Lely voor het beste werk LELY1 INDUSTRIES NV VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN PERCELEN BOUWLAND ONDER HOEK Fa. Dieleman landbouw, natuurbeheer en visserij het zlm blad boordevol nieuws Mijn tekst luidt: KAVEL I KAVEL II KAVEL III KAVEL IV KAVEL V OOGST U SNEL! MET EEN m -ertje assistent districtsbureauhouder Aangeboden: HOOGWAARDIGE DROGE KIPPENMEST 2e HANDS STELCONPLATEN f 70." p.st. 2 x 2 m Hack b.v. Gevraagd: voor maaiseizoen Tel. 01155-1279 De LELYTERRA POLYMAT M 0w rl n !m\ i weverskade 10 i 3155 pd maasland tel. 01899-12644 - telex 21617 - fax 01899-20923 TOON v/d HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HEI BOEREN WERK! (04199) 16 86 Knip deze bon uit, sluit het verschuldigde bedrag voor een normaal ZLM-ertje tot 10 woorden 7,80 elk woord meer 78 cent, of voor een maxi- ZLM-ertje tot 10 woorden 15,60, elk woord meer 1,56 in de vorm van bank- of girocheque t.n.v. Vink-Rotadruk b.v. Axel in en wij plaatsen uw tekst nog dezelfde week, mits deze dinsdag morgen met de eerste post in ons bezit is. U kunt deze bon nog ongefrankeerd zenden aan: Antwoordnr. 8, 4560 VL Axel. Notarissen Mr. A. van Stee en Mr. J. Everaert en Mr. J.M.E. Seijdlitz, kandidaat-notaris, als waarnemer van het vacante kantoor van Mr. J. Dieleman, notaris te Terneuzen, Herengracht 10, zijn voornemens ten ver zoeke van hun principaal over te gaan tot de verkoop bij inschrijving van: Een perceel bouwland gelegen aan de Koude- polderstraat onder Hoek, kadastraal bekend gemeente Hoek sectie G nummer 831, groot 5 hectaren 79 aren 69 centiaren. Een perceel bouwland gelegen aan de Has- jesstraat onder Hoek, kadastraal bekend ge meente hoek sectie G nummer 987, groot 3 hectaren 9 aren 27 centiaren. Een perceel bouwland gelegen aan de Has- jesstraat onder Hoek, kadastraal bekend ge meente Hoek sectie G nummers 988 en 989, samen groot 3 hectaren 9 aren 29 centiaren. Een perceel bouwland gelegen aan de Has- jesstraat onder Hoek, kadastraal bekend ge meente Hoek sectie G nummer 990, groot 3 hectaren 9 aren 27 centiaren. Kavel III en kavel IV samen. Zakelijke lasten zijn voor rekening van de koper vanaf 1 januari 1991. Betaling van koopsom en kosten (veilingtarief) binnen 4 weken na opening van de inschrijfbiljetten. Aanvaarding der landbouwgronden direct na betaling. Op de landbouwgronden is geen bietenquotum aanwezig. Voorwaarden: a. Prijs waarbij volle last wordt gegeven is bij de no taris gedeponeerd. b. Inschrijfbiljetten (ondertekend) dienen uiterlijk op 15 augustus 1990 om 12.00 uur ten kantore van voornoemde notarissen ingeleverd te zijn, op welk tijdstip de biljetten worden geopend, waarbij alle inschrijvers aanwezig kunnen zijn. c. Indien bij de inschrijving de prijs van volle last niet is gehaald hebben van de aanwezige inschrijvers de drie hoogste het recht deel te nemen aan de tussen deze direct na het openen der biljetten te houden opbieding. d. De verkoopvoorwaarden liggen ter inzage ten kan tore van voornoemde notarissen alwaar eveneens inschrijfbiljetten te verkrijgen zijn. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen ten kantore van bovengenoemde notarissen, telefoonnummer: 01150-17977, toestel 18, Mr. J.M.E. Seijdlitz en bij de huidige gebruiker van de percelen bouwland, telefoon nummer: 01173-1562. Vrijdag 27 juli 1990 ZLM-ertjes zijn succesvolle kleine advertenties voor zakenman en particulier. Voor slechts enke le guldens komt uw advertentie elke week bij 10.500 abonnees en één maal per maand bij 76.000. vraagt voor het Directoraat-Generaal Landelijke Gebieden en Kwaliteits zorg t.b.v. de Staf van de Directeur Landbouw, Natuur en Openlucht recreatie in de provincie Zeeland, afdeling Uitvoering Regelingen een (v/m) Taak: - voert werkzaamheden uit in het kader van de uitvoering van regelingen welke aan het districtsbureau zijn opge dragen; o.a„ registreren verzonden aanvraag formulieren (ad hoe zelf verzenden), registreren terugontvangen formulieren (evt. met behulp van personal compu ter), na beoordeling overdragen van terugontvangen formulieren/mutaties aan het hoofdkantoor; - verstrekt, gevraagd en waar nodig ongevraagd, procedurele en technisch inhoudelijke informatie met betrekking tot regelingen, zowel individueel als in groepsverband, onderhoudt o.m. daartoe contacten met het georganiseerde landbouwbedrijfs- leven; - beoordeelt krachtens een taakverdeling met de districtsbureauhouder alle inge diende aanvragen, aangiften en mutaties op waarschijnlijkheid, volledigheid en rekenkundige juistheid; vervangt de districtsbureauhouder bij diens afwezigheid; - oriënteert zich op ontwikkeling in het ambtsgebied en rapporteert hierover aan zijn chef; - voert taken uit met betrekking tot de civiele verdediging. Vereist: MBO opleiding op landbouwkundig gebied; - algemene kennis van automatisering. Standplaats: IJzendijke. Salaris: max. f 3.393,- bruto per maand. Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer ing. A.C.M. bos, hoofd Uitvoering Regelingen, onder nummer 01100-379111. Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van vacaturenummer 50.9.7.10.0.3 binnen 14 dagen na verschijning van dit blad, richten aan de Directeur LN0 in de provincie Zeeland, Westsingel 58, 4461 DM Goes. met aantrekkelijke garanties en prijzen dubbelbewapend tel. 01650-54152 Loon/Maaibedrijf AypI Lelyterra 300-33+ Polymat 300/24 Het pneumatisch zaaiprincipe van de Polymat houdt in: op gelijke werkdiepte en op gelijke afstand in de rij het zaad afleggen. Met als resultaat: een regelmatige opkomst en een gelijkmatige groei. De Polymat kan binnen enkele minuten aan de Lelyterra worden gekoppeld. De snelkoppelbok wordt gemonteerd aan de drie- puntsbok van de Lelyterra, waar door de koppeling snel en eenvou dig kan plaatsvinden. De aanspan ning van de snelkoppelbok is zwe vend, waardoor de Polymat zich onafhankelijk van de Lelyterra kan instellen. Voor sologebruik is een drie puntsbokje leverbaar, dat passend is op de snelkoppelbok. Ook in deze uitvoering is de aan spanning van de Polymat zwevend. Bij het afkoppelen van de Polymat worden afkoppelsteunen gebruikt die in het treem zijn aangebracht. LELYTERRA+ POLYMAT Wilt u een demonstratie, van welke machine? I Stel bezoek op prijs Verzoek om toezending documentatie Lelyterra Polymat: I Andere Lely machines I BEROEP: akkerbouwer loonwerker handelaar ander .1 Naam: Adres: Woonplaats: Postcode: Tel.: In combinatie met de Lelyterra is de Polymat leverbaar in werk- breedten van 2,50 m, 3,00 m en 4,00 m. In de 3,00 m uitvoering kan de Polymat geleverd worden met 24 of 29 zaaipijpen. Als accessoires zijn ondermeer leverbaar: verdeeldeksels, indek- zaadeggen, microdoseerinrichting, voorraad-reservemelder en een hydraulische drukinstelling van de zaaikouters. De LELYTERRA POLYMAT... de IDEALE pneumatische ZAAICOMBINATIE voor de moderne akkerbouwer en loon werker! Brede loopwielen vangen het ge wicht van de Polymat op, waar door de rol van de Lelyterra min der wordt belast. De kans op vol lopen van de rol wordt daarmee aanzienlijk beperkt. In hoogte instelbare sporen wis sers volgen de loopwielen. Om het wegtransport van de zaai- combinatie binnen 3,00 meter te houden zijn de loopwielen opklap baar.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 16