tJT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Lagere oogst appels en peren verwacht Faillissement aardappelhandel Zingstra te Assen Nederlandse vleesexport in de lift Aardappelen in de gemeenschap Prijsbericht ZHZ Schema biggenprijzen CVZ-noteringen Veiling St. Annaland - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020-205001 Veemarkt 's Hertogenbosch Noteringen jonge kaas onveranderd Varkensprijzen omlaag Beursbericht Goes Uitbreiding areaal Nederland 5 procent De meitellingen geven aan dat de met aardappelen beteelde opper vlakte dit jaar ongeveer 5% groter is dan vorig jaar. Het voorlopige cijfer geeft een totaal areaal aan poot- en consumptieaardappelen aan van 110.200 ha vergeleken met 104.800 ha in 1989. Het aandeel klei-aardappelen neemt daarbij met 2% toe van 87.300 ha tot 89.000 ha, terwijl bij zandaard- appelen een toename is becijferd van 21% te weten van 17.500 ha tot 21.200 ha. Voorlopige aanduidingen geven aan dat ook in de Bondsrepubliek het areaal groter is dan vorig jaar. Het areaal vroege aardappelen was daar met rond 23.000 ha ongeveer 10% groter dan vorig jaar toen dit 20.461 ha bedroeg. Ruimer aanbod houdt de prijzen van de vroege aardappe len in de Gemeenschap vooralsnog onder enige druk. België voert nog niet-onaanzienlijke hoeveelheden oude aardappelen uit. In de laatste week van juni waren dat ruim 30.000 ton, deels uit Nederland aangevoer de aardappelen. Frankrijk heeft enige achterstand met het rooien van de nieuwe oogst, die men graag op de nationale feest dag van 14 juli beëindigd had gezien. In Bretagne zouden nog een 20.000 ton geoogst moeten worden, in Nor- mandië nog een 10.000 ton. De prij zen staan wat onder druk en dank zij interventie wordt een te sterke prijs daling voorkomen. In de eerste week van juli werden 4500 ton vroege aardappelen uitgevoerd, vooral naar Duitsland. De Duitse markt wordt ontlast door aankopen van grove industrie-aardappelen door Neder land en België. De prijzen van consumptie-aardappelen 40/50 en 40/55 mm staan wat onder druk, door grote aanvoeren, dank zij een aanmerkelijk hogere ha-opbrengst dan vorig jaar. dinsdag 24 juli: Bloemkool: aanvoer: 88.000 st. 6 st. p. bk. 1-1 88 1-2 72'/2, 8 st. p. bk. 1-1 72>/2 1-2 64, 10 st. p. bk. 1-1 55Yi 1-2 39 >/2. Witlof: aanvoer: 17.000 kg. kort grof 1 2 318 3 280, lang I 2 357 3 322, klvp. 4-5 I 2 402. kort II 1 222'/z 2 183'/z, lang II 2 80, ongés. II 1 53 2 26'/z. Uien: aanvoer: 21.000 km. bonken 31-48, grof 11-40, middel 5-31. P00TG0EDN0TERINGEN WOENSDAG JL. A 28/35: Noordelijke ƒ83,— Del ta's 82,—; A 35/45: Noordelijke 56,Delta's 55,Wegens speculatieschommelingen zijn de no teringen moeilijk vast te stellen. In de week van 30-7-1990 tot 6-8-1990 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 2 juli 1990 met 1,75 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 3,60. De aanvoer van appelen was in de afgelopen week 122 ton en de aan voer van peren 63 ton. Bij de appe len bleef de Vista Bella het belang rijkste ras met een aanvoer van 84 ton. Deze week zijn ook de eerste Discovery geveild voor prijzen van ongeveer 2,50 per kilo. Bij de pe ren is de kwaliteit van de Précose de Trévoux en de Super Trévoux niet optimaal door de duidelijk zichtbare vorstschade maar de prijzen zijn toch nog beter dan in 1989. Door het mooie weer is de aanvoer bij de prui men snel toegenomen tot 90 ton. De aanvoer Opal was nog 45 ton maar dit zal snel afnemen en hier voor in de plaats komt de Czar. De aanvoer rode bessen is gedaald maar ook de prijs was iets minder. Ook de aanvoer van de zwarte bessen neemt snel af en dit had een prijsstijging tot gevolg. De aanvoer van de Schöne- man bleef konstant, de prijs was echter enkele dubbeltjes hoger. De aanvoer bramen van de vollegrond neemt snel toe en hoewel de prijs daalt wordt dit produkt tot op heden nog goed betaald. Ras, maar, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 16 april tot en met 20 april. Noteringen tussen haakjes van dinsdag. Mantet: I 60/70: 5/ 1,07 tot. I: 7 1,18 (-- --); II 60/70: 2 0,61 (-- --); tot. II: 4 ƒ0,91 (-- --); Vista Bella: I 60/70: 36 1,43 (bl.2 7 1,51); tot. I: 59 1,46(14/ 1,54); II 60/70: 15 1,05 (bl.2 2 ƒ0,87); tot. II: 25 1,04 (6 ƒ0,89); Yellow Ir.: I 60/70: 2 0,65 --); tot. I: 4 0,66 (-- --); II 60/70: 1 0,71 (-- - tot. II: 2 0,62 (-- --); Stark Tast: I 60/70: 2 1,57 (-- --); tot. I: 3 1,34 (-- --); Jonagold: 2 on: 7 0,75 (-- --); Pree. Trev.: I 55/60: 9 ƒ0,73 (bl.2 5 ƒ0,89), tot. I: 21 0,80 (18 0,53); II 55/60: -- -- (2 0,67); tot. II: -- -- (6 0,53); Super Trev.: I 60/70: 10 0,99 (bl.3 1 ƒ0,85); tot. I: 23 0,96 (5 ƒ0,87); II 60/70: 7 0,66 (bl.l 4 ƒ0,67); tot. II: 19 ƒ0,72 (16 ƒ0,61); Czar Pruim: tot. I: 24 ƒ2,34 (5 2,52); tot. II: 12 ƒ1,29 (2 ƒ1,53); 19 0,81 (15 0,85). Ontaria: tot. I: 1 ƒ1,75 (-- tot. 11:4/1,24 -); Opal: tot. 138 3,20 (2 4,08); tot. II: 6/ 1,96(1 2,43); St. Hubertus: tot. I: 1 2,15 Rode bes: tot. II: 1034 2,68 (86 3,60; Red Lake: tot. II: 268 2,82 (80 3,60); Ron dom: tot. II: 4 2,40 Ron dom (200): tot. I: 189 ds. 0,84 (-- Rondom (500): tot. I: 84 ds. ƒ1,20 (1200 ds. ƒ1,83); Rd. bes (200): tot. I: 459 ds. 0,93 (432 ds. 1,23; Rd. bes (500): tot. I: 7602 ds. 1,89 (1386 ds. 2,88); tot. II: 24 ds. 0,90 (-- --); R. Lake (500): tot. I: 282 ds. ƒ2,01 Bramen (150): tot. I: 6660 ds. 1,80 (-- --); tot. II: 492 ds. 0,48 Bramen (200): tot. I: 7695 ds. 2,24 (3582 ds. 1,34); tot. II:90ds. 0,87(198 ds. 0,73; tot. II: 81 ds. 0,78 (-- - Schonem (200): tot. I: 8o.928 ds. 2,60 (1026 ds. 3,15); tot. II: 423 ds. 1,28 (81 ds. 1,54); Framb. (200): tot. I: 549 ds. 1,80 (-- --); tot. II: 288 ds. 1,21 (45 ds. 0,40; gl. (200): tot. I: 450 ds. 1,74 (153 ds. 2,35); tot. II: 252 ds. 1,25 (-- Doré: blok I 25-28; blok II 25-26; apart 22-29; bonken 22; drielingen 22; kriel 1,60-1,62. Première: ge woon 22; bonken 45. Gloria: ge woon 22-26; bonken 32-34; drielin gen 22-23; kriel 1,67-1,73. Eigenhei mer: gewoon 22-34; drielingen 11; kriel 36. Bildstar: gewoon 20-31; kriel 30. Prior: gewoon 22; bonken 26. Bintje: gewoon 24-26; bonken 43; drielingen 15; kriel 1,65. Aan voer: 245 ton. Aardappelhandel Zingstra BV in As sen heeft per 19 juni jl. alle aktivitei- ten gestaakt. Het bedrijf is inmiddels failliet verklaard. Bij het faillisse ment zijn geen boeren betrokken. Er zijn slechts enkele grote crediteuren. De Drentse aardappelhandel ope reerde internationaal en had afne mers in vrijwel alle EG-landen. Volgens direkteur J.H.J. Zingstra (60) die vroeger o.m. mede-eigenaar is geweest van de inmiddels opgehe ven aardappelhandel Valkier in Kort- gene is nog niet bekend wat er met de op het industrieterrein in Assen staande gebouwen gaat gebeuren. Het is niet uitgesloten dat het bedrijf wordt overgenomen en in een of an dere vorm weer wordt voortgezet. Met Aardappelhandel Zingstra ver dwijnt een vrij groot en gerenomeerd bedrijf uit de Nederlandse aardap pelhandel. Volgens direkteur Zingstra is de on dergang van zijn bedrijf vooral te wijten aan de scherpe konkurrentie. In de branche wordt met marges ge werkt die veel te klein en vaak zelfs sturktureel negatief zijn. Ook een antal ander bekende handelsbedrij ven als De Feijter, van Beveren, Val kier enz hebben het niet gered. Er zit volgens hem dus structureel in de collecterende aardappelhandel iets fout. De inkoopprijs veldsgewas ligt vaak te hoog waardoor de kosten van sorteren, verpakken en transport niet meer goed gemaakt worden. Posities innemen lijkt een oplossing maar ook dat is niet van risico's ontbloot. De heer Zingstra die 45 jaar lang ak- tief is geweest in de aardappelbran che en daarin een goede naam heeft opgebouwd - hij is o.m. lid van de commissie aardappelbeursnotering van Rotterdam - meent dat het marktgebeuren in de aardappelbran che de laatste tientallen jaren vooral voor de collecterende handel moeilij ker is geworden doordat de verwer kende industrie zelf aardappelen is gaan kontrakteren en ook gaan sor teren. "Daarmee vielen ze voor ons af als klant wat een omzetdaling voor de handel betekende met hogere kosten door capaciteitsdaling bij de verwerking. Verder kwamen we deze vroegere klanten nu bij de boer tegen als konkurrent bij de inkoop. Dan ontstaat een prijsvorming die in een aantal gevallen gewoon niet gezond is. Maar het kan gewoon niet anders. Dat ligt nu eenmaal opgesloten in de struktuur van het aardappelge- beuren. Verschraling Verder stelt Zingstra ook vast dat de konkurrentie in de EG-landen sterk is toegenomen, vooral van landen als Frankrijk en Belgie. Zingstra be treurt het dat met het verdwijnen van 'zijn particulier bedrijf de markt op nieuw meer verschraalt. "Voor de sector en zeker ook voor de boeren zou het goed zijn als er naast een aantal coöperaties en verwerkende industriën toch ook een aantal parti culiere handelaren overblijft. Wat dat betreft hoop ik dat met ons be drijf de koude sanering in de collec terende particuliere handel is af gelopen". J.W. De appeloogst zal dit jaar vermoede lijk uitkomen op ongeveer 333 mil joen kilo, 12 procent minder dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. De perenoogst wordt dit jaar op 79 miljoen kilo geschat. Dat is 28 procent minder dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bu reau voor de Statistiek. Bij de appelrassen is vooral de pro- duktie van de Schone van Boskoop, Cox Orange Pippin en James Grieve fors gedaald. Bij de perenrassen blijft de produktie van Conference en Doyenné du Cornice achter. Een woordvoerder van de CVZ te Kapelle zegt desgevraagd dat vooral de vorstschade de boosdoener is, Op de paardenmarkt van 's Herto genbosch werden 19 juli 93 stuks aangevoerd. De prijzen per stuk (in- kl. BTW): Luxe paarden 3.000,— tot 3.650,—; 2-jarige merries 2.400,— tot 3.050,—; 2-jarige hengsten 1.800,tot 3.100, 1-jarige merries 1.700,tot 2.700,1-jarige hengsten 1.175,tot 1.800,veulens 1.075,tot 1.125,pony's 625,tot 1.800,Shetlander merries 500,tot 875,Shet lander ruinen 500,tot 875, slachtpaarden 4,75 tot 6,40. Handel vlot, prijzen gelijk. maar daarnaast ook de droogte van nu. Vooral de zomerperen hebben van de vorst geleden. Van bewaarpe- ren valt de oogst in de ons omringen de landen (Engeland, België, Duits land) ook tegen. In Zeeland geeft de oogst van Doyenné en Conference een wisselend beeld: plaatselijk en per bedrijf (soms op een onderlinge afstand van nog geen kilometer) ver schilt de situatie sterk. De appels vallen waarschijnlijk overal tegen. De noteringen voor de jonge kaas bleven 20 juli gelijk aan die van voorgaande week: voor Goudse en 40 plus kaas 6,30 voor kaas met het merk F en 6,80 voor kaas met het merk NH. De markt wordt gesteund door een goede export, die volgens voorlopige cijfers in de week tot 18 juli 7900 ton bedroeg, bij een geschatte produktie van 10.725 ton. De afzet van de jon ge kaas blijft zich bevredigend ont wikkelen, wat niet wegneemt dat de ondertoon van de markt toch wat onzeker is. Onduidelijk is nog wat het effect van de GATT-besprekingen zal zijn en van de Duitse eenwording. Kaas uit de produktie zomer 1989 blijft vast in de markt, vooral door een betrekkelijk kort aanbod. Ook oude kaas van voorgaande jaren ligt vrij vriendelijk in de markt. In het eerste halfjaar is de kaasproduktie met 16.834 ton of 6% gestegen tot 290.760 ton. De botermarkt blijft moeilijk. Mager melkpoeder voor veevoeder en weipoeder ging met resp. 2 en 1 cent omlaag tot 4,13 en 0,59, al dus de officiële notering. De noterin gen voor de boerenkaas liepen deze week tot 8,25 en 9,10 voor de ex tra zware kaas. Een aantal van de grote var- kensslachtbedrijven heeft de uitbeta- lingsprijzen aan de mesters voorde in de week tot 27 juli overgenomen varkens ten opzichte van de voor gaande week met 22 tot24 cent ver laagd. Bij die bedrijven liepen de uit- gangsprijzen uiteen van 3,75-3,77 per kg voor geslachte varkens, kl. A 52% 73/93 kg, basis af-mestbedrijf en incl. BTW. Enkele bedrijven meldden afwijkende prijzen tot 4,07. De daling kan worden toege schreven aan de verminderde afzet door de vacanties en anderzijds door de sterke prijsdaling in de Bondsre- Vrijdag 27 juli 1990 publiek, waar tegen lage prijzen nogal wat varkens(vlees) uit de DDR werd aangevoerd. Dat had onmid dellijk gevolg voor de prijzen hier te lande, alsook in de partnerlanden die tot de traditionele afnemers van Nederlandss varkens(vlees) behoren. In het binnenland gingen in de vlees groothandel de prijzen voor de ver schillende onderdelen flink omlaag. Het aanbod is ruim. Het aantal slachtingen bedroeg in de week tot 20 juli ongeveer 393.000 of 16.000 meer dan in de week daarvoor. Uit gevoerd werden in die week 45.344 levende varkens, 6260 ton halve var kens en ^2 .778 ton varkensvlees in deelstukken. 24 Juli 1990. Uien (excl. B.T.W.). Uien, direkte levering op auto geleverd: Ronde 9 tot 11 cent per kg; Platte 4 tot 8 cent per kg. Vlas (excl. B.T.W.). Ongerepeld, op auto geleverd tot 35 cent per kg. Hooi en stro (excl. B.T.W.). Weide- hooi, nieuwe oogst 170,00 tot 180,00 per 1000 kg; Dijkhooi, nieuwe oogst 130,00 tot 160,00 per 1000 kg; Veldbeemd 50,00 tot f 65,00 per 1000 kg; Gerstestro 50,00 tot 60,00 per 1000 kg. De uitvoer van varkensvlees is in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen met 8% ten opzichte van dezelfde periode in 1989. Met uitzondering van Griekenland steeg de export naar alle belangrijke afzetlanden. Ook de export van levende varkens nam toe 4%), vooral dankzij de fors toegenomen biggenexport naar Italië en Spanje. Dit blijkt uit cijfers van het Produktschap voor Vee en Vlees over de eerste drie maanden van 1990. Herstel De export van kalfsvlees herstelde zich krachtig 20%), vooral rich ting Italië. Dit land nam in het eerste kwartaal bijna de helft van de Ne derlandse kalfsvleesexport af. Ook de vraag vanuit West-Duitsland was behoorlijk groter, mede als gevolg van de sterk afgenomen produktie aldaar. Rundvleesexport In de rundvleessektor daalde de ex port in de eerste drie maanden van dit jaar met 12% ten opzichte van dezelfde periode in 1989. Deze da ling kwam hoofdzakelijk voor reke ning van de uitvoer van vlees naar Afrika. In hét bijzonder naar Egyp te, Ivoorkust en Togo liep de afzet sterk terug. De uitvoer van levende runderen nam daarentegen juist toe, zowel in als buiten de EG. Vlees en konserven De export van vleeswaren en konser ven steeg in het eerste kwartaal met 10%. Dit mede dankzij een verdub beling van de vraag in West- Duitsland en een behoorlijk toege nomen afzet 10%) bij onze be langrijkste afnemer, het Verenigd Koninkrijk. De buitenlandse vraag naar overige eetbare vleesprodukten was met een toename van 18% even eens goed. Vooral West-Duitsland nam aanzienlijk meer af. Schapensektor In de schapensektor was er sprake van een groeiende export van zowel levende dieren 17%) als van schapevlees 7%). Frankrijk en België zijn de belangrijkste af nemers. 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 15