Hef vervoersverbod op vanuit de Z.L.M. gezien GATT Milieu zuidelijke landbouw maatschappij Begin deze week is gestart met de oogst van de eerste zomergerst. Naar verwachting van de collecterende handel zal de gemiddelde opbrengst in het Zuidwesten 6.200 tot 6.300 kg per ha. bedragen. De opbrengsten van de vroegst gedorste percelen zijn wat lager (gemiddeld rond de 6.000 kg), maar doorgaans worden de beste percelen niet het eerst gedorst legt be drijf sdeskundige akkerbouw van het DLV-team akkerbouw Goes C. Govers uit. Het percen tage volgerst valt volgens hem niet tegen, en in het Zuidwesten is het eiwitgehalte ook gunstig. Het zal zeker voldoen aan de norm voor brouwgerst", aldus Govers. Hij verwacht dat volgende week een begin gemaakt wordt met de oogst van de vroegste percelen winter tarwe. Op de foto: dorsen van 2,5 ha. brouwgerst (Prisma) bij P. Verdonk te Nieuw dorp (fo to Anton Dingemanse). Kort geding Zeeuwsvlaamse varkenshouders tegen de staat "Mijn cliënten zijn van mening dat het vervoersverbod opgeheven moet worden, omdat er geen reden is Zeeuws- Vlaanderen anders te behandelen dan de grensgebieden in Noord-Brabant en Limburg." Hiervoor pleitte mr. Nuis op dinsdag 24 juli voor de president van de Haagse rechtbank in het kort geding dat een viertal Zeeuws vlaamse varkenshouders had aangespannen tegen de Staat der Nederlanden over het nu al vier maanden du rende vervoersverbod van varkens in Zeeuws-Vlaanderen. Het vervoersverbod voor varkens is ruim vier maanden geleden ingesteld wegens uitbraak van varkenspest in Bel gië. Door dit vervoersverbod heerst er een zeer groot big- genoverschot in Zeeuws-Vlaanderen. Levende varkens mogen Zeeuws-Vlaanderen niet meer verlaten. Alle be schikbare ruimten staan vol. Dit kan niet lang meer du ren omdat de oogst nadert en ook de koeien over niet al te lange tijd weer op stal moeten. "Daarbij," zo betoogde de advocaat van de varkensmesters, "dalen de prijzen." Irritatie Een ander punt van irritatie is dat het transport van big gen niet meer in combinatie mag plaats vinden, maar al leen van het ene bedrijf naar het andere bedrijf. Daarnaast moet de RVV toestemming geven voor vervoer van de biggen en moet een opzichter van het RVV aanwe zig zijn bij het laden en lossen van de biggen. Voor slachtvarkens gelden dezelfde regels, met dien ver stande dat de transporten alleen overdag kunnen plaats vinden in verband met de werktijden van de opzichters. Het is dan veel warmer, waardoor er extra sterfte op treedt. Vaak komen de transporten ook te laat bij het slachthuis aan, wat nog eens extra wachttijden en sterfte met zich meebrengt. Wat betreft de zeugen is de situatie helemaal onhoud baar. Niet produktieve zeugen worden maar eens per maand opgehaald. Dit levert de boer zo'n 100,scha de per zeug op. Zie voor vervolg pag. 5. Bierkaai Landbouw is uit en milieu is in. Subsidies worden ta boe verklaard en "vrije-markt economie" is de nieuwe slogan. Samenleving en politiek confronteren ons in een escalerend tempo met stellingnames en voorne mens, die het voortbestaan van grote delen van de Ne derlandse agrarische sector onmogelijk zullen maken. De publiciteitsmedia wedijveren met elkaar om de nieuwe dogma's ongenuanceerd en eenzijdig aan den volke te "verduidelijken". De Haagse overheid trekt zich onderwijl meer en meer terug in een superbureau- cratische ivoren toren en beijvert zich mateloos om een onafzienbare reeks van ingewikkelde voorschrif ten en regels te verzinnen en te realiseren. In en vanuit ons landbouworganisatieverband moeten we dientengevolge constateren dat we qua collectieve belangenbehartiging op een unfaire wijze met de rug tegen de muur gedrukt worden. Er zijn te vaak eerst twee stappen achterwaarts nodig om één kleine toe komstgerichte stap vooruit te kunnen maken. Het ge voel dat we tegen de bierkaai aan het vechten zijn neemt daardoor hand overhand toe. Overigens is het goed om te weten dat die strijd, destijds, tegen de bierkaai uiteindelijk toch nog gewon nen is. En wel op basis van reële en redelijke argumen ten. Ook onze argumenten en standpunten zijn reëel en redelijk. De ZLM-visie is duidelijk: Niets kan blijven zoals het was en is, ook en met name in de land- en tuinbouw niet. Voortdurende aanpassing aan verande rende economische en technische omstandigheden is noodzakelijk. De nu vereiste schoksgewijze en drasti sche aanpassingen zijn echter onmogelijk op eigen kracht uit te voeren. Zonder medeverantwoordelijk heid van maatschappij en overheid, om in Nederland een economisch- en produktiegerichte landbouw in de benen te houden, zullen complete sectoren ver pauperen. We blijven daarom meer tijd en adem eisen om (ten gunste van de totale Nederlandse economie) het goe de ondernemers mogelijk te maken boer te kunnen blij ven. En we zullen ons blijvend verzetten tegen draconi sche maatregelen en regelgeving die dat onmogelijk maken. De hoofdlijn van de landbouwpolitieke besluitvorming wordt vandaag de dag ver van ons bed vastgesteld. Supra-nationaal en mondiaal worden over ons en zon der ons beslissingen genomen. We ervaren de onder handelingen over de liberaliseringsdoelstelling in GATT-verband en de daarop aansluitende standpunten van de rijke industrielanden (G'7-conferentie) als bij zonder onevenwichtig en uitermate onrechtvaardig. De toekomst van de Europese landbouw lijkt volledig verkwanseld te worden aan de USA, in ruil voor in dustriële belangen. We realiseren ons terdege dat onze (Nederlandse) mening erg weinig invloed zal hebben op de besluitvorming van mevrouw Thatcher, en de heren Kohl en Mitterand (laat staan van de heer Bush). Maar dat neemt niet weg, dat we ons in hoge mate er geren aan het heulen van Lubbers c.s. met het veel te ver gaande liberaliseringsstandpunt. De Nederlandse samenleving wordt momenteel met 40 miljard subsidie bedeeld. Dat is ongeveer tienduizend gulden per gezin per jaar. De zogenaamde landbouwsubsidies komen gemiddeld per boerengezin per jaar aanmerkelijk lager uit. Het feit dat het ene niet ter discussie wordt gesteld, terwijl men het andere sowieso uit wil ban nen, vinden wij een kwalijke zaak. Ook bijzonder kwalijk vinden we de "visie" van een medewerker van het Landbouwschap (Agr. Dagblad, 13 juli) die de GATT doelstellingen van de heer de Zeeuw en de zijnen nog eens extra goedpraat; en daar bij notabene aanmerkelijk verder gaat dan het stand punt van de Europese Commissie en de EG- ministerraad (incl. Braks)! Mede naar aanleiding van deze publicatie zullen we namens de heffingsplichtigen daarom wederom bij het Landbouwschap aan hangig maken dat aanscherping van het standpunt met betrekking tot de GATT-onderhandelingen bitter noodzakelijk is. Niet alleen middels krokodilletranen voor de zuivelsector maar met name ook voor de klaar blijkelijk al weer "vergeten" akkerbouw. Tenslotte - voor nu - een lang verhaal zo kort mogelijk: Bij de huidige Haagse regeringsvoornemens in verband met de milieunormen en -doelstellingen voor de land en tuinbouw worden toetsingscriteria als haalbaar heid, betaalbaarheid, EG-harmonisatie en concurren tiepositie totaal veronachtzaamd. Daarom zijn deze voornemens voor ons op cruciale onderdelen volstrekt onaanvaardbaar! We komen daar nog uitgebreider op terug. van der Maas land- en tuinbouwblad VRIJDAG 27 JULI 1990 78e JAARGANG NO. 4031

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 1