Maatregelen varkenshouders in Zeeuws-Vlaanderen onvoldoende Melding wildschade niet beperken tot kantooruren Europa eerst op één lijn over produktiebeheersing Landbouw vreest gevolgen aanwijzing Oosterschelde tot natuurmonument Nieuwe melkstal in gebruik op proefboerderij IVVO Instemming met werkplan SEV ZLM wil notering brouwgerst in Goes Noodslachtplaatsen in stand houden Benoemingen KNLC De ZLM is van mening dat de maat regelen die aangekondigd zijn om de varkenshouders in Zeeuws- Vlaanderen tegemoet te komen volstrekt onvoldoende zijn. Daarom wordt op initiatief van de ZLM een kort geding voorbereid om de minis ter te dwingen het vervoersverbod voor varkens op te schorten dan wel tot een redelijke schaderegeling te komen. Overigens vindt de ZLM dat de kosten van een kort geding voor rekening van het Landbouwschap moeten komen, omdat het hier om een nationaal belang gaat. Zeeuws- Vlaanderen is immers tot gesloten gebied verklaard om de rest van Ne derland tegen varkens-pest te be schermen. Tijdens de hoofdbestuursvergade ring van de ZLM zei de heer Hanne- wijk dat de mogelijkheid om biggen af te zetten binnen het gebied van de kring Rotterdam weliswaar een ver ruiming is, maar in de praktijk wei nig zal uithalen. Hoewel de biggen uit Zeeuws-Vlaanderen kerngezond zijn, zullen de handelaren er een la gere prijs voor betalen. Ze komen tenslotte uit een overschotgebied, dat bovendien in de publiciteit van de laatste weken een slechte naam heeft gekregen, ondanks het feit dat het gebied zelf varkenspestvrij is. Verantwoording Hannewijk legde in het ZLM- hoofdbestuur uitgebreid verant woording af van de stappen die zijn ondernomen om de gevolgen van de varkenspest voor de Zeeuwsvlaamse boeren weg te werken dan wel te ver lichten. Samengevat is sinds eind maart het volgende gedaan: 29 maart: bespreking bestuur Vereniging van Varkenshouders (VVV) met Gezond heidsdienst Gouda, RVV Rotterdam, Consulentschap en Landbouwvoorlich ting. Besloten wordt om de minister te verzoeken een premie van 20,per big in te stellen. 5 april: antwoord van het ministerie, dat de Regeling Vervoersverbod Varkens Zeeuws-Vlaanderen geen ruimte biedt tot het verlenen van premies op opgelegde biggen. 9 april: bericht aan de leden van de VVV. 18 april: VVV verzoekt PVV te bevorde ren dat een tijdelijke heffing wordt inge voerd van 1,per geleverd slachtvar- ken over geheel Nederland. 24 april: Brief van NCB aan de KNBTB om te voorkomen dat er onevenredige schade ontstaat. 3 mei: in KNLC-Veredelingscommissie gevraagd om steun. 11 mei: ZLM schrijft aan Veterinaire Dienst en Ministerie van Landbouw dat onvrede in het gebied toeneemt en ver zoekt het vervoersverbod nog eens te her overwegen. 16 mei: bestuursvergadering VVV in Til burg om situatie te bespreken. 17 mei: VVV vraagt VD na twee maal on derzoek of de varkenshouders uitslag kunnen krijgen van dit onderzoek. Ant woord: nee. 6 juni: bestuursvergadering VVV in Kapelle. 7 juni: brief VVV aan Landbouwschap om buiten RVV-gebied Rotterdam te mogen slachten, zeugen af te voeren en fokmateriaal in te voeren. 7 juni: pleidooien in KNLC en Land bouwschap voor de noodsituatie in Zeeuws-Vlaanderen. Tevens gesprek om lege stal met 500 mestplaatsen beschik baar te krijgen, waarvoor steun wordt gevraagd aan d.b. VVV in Tilburg. 11 juni: veehouderijcommissie ZLM bespreekt afzet zeugen en biggen. 11 juni: varkensadviescommissie Ge- Het Instituut voor Veevoedingson derzoek (proefboerderij IVVO) in Lelystad heeft een nieuwe melkstal in gebruik genomen, een zogenoem de 32-stands zij-aan-zij draai- melkstal. Per uur kunnen hierin 100 a 120 koeien worden gemolken. De nieuwe stal heeft een diameter van ruim 13 meter. Daarin ligt een plateau van 2,5 meter breed dat heen en weer geschoven kan worden over De beurscommissie in Goes vervult een belangrijke functie voor Zuidwest-Nederland. Goed overleg tussen de beurscommissies onderling is gewenst. De noteringen moeten onder dezelfde uitgangsposities wor den vastgesteld. Dit rapporteerde de voorzitter van de akkerbouwcom missie, de heer J.C. Geluk, afgelo pen maandag aan het hoofdbestuur van de ZLM. De akkerbouwcom missie is van mening dat er in Goes ook een notering van de brouwgerst zou moeten komen. Het hoofd bestuur van de ZLM ondersteunt de ze wens. Vrijdag 6 juli 1990 zondheidsdienst Gouda. 11 juni: open brief vanr varkenshouders Zeeuws-Vlaanderen aan minister van Landbouw. 12 juni: ZLM vraagt opnieuw maatrege len aan VD voor biggenoverschot. 20 juni: bestuursvergadering VVV in Tilburg. 25 juni: openbare vergadering in de Braakman waar vertegenwoordigers VD, RVV-kring Rotterdam en Gezondheids dienst Gouda aanwezig zijn. Krachtig protest tegen het beleid en dringend ver zoek om biggenoverschot uit de markt te nemen en een betere regeling te treffen voor afvoer slachtvarkens en zeugen. 26 juni: bespreking brief van Landbouw schap (varkenshouderij) voor de verga dering van de basisoverleggroep. Monde- inge toelichting wordt niet toegestaan. 26 juni: brief van de drie West Zeeuws vlaamse landbouworganisaties aan het Landbouwschap, waarin zij een behoor lijke regeling vragen voor de getroffen varkenshouders. 29 juni: bespreking met advocaat en vier varkenshouders uit Zeeuws-Vlaanderen ter voorbereiding van een kort geding. 29 juni: bericht van de basisoverleggroep dat er problemen zijn.... Minister Braks heeft onlangs de Oosterschelde definitief aangewezen als natuurmonument. Aan de be zwaren, die de landbouw al eerder had ingediend, is in de definitieve beschikking niet tegemoet gekomen. De ZLM vreest dat de aanwijzing beperkingen kan opleveren voor de agrarische bedrijfsvoering op de aanliggende percelen. Het hoofd bestuur vindt, dat duidelijk vast moet staan, dat aanwijzingen op grond van de Natuurbeschermings wet geen consequenties mogen heb ben voor de landbouw. In het verle den is steeds het beleid geweest, dat de bestaande agrarische bedrijfsvoe ring in de omgeving van het natuur monument ongewijzigd mag worden voortgezet. Dit beleid dient naar de mening van het hoofdbestuur te worden gehandhaafd. De ZLM is van oordeel dat bijzon dere slachtplaatsen (noodslacht plaatsen) zoveel mogelijk in stand moeten blijven. De overheid wil noodslachtplaatsen sluiten omdat er te veel geld bij moet. Vooral in een provincie als Zeeland moeten hier door grote afstanden met dieren in nood worden overbrugd. Het gevaar bestaat dat men andere wegen gaat In de nieuwe zogenoemde 32-stands zij-aan-zij draaimelkstal kunnen per uur 100 tot 120 koeien worden gemolken (foto APS /Peter Mastenbroek). 2 rails. De koeien zetten zichzelf vast door middel van een scharnierende beugel voor de voerbak. Iedere koe draagt een halsband met daarin een zendertje. Dat staat in verbinding met een PC. In de computer worden alle gegevens van de koeien bijge houden. De officiële opening vond 18 juni plaats door middel van de huldiging van koe "Hoorn 315" die 100.000 kg melk had geproduceerd. IVVO- bedrijfsleider Rademakers kreeg een zilveren koe en een oorkonde. Met ingang van 1 juli wordt de rege ling met betrekking tot de wildscha de uitgevoerd door de Directie Uit voering Regelingen. Dit betekent, dat de meldingen van wildschade niet meer gedaan moeten worden bij de secretaris van de Wildschadecom- missie, maar bij de DBH. De DBH speelt de melding vervol gens door naar de secretaris van de Wico. Het hoofdbestuur van de ZLM herhaalde jl. maandag nog eens zijn standpunt, dat dit er niet toe mag leiden, dat er een vertraging optreedt in de afhandeling van de schademeldingen. Nu de DBH aan spreekpunt is en niet meer de secre taris van de Wico vreest het hoofd bestuur voor een verambtelijking van de procedure en wellicht ook een vertraging. Verder vindt het hoofd bestuur, dat er ook buiten kantoor uren een aanspreekpunt moet zijn voor wildschade. Bij sommige geval len van wildschade is namelijk zeer snel handelen geboden. Daarom dient in de pers bekend te worden gemaakt tot wie de boer, die wild schade heeft, zich moet wenden, zo wel binnen als buiten kantooruren. Kritischer De beoordeling van overmachtsitua ties bij wildschade blijkt steeds kriti scher te worden. Van grondgebrui ker en jachthouder worden almaar meer maatregelen gevraagd om de schade te voorkomen. Zo is het voorgekomen, dat bij schade aan een bietenperceel de Wico bepaald heeft, dat het perceel omrasterd had moeten worden. De ZLM is van me ning dat op deze manier het onmo gelijke van de boer gevraagd wordt. Dergelijke maatregelen zijn niet ac ceptabel. Een en ander is inmiddels landelijk aangekaart. Districtskantoren en districtsbureau- houders: District 1: Westsingel 58, 4461 DM Goes. Telefoon: 01100-37216, fax: 01100-37350. Postadres: Postbus 6, 4460 AA Goes. Werkgebied: Zee land ten noorden van de Wester- schelde. District 2: 17 Oktoberplein 6, 4515 CP IJzendijke, telefoon: 01176-2080, fax: 01176-2179. Werk gebied: Zeeuws-Vlaanderen. De DBH-kantoren zijn elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur. zoeken om van de dieren af te ko men. Ook het verhogen van keu ringstarieven mag geen oorzaak worden van onnodig dierenleed. Desnoods moet de overheid finan cieel bijspringen. C.K. Franzen uit Brasingerhorn is benoemd tot plaatsvervanger van J. Panman in de commissie Grondge bruik van het Landbouwschap. D.T. Biewenga uit Dedemsvaart is be noemd als opvolger van G.J. de Ja ger in de Zaaizadencommissie van het Landbouwschap. A.A. Nieuwenhuyzen uit St. Philips- land is als opvolger van G.J. De Ja ger benoemd in de Commissie Volle- grondsgroente op akkerbouwbedrij ven van het Landbouwschap. De voorzitter van de akkerbouw commissie van de ZLM, de heer J. Geluk, pleit er voor de discussie over produktiebeheersing bij granen thans te beperken tot de hoofdlij nen. Belangrijk is dat er nu eerst in Europees verband afspraken kunnen worden gemaakt over een taakstel ling per lidstaat (landenquotering). Hierop dienen alle inspanningen ge richt te zijn. Wanneer eenmaal de EG-landen op één lijn zitten, kan verder worden gepraat over de uit werking. Het hoofdbestuur van de ZLM onderschrijft deze strategie. Het hoofdbestuur van de ZLM heeft met instemming en waardering ken nis genomen van het jaarverslag 1989-1990 en het werkprogramma 1990-1991 van de Sociaal Economi sche Voorlichting. De SEV streeft naar een pakketaanbod, waaruit af delingen en kringen een keuze kun nen maken. Daarnaast blijft er ruimte om onderwerpen aan de orde te stellen, die van belang zijn voor een bepaald gebied. Bij monde van voorzitter H.C. van der Maas sprak het hoofdbestuur zijn vertrouwen uit in het nieuwe hoofd-SEV, de heer J. Withagen, en het volledige SEV-team. Withagen sprak op zijn beurt de hoop uit dat er een goede wisselwerking blijft bestaan tussen bestuur en voorlich ting om het werk zo goed mogelijk op de praktijk te kunnen laten aan sluiten. In het hoofdbestuur werd nog eens benadrukt dat elk rayon een eigen voorlicht(st)er heeft, die tevens het eerste aanspreekpunt is voor de leden in dat rayon. Binnen de akkerbouwcommissie van de ZLM is overigens vastgesteld dat een vermindering van de graanpro- duktie samen moet gaan met het ver houdingsgewijs terugdringen van de import van graan vervangers. Een vermindering van de produktie per hectare door middel van een beper king van de inzet van produktiemid- delen ziet de commissie vooralsnog niet als een reële optie. Dit geldt ook voor het vervangen van wintergraan door zomergraan. Theoretisch De akkerbouwcommissie heeft zich beraden over het PvdA-voorstel voor produktiebeheersing in de graansector. Het voorstel komt er op neer dat door middel van grond- onttrekking en bepaalde vormen van extensivering van het grondgebruik de graanpr.oduktie dient te worden beperkt. Om de producenten daar toe aan te sporen stelt de PvdA voor om een stelsel van heffingen en toeslagen te introduceren. De com missie is van mening dat het voorstel te theoretisch en te ingewikkeld is. "Toepassing van graan voor non food kan niet genoeg worden gesti muleerd", aldus de heer Geluk. Hij zei het voorstel om een premie van 1.300 per ha. te geven op de pro duktie van graan voor de non-food- sector positief te benaderen. Wel stipte hij een aantal vragen aan: - welke prijs wordt er uitbetaald voor het graan voor deze toe passing? - welk deel van het areaal moet de J.C. Geluk akkerbouwer aanwenden voor deze graanteelt en wordt dit gerelateerd aan het graanareaal of het akker- bouwareaal? - telt deze graanproduktie mee voor de totale hoeveelheid van 160 mil joen ton? Compensatie Verder deelde de heer Geluk mee, dat de medeverantwoordelijkheids heffing voor granen door de Franse overheid fiscaal wordt gecompen seerd met 2,4%. Dit is het afgelopen seizoen gebeurd en naar alle waar schijnlijkheid zal dit ook het komen de seizoen gebeuren. "In feite be taalt dus de overheid iri Frankrijk de heffing", zo stelt Geluk en hij vroeg zich daarbij af of er in Nederland ook geen mogelijkheid tot compen satie aanwezig is. Bij het overzicht van de stand van de gewassen deelde Geluk mee dat in het werkgebied van de ZLM de hoe veelheid neerslag de laatste tijd zeer verschillend is geweest. Het graan is op sommige plaatsen gaan legeren. De graszaadoogst is door het weer vertraagd. Bieten en aardappelen staan er goed voor. De heer Geluk betreurde het, dat het aantal aardap- pelhandelbedrijven steeds meer te rugloopt. Dit is tekenend voor de slechte situatie in de akkerbouw.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 7