Landbouwschapsvoorzitter Mares onder de indruk na bezoek aan varkenshouderijbedrijven in Zeeuws-Vlaanderen "Ministerie meet met twee maten" Voorzitter Landbouwschap erkent dat er sprake is van noodsituatie Loonbedrijf Kunst in Oostburg neemt moerasvoertuig in gebruik Varkenspest België Zeeuws-Vlaanderen is nog steeds bufferzone voor geheel Nederland om de varkenspest uit België tegen te houden. Dit duurt nu al 19 weken en de verruimingen in het vervoersver- bod speciaal voor biggen bieden nog steeds geen soelaas. Het is nu al 3 maanden geleden dat varkenshou ders en landbouworganisaties aan de bel trokken bij o.a. Landbouw schap, overheid, Veterinaire Dienst en Rijksdienst voor Vee en Vlees. Een normale bufferzone rond een pesthaard heeft volgens landelijke criteria een straal van 8 km en duurt 30 dagen. In België is nog geen varkenspest geweest binnen 8 km van de Nederlandse grens, dus zou er volgens die landelijke normen geen vervoersverbod mogen zijn ge weest. Als de overheid dit dan toch instelt, moet zij ook voor de ontsta ne schade enzovoorts garant staan. Maar daarvoor is geen gehoor te krijgen. Vier varkenshouders heb ben er alles aan gedaan om deze rechtsongelijkheid ongedaan te krij gen. Daar ze overal nul op request kregen, hebben ze een kort geding aangespannen, met ondersteuning van de ZLM. Zelfs bij het Land bouwschap in Den Haag was moei lijk begrip te krijgen voor hun pro blemen. In overleg met de vier varkenshou ders heeft de ZLM-kring West Zeeuws-Vlaanderen de voorzitter van het Landbouwschap de heer J. Mares en de heer J. Bokx, secretaris van de Hoofdafdeling Veehouderij van het schap, uitgenodigd om per soonlijk een aantal knelgevallen in ogenschouw te nemen. Deze con frontatie bleek heel positief uit te val len. In de praktijk met de neus op de feiten gedrukt worden kan soms meer effect sorteren dan alleen maar praten. Men heeft kunnen constate ren dat de biggenfokkers geen plaats meer hebben, niet kunnen verkopen, en dan zelf maar gaan afmesten in afgetimmerde ruimten, zoals dors vloeren e.d., en dat dit onhoudbare situaties doet ontstaan. Van Landbouwschapszijde was men dan ook erg onder de indruk, met als gevolg dat zij onmiddellijk in onder handeling zijn gegaan met het minis terie van Landbouw. Binnen een week moet er een oplossing komen. Daarna zal een discussie op gang ko men over eventuele schadevergoe ding, waar de varkenshouders recht op hebben. Daar de grootste proble men in West Zeeuws-Vlaanderen voorkomen, zullen vooral de regio nale landbouworganisaties moeten blijven ondersteunen en hand- en spandiensten verrichten. De vier var kenshouders (de heren C. de Nood, J.A. Dekker, D. Dekker en L. Plas- schaert) doen al hetgeen in hun ver mogen ligt. Wij moeten zorgen dat de kleine groep varkenshouders in Zeeuws-Vlaanderen niet de dupe wordt van het vrijwaren van overig Nederland van varkenspest. Piet Risseeuw De voorzitter van het Landbouw schap erkent de noodsituatie waarin een aantal Zeeuwsvlaamse varkens houders zich door het vervoersver bod bevindt. In een verslag n.a.v. het bezoek aan het gebied vorige week donderdag concludeert ir. J. Bokx, secretaris van de Hoofdafde ling Veehouderij van het schap, dat er snel verbetering in de situatie moet komen. De heer Mares spreekt zich niet uit voor opheffing van het vervoersverbod in geheel Zeeuws- Vlaanderen. Wel is hij van mening, aldus het verslag van de heer Bokx, "dat als het toezichtsgebied in Zeeuws-Vlaanderen groter is dan onder vergelijkbare omstandigheden elders in het land is/wordt gehan teerd, dit gelijk getrokken moet wor den. Blijven er daarna nog gebieden over met een vervoersverbod dan zullen voor deze gebieden aanvullen de maatregelen getroffen moeten worden. Dit kan zijn een ruimere ontheffingsregeling voor de afvoer van biggen, zodat een reële verlich ting van de situatie ontstaat. Als dit niet kan: een regeling in het kader waarvan biggen binnen dit toezichts gebied door de overheid worden overgenomen". De heer Mares (2e vl) in de stal van varkenshouder G. van Hal te St. Kruis, (foto: Camil e Schelstraete) De nieuwe drijf mest- uitrijdcombinatie van loonbedrijf Kunst te Oostburg. Het loonbedrijf Kunst in Oostburg, gespecialiseerd in opslag en uitrijden van dierlijke mest, heeft onlangs een zogenoemd moerasvoertuig in ge bruik genomen. Een dergelijk voer tuig voor het uitrijden van drijfmest is het eerste in Zeeland. Het driewielige moerasvoertuig is van Amerikaanse makelij (merk Ter ra Gator Type 1603 T). Het is voor zien van lage-druk banden van 1.10 meter breed. Op dit voertuig heeft het loonbedrijf een 10m3 tank ge monteerd en een doseersysteem. De zelfrijdende machine wordt gebruikt voor het verspreiden van organische mest, schuimaarde en zuiveringsslib. Door zijn 250 pk caterpillar motor met automatische transmissie heeft deze machine een hoge werksnel- heid. Standaard zijn deze Ameri kaanse machines niet voorzien van een aandrijving op het neuswiel, de ze machine heeft echter een hydro statisch aangedreven neuswiel om onder zeer natte omstandigheden toch een goede wendbaarheid te hebben. De dosering vindt plaats door mid del van een 12 meter brede spuit- boom met spuitkoppen. De effectieve werkbreedte is 14 meter. Iedere spuitkop is afzonderlijk af sluitbaar, zodat bij geren geen grote Vrijdag 27 juli 1990 overlappingen optreden. De vooraf per boordcomputer ingegeven gift per ha wordt afhankelijk van rijsnel heid en werkbreedte binnen een nauwkeurigheid van plus of min één procent geregeld. Het voordeel van het systeem met spuitboom is dat de verdeling zeer exact is zonder invloed van de wind bij verspreiding. Loon bedrijf Kunst zal deze machine ook gebruiken om gras- en bouwland te injecteren. De op het moerasvoertuig gemonteerde machine wordt van daag (27 juli) gedemonstreerd op het bedrijf van de heer F. de Putter, Be- oostenblijsestraat 3 te Axel (10.00 tot 17.00). Gisteren is er al een de monstratie geweest in Zuidzande. De Belgische staatssecretaris voor Landbouw Paul de Keersmaeker wil een verkleining van de bufferzones rond de varkenspesthaarden in Bel gië. Als het veterinair comité van de EG hiertoe vandaag (27 juli) niet besluit, dan wil hij een uitspraak van de EG-landbouwministers hierover. Hiertoe zou dan een extra Land bouwraad belegd moeten worden. De varkenspestsituatie in België is inmiddels zeer nijpend geworden. VERVOLG VAN VOORPAGINA "Wat de boeren in Zeeuws- Vlaanderen het meest irriteert is dat het ministerie van Landbouw met twee maten meet. Voor Brabant en Limburg, twee gebieden die ook di rect aan België grenzen geldt geen enkel vervoersverbod, terwijl in Zeeuws-Vlaanderen een vervoersver bod voor het hele gebied geldt dat nu al vier maanden duurt. Hierbij komt nog eens dat de afstanden tot de pesthaarden groter zijn dan in Noord-Brabant," zo betoogde advo caat Nuis. "Mijn cliënten verzetten zich tegen deze rechtsongelijkheid." Nuis vroeg daarom de rechtbank het vervoersverbod op te heffen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zou de pre sident van de rechtbank het vervoers verbod moeten verzachten zodanig dat het biggentransport van verschil lende bedrijven kan worden gecom bineerd; dat de zeugen minstens een maal per week worden opgehaald en dat er een mogelijkheid komt om biggen en slachtvarkens tijdig te kunnen exporteren. Andere oplossingen die Nuis noem de zijn een financiële vergoeding van de overheid voor de varkenshouders en een versoepeling van de regelge ving zodat biggen uit Zeeuws- Vlaanderen ook in de rest van Ne derland kunnen worden afgezet. Sinds 16 juli kunnen de biggen wel in de kring Rotterdam van de RVV worden afgezet, maar dat heeft tot nu toe geen enkele concrete afzet- plaats opgeleverd. Bufferzone De landsadvocaat Mr. Keus betoog de dat minister van Landbouw het vervoersverbod in Zeeuws- Vlaanderen heeft ingesteld om verde re verspreiding van de gevreesde var kenspest tegen te gaan. Zeeuws-Vlaanderen grenst aan een zone in Vlaanderen, waar in verband met de varkenspest een zogenaamde bewakingszone is ingesteld. Het mi nisterie acht het daarom terecht dat er ook voor Zeeuws-Vlaanderen een vervoersverbod geldt. Men moet dit zien als een bufferzone (maar dan wel eentje van ruim dertig kilometer in plaats van de gebruikelijke acht kilometer). De landsadvocaat ontkende dat er sprake was van rechtsongelijkheid met Brabant. Voor de gebieden van België die aan Brabant grenzen, geldt slechts een bufferzone en geen bewakingszone. De bewakingszone rond Merksplas, waar de laatste uit braak van varkenspest heeft plaats gevonden, is slechts drie kilometer, om de varkensboeren in België niet te ontrieven. Alleen omdat de EG- commissie dat wilde is er rond de varkenspesthaarden in het aan Bra bant grenzende deel van België een bufferzone ingesteld. De Belgische regering had hier niet toe besloten. De Nederlandse regering vond het daarom niet nodig ook in Brabant nog een bufferzone in te stellen. Ontkennen Mr. Keus ontkende ook dat er sprake was van een noodsituatie. Hij vond dat de ontheffingen die in de veewet staan ruim worden toegepast. Hij gaf wel toe dat de late afvoer van zeugen komt door een gebrek aan mankracht bij de RVV. Ook wees hij op de verruiming van de afzetmoge lijkheid voor biggen naar de RVV- kring Rotterdam. Hij vroeg zich verder af of de klagers wel bij het juiste adres waren. Voor klachten over het verlenen van ont heffingen moeten ze bij de AROB- rechter zijn, zo betoogde hij, en voor financiële regelingen bij de admi nistratieve rechter. Hij ontkende dat er sprake was van rechtsongelijk heid, omdat de maatregelen op goe de gronden genomen zijn en er nog steeds uitbraken van de varkenspest plaatsvinden in België. Nr. Nuis vond het hele pleidooi over de verschillende zones zeer theore tisch. De Zeeuwse varkenshouders voelen dat er rechtsongelijkheid bestaat tussen hen en hun Brabantse collega's en ze kunnen geen kant op. De rechtbank doet volgende week dinsdag uitspraak. Mr. Nuis waagde zich niet aan voorspellingen hoe de uitspraak zal zijn. Ingeborg Schuitemaker "Er zijn in die tijd ook wel dingen gebeurd die ik bewust niet heb doorgege ven. Als ik na het gesprek met Braks (21 februari jl.) had gemeld hoe de mi nister op ons reageerde, dan waren de zaken goed misgelopen". "De acties zijn nooit gestopt. Zij zijn alleen opgeschort nadat die Commissie van Goede Diensten werd ingesteld. De actiecomité's bestaan nog steeds, de bende van vijf' heeft nog regelmatig contact. Nee, de akkerbouwers ver wachten nog iets van ons. En dat lijkt me zeer terecht". Klaas Dijkstra, over de akkerbou wakties in het afgelopen voorjaar (De Volkskrant, 25 juli 1990) "Ze vinden dat de kleine bedrijven hier eigenlijk niet levensvatbaar zijn. Zouden het liefst de varkenshouderij helemaal uit Zeeuws-Vlaanderen weg halen. Maar het uitkopen van alle 140 bedrijven is te duur, en wat is dan sim peler dan ze weg te pesten". Fokzeugenhouder D.J. Dekker uit Oostburg (De Volkskrant, 24 juli 1990) "Met de oproep dit voorjaar dat de mest al in 1993 milieuvriendelijk moet worden afgezet wilden wij de boeren dwingen om contracten af te sluiten voor de levering van mest aan fabrieken. Het lijkt tegen beter weten in, maar je helpt de boeren zelf'. "Als er in 1992 geen uitzicht is op een oplossing zal ik meteen beginnen met het uitwerken van de regels hoe de bedrijven moeten worden gesloten. In krimping van de veestapel is dan onvermijdelijk". Minister Braks over de mestverwerking (Brabants Dagblad, 21 juli 1990) 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 5