren bete kent zuinig omgaan met mineralen en zo weinig mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Met geld van het ministerie van VROM heeft het NAJK acht kur- susleiders en -sters en een koördina- tor aangetrokken die door het hele land korte en praktische kursussen gaan geven. Kort, vier bijeen komsten waarvan één exkursie. Praktisch, want je eigen bedrijf is uitgangspunt. En: dichtbij huis, in je eigen plaatselijk Agrarisch Jongeren Kontakt. Op alle agrarische bedrijven gaan heel wat mineralen verloren. Boeren en tuinders gebruiken de mineralen op het bedrijf nog niet efficiënt. Ber nard Groenen daarover: 'Je schrikt er echt van, als je ziet hoeveel mine ralen je aanvoert en hoe weinig er weer wordt afgevoerd. De rest gaat dus verloren'. Je vergelijkt de mine- ralenbenutting op je bedrijf met die van andere kursisten. Je ontdekt de oorzaken van de verliezen. En je krijgt praktische tips hoe je de mine ralen efficiënter kunt gebruiken, en hoe je de verliezen kunt beperken. Weet je hoeveel chemische bestrij dingsmiddelen je per hektare ge bruikt? Elisabeth Soldaat veron derstelt grote verschillen per bedrijf. Zowel in het verbruik als in kosten. 'Daar zul je versteld van staan'. Op de kursus vergelijk je het gebruik op jouw bedrijf met dat van anderen. Je ontdekt waarom je (veel) meer ge bruikt dan anderen. En ook hier krijg je goede tips hoe jezelf fors op het gebruik van chemische middelen kunt besparen. Op de kursussen geïntegreerde akker- en tuinbouw leer je hoe je het bedrijf op een geïn tegreerde manier uit kunt oefenen. Dat wil zeggen: je leert de gewassen op een milieuvriendelijke wijze be schermen tegen allerlei ziekten, pla gen en onkruiden. De kursussen worden per sektor gegeven. Na de kursus ben je nog geen vol leerd mineralenboekhouder. En je bent beslist nog geen volleerde geïn tegreerde teler. Daar is wel wat meer voor nodig. 'Maar je krijgt inzicht in de verliezen en dat je daar iets aan kunt doen, daar gaat het om!', zegt Elisabeth. 'Het zijn plaatselijke kur sussen, je hoeft er geen eind voor te rijden', aldus Elisabeth Soldaat. 'Overigens ons afdelingsprogramma zat al overvol, maar we vinden het zo belangrijk, dat we het toch doen. Het moet gewoon!'. De eerste kursussen die in Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland dit najaar worden gegeven betreffen geïntegreerde akker- en tuinbouw. In het voorjaar van 1991 worden in deze regio ook kursussen mineralen- boekhouding akkerbouw gegeven. Wil je informatie over de kursussen of wil je je opgeven, neem dan kon- takt op met je plaatselijk Agrarisch Jongeren Kontakt. Ook de NAJK- kursusleiders geven je graag infor matie. Voor Zeeland, West-Brabant en Zuidhollandse eilanden: Luc Mangnus, Grote Markt 28, 4461 AJ Goes, tel. 01100-21010 (op dinsdag en donderdag). Noord-Brabant (ex- klusief West-Brabant en kring Hel mond): Annelies Schoenmakers, Postbus 2347, 5202 CH Den Bosch (073-141774), Limburg en kring Hel mond: Ruud Pruijsten- Timmermans, Postbus 960, 6040 AZ Roermond (tel. 04750-81777). Afd. Langstraat 14 september: Schuurfeest. Heistraat 128 te Sprang-Capelle. En tree gratis. Afd. West Zeeuws-Vlaanderen 21 september: barbecue, spijker kampioenschap, playback-show. Plaats: bij Mare Verplanke, Bosdijk 4, IJzendijke. Aanvang: 20.00 uur. Kosten: leden 10,niet-leden 15,Opgeven voor 16 september bij Mare Verplanke, tel.: 01174-343. Voor de playback-show info en op gave bij Henk, tel.: 01172-3607. 17 oktober: exkursie Bierbrouwerij van Bavaria in Lieshout (N-Br.). Opgeven voor 16 september bij Mare Verplanke (01174-343). Afd. Tholen 23 september: zeilen Veerse meer. Alternatief voor slecht weer: rond vaart Antwerpen. Bezoek aan een leuk museum. Kosten: 15,Op geven: zo spoedig mogelijk bij het bestuur. 6 oktober: ploegwedstrijd, rondgaand- en wentelploegen. Plaats: terrein van Friderichs te Lan- geweg. Aanvang: 13.30 uur. Opge ven en informatie: Kees v. Dalen, Piet v.d. Slikke. Provinciale aktiviteiten 17 september: HB-vergadering. Het adres voor vakkundige verzorging van: met sleuf/sleufloos in bestaande boomgaard met kilverbord met laserinrichting Vraag vrijblijvend inl. bij: B.V. DRAINAGE BEDRIJF SCALDIS 4454 AA BORSSELE (HOL) MONSTERWEG 47 TEL. (01105) 2207 Akkerbouwbedrijf, circa 58 ha, vrijwel aaneengesloten alsmede pachtovername van circa 5 ha. Ruime conventionele gebouwen alsmede nieuwe aardappelloods, ook te splitsen in akkerbouwbedrijf en nieuw te stichten weidebedrijf. Akkerbouwbedrijf, circa 60 ha. met moderne bedrijfsgebouwen. Akkerbouwbedrijf, circa 40 ha in één blok gelegen en uitermate geschikt als weidebedrijf, lichte zavelgrond, conventionele bedrijfsgebouwen. Inlichtingen: beheer taxaties bemiddeling bij aan- en verkoop onteigeningsadviezen bedrijfsverpiaatsingen Rentmeester NVR Nieuwe Ginnekenstraat 36 4811 NS Breda, 076-202131 01108-1651 of bij onze vertegenwoordiger dhr. Veerhoek, 01100-28075. 16 Vrijdag 14 september 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 16