VOO It ih: Vit OIIW Uitwisselingsreis naar Wales p.j. zuid geluid Aftreden bestuur geen gevaar voor samenwerking Twee nieuwe bestuursleden stellen zich voor Federatie Plattelandsjongeren redaktie Henk Tegels PJZ-agenda onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant. Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge. Er was dit jaar na jaren weer eens een uitwisselingsreis georganiseerd door de internationale kommissie, waarbij geslapen werd in gastge zinnen, en dat was dit keer in Wales. Dat een uitwisselingsreis voor het kontakt met de mensen die daar wonen ontzettend leuk en een hele ervaring is, hebben 39 plattelandsvrouwen ondervonden. De bootreis met de Olau-line van Vlissingen naar Sheerness was al een hele belevenis. We gingen met de nachtboot heen en terug en hadden 4-persoons hutten. De boten zijn splinternieuw en ontzettend mooi en luxe. Windsor Op de heenweg bezochten we toen we in Engeland aangekomen waren eerst Windsor. Twee dames van de "Womens Institute" uit Wales wa ren ons al tegemoet gereisd en ont vingen ons in Windsor. We wilden het beroemde kasteel gaan bekijken in Windsor, maar dat kon niet om dat net deze dag (18 juni) onze ko ningin Beatrix een belangrijke on derscheiding in de orde van de kou seband zou ontvangen van koningin Elisabeth, en dit alles zou gebeuren op het kasteel "Windsor". De vrou wen uit Wales vonden het wel leuk dat onze koninginnen elkaar die dag zouden ontmoeten, "dat is een goed teken" vonden ze. We hebben door Windsor gelopen en de buitenmuren van het beroemde kasteel gezien, waar honderden mensen op tuinstoeltjes zaten te wachten om een glimp van de 2 koninginnen te kunnen opvangen. De dames uit Wales hadden ook een lunch voor ons geregeld in een restaurant van Windsor. Jammer genoeg zagen wij niets van de 2 koninginnen, want toen koningin Beatrix omstreeks drie uur in Windsor aankwam, zaten wij allang op de snelweg m4 richting Wales. De gastgezinnen We kwamen omstreeks vijf uur maandagmiddag aan in Newport, waar alle gastvrouwen ons al ston den op te wachten. Iedereen was nieuwsgierig en wat gespannen: "bij wie zullen we terecht komen". De meeste dames zaten met z'n tweeën bij een gastgezin, en 5 vrouwen, waaronder ik zaten alleen in een gastgezin. De andere ochtend, toen we elkaar weer in.de bus zagen, was iedereen erg enthousiast. Sommigen raakten niet uitgepraat over de har telijkheid en de gastvrijheid van de gastgezinnen. Iedereen had die maandagavond een zeer uitgebreid diner voorgeschoteld gekregen, en de volgende morgen natuurlijk het beroemde, zeer uitgebreide Engelse ontbijt, met toast, gebakken eieren met spek, jus d'orange, grapefruit, thee en marmelade. De dames von den dat zij het zeer getroffen hadden met de gastgezinnen, dus tevreden heid alom. We zaten best ver uit elkaar: sommi ge gastvrouwen moesten een uur rij den voor ze in Newport (het verza melpunt) waren. We zaten in de om geving van de steden Abergavenny en Cardiff en Newport. Cardiff is de hoofdstad van Wales, en daar zijn we dinsdags bijna een hele dag geweest. Het programma De dames van de Womens Institute hadden in samenwerking met onze internationale kommissie het pro gramma opgesteld. Op dinsdag bezochten we Cardiff, de hoofdstad van Wales. Er waren dames uit Wales die ons deze dag vergezelden. Er was een prachtig kasteel, nog helemaal ingericht, en daar kregen we een rondleiding door een gids. Verder bezochten we een groot museum, waar van alles te zien was, o.a. de beroemde reizende ten toonstelling over dinosaurussen, die ze levensecht nagemaakt hebben en Vrijdag 27 juli 1990 laten bewegen en geluiden laten ma ken, deze tentoonstelling is nu in Leiden te zien. Verder was er gele genheid om te winkelen in de be roemde warenhuizen, zoals "Mark and Spencers". Op woensdag bezochten we een boerderij en konden we alles op de boerderij bekijken en praten met de boer en z'n vrouw. De boer waar we waren had koeien en schapen. Hij had niet alleen vee, maar ook land, waarop hij o.a. aardappels had. Z'n land ligt op glooiende hellingen van het prachtige heuvellandschap van Wales. Z'n vrouw verdiende bij door het drogen en verkopen van droogbloemen. Ze had ook een kas, waar ze speciale bloemen teelde voor haar handeltje. Ze verkocht niet al leen bossen gedroogde bloemen, maar ook kleine strohoedjes met bloemen erop, of ingelijste droog bloemen. De boer en boerin hadden maar een klein huisje, en we zouden daar buiten op het erf koffie drin ken, maar het gootGeen nood, dan maar alle 40 nog enkele vrou wen uit Wales binnen koffie drin ken. We deden dit in 2 groepen, het hele huisje stond vol met vrouwen, maar we kregen toch allemaal kof fie!! Over gastvrijheid gesproken De boer maakte zich ernstig zorgen over de "gekke-koeienziekte" en wist daarvoor nog geen oplossing. Verder bezochten we schitterende Engelse tuinen, een mooi, oud kerk je, en een kolenmijn mijnmu seum, "big pit" geheten. We had den ook schitterende tochten door het prachtige landschap van Wales, en stopten af en toe bij mooie verge zichten. Ook hebben we vele kaste len en ruïnes bezocht. Het was een zeer aantrekkelijk en gevarieerd pro gramma. De ontmoetingen met de afdelingen van de "womens- institutes" We hebben deze week 3 keer vrou wen uit Wales ontmoet van de En gelse "womens-institutes". AI die keren werden we in dorpshuizen ont vangen met een maaltijd die de vrou wen zelf voor ons gekookt hadden. De eerste keer was in de buurt van Pontllanfraith. Iedereen had thuis iets voor ons gekookt of gebakken, de één een pizza, de ander een appel taart, weer een ander kleine cakes enz. enz. Dit alles was op een lange tafel uitgestald, en we moesten zo veel mogelijk nemen. Na de maaltijd hadden sommige vrouwen zich in klederdracht van een bepaald euro pees land gestoken, en hadden ze al lemaal liedjes van verschillende lan den ingestudeerd. Voor ons land hadden ze het liedje: "wel Annema- rieke waar gaat gij naar toe" in gestudeerd. Ze zongen het wel in het Engels, want ze konden en wisten de Nederlandse tekst niet". Toen heb ben wij onder leiding van mevrouw Van der Linde uit Zierikzee, het lied je voorgezongen in het Nederlands. Het was heel erg gezellig. De tweede keer ontmoeten we dames van de afdeling Groemont. We be zochten er een boerderij, en daarna kregen we in datzelfde dorpje een "Ploughtmans" lunch, klaarge maakt door de dames van die afde ling. Het bestond uit salade, stok brood, 5 soorten kaas, die allemaal op plaatselijke boerderijen was ge maakt, en daarbij dronken we cider of appelsap. We zaterj aan tafel met Nederlandse en Engelse vrouwen door elkaar, dus konden we goed kontakt krijgen met deze vrouwen uit Wales. De laatste ontmoeting met vrouwen uit Wales was op onze laatste avond. Alle gastvrouwen en Zeeuwse vrou wen waren bij elkaar in Cwmavon. Een vrouwelijke burgemeester uit de direkte omgeving van Cwmavon sprak ons toe. Ze hoopte dat wij het erg prettig hadden gevonden in Wa les en bood ons toeristische folders over Wales aan die geschreven wa ren in het Nederlands. Magda van Dijke, van de internatio nale kommissie, hield een toespraak namens ons en bedankte voor de gastvrijheid en de hartelijkheid die Op de heenweg bezochten we Windsor, toevallig op dezelfde dag als onze ko ningin er een belangrijke onderscheiding in ontvangst nam. we ondervonden hadden. Ze bood Zeeuwse babbelaars aan. Deze slotavond hadden de dames uit Wales een heel diner voor ons ver zorgd, zelf gekookt! Niets was deze dames uit Wales teveel om het ons naar de zin te maken. Na de maaltijd voerden ze nog een klein toneelstukje op. We zongen onder leiding van mevrouw Van der Linde 3 Nederlandse volksliedjes, o.a. "het loze vissertje". Met de he le zaal zongen we de canon: "Rozen fra fune". Dit ging heel goed, en sa men zingen gaf een band en veel ge zelligheid. We konden die avond allerlei souve- niertjes kopen, die de dames zelf ge maakt hadden, o.a. potten jam, ge droogde bloemen, cakes, schilderij tjes, zelf genaaide tassen enz. enz. Deze slotavond was heel gezellig, en tevens de laatste ontmoeting met de plattelandsvrouwen uit Wales. Volgend jaar hopen de vrouwen uit Wales naar Zeeland te komen, en ik hoop dat ze het dan net zo fijn bij ons vinden, dan dat wij het bij hen hebben gehad. Het zal nog best moeilijk worden om hun gastvrij heid en hartelijkheid te evenaren. M.T. Vleugel-Mandemaker De drie plattelandsjongerenorgani saties, de KPJ Nederland, de NCPJ en de PJGN hebben hun vertrouwen in het bestuur van de NFPJO, de fe deratie van plattelandsjongeren, op gezegd. Dat geschiedde tijdens de extra Algemene Ledenvergadering eind juni. Een extra vergadering was nodig om de gerezen problemen over de extra-samenwerking te bespreken. Er zijn al geruime tijd problemen ge weest tussen de drie pjo's en (een deel van) het federatiebestuur. De zaken in kwestie lagen vooral op het vlak van de uitvoering van het beleid door de federatie en de informatie voorziening van de pjo's. Er was een diepgaand verschil van mening over de omvang van het se- kretariaat in het kader van de nau were samenwerking op landelijk ni veau. Bovendien waren de lidorgani saties zeer slecht te spreken over het zwalken van het federatiebestuur met betrekking tot de samenwer kingsvoorstellen. Daar kwam over heen dat de organisaties het gevoel kregen niet volledig en vaak te laat geïnformeerd te worden. Het ver trouwen in het federatiebestuur raakte zoek. Als gevolg van dat alles besloten de drie organisaties het ver trouwen op te zeggen. Interim-bestuur Op de bewuste extra-vergadering werd terstond een interim-bestuur benoemd, bestaande uit Willie Marskamp (ex-CPJ-voorzitter, nu interim-federatievoorzitter), Annet Breunese afkomstig uit het APJW en Jos Roemaat (oud-NAJK- voorzitter). Door het personeel wordt nog iemand voorgedragen. Het interim-bestuur heeft onder meer als taak de vertrouwensrelatie te herstellen tussen de lidorganisaties en de federatie en om een uitvoe ringsplan te maken voor de nauwere samenwerking. De extra Algemene Ledenvergade ring keurde de samenwerkings voorstellen - na wijziging door de pjo's - unaniem goed. De CPJ deed dit onder het voorbehoud dat haar eigen ledenraad eveneens akkoord gaat. Kern van de van de nauwere samenwerking is enige uitbreiding van het NAJK en het APJW en eni ge verkleining van de sekretariaten van de lidorganisaties. Zowel op al gemeen en agrarisch gebied wordt de samenwerking geïntensiveerd. Bo vendien wordt de financierings grondslag van de federatie aan gepast. Nog juist voor de vergadering werd bekend dat de Algemeen Sekretaris de federatie verlaat. In haar plaats zal een interim-manager worden be noemd. De interim-manager krijgt tot taak een personeelsplan op te stellen en de samenwerkingsbeslui- ten uit te werken. De aanwezigen op de vergadering wensten het interim- bestuur veel succes. Alie Niemeijer Op de Algemene Ledenvergadering van de PJGN in mei zijn twee nieu we leden gekozen in het dagelijks bestuur: Erna Roeterdink en Hen drik Luth. Erna gaat de zaken voor het algemeen werk behartigen, ze wordt ook bestuurslid van het Alge meen Plattelands Jongeren Werk van de Federatie. Erna komt van de boerderij en is ge boren en getogen in Groot Dochte- ren (nabij Lochem in Gelderland). Hendrik Luth wordt de nieuwe agra risch voorzitter van de PJGN. Hij is boer in de Groningse Veenkoloniën, in maatschap met zijn vader, op een bedrijf waar ze voor de helft fa brieksaardappelen telen. Erna Roeterdink is na haar PABO- opleiding voor de klas gaan staan, en nu als groepsleerkracht verbon den aan de LOM-school in Deven ter. Nog toen ze op de opleiding zat werd zij lid van de afdeling Almen van Jong Gelre. 'Bijna direct werd ik daar bestuurslid'. Al gauw bleef het niet bij afdelingszaken. 'Ik heb bijna vijf jaar meegedaan aan de vormingswerkgroep van Jong Gelre en ik ben nog vice-voorzitter van het regiobestuur.' Dat blijft ze niet lan ger doen, maar ze hoopt nog wel een poosje in de toneeljury van Jong Gelre te blijven. 'Ik speel zelf erg graag toneel, eerst bij Almen en nu hap snap. Op dit moment doe ik mee aan een stukje voor het APJW- congres op 6 oktober.' Haar 'loop baan' binnen de plattelandsjonge renvereniging overziend, is lid wor den van het dagelijks bestuur, belast met zaken voor het algemeen werk een logische stap in haar vrijwilli- gersbestaan. Hendrik Luth heeft een soortgelijke weg achter de rug. Eerst in het bestuur van PJG-Westerwolde, later kwam hij in het provinciaal bestuur. Hendrik zit ook (nog) in de Jonge- renraad van de Avebe. Sinds zijn lid maatschap van het dagelijks bestuur van de PJGN, maakt de Oostgronin ger akkerbouwer ook deel uit van het dagelijks bestuur van het NAJK. Het is voor Hendrik een uitdaging op landelijk niveau zijn beste krach ten te geven 'nu de akkerbouw wordt geplunderd, de melkveehou derij in een stilte voor de storm ver keert en de intensieve veehouderij op het punt staat de duurste mestver werking ter wereld te mogen omarmen'. Afd. Noord-Beveland 29 juli: tandemtocht met picknick. Vertrek om 11.30 uur op de kade van Kortgene. Opgave: voor 24 juli bij Charles (01199-385) of Wilmar (01107-1501). Kosten: leden 10,—; niet-leden 12,50. Afd. Schouwen-Duiveland 4 augustus: barbecue. Plaats: Jacht- winterberging Gebr. van Ast, Oude Schouwsedijk 6 te Brouwershaven. Aanvang: 20.00 uur. Opgave en in formatie bij Jos van Felius, tel. 01114-1701. Kosten: leden ƒ10,—; niet-leden 15, Provinciale aktiviteiten 30 juli: DB-vergadering. Plaats: de Caisson te Kapelle. Aanvang: 20.00 uur. 20 augustus: HB-vergadering. 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 13