gropatax Drie dagen ploeg wedstrijden Dm Land- en tuinbouwblad Volgende week geen ZLM-blad Studiedagen over landbouw in Zeeland Koninklijk Goud voor J. de Jonge Verzekeringen ZLM Sociaal Economische Voorlichting (SEV) van de ZLM INHOUDSOPGAVE Officieel orgaan van Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Telefax 01680-25896 Redaktie Mr J Oggel, hoofdredactie tel huis 01100-20228 J. Jiile, eindredactie tel. 01100-21010 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 36 Klachten en klachten over bezorging: Redactie ZLM-blad, Goes telefoon: 01100-21010, toestel 21 Bij klachten over bezorging (op zaterdag): PZC 01184-84000 bellen. Abonnement (wekelijks) f 105,— per jaar Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telefax 2951 Volgende week (13 juli) verschijnt het ZLM-blad niet. Dit in verband met vakanties. Deze zomer valt het ZLM-blad twee keer uitbehalve op 13 juli ook nog op 3 augustus. In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur. geen agendaberichten meer worden opgenomen Red AFD. WALCHEREN NOORD WEST VAN DE ZLM In samenwerking met VVV Aagte- kerke wordt een trekkerbehendig- heidswedstrijd georganiseerd op 10 juli bij Hoeve "Oosterzicht" te Aag- tekerke. Aanvang: 19.30 uur. Opga ve voor 9 juli bij: A. de Visser (01188-2199), Joh. de Visser (01188-1280) of Jak. Jobse (01187-1301). Bietenclub organiseert veiling Op zaterdag 14 juli organiseert de Bietenclub, ter gelegenheid van het Schuurfeest bij René Pieters, Haven 89, Boukhoute (België) een veiling van gebruikte landbouwwerktuigen. Wie iets of wat te bieden heeft kan zich wenden tot het bestuur van de Bietenclub, voor de Belgische leden: 091-798314, voor de Nederlandse le den: 01176-1527. Bezichtiging van 15.00 tot 18.00 uur. Verkoop om 18.00 uur. Daarna is er een groot schuurfeest om 20.00 uur. Exkursies NVEL Exkursies en informatiebijeen komsten op 17 en 18 juli over eko akkerbouw naar Zeewolde (17 juli) en naar de Noordoostpolder (18 ju li). Opgave bij de NVEL, Willems vaart 1-303, Zwolle. Telefoon: 038-219855. Aardappelstudieclub Zuid- Beveland Excursie naar een proefveld bij de heer G. Mol te Kattendijke. Bijeen komst op dinsdag 10 juli om 19.30 uur. Er worden diverse percelen be keken bij de leden en bij proefboer- derij De Rusthoeve. Na afloop dis cussie op De Rusthoeve. Veetentoonstelling Oostburg Op 18 juli wordt vanaf 9.30 uur op het Ledelplein te Oostburg voor de 53ste keer de veetentoonstelling Oostburg georganiseerd. Hiervoor worden aangevoerd fokvee, vetvee, handelsvee en zwoegervrije schapen uit Zeeuws-Vlaanderen. De Stichting Zomeruniversiteit Zee land organiseert van 20 tot en met 24 augustus 1990 in Hotel Brittannia te Vlissingen een wetenschappelijke kursusweek. On belangrijk onder deel van deze week is een tweedaagse studiebijeenkomst over 'Landbouw in Zeeland, een generatie verder'. Vanuit verschillende invalshoeken zal worden nagegaan hoe de Zeeuw se landbouw er over 20 a 30 jaar voor zal staan. Sprekers op de eerste dag (20 augustus) zijn prof.dr.ir. J. de Hoogh, drs. L. Douw en ir. D. Luteijn. Op de tweede dag (21 au gustus) komen dr. G. van Dijk, ir. H. de Boon en dr. T.J.H.M. Hutten aan het woord. Afsluitend zal ZLM- voorzitter H. van der Maas vanuit de huidige situatie in de Zeeuwse landbouw de inleidingen van kom- mentaar voorzien. De studiedagen zijn bedoeld voor NF0 afd. West Noord- Brabant/St. Philipsland Op donderdag 19 juli zullen van 19.00 tot 20.00 uur de kolombomen van A. Meesters aan de Oostgroene- weg worden bekeken (nabij het be drijf van G. van Nieuwenhuizen). Hierna wordt een bezoek gebracht aan het bedrijf van A. Jongerius, Noordlangeweg 14 te Dinteloord. landbouwers, onderzoekers, ambte naren en bestuurders. De kosten voor beide dagen bedragen 320,Men kan ook gedeelten van het kongres bezoeken. Inlichtin gen bij de Zomeruniversiteit, tel. 01180-30327. Fokveedag Walcheren Op zaterdag 14 juli 1990 zal op het terrein van manege "De Eendracht" Rijkebuurtweg 8 te Serooskerke voor de 33e maal een fokveedag voor rundvee worden gehouden. 34 Verschillende inzenders met 300 stuks vee waarvan 120 stuks uit de melkveesektor en 75 geregistreerde dieren uit de luxe vleesveesektor. Uit de mestveesektor 62 dieren en 35 stuks Belgisch Witblauw stam boekvee. In de morgenuren vinden de indivi duele keuringen plaats, na de mid dag de kampioenskeuringen en de demonstraties met het luxe vleesvee. Dit wordt afgewisseld door een tweetal demonstraties met rijpaar den, waarin de rijpaardkunst in al zijn facetten wordt gedemonstreerd. De kampioenskeuringen van het melkvee krijgen nog een apart tintje door de mogelijkheid tot deelnemen aan een publieksvraag. K.I. Mid- West stelt hiervoor als prijs beschik baar, een tweetal rietjes van een best verervende K.I.-Stier. Bij zijn afscheid als voorzitter van de Coöperatieve Rabo-Bank Oost- Duiveland heeft de heer J. de Jonge uit Bruinisse de eremedaille in goud be horende bij de Orde van Oranje Nassau ontvangen. De onderscheiding werd hem opgespeld door burgemeester AVogelaar. De heer De Jonge heeft 33 jaar in het bestuur van de plaatselijke Rabobank gezeten. Ook binnen de ZLM was hij een groot aantal jaren aktief. Hij kwam in 1965 in het bestuur van de afdeling Bruinisse en werd in 1982 secretaris-penningmeester van de afdeling. Deze functie legde hij op 22 januari van dit jaar neer. Verder ver vulde de heer De Jonge functies in het maatschappelijk en kerkelijk leven. Themadag 'naar stallen met een beperkte ammoniak- uitstoot' Het Financieringsoverleg Mest- en Ammoniakonderzoek (FOMA) or ganiseert samen met het CLO- magazine Oogst een themadag over beperking van de ammoniak- uitstoot vanuit stallen. De techni sche mogelijkheden om de uitstoot te beperken staan op deze dag cen traal. De themadag wordt georgani seerd ter gelegenheid van het ver schijnen van drie rapporten van de Stuurgroep Emissie-arme Huis vestingssystemen. Hierin wordt per diersoort een inventarisatie gepubli ceerd van de mogelijkheden emissie te beperken. In een vierde rapport wordt een overzicht gegeven van de chemische en biologische processen die bij de vorming, het ontwijken en voorkomen van de uitstoot van am moniak uit mest een rol spelen. De themadag vindt plaats op 11 sep tember. KANTOREN VAN ACCOUNTANTSUNIE ZLM Goes, Klein Frankrijk 1, tel. 01100-15710 Zaamslag, Axelsestraat 4, tel. 01153-2010 Bergen op Zoom, Dahliastraat 94, tel. 01640-43350 St. Annaland, Voorstraat 35, tel. 01665-2604 Middelburg, Stationsstraat 15, tel. 01180-11451 Oostburg, Nieuwstraat 67b, tel. 01170-4285 Zierikzee, Oude Haven 50, tel. 01110-16051 Renesse, De Zoom 16, tel. 01116-1540 £1 Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 0 Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. v. Nispen, tel. 01100-21010. Bezoekers van de heer Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur de heer J. de Feyter, tel. 01680-27921. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-21010 (privénummer i.v.m. verhuizing nog niet beschikbaar). J.L. Mieras, tel. 01102-44041 (privé), 01100-21010 (kantoor). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch be reikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-13036 (privé). A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat, en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01651-2082 (privé), 01680-27921 (kantoor). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01685-2338 (privé), 01680-27921 (kantoor). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-33242 (privé), 01100-21010 (kantoor). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tus sen 08.00 en 09.00 uur (01150-97332). T. v.d. Mijden, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur via tel. 01100-21010, tel. privé 01100-30389. Vakantieschema SEV Mevrouw Middelkoop is met vakantie van 18 juni tot en met 13 juli. De werkzaamheden in haar rayon worden waargenomen door de heer A. Lindenbergh. De heer A.F. van Rozen is met vakantie van 9 tot en met 13 juli. Van uit kantoor Goes worden de werkzaamheden overgenomen. Van 20-22 september wordt bij Zee wolde drie dagen geploegd. Op don derdag worden de nationale kampi oenschappen ploegen gehouden waarvan de winnaar en de beste tweede het volgend jaar in Noord- Ierland hun land zullen vertegen woordigen. Op diezelfde dag zijn 's middags de Europese kampioenschappen wen- telploegen. Daaraan wordt door elf Uitwisseling Van 6 t/m 27 oktober a.s. organi seert de wereldwijd opererende non profit organisatie AFS een projekt over land- en tuinbouw in het Spaanse Zaragossa. Deelname staat open voor jongeren tussen 18 en 28 jaar die een agrarische opleiding vol gen of werkervaring hebben in de land- en tuinbouw. De kosten bedra gen 400,plus reiskosten. Inl. via tel. 020-269481. Landbouwminiaturenbeurs De onlangs opgerichte Landbouw miniaturen Club Nederland (LCN) organiseert als hoogtepunt van het verenigingsjaar een miniaturenbeurs c.q. tentoonstelling in samenwer king met het Museum Historische Landbouwtechnieken in Wagenin- gen op zaterdag 7 juli (morgen) en zondag 8 juli in het voornoemd mu seum te Wageningen. Inlichtingen bij het LCN, telefoon 08370-15774. Open dag 'modern melken' Op 10 juli houdt Fullwood een open dag 'modern melken en moderne huisvesting, in een nieuwe stal van een veehouder in Bergen (NH). De ligboxen/melkstal is uitgerust met een elektronisch bewakingssysteem voor de uiergezondheid van het melkvee. De open dag, waaraan ook de DLV haar medewerking verleent, vindt plaats op het bedrijf van de fa. Dekker-Kenter te Bergen, en duurt van 10.00 tot 15.00 uur. landen met van elk land één ploeger deelgenomen. Vrijdag 21 en zaterdag 22 september vinden de wereldkampioenschappen plaats. De eerste dag wordt er op stoppelland geploegd, terwijl de tweede dag op grasland wordt ge werkt. Beide dagen levert een best geklasseerde, maar wereldkampioen wordt diegene die over beide dagen samen met de meeste punten naar voren komt. Pag. 4 In nieuwe verplaatsingsre geling 30 procent korting bij overdracht mest voorgesteld. Pag. 5 Scheidend directeur Kom mer van de ZON: "Onze kracht zit in menselijke benadering". Pag. 6 Zeeuws Milieubeleidsplan wil mest uitrijden in najaar te gengaan. Pag. 7 Hoofdbestuur ZLM: Maatregelen varkenshouders in Zeeuws-Vlaanderen onvoldoende. Pag. 8 en 9 In Finland is boer ook bosbouwer. Pag. 10 Onderhoud uienbewaar- plaatsen. Pag. 11 Rendement bio-ethanol driemaal zo hoog als van benzine. Pag. 12 DLG Feldtage; Doodspuitschame pootaar- dapelen. Pag. 13 Gelegenheidsarbeid tus sen wet en praktijk. Pag. 15 Tuinbouwklanken. Pag. 17 Hazelnotenteler rekent op "bietensaldo". Pag. 18 Excursie HB KNLC in Zeeland. Pag. 19 Gedenkboek MAS Schoondijke uitgegeven. Vrijdag 6 juli 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 2