Rusland is het land van toevallen, je moet het nemen zoals het komt" Zeeuwse boeren brengen tegenbezoek aan hun Russische stagiaires "Westerse landbouw hoeft niet bang te zijn. Er liggen veeleer kansen en uitdagingen dan bedreigingen" Vorig jaar heeft een twintigtal stagiaires uit de Sovjet-Unie ongeveer drie maanden op landbouwbedrijven in Nederland gewerkt. Dit werd mogelijk gemaakt door bemiddeling van Cebeco Handelsraad en de oud-ambassadeur in Nederland de heer Beletski. De stagiaires, veelal direkteuren van sovchozen (staats landbouwbedrijven) of voorzitters van kolchozen (landbouw coöperaties) hebben na afloop van hun pe riode in Nederland ons uitgenodigd een tegenbezoek af te leggen. Op 29 juni werd door in het totaal 31 personen op Schiphol de heenreis met Aeroflot naar Moskou aangevangen. Allen waren wij zeer be nieuwd om te zien hoe onze stagiaire in de Sovjet-Unie woont en werkt. De aankomst in het enorme hotel, gebouwd voor de Olympische spelen in 1980, was een ervaring op zich. Er bleek een aantal kamers overbooked te zijn. Voor ons was er dan ook vol op gelegenheid om met de anderen in de groep nader kennis te maken. Pas na twee en een half uur werd een en ander opgelost. Met enig pas- en meetwerk en extra aansleep van stretchers kon de groep zodanig in elkaar geschoven worden dat er voor iedereen een slaapplaats werd ge vonden. Ondertussen hadden wij een kantine gevonden waar het eten op een lo pende band uit de muur kwam. Voor het zover was moest er eerst enige overtuigingskracht worden aangewend. Het bleek dat wij ston den geregistreerd als een Fins reisge zelschap. Hollandse boeren zijn ech ter niet voor één gat gevangen. En kelen haalden het eten zelf maar uit de gaarkeuken, zij hadden zich dus heel snel aangepast aan de Russische leefomstandigheden. Gedurende de hele reis werden wij bijgestaan door een Nederlands sfeerloze stad is. Geen leuke terras jes, cafeetjes en winkelstraten. De stad kent ook weinig oude gebou wen. Dit is niet zo verwonderlijk als wij bedenken dat in 1812 ongeveer twee derde van de stad door brand is verwoest. Napoleon, zo wordt ge zegd, was daar de "aanstichter" van. Indrukwekkend zijn het Rode Plein met het Mausoleum van Lenin en het Kremlin. Het Kremlin, de oude vestiging, ca. 26 ha groot, is een verzameling van prachtige ka thedralen, staatsgebouwen en een kazerne, waar juist in de dagen van ons bezoek het 28ste partijcongres werd gehouden. De kathedralen worden nu als musea gebruikt, alhoewel wij begrepen dat zij meer en meer terug worden gege ven aan het volk om er diensten te houden. Op een avond hebben wij ook een bezoek gebracht aan het we reldberoemde Bolshoi theater, waar het bekende ballet Gizelle werd uit gevoerd. Het was zeer indrukwek kend de sfeer te proeven in dit grote theater met 2000 zitplaatsen en zijn fraaie interieur. kels rijen met wachtenden. Dit is ge heel afhankelijk van welk produkt schaars is. Dit varieert per periode, op dit moment zijn bijvoorbeeld si garetten en benzine schaars. Voedsel is overal aanwezig, maar vaak alleen wat het jaargetij voortbrengt. Er is dus niet die ruime keuze zoals wij dat kennen. Op grote markten wordt zeer veel groente en fruit maar ook tal van andere produkten verkocht. De kolchozen en sovchozen maar vooral ook de partikulieren met hun eigen tuintjes van ca. 6 are groot ver kopen hier hun produkten. Buiten Moskou is de voorziening van voedsel vaak geen probleem maar weer wel die van allerlei mate rialen. Als er wat is duikt ook ieder een er bovenop, koopt het, slaat het zelf op en verkoopt het op de zwarte markt weer door. Ruw geschetst is dit een van de problematieken die het land kent. Grootste knelpunten in de Sovjet- Unie zijn de slechte infrastruktuur (kommunikatie, verbindingen, we gen, transport enz.) en het ontbre ken van opslagruimten en bewaar technieken. In zo'n groot land met 280 miljoen inwoners knellen derge lijke problemen steeds meer. De in woners raken geïrriteerd, men ziet immers door de tv die bijna iedereen heeft dat andere landen het beter maken. Maar ook zie je hierdoor de onverschilligheid en het gebrek aan verantwoordelij kheidsgevoel toene men. Gorbatsjov is bij de Russen niet erg populair. Alleen diegenen die er wat meer over nagedacht heb ben zeggen: "hij moet maar blijven, hij is slimmer dan alle anderen". Bezoek aan kolchoz Tijdens ons bezoek aan de kolchoz in Kashira, daar waar Cebeco Han delsraad een projekt op onder ande re aardappelgebied heeft lopen, wor den wij gekonfronteerd met de enor me uitgestrektheid maar vooral ook de grootschaligheid van de Russi sche landbouw. Op dit bedrijf wat in een divisie-struktuur was opgezet werken 8000 personen. In dit gebied van 50.000 ha wonen 16.000 men sen. Duidelijk was dat in die regio alles om dat bedrijf draait. Een direkteur-generaal, leidt het bedrijf. Er zijn 5 onderdirekteuren. Zo is er één voor de sektor akker bouw met 37.000 ha met daarom heen 11 landbouwkundigen, op gesplitst in specialisten plantenziek ten, teeltdeskundigen en bodem/be mesting deskundigen. Totaal in die sektor zijn ongeveer een kleine 1000 personen werkzaam. Voorts zijn er onderdirekteuren voor de sektoren dierlijke produktie, ekonomie, per soneel en fabrieksmatige verwer king. Elk van hen is persoonlijk ver antwoordelijk. Toegegeven werd dat het erg moeilijk is een zo komplex geheel goed te leiden. De algemene indruk van onze groep was dat een en ander goed op de rij stond. Er werd 34.000 ton groente, 30.000 ton aardappelen, 40.000 ton vlees en 250 miljoen eieren geproduceerd om maar eens een paar getallen te noe men. Dit bedrijf had buitenlandse kontakten in Italië (macaronifabri- cage), Amerika (ontbijtgranen), Frankrijk (plastic kassen), Zweden (koolzaad) en Nederland (aardappe len, groente en techniek). Dergelijke bedrijven zijn toch schaars begrepen wij van de aanwe zige Nederlandse deskundigen. Deze bedrijven kunnen alleen handel doen met het buitenland als zij over bui tenlandse valuta beschikken. Een andere mogelijkheid is die van de ruilhandel. Probleem daarbij is weer dat die produkten vaak niet voldoen aan de Westerse eisen. Het is dus erg moeilijk om uit de startblokken te komen. Opbrengsten goed De opbrengsten van de gewassen wa ren gemiddeld genomen goed, zo werd ons verteld. Door de Neder landse aardappeltechnologie inklu- Onlangs brachten de heer J.M. Geluk met zijn echtgenote T. Geluk-Hjelt en de heren J. van de Slikke en J.J. Verseput een achtdaags bezoek aan Rusland. Zij hadden vo rig jaar in hun gezinnen een Russische stagiaire ondergebrachten waren nu in de ge legenheid een tegenbezoek af te leggen. De heer Geluk heeft zijn reiservaringen voor het ZLM-blad op papier gezet. Nicolai Yourov, een zelfstandige boer, met zijn gezin. sprekende gids van het reisbureau Spoetnik die het verblijf in Moskou voor ons had geregeld. Zijn lijfspreuk was: "Rusland is het land van de toevallen, je moet het nemen zoals het komt". Zelf was hij aange wezen om Nederlands en Engels te gaan studeren, zodat hij nu reislei der/gids/tolk was voor dergelijke groepen. Hij sprak overigens zeer goed Nederlands en was verschillen de malen in Nederland geweest. Sfeerloze stad Het hotel was evenals Moskou zelf overstroomd met toeristen, vooral Amerikaanse jongeren die in het ka der van de toenaderingsovereen komsten een aantal weken kunnen doorbrengen in Rusland. Wat ons op viel was dat Moskou in feite een Moskou is een zeer grote stad er le ven bijna 9 miljoen mensen op een oppervlakte van 1000 km2. De stad is opgebouwd uit zes ringen rond het Kremlin. In de vierde en vijfde eeuw werd de stad jarenlang geplaagd door aanvallen van de Tartaren. Moskou is altijd de hoofdstad ge weest uitgezonderd een periode van 1712 tot aan de revolutie in 1917. De tsaar Peter de Grote verkoos Lenin grad (toen Petrogad) als hoofdstad. In en buiten Moskou maken de ge bouwen, het wegdek, de autobussen eigenlijk alles wat je ziet een slecht onderhouden indruk. Er rijden zeer veel oude auto's rond die dan ook overal langs de kant van de wegen stil staan. Soms ook omdat er geen benzine is of dat zij van slechte kwa liteit is. In Moskou zie je voor sommige win Schoningsinstallatie plus opslag in een sovchoz. Op de voorgrond v.l.n.r. Nicolai Malai (de stagiaire bij de familie Geluk), en de heren V.d. Slikke, Verseput en Geluk. Een kernmerkend beeld dat we veel zagen: een vrouw haalt per fiets veevoer van het land naar huis. 8 Vrijdag 27 juli 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 8