In memoriam VOO It m VI? OIJW Herinneringen aan mevrouw L.N. Huisman-Griep Vrouwenhand in Derde Wereldland Weer 'spelbreker' op Agro-dag Zevenbergen p.j. zuid geluid De wereldploegwedstrijden en de prijsuitreiking Heruitgave van de Gids van de Land en Tuinbouwuitrusting in België Terugkomend van mijn vakantie vond ik tussen de post van 14 dagen het overlijdensbericht van mevrouw Huisman-Griep, waardoor vele her inneringen naar boven kwamen. Zo staat mijn eerste ontmoeting met haar tijdens mijn sollicitatiegesprek op het Landbouwhuis in de zomer van 1953 mij nog helder voor ogen. Ik zag een kleine tengere vrouw, met indringend donkere ogen, die mij werd voorgesteld als de presidente van de Bond van Plattelandsvrou wen in Zeeland. Van die Bond had ik nog nooit gehoord, maar dat zou spoedig gaan veranderen. Presidente van het Provinciaal Bestuur en lid van het Hoofdbestuur Bestuurlijke ervaring verkreeg zij op alle nivo's in de Bond en wel als pre sidente van de afdeling Rilland, als presidente van het Provinciaal Bestuur (vanaf 1952) en als lid van het Hoofdbestuur (vanaf 1955). Toen ik op 1 januari 1954 het se cretariaat van de afdeling Zeeland tot mijn taak mocht rekenen kreeg ik veel met mevrouw Huisman- Griep te maken, die ik al gauw 'Leuntje' mocht noemen. Zij leerde mij doelstelling, aktiviteiten en orga- nisatiestruktuur van de Bond ken nen en wist mij te inspireren tot akti viteiten, die verder reikten dan het secretariaat alleen. Ik ontdekte dat zij alle mogelijkhe den om zichzelf te ontplooien aan greep. Zo nam zij voordrachtsles- sen, waardoor zij zich ondermeer bekwaamde in het houden van lezin gen, het voordragen van proza en poëzie en het geven van kursussen. In 1956 bestond de Bond in Zeeland 25 jaar en zij schreef een reünie voor de jubileumbijeenkomst onder het motto: 'Zeg wist je dat?' In de perio de, dat zij presidente was werden er nieuwe afdelingen opgericht en groeide de Bond met 900 leden. Na haar aftreden als presidente Toen zij aftrad als presidente van de afdeling Zeeland brak er een periode aan, die we in de huidige terminolo gie van de Bond zouden omschrijven als werken aan: 'emancipatie educa tie en kadervorming'. In 1957 werd zij gevraagd als redac trice van de pagina Voor de Vrouw in het Landbouwblad, die zij gedu rende een aantal jaren 1 x per 14 da gen alleen verzorgde. Zij was het ook die in 1966 op verzoek van het toenmalige PB begon met het sa menstellen van een provinciaal pro grammaboekje als handreiking voor de afdelingsbesturen. Zij begon met het geven van kursus sen: 'Spreken in het Openbaar' en schreef er een boekje over. Vele bestuursleden overwonnen hun spreekangst door het volgen van een kursus bij mevrouw Huisman-Griep. Zij schreef een boekje met Zeeuwse vertellingen en op menige Zeeuwse avond werd hieruit een verhaal of gedicht voorgedragen. Tot 1970 stond zij op de sprekerslijst met een boekbespreking, voordracht avond, kerstprogramma of lezing met dia's. Vele afdelingen namen op hun jaarprogramma een avond op met mevrouw Huisman en als er er gens een spreker uitviel was zij altijd bereid in te vallen. Nu is zij overleden Persoonlijk bewaar ik aan Leuntje Huisman vele goede herinneringen en hoewel zij qua leeftijd mijn moe der had kunnen zijn, werd zij een lie ve vriendin. Mijn laatste ontmoeting met haar was bij mijn afscheid in maart 1988 tijdens de jaarvergade ring in 'De Prins van Oranje'. Met mij zullen velen haar in gedachten zien zoals zij toen opkwam als een presidente 'oude stijl' gekleed in mantelpak met hoed. Zij hield een gloedvol betoog, waarbij zij er blijk van gaf wel degelijk met haar tijd te zijn meegegaan. Sprekend over me-, vrouw Huisman-Griep zullen wij dit voortaan moeten doen in de verle den tijd. 'Zo was zij, dat kon zij, dat deed zij voor de Bond'. Blijvend is de herinnering aan een bijzondere vrouw, die zonder op houden aan haar eigen ontwikkelin gen werkte en het geleerde aan ande ren doorgaf. Haar kleindochter Loes, die oma tij dens de crematieplechtigheid op 31 augustus jl. te Bergen op Zoom op zo'n gevoelvolle wijze herdacht was er het levend bewijs van. A. van der Leeden Op 90-jarige leeftijd overleed op 26 augustus 1990 te Bergen op Zoom mevrouw L.N. Huisman-Griep. Voor veel plattelandsvrouwen was mevrouw Huisman een begrip. Denk maar eens aan de kursussen spreken in het openbaar. Bewustwording van de vrouw stond hoog in het vaandel. Van 1952 tot 1957 was ze provinciaal Dit was het thema van één van de landelijke jubileumdagen, het geen ditmaal plaatsvond in de Flevohof. 's Morgens heel vroeg moesten wij vrouwen uit Zeeland al ver trekken om om 10 uur in de Fle vohof te zijn. Hier maakten wij voor het eerst kennis met de tentoonstelling over het leven van drie vrouwen, t.w. Mah uit Burkina Faso, Sara- da uit Nepal en Hanneke uit Ne derland. Voordien hebben we 's morgens discussies gehad n.a.v. een inlei ding over verschillende onder presidente van de afdeling Zeeland van de Nederlandse Bond van Plat telandsvrouwen. Een bijzondere en veelzijdige vrouw is van ons heen gegaan. Zij ruste in vrede. Namens PB Zeeland, presidente J.M. Elema-Meinardi werpen, zoals milieu, gezond heidszorg, organisatie en vor ming van vrouwen, enz. Dit werd gedaan in kleinere groepen, 's Middags hield mevrouw Josep hine Verspaget van de PvdA uit de Tweede Kamer een inleiding over 'Plattelandsontwikkeling en het versterken van de vrouwen hand' daarin. Dergelijke dagen maken, dat de medewerksters aan dit projekt steeds meer ter zake kundig wor den om straks de tentoonstelling voor te bereiden en te begeleiden. S. Daane-Vrolijk onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant. Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge. overleden 26 augustus 1990 te Bergen op Zoom Over leefbaarheid, plattelandsontwikkeling en de rol van vrouwen daarin redaktie Henk Tegels Op zaterdag 1 september zijn in Ze venbergen de jaarlijkse ploeg- en trekkerbehendigheidswedstrijden gehouden. Qua organisatie kon er niets misgaan, maar 's morgens rond de klok van 8.00 uur viel er 13 mm water uit de hemel. Op dat mo ment viel de beslissing de dag af te lasten. Er is toen begonnen met een trieste afbelronde. De 19 Zeeuwse trekpaardenhouders werden het eerst afgebeld. In de loop van de ochtend klaarde de lucht echter dermate op dat alsnog besloten werd de ploeg- en trekker- behendigheidswedstrijden te laten doorgaan. In allerijl werden burge- PHL0 kursussen plantenbiotechnologie De PHLO-kursussen 'Ontwikkelin gen in de plantenbiotechnologie' zullen in Dronten worden gehouden op de volgende data: Kursus I 'Cel en weefselkweek' op 20, 27 en 28 no vember 1990. Kursus II 'Genetische modifikatie van planten' op 7, 13 en 14 december 1990. Kursus III 'Wet en regelgeving' op 24 en 25 januari 1991. Voor inlichtingen tel. 08370-84093. De wereldkampioenschappen ploe gen op 21 en 22 september in Zee- wolde worden door een internatio nale jury beoordeeld. Daarbij wor den punten voor het geleverde werk gegeven. Beide dagen leveren de bes te ploeger, maar degene die van vrij dag en zaterdag de meeste punten meester Seelen en de leden van de stichting '700 jaar Zevenbergen' op getrommeld om de dag alsnog offi cieel te komen openen. De opening vond plaats om 14.30 uur. Burge meester Seelen sprak de aanwezigen geheel in stijl - in ouderwetse kledij met een oorkonde - toe. De heer J. Korteweg gaf het startsein voor de wedstrijden door enkele geweerscho ten te lossen. In de loop van de mid dag kwamen er veel mensen op de wedstrijden af. Ondanks nog een flinke plensbui zijn alle wedstrijden gewoon doorgegaan. Volgens het ploegkomité was het ni- vo van het ploegen hoog, beter dan in voorgaande jaren. In de kategorie 2-schaar wentel deden 12 deelnemers mee, en in de-3- en 4-scharen 11. Te vens waren er 3 rondgaande ploe gers. 32 leden deden mee aan de trekkerbehendigheidswedstrijden. Er werd geploegd volgens de nieuwe reglementen. Op een speciaal inge richt demo-veld, stond een aantal landbouwwerktuigen opgesteld (kip karren, aardappelrooier, zaaibed- kombinatie, kunstmeststrooiers, de nieuwste tractoren van diverse mer ken, enz.). Een landbouwmechani- satiebedrijf had in de tent de gehele dag doorlopend een video- vergaart mag zich wereldkampioen noemen en krijgt de Gouden Ploeg uitgereikt. De eerstvolgende (Run ner up) komt een jaar lang in het be zit van de Silver Rose Bowl en het beste landenteam, er zijn van elk land immers 2 deelnemers, komt in het bezit van de Vriendschapsprijs. presentatie. Ook hier was veel be langstelling voor. Om 21.30 uur werden de prijzen uit gereikt. De meest voorkomende fout was dat het aantal ploegsneden te klein was. Hiervoor stond een aftrek van tien punten. Twee deelnemers kostte dit een plaats op de ranglijst. De bekers waren beschikbaar gesteld door assurantiekantoor Timmers te Zevenbergen, terwijl voor de eerste plaats van elke kategorie een ge denkbord met een voorstelling en tekst 'en de boer, die ploegde voort' beschikbaar was. In verband met de verwachte weers omstandigheden is eveneens de bar becue niet doorgegaan. Ondanks dat was er 's avonds een goede op komst van de jongeren, doch ook de ouderen lieten zeer zeker niet verstek gaan! Het duurde t*ot half drie, pre cies twaalf uur na de opening. Uitslag 3- en 4-schaar/wentel: 1. Martin Crezee, Lage Zwaluwe 227Vi punt; 2. Orjan Schrauwen, Zevenbergen 218; 3. Wim Wijtvliet, Moerdijk 210. 2 schaar/wentel: 1. Raymond Lo- kers, Zevenbergen 290; 2. John Ha- vermans, Lage Zwaluwe 260; 3. Ed win Rommens, Zevenbergen 2541/2. rondgaand: 1. Ad Buys 2841/22. Jan de Pinth 242Zi\ 3. Wim de Lint 233. Bij Wim de Lint dient te worden ver meld, dat hij ploegde met de ploeg, waarmee hij in 1957 de Wereldkam pioenschappen heeft gewonnen in Amerika. De beste debutant was Ar jan Schrauwen uit Zevenbergschen- hoek. Hij werd 6e met zijn 3-schaar wentelploeg en ging dan ook met de Westhoektrofee naar huis. Deze Westhoektrofee is een wisselbeker en stelt een heuse kopie voor, uitge voerd in brons met een zilveren lege ring, van de Gouden Ploeg van Wim de Lint. A.F. Timmers Zevenbergen De Belgische Federatie van de Land en Tuinbouwuitrusting Ugexpo is aan de zevende uitgave van haar Gids toe. De Gids van de Land- en Tuinbouwuitrusting in België omvat een alfabetische lijst van de konstrukteurs en invoerders in Bel gië van uitrusting voor Land- en Tuinbouw en voor de groenvoorzie ningen en het openbaar groen met hun volledig produktengamma met Afd. Fijnaart 8 september: Kanovaren in de Ar dennen. Vertrek om 7.00 uur vanaf de Voorstraat te Fijnaart. Kosten: leden 40,—; asp. leden 42,50; niet-leden 45,Verdere infor matie bij Petra v.d. Slikke (01687-3764). Afd. Langstraat 14 september: Schuurfeest. Heistraat 128 te Sprang-Capelle. En tree gratis. Afd. West Zeeuws-Vlaanderen 21 september: Barbecue: Spijker kamp.schap. Play-back show. Plaats: bij Mare Verplanke, Bosdijk 4, IJzendijke. Aanvang: 20.00 uur. Kosten: leden 10,niet-leden 15,Opgeven voor 16 septem ber bij Mare Verplanke, tel. 01174-343. Voor de play-back show info en opgave bij Henk, tel. 01172-3607. 17 oktober: Excursie Bierbrouwerij van Bavaria in Lieshout (N.Br.). Opgeven voor 16 september bij Mare Verplanke (01174-343). Provinciale aktiviteiten 17 september: HB-vergadering. aanduiding van het merk, alsook een 5-talige index van de materialen en machines met verwijzing naar de be trokken invoerders of konstruk teurs: de gebruiker zal eveneens een alfabetische index vinden per merk. De gids zelf zal verkrijgbaar zijn in het frans-nederlands en in het spaans-engels en zal worden gedrukt op 3000 exemplaren. Voor inl. tel. 09-3227369907. Vrijdag 7 september 1990 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 11