Hoeken rooien "Alles heet gif tegenwoordig" Onder voorwaarden is teeltpacht verdedigbaar zuidelijke landbouw maatschappij Hoofdbestuur over aanpassingsvoorstellen Pachtwet ZLM-voorzitter kritisch en wantrouwend over Meerjarenplan Gewasbescherming Onduidelijk Ongegrond Breed pakket V RIJDAG 7 SEPTEMBER 1990 I 78e JAARGANG NO. 4036 land- en tuinbouwblad In vergelijking met vorig jaar zitten er wat minder aardappelen aan een plant maar is het percentage 50-op wat hoger. Dit beeld schetst stafmedewerker Ben Kimman van het Produktschap voor Aardappelen. Hij benadrukt dat de situatie regionaal van dit landelijk gemiddelde beeld kan afwijken. Mede doordat het areaal wat is uitge breid doet de opbrengst naar zijn verwachting niet onder voor die van vorig jaar, het vroege afsterven van het loof ten spijt. Dit laatste komt zijns inziens behalve door de droogte ook door het vroege planttijdstip - drie tot vier weken eerder dan normaal. Het hele groeiseizoen is daardoor wat naar voren geschoven. De beurscommissie Goes heeft deze week de eerste notering van dit seizoen uitgebracht: 15 tot 16 cent per kg Bintje, veldsgewas 40-60 fritesgeschikt. Kimman acht het nog te vroeg een reactie op deze notering te geven, daarvoor wil hij eerst de noteringen van Dronten, Emmeloord e.a. afwachten, die doorgaans twee weken na Goes komen. Wel geeft het ter indicatie de eerste notering van Goes in de voorgaande jaren, voor 0 mm opwaarts: 23 cent per kg in '89, van 12 tot 15 in '88 en van 7 tot 8 in '87. Op de foto ziet u hoe een teler de hoekjes van een perceel alvast rooit (foto APS/Eric Vegter). Het hoofdbestuur besprak in zijn vergadering van 3 sep tember jl. uitvoerig de Landbouwschapsvoorstellen voor aanpassingen in de Pachtwet. De voorstellen houden in om een vorm van zgn. teeltpacht en de mogelijkheid van eenmalige pacht gedurende 6 tot 12 jaar in te voeren. Het hoofdbestuur stelt voorop, dat de essentiële bepalin gen in de Pachtwet niet mogen worden aangetast. De hui dige bescherming van de pachter in de Pachtwet, moet blijven bestaan. Het introduceren van teeltpacht onder strikte voorwaarden is verdedigbaar en hoeft het pachtstelsel niet aan te tasten. Bovendien wordt hiermee tegemoet gekomen aan de behoefte in de praktijk om grond voor één teeltseizoen te verhuren aan iemand an ders. De grijze en zwarte pacht kunnen zodoende worden teruggedrongen. De voorwaarden die het hoofdbestuur stelt zijn toestem ming en registratie van de pachtovereenkomst bij de Grondkamer, de pachtduur koppelen aan de duur van de teelt en het stellen van een maximum oppervlakte per be drijf die verpacht mag worden (20-25%) om te voorko men dat hele bedrijven worden verpacht van jaar tot jaar. Bij de teeltpacht zal de prijs vrij zijn en geldt er geen voorkeursrecht, recht op verlenging en recht op in de plaatsstelling. Onbespreekbaar Een vorm van eenmalige pacht voor een termijn van 6 tot 12 jaar zonder prijsbeheersing en zonder recht op verlen ging, voorkeursrecht en recht op de in de plaatsstelling is voor het hoofdbestuur onbespreekbaar. Zodoende wordt er een onaanvaardbare druk op het huidige pachtstelsel gelegd. Verpachters zullen dan proberen hun gronden vrij te krijgen en daarna tegen een vrije prijs te verpachten. De ZLM zal zich tegen deze pachtvorm tot het uiterste verzetten. Als introduktie hiervan kan worden voorkomen door een verhoging van de pachtprijzen dan opteert het hoofd bestuur voor deze mogelijkheid. Want er moet niet verge ten worden dat door een versoepeling van de Pachtwet er een opwaartse druk ontstaat op de waarde van de ver pachte gronden, hetgeen allerlei consequenties met zich meebrengt in de financiële en fiscale sfeer. De voorzitter van de ZLM, de heer H.C. van der Maas, heeft in de vergadering van het hoofdbestuur die jl. maandag in het Landbouwhuis in Goes is gehouden, zeer kritische noten gekraakt over het vorige week ver schenen Meerjarenplan Gewasbescherming. Van der Maas zei dat de landbouw best bereid is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te brengen en daarmee ook al druk bezig is. Maar wat de regering nu vraagt overschrijdt de grenzen van het haalbare en be taalbare en betekent een forse aanslag op de concur rentiekracht van de Nederlandse landbouw. "Alles heet gif tegenwoordig als het om gewasbescherming gaat. Wij weten dat dat niet zo zwart-wit en absoluut is," al dus Van der Maas. Overigens is nog veel onduidelijk, zo zei de ZLM- voorzitter. Zo wordt een reduktiepercentage van 35 tot 1995 en van 50 tot 2000 gehanteerd, terwijl daarnaast het gebruik van grondontsmettingsmiddelen met 80% terug moet. Komt deze 80% bovenop de genoemde re- duktiepercentages? En - nog belangrijker - gelden deze reduktiepercentages als gemiddeldes voor alle secto ren en alle regio's of moet per sector en regio apart worden voldaan aan de taakstelling? Als dat laatste juist zou zijn dan zou het relatief schone Zuidwestelijke kleigebied onevenredig en onmogelijk zwaar moeten inleveren. "Sterker nog," aldus Van der Maas, "de realiteit is dat dergelijke eisen de ondergang van de akkerbouw, de fruitteelt en de vollegrondsgroenteteelt in ons werkge bied zullen betekenen. Want dan zullen de door het LEI berekende kostenstijgingen en inkomensreduktie van 400 gulden per ha voor de akkerbouw en een veel voud daarvan voor de andere sectoren nog aanzienlijk hoger uitvallen." Van der Maas sprak de hoop uit dat zijn wantrouwen over de uitleg van het Meerjarenplan ongegrond is. In dat geval zou de Zuidwestelijke landbouw.zich kunnen richten op de doelstelling van het Zeeuwse milieube leidsplan, te weten 20% reduktie in het jaar 2000 (in clusief grondontsmetting) met als referentiejaar 1985. Een taakstelling die redelijk en haalbaar is, omdat de praktijk zelf alle zeilen bijzet en maatregelen getroffen heeft in de richting van geïntegreerde teelt. De voorzitter van de ZLM waarschuwde echter voor een al te positieve houding, omdat er nog een paar gif tige adders onder het gras zitten. Hij noemde in dit ver band met name de Milieucriteria-nota van minister Alders, het Nationaal Milieubeleidsplan en de 3e nota Waterhuishouding. Allemaal beleidsvoornemens en re geringsbeslissingen die onlosmakelijk verbonden zijn aan het Meerjarenplan. De in deze nota's genoemde taakstellingen, normen, ge- en verboden zijn volgens de ZLM-voorzitter alleen uitvoerbaar op straffe van de ondergang van complete sectoren in de primaire Ne derlandse plantaardige produktie. Van der Maas wees er op dat de Milieucriteria-nota 70% van het totaal aantal momenteel voor de praktijk beschikbare middelen eventueel op korte termijn wil verbieden. Voor verreweg de meeste middelen zijn geen chemische alternatieven beschikbaar. 'Om toe te werken naar meer geïntegreerde bedrijfssystemen is juist een compleet en zo breed mogelijk pakket van middelen nodig om gecontroleerd en met vakman schap in te kunnen zetten." Van der Maas noemde de door de overheid gehanteer de milieunormen en criteria volledig arbitrair, ondes kundig en politiek opportunistisch. (Zie verder pagina 8).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 1