Droog- en zomerbloemen in het bouwplan Kleine appeloogst in Polen Verhandelingsverbod appelen en peren in 1990 aangepast Tuinbouw in de Baronie: de zomerprodukten Plantuienteelt niet meer lonend? Rentabiliteit opengrondsteelten vorig jaar verbeterd Het zomerseizoen Voor de telers van vroege aardappe len loopt ook in WEST-BRABANT het seizoen financieel slecht af. Nu blijkt dat het areaal vroege aanzien lijk groter is dan normaal. Niet de traditionele als Doré en Eersteling maar rassen als Gloria, Fresco en Prior. Daar binnenkort de eerste Bintjes gerooid worden loopt de vraag naar vroege rassen sterk terug. De enige afzet die dan overschiet is de veevoersector al hopen de telers nog even op een opleving. Sommige percelen Doré's zijn door het niet tijdig rooien of doodspuiten hol geworden. Niet alleen met de vroege aardappelen gaat het slecht maar ook met vrijwel alle tuinbouw- produkten. De prijs van de tomaten is wat aangetrokken maar dit kan het jaar niet goed maken. Komkom mers doen het even wat beter omdat op veel bedrijven de oude planten er uit gaan om plaats te maken voor nieuwe. Specifieke kastuinbouw ge wassen als komkommers en tomaten hebben de verliezen in de kastuin bouw flink doen oplopen. Toch vindt er nog fors uitbreiding plaats in nieuwe kassen. Hopelijk dat meer afzetkanalen de rentabiliteit van de ze teelten kan opschroeven. Aardbeien zijn er de laatste tijd zo veel aangevoerd dat sommige veilin gen te weinig koelruimte hadden. In doorgangen moest provisorisch koe ling worden aangelegd. Met de aan vang van de vakanties steeg het aan bod van plukkers wat op menig be drijf veel verlichting gaf. Lang kan er op de scholier niet gerekend wor den. Na een paar weken is er vol doende verdiend om op vakantie te gaan. In tegenstelling tot wat verwacht werd heeft prei het goed gedaan. De prijs begint te zakken doordat de aanvoeren hoog zijn. Toch is er aan zienlijk veel prei geveild. Een hoge prijs hebben de tuinders aangegre pen om maar eerder te gaan rooien. Dit houdt in dat een overaanvoer van de markt is uitgebleven. Als rooien bij 25 ton per ha. goed lo nend is moet men geen 6 weken wachten om 45 ton af te leveren. Een verandering van eetpatroon zorgt dat de vraag naar prei hoog blijft. Veel mensen gaan in deze tijd een aantal malen uit eten bij de Chinees of halen een portie af. Prei is bij vrijwel alle gerechten uit de Oosterse keuken een onmisbaar ingrediënt. Of de prei in het komend voorjaar nog lonend zal zijn is de vraag. Veel grond die vrijkomt wordt opgeplant met prei. Dat het areaal prei uitbreidt kun je opmaken uit het aanbod van prei- planten. Normaal staat er in de streekbladen een groot aantal adver tenties waar planten te koop zijn. Nu blijft het aanbod beperkt tot en kelen. Veel kwekers van preiplanten zijn al uitverkocht. Het begint erop te lijken dat de plant- ui geen lonende teelt meer is in Ne derland. Er wordt veelvuldig gezegd dat de kwaliteit achterblijft maar of dit de werkelijke reden is wordt be twijfeld. Het buitenland biedt veel goedkoper aan en dat is voor de ver werkende industrie aantrekkelijker. Plantuien zijn doorgaans kwalitatief goed. Dit jaar zijn er veel uien door hande laren in het buitenland opgekocht, hier gesorteerd en verpakt en daarna weer naar andere landen geëxpor teerd. Ondanks een lage verkoop prijs is het voor de verwerker lonend gebleken. Dit geeft de Nederlandse uienteler te denken. Zoals overal elders in Nederland is het ook in de BARONIE vakantie- tijd. Ook al zou men dat aan de aan voer op de R.B.T. veiling niet zeggen. Van alles wordt er meer dan normaal aangevoerd. Het goede weer van de laatste tijd en de vakantie van de schoolkinderen zal hieraan niet vreemd zijn. Een extra paar handen verlichten al snel het werk. Ik ben eens op de R.B.T. veiling gaan kijken wat er nu zoal aan typische zomergroenten- en fruit wordt aan gevoerd. Dat is alles bij elkaar toch nogal wat. Zo stonden er gele en groene courgettes, netjes verpakt in export fust. Deze courgettes komen al van de vollegrond. Uit de kas wa ren oogmeloenen aangevoerd. Een welkome verfrissing in deze dagen. Dan zijn er natuurlijk de frambozen, kruisbessen, rode- en zwarte bessen en pruimen. Een van de zomerhoofdprodukten blijft toch de aardbei. Momenteel Onlangs heeft een flink aantal potentiële telers van droog- en zomerbloemen deelgenomen aan een excursie op Tholen langs en kele bloemenpercelen. De telers hebben een eerste indruk gekre gen van het telen van deze pro- dukten. Op Tholen worden al ja ren bloemen geteeld voor de zaadwinning, maar de laatste ja ren is ook de teelt voor de leve ring van de bloemen op gang ge komen. De Stichting Stimulering Plantaardige Produktie, die de excursie heeft georganiseerd, tracht deze teelten te stimuleren. De teelt van zomer- en droog bloemen heeft zich de laatste ja ren in Nederland stormachtig ontwikkeld. Behalve op Tholen staat de teelt van droogbloemen ook in de omgeving van Smilde (Drente) en in de Flevopolder in de belangstelling. Veel akkerbou wers hebben een halve tot een he le hectare ingeruimd voor de teelt van droogbloemen of een ander gewas ter verruiming van een bouwplan. Een teler uit Bid dingshuizen is - nu met behulp van enkele hulpen - bezig met de oogst van een halve tot een hele hectare ingezaaid, zodat hij vol gend jaar één hectare kan oogsten van deze meerjarige plant. Voor de droog- en zomerbloemexcursie op Tholen bestond een flin ke belangstelling (foto Marijke Folkersma) Akkerbouwer Van de Burg uit Biddinghuizen bezig met de oogst van een halve hectare Stat ice. "Je zoekt naar alternatieven, en dit levert leuk op" (foto APS/Peter Mastenbroek) De rentabiliteit van bedrijven met vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt of bloembollenteelt in Nederland is volgens ramingen van het LEI in 1989 (oogstjaar 1989/1990) licht ver beterd. Volgens het instituut hebben Neder landse bedrijven met opengronds groenteteelt een gemiddeld verlies geleden van ongeveer 73.000 gulden Vrijdag 27 juli 1990 (22 procent van de kosten). Voor de fruitteelt en de bollenteelt is dat ver lies respectievelijk 58.000 en 31.000 gulden (resp. 16 en 5 procent van de kosten). De raming houdt een lichte verbetering in ten opzichte van het voorgaande jaar. Op alle drie be- drijfstypen lag de beloning voor de ingezette produktiemiddelen ver on der de daarvoor gehanteerde nor men, en dat al gedurende een reeks worden veel kilo's per meter geoogst. De prijs is redelijk te noemen, aanvoer van peultjes in nu sterk aan het afnemen, terwijl juist de aanvoer van capucijners goed op gang komt. Een typisch zomerprodukt is de sui- kermais en ook de augurk mag tot de zomerprodukten gerekend worden. Augurken komen zowel uit de kas als van de vollegrond. Echte kleine pro- dukten op de R.B.T. veiling zijn o.a.: knoflook, sjalot, kouseband, pepers, veldsla en postelein. De aanvoer van deze kleine produkten blijft vrij constant. Produkten die men rekent tot zomer produkten, maar over een langere tijd worden aangevoerd, komen steeds meer in de belangstelling te staan bij de consument. Neem nu b.v. Radicchio Rosso, tot voor enkele jaren had niemand er van gehoord, nu wordt hij in behoorlijke mate op de veiling aangevoerd. De aanvoer begint nu pas langzaam op gang te komen. Radicchio heeft bijna het uiterlijk van een kleine rode kool, maar behoort tot de slatypen. Deze wordt dan ook veel gebruikt in mengsalade. Een ander produkt is de bleekselde rij. Een pittige groente en zeer ge zond: Ideaal als kookgroente, maar ook rauw in de salade. De aanvoer van deze selderij loopt door de eerste vorstperiode. Al met al worden er in de Baronie veel typische zomerprodukten op de R.T.B. veiling aangevoerd. Er is al enorm veel leeg land hier op THOLEN. Dit zal zich de komende weken met het zomerse weer, wan neer de graanoogst op gang komt, in versneld tempo voortzetten. Het leeggekomen land wordt veelal benut om een groenbemester te zaaien of een overjarig bloemzaadgewas, waarbij o.a. margrieten, duizend schonen en violen in onze streek ge wilde artikelen zijn bij de telers. Het gezaaide ligt veelal droog in het losgemaakte vroege-aardappelland, te wachten op een goeie regenbui. Die komt zeker wel over een keer maar dan soms wel eens met te veel of net te weinig en te laat zoals bv. met duizendschonen wel eens voor komt. Deze moet goed ontwikkeld de winter ingaan daar anders de bloei te wensen overlaat. De zaai- diepte en het zaaibed is ook nu be langrijk om zo het risico van mislukken te verkleinen, waarbij ook de ontwatering zeker niet vergeten mag worden. De oogst van de winterbloemen is weer al een heel eind gebeurd, de op brengst lijkt over het algemeen goed te zijn al weet men dit pas na scho nen en kiemen en men hierover be richt krijgt van de betrokken zaadfirma. Met het wegvallen van de drogerij door de brand in veiling St. Anna- land e.o. ervaart men als zaadteler ook duidelijk hoe belangrijk deze nevenfunctie was omdat men hier al tijd klaarstond met een heftruck om de kuubkisten met zaad op de droge rij te plaatsen. Het gedorste zaad di- rekt op een goeie drogerij plaatsen en zorgen dat er overal door het zaad lucht geblazen wordt is van groot be lang om de kiemkracht te behouden, vooral met de huidige oogstmetho- des van verschillende zaden. Die worden van stam af reeds na enkele dagen in het zwad gedorst, waarbij veel groen plantmateriaal bij het ge dorste zaad komt. Dit gaat vrijwel direkt broeien zodat een goede dro gerij met een behoorlijke capaciteit lucht noodzakelijk is. De ervaring heeft geleerd dat men ook dan de kisten niet te vol moet doen en het zaad goed los moet maken. Nadat ze weggezet zijn is vooral de eerste dag of nacht van groot belang. Er zijn elders veel voorzieningen ge troffen voor het drogen van zaad en droogbloemen maar dan moet men toch veel improviseren. Ook de droogbloemteelt heeft zodoende geen gemakkelijke start. Voor de vroege-aardappelaanvoer is de vei ling gelukkig goed blijven functione ren. De prijs is echter gelijktijdig in elkaar geklapt, zodat er na de veelbe lovende start van dit seizoen, waarbij ook voor de veiling met de vroege aardappelen al een flinke omzet is behaald, er nu toch wel enige mi neurstemming is. Ook de handel in plantuien is momenteel zeer matig. Het is nogal eens dikwijls dat op het eind van het seizoen van vroege aard appels de prijs in elkaar klapt, waarbij hoge opbrengsten dikwijls geen voordeel zijn, want dan heeft een ander die ook. De Poolse appeloogst zal als gevolg van zware nachtvorst dit jaar veel kleiner zijn dan normaal. Vooral in het oosten van het land schijnt de schade bijzonder groot te zijn. De Poolse appeloogst laat van jaar tot jaar grote schommelingen zien. Maximaal oogsten de Polen ca. 2 min ton maar bij nachtvorst kan dit terugvallen tot maar 0,6 min ton. Poolse appelen worden met name veel gebruikt als grondstof voor ap pelsap. De rassen die in Polen veel geteeld worden, zijn zeer geschikt voor de produktie van appelsap. Het Poolse produkt wordt vaak ge mengd met sap uit andere landen. Wereldwijd gezien is Polen de twee de exporteur van appelsap. Normaal exporteert Polen ca. 50.000 ton ge concentreerd appelsap. Vanwege de grote Westduitse en Oostenrijkse vraag en de grote voorraad in Polen zelf, kon er vorig jaar echter 100.000 ton concentraat uitgevoerd worden. Gelet op het vorderen van de rijping bij de variëteiten Benoni, Discovery, Summerred en James Grieve, wordt de verhandeling van deze appelen ver vroegd. Indien in onderstaand schema twee eisen van toepassing zijn, te weten groot te en kleur, moet aan beide eisen worden voldaan. Summerred mag bijvoorbeeld vanaf 30 juli 1990 worden verhandeld indien de maximale middellijn groter of gelijk is aan 65 mm en bovendien de schil voor meer dan éénderde rood gekleurd is. van jaren. Zowel opbrengsten als kosten stegen het afgelopen jaar, maar de stijging van de opbrengsten was het grootst. De rentabiliteit over 1989 steeg daar door volgens de ramingen met resp. 500,per ha in de opengronds groenteteelt, 400,per ha in de fruitteelt en 700,per ha in de bollenteelt. Variëteit, incl. mutanten Appelen Benoni Discovery Verhandeling toegestaan vanaf.... -30 juli 1990 -geen verbodsbepaling indien groter of gelijk aan 60 mm en meer dan éénderde rood gekleurd*. -26 juli 1990, ongeacht de grootte en de kleur. Summerred -30 juli 1990, indien groter of gelijk aan 65 mm en meer dan éénderde rood gekleurd. -6 augustus 1990, ongeacht de grootte en de kleur. James Grieve -geen verbodsbepaling indien groter of gelijk aan 75 mm*. -6 augustus 1990, ongeacht de grootte. Deze appelen moeten evenals de andere rassen wel voldoen aan de bepalin gen inzake jodiumtest en/of schilkleur. 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 11