Gevolgen varkenspest grondig doorspreken Financiering DLV vooral via profijtbeginsel ANWB biedt excuses aan ZLM positief over onderdelen plan gewasbescherming Kwaliteit is een rekbaar begrip Opbrengstprijs melk valt flink tegen Verslag veehouderij kommissie: Tuinbouwkommissie Samenwerking Interpolis met Covema/Agro Lloyd Subsidie KWPN Zeeland De ZLM is van mening dat de gevolgen van de varkenspest en het daaruit voortvloeiend vervoersverbod in Zeeuws-Vlaanderen lande lijk nog eens grondig moeten worden doorgesproken. In deze evalua tie moeten de volgende zaken aan de orde komen: de informatie verstrekking aan de varkenshouders en veehouders, de omvang van het gebied waar een vervoersverbod van kracht is, het formaliseren van overnameregelingen (met name in gebieden waar geen var kenspest heerst) en de import van mest uit besmette gebieden. Aan het KNLC wordt gevraagd deze zaken in het Landbouwschap aan de orde te stellen. Het hoofdbestuur van de ZLM vindt dat het entingsverbod tegen mond en klauwzeer niet reeds op 1 januari 1991 moet ingaan, zoals hier en daar wordt gesuggereerd. Het eerder ge nomen EG-besluit om dit verbod op 1 januari 1992 te laten ingaan moet worden gehandhaafd. Het hoofd bestuur sprak zijn zorg uit over de vergroting van het besmettingsge vaar van de veestapel als na verdere openstelling van de grenzen steeds meer vee over grotere afstanden wordt vervoerd. Mestbeleid Met betrekking tot het mestbeleid sprak het hoofdbestuur uit dat de verplaatsingskorting maksimaal 25% mag bedragen (de minister stelt 30% voor) en dat deze korting alleen bij verplaatsing, en niet bij overna me van kracht moet zijn. Een uitrij- verbod in september voor gras- en bouwland wijst de ZLM af. De in voering van de norm graasdiereen- heid moet maar zo snel mogelijk worden vergeten, zo stelt het hoofd bestuur. Ook houdt de ZLM vast aan schadevergoeding bij belemme ring van de normale bedrijfsvoering. In het hoofdbestuur van de ZLM werd overigens opgemerkt dat on danks de bestaande mestoverschot ten akkerbouwers niet steeds over voldoende mest blijken te kunnen beschikken. Met name in Zeeuws- Vlaanderen doet zich een tekort voor. Dit komt vooral doordat veel akkerbouwers in dezelfde periode om mest verlegen zitten. De tuinbouwkommissie van de ZLM is van mening dat voor de financie ring het DLV-werk sterk de nadruk moet liggen op het profijtbeginsel. Daarnaast zal een gedeelte van de kosten door middel van een basis heffing moeten worden betaald. Dit mede met het oog op de informatie overdracht via vakbladen en der gelijke. Overigens is de tuinbouwkommissie van mening dat er gestreefd dient te worden naar een algehele integratie van de DLV in de Stichting Teeltbe geleiding. Een en ander is in de kom missie besproken naar aanleiding van de KNLC-notitie over de toe komst van de DLV waarvan zoals bekend de overheid de handen ge deeltelijk terugtrekt. In de hoofdbestuursvergadering van de ZLM deelde de voorzitter van de tuinbouwkommissie, de heer C. Ha melink, mee dat er in de fruitteelt als gevolg van de droogte een lagere oogstverwachting bestaat. De prij zen daarentegen zijn goed. Extra vraag uit de Oostbloklanden zorgt voor een goede prijsvorming van di verse tuinbouwprodukten, al zijn er grote schommelingen te konstateren. Bakterievuur De problematiek met betrekking tot bakterievuur blijft de aandacht vra gen. De tuinbouwkommissie is van mening dat een opruimingsplicht voor partikulieren, overheid en te lers noodzakelijk is. Evenals zijn kollega van de akkerbouwkommis- sie had de heer Hamelink weinig goede woorden over voor het Meer jarenplan Gewasbescherming. 'Het moet door verdwaasde geesten zijn opgesteld'. Hamelink benadrukte dat de tuinbouw graag mee wil wer ken aan een verantwoord gebruik van chemische middelen. Hij voor spelde 'grote ongelukken' als de De stierenmesters in WEST BRA BANT ZUID zijn aangaande het le veren van kwaliteitsvee met de neus op de feiten gedrukt. Na jaren van opbouwen zijn zij er in geslaagd hun stallen te bemannen met kwaliteits vee afgestemd op de eisen van de sla ger, verwerker en de konsument. De konsument moet immers gezond kwaliteitsvlees hebben en is daar voor bereid te betalen. Roodvleesproducenten zijn door al lerlei instanties en winkelketens voorgelicht dat alleen het mesten van speciale vleesveerassen voor de toekomst rendabel is. Met het slopen van de muur zijn alle stellingen en meningen hieromtrent overboord gegooid. Nederlandse slachthuizen en grossiers worden overspoeld met vee uit Oost-Duitsland, dat zelfs voor minder dan 3,per kg wordt aangeboden. De praktijk is nu dat gegrepen wordt naar het goedko pe vee. Nederlandse koeien en stie ren zijn opeens te duur. Met de hui dige prijzen kan geen enkele mester lang boer blijven. Het is goed dat belangenbehartigers en voorlichting deze ontwikkeling eens goed onder ogen zien. Dagelijks worden veehouders, akkerbouwers en tuinders verweten dat zij het roer om moeten gooien en alles op alles moeten zetten om kwaliteit te leve ren. Kwaliteit is in deze een zeer rek baar begrip. Alles wat eetbaar is valt tegenwoordig onder de noemer kwa liteit en als het geen kwaliteit is kan 8 overheid haar voornemens handhaaft. Het hoofdbestuur nam met instem ming kennis van de voorgenomen fusie van de CVZ en de ZHZ. Deze fusie zal de afzetmogelijkheden voor de tuinbouw verder versterken. Interpolis Verzekeringen te Tilburg en Covema/Agro Lloyd te Rotter dam zijn besprekingen begonnen om de mogelijkheden van een volledige samenwerking te onderzoeken. Ondanks grote twijfel en wantrou wen over de haalbaarheid en rede lijkheid van de taakstellingen van het Meerjarenplan Gewasbescher ming, heeft het hoofdbestuur van de ZLM zich positief uitgesproken over een aantal onderdelen van het plan. Op voorstel van voorzitter H.C. van der Maas verklaarde het hoofd bestuur zich voor een verplichte keu ring van spuitapparatuur, een ver plicht spuitbrevet, receptverstrek- king voor grondontsmettingsmidde- len en de verplichting tot het bijhou den van een logboek. Een bestem mingsheffing op bestrijdingsmidde len wordt daarentegen door de ZLM afgewezen. De ZLM pleit voor het belonen van goede initiatieven in plaats van het straffen van de hele land- en tuinbouwsektor. Gestoord ZLM-voorzitter H.C. van der Maas zei zich bijzonder te hebben gestoord aan opmerkingen van mi nister Alders en minister Braks over het gebruik van gewasbescher mingsmiddelen in de land- en tuin bouw. Alders heeft gezegd dat op een proefbedrijf bewezen is dat een reduktie van 90% mogelijk is en dat de praktijk dit dus met enige doel wil kan navolgen. 'Ondeskundige on zin', aldus Van der Maas. 'Alders wil het publiek iets wijs maken dat onjuist is. En als Braks zegt dat hij als jonge man thuis ook met de hand moest wieden, dan kwalificeer ik dat eveneens als gevaarlijke en bewust uit zijn verband getrokken pro paganda'. De aankondiging van de ministers dat BD- en ECO-landbouw extra ge subsidieerd zullen worden, sugge reert ten onrechte dat BD en ECO een totaal alternatieve mogelijkheid voor de totale plantaardige produk- tiesector vormen. 'Ook dat is goed kope praat. Immers, marktonder zoek wijst uit dat er slechts vraag is naar ECO- en BD-produkten door circa 2% van de konsumenten'. Geïrriteerd In reactie op de woorden van de voorzitter toonde het hoofdbestuur zich eveneens geïrriteerd over de maatregelen die de Nederlandse landbouw boven het hoofd hangen. Men eiste op zeer korte termijn dui delijkheid over de preciese gevolgen voor de praktijk. De directie van de ANWB heeft in een brief aan het Landbouwschap excuses aangeboden naar aanleiding van het artikel onder de kop 'Stop de boer' in het blad De Kampioen van september. De kritiek van de landbouw op het artikel wordt in be langrijke mate door de ANWB gedeeld. 'Naar onze mening heeft de bedoel de strekking van het artikel een on- het met allerlei hulpmiddelen kwali teit worden. Altijd zijn er wel om standigheden te vinden die het afwij ken van een bepaald patroon vergoe lijken. De mesters van vee zijn er nu de dupe van. Andere takken zijn aan het volgen of volgen later. Bij de aardappelen begint het er ook op te lijken dat kwaliteit moet wij ken voor lage prijzen. Het veelzijdi ge Nederlandse Bintje is nog niet in teressant voor de fabriek. Eerst moeten overal in Europa de vroege rassen weggewerkt zijn, ondanks dat de bakkwaliteiten van de meeste vroege rassen aan het teruglopen zijn. Een paar cent goedkoper is de reden dat er zo goed als geen handel in Bintjes is geweest. Een gezamenlijke actie tegen al de maatregelen die op de akkerbouw afkomen zou kunnen zijn het achter wege laten van bespuitingen tegen de gevreesde aardappelziekte. Over en kele jaren zijn, zo wil de overheid, alle gangbare middelen toch verbo den. Zo'n actie houdt in dat de ver antwoordelijke ministeries een flin ke koek van eigen deeg krijgen. De aardappelteler vaart er wel bij want dan staat bij voorbaat vast dat een ha. aardappelen weer een aardig sal do opbrengt. Loofklappen in juli als het gewas zover is aangetast dat de knol gevaar loopt. Met zo'n handel wijze wordt een gezonde afzet van de vroege rassen weer in de hand gewerkt. Misschien wel een filosofische ge dachte maar feit is wel dat iedere boer op de een of andere manier wel actie wil voeren. De meesten binnen de regels van de Nederlandse demo cratie. Een goede eensgezinde lei ding en coördinatie van agrarisch Nederland ontbreekt nog. Anders was voor eigenbelang veel meer te bereiken. Tussen de percelen aardappelen zijn grote verschillen te constateren in de hoeveelheid nog groen blad. Hier en daar is het gewas zover af gestorven dat doodspuiten niet meer nodig lijkt. Volgens een andere mening is voor een goede kwaliteit aardappelen een chemische loofdo- ding onmisbaar, ook een versleten gewas bevat immers nog groen loof. gewenste journalistieke verwoording gekregen. De bedoeling van het arti kel is om onze zorgen uit te spreken over de veel te beperkte mogelijkhe den voor de rekreatiebelangen om invloed uit te oefenen op landinrich tingsplannen. Wij menen dat daar door in veel gevallen rekreatiemoge- lijkheden verloren gaan of niet tot ontwikkeling komen, terwijl er door de herinrichting juist goede kansen waren. Hoewel deze hoofdlijn wel in het artikel is terug te vinden, betreu ren wij dat het artikel door de jour nalistieke vormgeving wordt ervaren als een aanval op de integriteit van de boer. Wij willen u daarvoor onze excuses aanbieden. Inmiddels heb ben wij zodanig maatregelen geno men dat de kans op een herhaling van een dergelijk incident tot een mi nimum wordt beperkt', aldus de ANWB. De Koninklijke Vereniging Warm bloed Paardenstamboek afdeling Zeeland krijgt van de provincie ge durende vier jaar, van 1991 t/m 1994, een jaarlijkse subsidie van dui zend gulden, voor de kosten van het organiseren van kursussen, voorlich tingsavonden en forumavonden voor de scholing van juryleden. Dit stellen GS van Zeeland voor. Een dergelijke subsidie is ook al verstrekt in de jaren 1987 t/m 1990. Ook in MIDDEN- en OOST BRABANT lopen de vakanties ten einde. Na een extreem droge maand augustus kondigen zich nu - septem ber - de eerste herfstverschijnselen aan. In juli en augustus zijn veel per celen gras- en maisland en andere ge wassen kunstmatig beregend. Dit heeft de boeren veel gekost, zowel tijd als geld. Diverse boeren bere genden dag en nacht. Normaliter wordt ervan uitgegaan, dat een gift van 30 mm water vol doende is voor één week. Sommige boeren beregenden vaker met hun machine, hoewel dit niet tot een be ter resultaat leidde. De grasgroei is na een vroege en snelle start in juli en augustus flink tegengevallen. Be regende percelen bleven groen, hoe wel de groei fors tegenviel. Een extra maaisnede is helemaal niet aan de orde. Voldoende gras voor direkt ge bruik, is al niet weinig op eind au gustus 1990. De snijmais heeft op tal van percelen te lijden gehad van de droogte. De droogtegevoelige percelen komen hier het eerst voor in aanmerking. De bladgroei viel op diverse percelen tegen, terwijl de kolfontwikkeling helemaal niet tot z'n recht kwam, uitgezonderd de lager gelegen perce len, die over voldoende vocht kon den beschikken. Het is afwachten in hoeverre de snijmais zich nog ont wikkelt. In ieder geval is het zeker, dat de kwantiteit flink lager ligt. Hoe de voeder waardecijfers zullen uitvallen, zal afgewacht moeten worden. De snijmaisoogst zal waar schijnlijk vrij vroeg in het seizoen beginnen. De prijzen voor melk, vlees en vee blijven nog steeds onder zware druk staan. De opbrengstprijs voor melk valt fors tegen. Momenteel wordt door Campina aan haar leden/leve ranciers 8 a 10 cent per kg melk minder uitbetaald in het voorschot dan vorig jaar over dezelfde periode. Ook de kalveren en het slachtvee brengen aanzienlijk minder op. Uit de markt, die door de veehouders bijna niet te beïnvloeden is, wordt belangrijk minder gehaald. Dit heeft een flinke invloed op het bedrijfsre sultaat c.q. inkomen van de boer. In de pluimveehouderij schijnen de re sultaten iets te verbeteren, hoewel dit soort zaken zeer snel in een kort tijdsbestek beïnvloedbaar zijn. De krachtvoerprijzen bevinden zich momenteel op een vrij laag nivo, hetgeen nog een pleister op de won de kan zijn. De varkenshouders gaan met hun prijzen in een paar weken tijds snel bergafwaarts. Ook hier zijn de in vloeden van de import uit Oost- Duitsland flink merkbaar. Vlees en biggen moeten afgezet worden tegen flink lagere prijzen. Op het moment liggen de prijzen voor biggen en var kensvlees onder het kostendekkende nivo. Hoe de moeilijke situatie zich oplost, zal afgewacht moeten worden. Na tijden van zwaar weer, komt er weer zonneschijn. Hopelijk gaat de tijd van zwaar weer niet te lang duren. Vrijdag 7 september 1990 V

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 8