Volkshogeschool legt nadruk op groen kursuswerk Zeeuwse Topkaderkursus: een uitdaging 'Betere opleiding en minder bezuinigingen' Kinderboekenweek in teken van Zeeuwse boerderij Scheidende direkteur HAS Den Bosch: Kursus modern agrarisch boekhouden Ekonomische vorming toekomstige ondernemers Na een rigoureuze renovatie en uitbreiding, opent de Volkshoge school Zeeland haar deuren voor alle belangstellenden. De Volksho geschool Zeeland is het resultaat van krachtenbundeling tussen twee voormalige kursuscentra, nl. Hedenesse (Cadzand) en Van Eeghen- huis (Aardenburg). De groeiende behoefte aan internaatskursuswerk was aanleiding voor uitbreiding en renovatie van het gebouwencom plex te Aardenburg. Na de fusie koos het stichtings bestuur voor een Volkshogeschool, die een zinvolle rol zou gaan spelen in met name de Zeeuwse samenle ving. Gezien het grote belang van de landbouw in Zeeland werd duidelijk gekozen voor uitbreiding van het groene kursuswerk. Inmiddels is de groei van dit groene kursuswerk in volle gang. De Volkshogeschool is vooral een trainings- en bezinningsinstituut, teelttechnische en bedrijfsekonomi- sche kursussen zullen niet vanuit de Volkshogeschool worden aangebo den, aanbod in die richting wordt gedaan vanuit het agrarisch onder wijs en is van hoge kwaliteit. Bij trainingskursussen kan vooral gedacht worden aan: - bestuurstrainingen (diskussie- en vergadertechniek, kursussen kreatief besturen, topkaderkursus, agrari sche vrouwen in gemengde besturen enz.); - persoonstrainingen (kursus onder handelen, omgangsvormen, spreken in het openbaar, enz.). Bezinning Naast trainingen organiseert de Volkshogeschool ook bezinnings- kursussen, denk daarbij aan het vol gende soort thema's: - bedrijfsgericht; kursus part-time boeren, een deel van de POOC kur sussen geïntegreerde akkerbouw en biologische landbouw; - beleidsgericht; kursus over agrifi catie, oriëntatie op EG-beleid. Kern van de kursussen is, dat ze van nut zijn voor de verdere ontwikke ling van de Zeeuwse land- en tuin bouw. De kursussen worden door gaans in internaatsverband aangebo den, dat wil zeggen dat de kursussen meer dan een dag aaneengesloten duren. Deze kursusvorm biedt de ga rantie voor een diepgaande aanpak van de thema's. De hotelfaciliteiten van de Volkshogeschool bieden de garantie voor een zorgeloos verblijf - concentratie op het kursusthema is mogelijk. Het gewone kursuswerk wordt ontwikkeld zoveel mogelijk in overleg met de georganiseerde Zeeuwse landbouw. Voor wat betreft bestuurskursussen is het I.L.K.V. (Instituut voor Land en Tuinbouw Kadervorming) een koördinatiepunt. Voor wat betreft bedrijfsgerichte kursussen is het POOC/AOC een belangrijk kon- taktpunt. Mocht u of uw bestuur behoefte hebben aan trainingen of kursussen zoals hiervoor omschreven, neem dan gerust kontakt op met POOC of ILKV. Ook kunt u rechtstreeks met de Volkshogeschool kontakt opne men. Wij staan klaar voor u om u van de juiste informatie te voorzien. Leo D'Hoore, direkteur; Jacques Roumen, agrarisch kursusleider; Ria de Feyter, agrarisch kursusleidster; tel. 01177-1259. Het gerenoveerde en uitgebreide gebou w van de Volkshogeschool in Aardenburg. (Foto Ca mile Schelstraete) Reeds 27 jaren organiseert de Kom missie Topkadervorming kaderkur- sussen voor jonge bestuursleden van landbouworganisaties en koöpera- ties. Onlangs is de Kommissie Top kadervorming opgehouden te bestaan en is daarvoor in de plaats gekomen het Instituut voor land- en Al jaren is efficiënter werken de boodschap. Meer doen met minder middelen. Eens komt daaraan echter een eind. Er moet een keuze worden gemaakt uit twee tegengestelde doelstellingen: onderwijsuitgaven verminderen of tegemoet komen aan de wens van beter opgeleiden. Je kunt niet blijven knijpen in het systeem. Dit zei ir. M. Albers vrijdag jl. in zijn afscheid als direkteur van de Agrarische Hogeschool in Den Bosch. Albers vindt dat de grenzen van bezuinigingen in het onderwijs duidelijk zijn bereikt. 'Met nog min der geld meer studenten opleiden heeft onherroepelijk kwaliteitsverla ging tot gevolg'. Albers, die per 1 september na zeven jaar de funktie van Algemeen sekre- taris van de KNBTB heeft aanvaard, wordt opgevolgd door de heer A. Het Agrarisch Opleidingscentrum Zeeland en omstreken organiseert dit jaar de kursus Modern agrarisch boekhouden in Goes en Schoondij- ke. De kursus is bedoeld voor hen die zelf meer aan hun boekhouding willen doen (handmatig of geauto matiseerd) of die inzicht willen krij gen in de door het boekhoudburo geleverde overzichten. In de kursus wordt aan de hand van een eenvoudig voorbeeld uitgewerkt: huidige boekhouding, dubbele boek houding, geautomatiseerde boek houding (m.b.v. komputers). De kursusduur is 8 dagdelen (avond of middag) vanaf eind november tot begin februari. De kursuskosten be dragen 195,00. Op deze kursus kunnen nog enkele kursisten ge plaatst worden. Aanmelding en/of inlichtingen zijn te verkrijgen bij: Agrarisch Oplei dingscentrum Zeeland e.o., Rav. de Groene Jager 8, 4461 DJ Goes, 01100-27203. 14 Bomers. Onderwijs moet volgens Albers wel in beweging blijven! De maatschappij is dat immërs ook. Een pleidooi voor rust onderschrijft hij dan ook niet. Hij is er overigens van overtuigd dat er nu een onder wijsconcept is ontwikkeld (waarmee de school in augustus van start is ge gaan) waarmee de school tot in leng ten van jaren mee vooruit kan. De kontinuïteit van de instelling is daar mee gewaarborgd. Drs. J. Mares, voorzitter van de KNBTB sprak de scheidend direk teur toe. Volgens hem heeft Albers meegewerkt aan de voorbereiding en opbouw van een instituut voor agra risch onderwijs dat alom in Neder land grote waardering geniet, zowel voor wat het produkt: de breed op geleide student, als voor de service: het personeel. Voeling met bedrijfsleven Een instelling zal heden ten dage voeling moeten houden met het be drijfsleven, aktief moeten zijn en ze kere risiko's moeten nemen, aldus Mares. Onder leiding van Albers is de daad bij het woord gevoegd. Zo zijn verscheidene zaken afgerond of is een begin gemaakt met bijvoor beeld het gemoduleerd ontwikkelen en aanbieden van leerstof, uitbrei ding met de studierichting bedrijfs kunde, herverkaveling van de studie richtingen tuinbouw en landbouw, ontwikkeling van de richting milieu technologie, kontraktonderwijs en het voeren van een goede public re lations. De Agrarische Hogeschool in Den Bosch heeft de afgelopen jaren een forse groei van het aantal leerlingen meegemaakt. Er is met name aktief beleid gevoerd om vrouwelijke stu denten binnen te halen. Inmiddels is het aantal vrouwelijke studenten tot 30% gestegen. De school leidt op voor agrarisch ingenieur. De vraag naar afgestudeerden is momenteel groot. In de kinderboekenweek 1990 wordt in Zeeland bij jong en oud de aan dacht gevestigd op de Zeeuwse boer derij. De Boerderijenstichting Zee land en boekhandel en uitgeverij De Koperen Tuin in Goes doen dat door de uitgave van 'Land- en Zeezicht, boerenbedrijf in Zeeland'. Deze bestaat uit een door P. Rosier vervaardigde bouwplaat van de ge lijknamige hoeve in Kamperland en een begeleidend boekwerk, geschre ven door J. Bruijns. Het eerste exemplaar wordt op 27 september door de voorzitter van de Boerde rijenstichting Zeeland, mr. J. Oggel, aangeboden aan gedeputeerde G. de Vries-Hommes in de Openbare Bi bliotheek Goes. Daar wordt vanaf die datum tot en met 21 oktober een expositie gehouden over de land bouw en de boerderij. Tevens is er de heruitgave van 'Oude Boerderijen in Zeeland' van W.E.P. van IJsseldijk, met beschrijvingen van 32 boerderijen in onze provin cie, welke de bewoningsgeschiedenis weergeeft en de bedrijfsvoering in 1975. Aansluitend hierop zal in 1992 een tweede deel verschijnen met de situatie waarin de onderzochte hoe ven dan verkeren en een bouwkundi ge en funktionele verkenning van het Zeeuwse boerderijtype. De presenta tie van de herdruk vindt plaats in het Museum voor Zuid- en Noord- Beveland op 3 oktober. Op die avond zijn er twee korte lezingen over de boerderij en het boerenleven door J.J. de Koning - Van Lange- raad en P.S.G. Raas. Ook in het museum is er vanaf die datum tot en met 17 november een ten toonstelling. tuinbouwkadervorming (ILKV). Het ILKV heeft in feite dezelfde doelstelling als de Kommissie Top kadervorming. Het ILKV wil echter een breder pakket aan kadervor- mingskursussen aanbieden op ver schillende nivo's. De doelstelling is nog steeds bestuurders of aanko mende bestuurders verder in hun kennis en vaardigheden te bekwa men om hun bestuurstaak in agrari sche organisaties zo optimaal moge lijk te kunnen vervullen. Het ILKV werkt in dienst van een veelheid van Zuidwestelijke land bouworganisaties. Deze organisaties hebben gemeenschappelijk dat ze zich willen inzetten voor een betere positie van agrarische bedrijven. De Topkaderkursus, die de Kommissie Topkadervorming in het verleden organiseerde, is in zijn huidige vorm blijven bestaan. Deze kursus wordt nu aangeboden door het ILKV. Doel en opzet van de Topkaderkursus zijn echter niet veranderd. 'Besturen' van de landbouw is een steeds komplexere zaak. Machtspo sities van weleer worden ingewisseld voor onderhandelingsposities. Van bestuursleden wordt veel verwacht: zij moeten een goede uitdrukkings vaardigheid hebben, zij moeten de positie van de landbouw kennen, zij moeten gewenst landbouwbeleid sa men met hun achterban uitstippelen en zorgdragen voor belangenbehar tiging. Zo'n bestuurstaak kan er niet zo maar even bij worden genomen. Voor landbouwbestuurswerk moet men bewust kiezen. Zo'n bewuste keuze houdt in, dat men niet terug schrikt voor een intensieve kursus ter voorbereiding op het bestuurs- werk. Deze kursus biedt het ILKV deze winter aan. Doel van de kursus De Topkaderkursus heeft ten doel agrariërs (mannen en vrouwen) voor te bereiden op actief bestuurswerk in de georganiseerde landbouw. Uiter aard levert de kursus ook een grote bijdrage aan de eigen, persoonlijke vorming. De voorbereiding bestaat uit de vol gende hoofdonderdelen: a. werken aan uitdrukkingsvaar digheden b. leren omgaan met democratie (raadplegen en informeren van de achterban) c. leren behartigen van belangen in een zich wijzigende situatie in de landbouw (onderhandelingspositie) d. leren omgaan met de verschillen de soms tegengestelde belangen bin nen de landbouw De Topkaderkursus richt zich op (aankomende) bestuursleden, die de uitdaging van een bestuursloopbaan aandurven. De kursus is toeganke lijk voor vrouwen en mannen. Voor waarde tot toelating is, dat de kur sisten minimaal een middelbare beroeps-opleiding hebben gehad. De kursus bestaat uit drie blokken van telkens vier dagen. Blok 1: 14 t/m 17 januari 1991 Blok 2: 28 t/m 31 januari 1991 Blok 3: 11 t/m 14 februari 1991 Tussen de blokken door is telkens een ruime week vrij gehouden. In deze week worden beperkte 'huis- werk'-opdrachten door kursisten uitgevoerd. De kursisten verblijven gedurende de kursus op de Volksho geschool Zeeland, een internaatsvor mingscentrum in Aardenburg. De kursus wordt begeleid door Jac ques Roumen, agrarisch kursuslei der van de Volkshogeschool Zeeland. De kursus wordt grotendeels betaald door Zuidwestelijke landbouworga nisaties en koöperaties. Voor de deelnemers rest een eigen kursusbijdrage van 225, Meer weten? Voor meer informatie kan kontakt worden opgenomen met het sekreta- riaat van de ZLM (mw. J. Priem, de heer T. Elzinga). Daar zijn informa tiemateriaal en inlichtingen verkrijg baar over de opgave voor deze bui tengewoon interessante kursus. Ook dit jaar wordt er aan het Agra risch Onderwijscentrum Zeeland en omstreken weer een E.V.T.O-kursus georganiseerd, vooral gericht op de akkerbouw/plantaardige produktie. Medewerking wordt verleend door de D.L.V., de S.E.V.-diensten en een bank. De kursus is bedoeld voor jonge agrariërs die een bedrijfsover name overwegen. De toelatingsvoorwaarden zijn M.A.S.-diploma of vakgebiedskur- sus economie (A.V.T.O.) en enkele jaren praktijkervaring. In de kursus wordt aandacht besteed aan o.a. be drijfseconomie en bedrijfsbegroting, fiscale boekhouding, juridische aspecten (pacht, erfrecht, verschil lende wetgeving), financiering, be drijfsovername, gezinsfinanciën, af zet en dienstverlenende instellingen. De kursus begint 7 november a.s. en duurt 18 (woens)dagen. De lestijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur. De kur suskosten bedragen 425,00. De kursusplaats is Goes. Er kunnen nog enkele deelnemers geplaatst worden. Hebt u interesse dan kunt u zich aanmelden of nade re informatie inwinnen bij: AOC Zeeland e.o., Rav. de Groene Jager 8, 4461 DJ Goes, 01100 - 27203. Vrijdag 14 september 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 14