Finse gerechten Veel strijd op Finse bodem uitgevochten Boer in Finland ook bo Mevr. drs. P.J. de Rooy-Janse heeft onlangs een reis gemaakt naar Finland. Ze was zo vriendelijk om voor de lezers van het ZLM-blad haar indrukken op papier te zetten. Op deze pagina's treft u haar reisverslag aan. Finland. Land van duizend (66.000) meren en tienduizenden eilanden. We telden ze niet na en het kunnen er dus best een paar meer of minder zijn geweest. Finland is 10 X zo groot als Nederland, heeft ongeveer 5 miljoen inwoners en is van Zuid tot Noord 1200 km lang. Een heel bijzondere ervaring is een bezoek aan Finland beslist wel. Het land is dun bevolkt en bedekt met veel bossen en meren. Daardoor zijn de kleuren overwegend groen en blauw in de zomer. De Finnen zijn een vriendelijk volk, die een onver staanbare taal spreken. Het Fins heeft geen verwantschap met de Ger maanse talen, maar met Engels kon den we ons goed redden. Op uitnodiging van het Fins Congres Bureau bezochten we Finland. De reis werd gemaakt per "Finnair" vanaf Schiphol en verder reisden we per bus, trein of boot. De eerste treinreis ging in een "Conferentie Wagon". Daarin is gelegenheid voor een bespreking en een speciale keu ken zorgt voor de inwendige mens. Verder is de wagon uitgerust met hutten (2 persoons) zodat op lange trajekten 's nachts kan worden ge reisd. De bussen hadden allen een koelkast met frisdranken, maar de snelle boot van de kustwacht gaf tij dens de vlotte overtocht slechts een gratis douche! Bijzonder was het hotel-restaurant, Manor House Haikko, dicht bij de plaats Porvoo. Het ligt aan de kust, oostelijk van Helsinki en heeft bijna onbegrensde mogelijkheden. Eén daarvan is het fitness centrum, waar naast behandeling, zoals massage e.d., ook gezond voedsel wordt ge serveerd, in de vorm van een kreatief opgemaakt bord met diverse sla in kleuren. Volgens de eigenaar is dat "eten wat geen voedsel is". Voor ons liet hij een voortreffelijk menu met zalm en rendier opdienen. Zalm Elke dag kregen we wel ergens zalm. Die wordt gevangen in de rivieren. De zalm smaakt heel goed en toch kan men ook van het goede wel eens genoeg krijgen. Vroeger bedong een knecht als hij bij een nieuwe baas in dienst kwam, dat er "maar éénmaal per week zalm zou worden gege ten", anders ging de aanstelling niet door. Vissen op zalm was voor de boeren die dicht bij een rivier woon den ook een bron van inkomsten evenals de bosbouw. Finland staat bekend als 'land van duizend meren'. Het water heeft vele funkties, waaronder transport medium. Bos Bij elke boerderij in Finland behoort een aantal ha. bos. Op het bedrijf dat we hebben bezocht was de ver houding 1/3 landbouwgrond en 2/3 bos. Het bos is evenals de overige landerijen privé-bezit. Het geeft voor de landbouwbedrijven ook werk in de lange winter. Men kan De huidige Finse bevolking is ontstaan uit mensengroepen, die na de grote volksverhuizing (400-700 na Christus) waar schijnlijk uit de Oeral of nog ver der oostwaarts kwamen. Eeuwenlang maakten de stam men aan de oostkust van de Bot- nische Golf oorlog met elkaar en met de buren. Daaraan kwam een einde toen Koning Erik de Heilige van Zweden in 1155 de Finnen tot het Christendom wil de bekeren. Ook dat ging met strijd gepaard maar het maakte de stammen tot een eenheid. Wel vestigden zich Zweden in Finland en namen daar het beste land in bezit. Ze bleven er wonen en hun taal behouden; nu spreekt nog 6% van de Finnen Zweeds. Finland was dikwijls de dupe van oorlogen tussen Rusland en Zwe den. Die vochten hun geschillen uit op Finse bodem. In 1809 werd Finland een z.g. zelfstandig deel van Rusland maar na een korte felle strijd was het in 1917 onder aanvoering van Maarschalk Mannerheim vrij. In 1939 viel Rusland opnieuw aan en voordat dat conflict was bijgelegd kwa men via Noord-Noorwegen de Duitsers om in Finland tegen de Russen te strijden. De Duitse troepen vernielden alles wat op hun weg kwam, zoals Rovaniemi in Lapland dat op één huis na werd plat gelegd. Finland werd na de oorlog aan de zijde van de verliezers geplaatst en de schade vergoeding die ze aan Rusland moesten betalen bedroeg 300 mil joen in de vorm van goederen, zoals hout, houtprodukten en metaalwaren. Ook moesten ze Karelië aan Rusland afstaan. Met geweldige inspanning is het de Finnen gelukt om in 1955 hun laatste schuld af te lossen. Karelië Na de Tweede Wereldoorlog vluchtten 480.000 inwoners uit Karelië terug naar Finland. De meesten waren boeren en voor hen moest een plaats worden ge-, zocht. Daartoe werd een beroep gedaan op de agrarische bevol king. Zij moesten land inleveren voor hun gevluchte kollega's en zodoende ontstonden kleine be drijven. De soldaten die de oor log hadden overleefd kregen evenzo een klein bedrijf toegewe zen. 95% van de Finnen behoort tot de Lutherse Kerk en slechts 2% tot de Russisch Orthodoxe kerk. Deze laatste zijn voorna melijk de Kareliërs. Zij brachten bij hun vlucht naar Finland veel kunstschatten uit hun kloosters mee en velen hadden heimwee. Toch lijkt nu de drang om terug te gaan niet veel meer dan het af leggen van een bezoek aan de ge boortegrond. Ze hebben hun plaats gevonden en de nieuwe ge neratie blijft daar. Wel is een deel van hun kuituur in de vorm van klederdrachten en folklore - dansen en volksschilderkunst - behouden. kappen en verhandelen maar is ver plicht tot herplanten. Van de op brengst van het hout wordt 1/3 op de bank in beheer gehouden. Als er is ingeplant én de bomen zijn aan geslagen wordt pas uitbetaald. Het kan dan wel drie jaar duren eer men dat laatste deel ontvangt. Een land bouwer die niet zelf herplant krijgt dit van staatswege gedaan, waarbij de kosten van het daarvoor gereser veerde banksaldo worden afgeschre ven. Het is dus meestal beter om het herplanten zelf te doen. Landbouw voorlichting Een heel prettig gesprek had ik met Aulikki Hulmi van het voorlich tingsbureau voor de Landbouw en twee 3e jaars studenten aan de Land bouwuniversiteit in Helsinki, Pevtti Törma en Esa Maki. Alle drie af komstig van een landbouwbedrijf in de omgeving van Turku. Aulikki Naast de reeds genoemde zalm wa ren er meer speciale gerechten die we tijdens ons verblijf kregen. Zoals een zalm-soep, Lohikiitto, gemaakt van visbouillon, heel licht gebonden met vrij grote stukken zalm erin. En koude voorgerechten van diverse ge rookte vissoorten of rendier. Beide in dunne plakken gesneden en met een saus van inheemse paddestoelen gegeven. Hoofdgerechten: veel vis en rendier of lamsvlees. Het was broccoli-tijd dus kregen we dat meestal erbij met gekookte aardappelen met dille. Vlees van het rund kregen we ge kookt (het had 5 uur heel zachtjes staan pruttelen en was "boter zacht"), maar ook de andere vlees- en vissoorten werden gekookt opge diend. Heel belangrijk zijn dan de sausen. Een heel bijzonder gerecht is de in het merengebied, met rondom de uitgestrekte bossen, gemaakte Kala- kukko. Op een grote deeglap, ge maakt van tarwe en roggemeel, komt een mengsel van kleine visjes, zout en vet vlees. Dit wordt dichtge vouwen en heel langzaam in een ma tig warme oven gebakken. Een Kala- kukko weegt al gauw 2 tot 2Vi kg. Men eet de Kalakukko met sla en aardappelen als het thuis wordt ge geten. Oorspronkelijk ging zo'n "brood" mee als de mannen het bos ingingen. Ze hadden dan een volledi ge maaltijd in één pak wat zowel warm als koud voortreffelijk smaakt. Een nagerecht is Jalkiruoleanoti, ge maakt van een soort bos-framboos geel van kleur en enorm rijk aan vi tamine C. Het wordt gegeven met suiker en room. De vrucht wordt ook Lakka genoemd en deze Lakka is de basis voor de Finse vruchtenli keur die na het diner bij de koffie wordt gegeven. De Lakka groeit al leen bij de poolcirkel en is door de doornen en de muggen niet zo een voudig te plukken. Elke dag kregen we zalm. 8 Vrijdag 6 juli 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 8