VOO It m: Vit OIIW Het platteland leeft! Getallen verschillen p.j. zuid geluid Beste jarige PJZ zoekt nieuwe administratieve kracht Trekkerbehendigheidswedstrijd 1990 EG-studieprogramma in Ierland!!! Nhr redaktie Henk Tegels (Voorlopig) afscheid Mirjam Korteweg P.J.Z.-agenda onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant. Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge. De Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen afdeling Sint Maar tensdijk toonde op indrukwekkende wijze, dat het platteland leeft. Zij hielden een Open Dag op 13 juni jl. en toonden daar wat een afdeling al zo kan doen en ook doet! Er was een foto-reportage van het werk in de voorbije jaren; Verder de boeken en diploma's van de gevolgde kursus- sen. Maar op die dag in 'Haestinge', het dorpshuis van Sint Maartens dijk, toonden de leden wat er nu al lemaal mogelijk is. Demonstraties van diverse aktiviteiten lieten zien wat iemand kan leren in de Bond, zoals kantklossen - bloemschikken - boetseren - zijdeschilderen - origami - kalligrafie - frivolité enz. Modeshow Het plaatselijke modehuis presen teerde zich met hun kollektie. Door leden van de afdeling werden de mo dellen getoond en het geheel werd door Cok Stoutjesdijk op bijzonder prettige manier van toelichting voorzien. Poppenkast Voor de kinderen was er een enige poppenkast die door 2 bestuursleden werd gespeeld. Het leukste was dat in een pauze de kinderen zelf achter de kast gingen en voor hun vriendjes en vriendinnetjes een voorstelling gaven. Dat gaf enorm veel plezier voor alle aanwezigen. Ze trokken veel belangstelling en kregen er aspirant leden bij. Deze zullen geen spijt krijgen als ze defini tief besluiten lid te worden van een zo sprankelende afdeling. drs. P.J. de Rooy-Janse Corry Burgers (l) bezig met kaarsen versieren met droogbloemen en grassen. Jo v.d. Kam laat zien hoe met kraaltjes breien mooie sieraden kunnen wor den gemaakt Eindelijk was het dan zover. PJZ Noord-Beveland eigen trekkerbe hendigheidswedstrijd. Het was za terdagmiddag 23 juni rond half 2 op de Kade van Kortgene. Menigeen zat of stond al te wachten op het ko mend spektakel want aan toeschou wers ontbrak het niet. Nadat een twaalftal deelnemers zich hadden ingeschreven en van tekst en uitleg waren voorzien kon het start sein gegeven worden voor de eerste twee proeven. De eerste proef be stond uit het rijden met een trekker met voorlader waarmee 5 pallets van de ene naar de andere plaats gereden moesten worden en aldaar op volg orde werden gestapeld. Bij proef 2 moest met trekker en wagen waarop pionnen stonden over een parcours met hindernissen gereden worden. Hierbij moesten de pionnen over eind blijven staan. Proef 3 betrof het rijden over een parcours, het opha len van een trekpin en achteruit terug rijden over hetzelfde parcours en tevens weer aankoppelen van de wagen. Bij de laatste en spannendste proef moesten ballen die op verschillende hoogte waren geplaatst omverge gooid worden door een boei welke aan de voorlader hing en als klap op de vuurpijl moest met diezelfde voorlader nog een ballon lekgeprikt worden wat tegelijk de eindtijd was. Het was een boeiende strijd waarin menige zenuw in bedwang gehouden moest worden. De wisselbekers gin gen in de A-klasse naar David-Jan Bakker en in de B-klasse naar Fran klin Maas. De uitslag was als volgt: A-klasse: 1. D.J. Bakker, 472 pnt., 2. H. v. Oeveren, 535, 3. R. v. Mal- Vrijdag 6 juli 1990 degem, 584, 4. P. Geelhoed, 550, 5. H. Meulenberg, 589, 6. M. Quist, 606. B-klasse: 1. F. Maas, 614, 2. S. Krijt, 647, 3. H. Heijers, 676, 4. J. Verburg, 689, 5. C. Klassen, 738, 6. J.W. Klop, 759. Het was een zeer geslaagde aktiviteit en hopelijk zullen de sportieve be kerwinnaars en tegenstanders vol gend jaar weer in vol ornaat ten strijde trekken. Het bestuur PJZ Noord-Beveland In samenwerking met het NAJK biedt de Stichting Uitwisseling je nu de mogelijkheid om deel te nemen aan een vier-weeks EG-programma in Ierland. Dit programma begint op 27 augus tus aanstaande en bestaat uit een introduktie- en ekskursieprogramma inklusief een korte boerderij stage op een rundveebedrijf. Kortom, een unieke kans om ook met die Ierse landbouwsituatie kennis te maken. Het projekt richt zich met name op jongeren met een afgeronde agrari sche opleiding die geïnteresseerd zijn in de agrarische jongerenorganisatie- De EG neemt een groot deel van de kosten voor haar rekening zodat de eigen bijdra ge beperkt kan blijven. Voor meer informatie en opgave kun je je richten aan de Stichting Uitwisseling te Bergen t.a.v. Arno Heymans of Els van der Veer (tel. 02208-95132/96144). Nu je niks gevraagd hebt voor je verjaardag, ben ik ook maar niks gaan zoeken. Ik heb niemand gevraagd waar ik niks kon vinden, maar niemand wist er ook niks van. Daar heb ik me niks van aange trokken. Ik laat me tenslotte zo maar niks wijsmaken. Tenslotte weet ik, dat voor niks de zon op gaat en dat is toch ook niet niks nietwaar? Iemand bracht me op het spoor, door te zeggen dat nergens niks te vinden was. Maar nergens snapte men, dat ik niks wilde. Hoe kon ik nu niks kopen als niks, niks kost? Dus moest ik eerst niks vinden. Uiteindelijk vraag ik aan een vent van niks, waar ik niks kon vinden. Wil die niksnut toch niks zeggen zeg! Na veel geloop en gezoek bleef er niks van mijn voeten over. Ik ga tegenwoordig van ellende om niks stotteren. Zo wordt het niks met mij en komt nergens niks van terecht. Toen ik uiteindelijk niks snapte heb ik niks in een doos gestopt. Misschien dat jij niks kunt vin den, want ik doe er NNNNNNNIKS meer aan. Gefeliciteerd Bovenstaand gedichtje werd ons toe gezonden door mevrouw A. Nagelkerke-Rood, het is van de hand van haar dochter Marijke. Wij den ken dat velen zich zullen herkennen zowel in de jarige als in degene die met het "NIKS" op pad moet. Het komt in meerdere culturen voor dat mensen moeite hebben met iets te vra gen. In Japan is een waardevol ge schenk als je NIKS weet) inderdaad een leeg doosje, dat "gevuld met goe de gedachten" heel verfijnd wordt in gepakt en zo aan de ander wordt gegeven. (Men pakt de cadeautjes daar niet uit!) Het is met getallen dat vergissingen heel vlug tot stand komen. Zo sloop er in het stukje "De vrouwenhand in het Platteland" van mevrouw L. Broek op onverklaarbare wijze een fout die we graag willen rechtzetten. Op vrijdag 15 juni 1990 konden we in het Z.L.M.-blad lezen dat de vaantjes van alle 58 afdelingen te be wonderen waren. Dat was maar ge deeltelijk zo want behalve van die afdelingen waren er vaantjes van ALLE afd. die de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen vormen en dat zijn er in totaal nu 716. De jongste afdeling in die rij is de af deling Deurne, waarvan de oprich ting op onze pagina aandacht kreeg. Van deze kans maken we gebruik door nog een foto van de handwerk- tentoonstelling op te nemen. Hier door krijgen onze lezers nogmaals te zien waarvan de 8500 aanwezigen op die tentoonstelling konden genieten. Drs. P.J. de Rooy-Janse h V Op donderdag 14 juni jl. is tijdens een vergadering van de begeleidings kommissie van de PJZ en de Platte lands Jongeren Euro-Delta (voorlo pig) afscheid genomen van de admi nistratief medewerkster van beide organisaties, Mirjam Korteweg. Mirjam is met zwangerschapsverlof gegaan en zal als alles goed gaat, on- slag nemen als administratief mede werkster. Op 15 maart 1987 kwam Mirjam in dienst van de PJZ en Euro-Delta (de plattelandsjongeren organisatie van de Zuidhollandse eilanden, waarmee de PJZ samenwerkt op het gebied vart de beroepsmatige ondersteu ning). Uit een groot aantal kandida ten werd Mirjam toen gekozen, met name omdat ze zelf afkomstig was van een agrarisch bedrijf en op dat moment sekretaresse van de PJZ- afdeling Zevenbergen. Daardoor was zij volgens de toenmalige sollici tatiekommissie al redelijk ingewijd in de soms ingewikkelde struktuur van de (agrarische) plattelands jongeren wereld. Bijna drie en een half jaar lang heeft Mirjam op het sekretariaat te Zeven bergen haar werk verricht. Hierbij heeft ze heel wat 'stukken' uitgetypt, gestencild en verstuurd. Verder hield zij de ledenadministratie bij. Ook het bijhouden van de boekhouding behoorde tot haar taken evenals het aannemen van de telefoon voor zo wel de jongeren als de ZLM, op die momenten, dat de administratieve kracht van de ZLM niet aanwezig was. Anton Wesdorp, voorzitter van de begeleidingskommissie, prees Mir jam in zijn afscheidstoespraak dan ook voor het vele werk dat zij voor de 'jongeren' gedaan heeft. 'Het was niet altijd even gemakkelijk om alles precies goed uit elkaar te houden, maar toch slaagde je daar vrij goed in', aldus Anton. Vooral had hij ook waardering voor de wijze waarop Mirjam het sekretariaat runde bij af wezigheid van de beroepskracht; 'ook dan stond jij je 'mannetje'. Als afscheidskado, namens Euro-Delta en de PJZ, bood Anton Mirjam een grote aardewerk pot aan. In haar bedankwoordje bedankte Mirjam iedereen, waarmee ze in de afgelopen jaren zo prettig had sa mengewerkt. 'Ik vind het aan de ene kant jammer dat ik nu afscheid moet nemen. Ik vond het een leuke en vooral ook afwisselende baan. Ik heb er veel van opgestoken, wat ik misschien later ook nog goed kan ge bruiken', aldus Mirjam. Vanwege het vertrek van Mirjam, zijn de PJZ en Euro-Delta nu op zoek naar een nieuwe administratie ve kracht. Een sollicitatiekommissie is inmiddels aan het werk gegaan. Gezien allerlei te verwachten ont wikkelingen in het plattelandsjonge renwerk in Zeeland en Brabant, zal de nieuwe aan te stellen kracht, maar tijdelijk, tot 1 januari 1990 aangesteld kunnen worden voor 16 uur per week. De mogelijkheid om te solliciteren loopt tot 11 juli a.s. Eventuele belangstellenden kunnen op het PJZ-sekretariaat te Zevenber gen (tel. 01680-27921) informatie krijgen over de sollicitatieprocedure en de eisen, die aan een nieuwe ad ministratieve kracht gesteld worden. Henk Tegels Afd. Schouwen-Duiveland: 14 juli: SCHUURFEEST. Plaats: Zuiddijk 4 te Dreischor. Aanvang: 21.00 uur. Toegangskaarten ver krijgbaar bij Jos van Felius (01114-1701) of Peter Hanse (01119-1265). Provinciale aktiviteiten: 12 juli: Algemene Vergadering 3 PJO-Zeeland. Plaats: de Caisson te Kapelle. Aanvang: 20.00 uur. 16 juli: HB-vergadering. Plaats: het 'Pannenhuis' te Hoogerheide. Aan vang: 20.00 uur. 30 juli: DB-vergadering. Plaats: de Caisson te Kapelle. Aanvang: 20.00 uur. 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 21