Anders en beter tegengas geven Plantuien slecht betaald zuidelijke landbouw maatschappij ZLM voorzitter laakt houding overheid Milieuplan Zeeland Tekenend Doorlichting Landbouwschap land- en tuinbouwblad VRIJDAG 6 JULI 1990 78e JAARGANG NO. 4029 De prijzen van de vroegste plantuien blijven achter bij wat ze moeten zijn. Voor de middenmaat Stuttgarter Riesen werd vorige week slechts 40 tot 43 cent genoteerd. Door het stijgende aanbod zal de prijs nog lager worden, verwacht teler W. P. Diele- man uit Kamperland. Hij heeft midden vorige week zijn vijf ha. Stuttgarter la ten rooien, die hij de afge lopen zaterdag van het land wilde halen. Door de vele neerslag kon dat pas in het midden van deze week. Voor een winstgevende teelt moet de middenmaat (40 tot 60 mm) volgens hem minstens 60 ct. per kg opbrengen. Momenteel brengen de grove 37 tot 40 ct. op en de fijne 30 ct. Ca. 60 procent van de uien valt in de middenmaat. De opbrengst per ha. be draagt ongeveer 40 ton. "Dat is uitzonderlijk hoog. Normaal halen we rond deze tijd maar 25 tot 28 ton van een hek tare", aldus Dieleman (foto An ton Dingemanse). •C "Voor de gewenste schone en duurzame agrarische produktie en voor de drastische natuurclaim op het landelijk gebied biedt de overheid niet of nauwelijks compensatie of alternatieven. Voorwaardenschep pend beleid gericht op behoud van de internationale concurrentiekracht wordt door de Nederlandse over heid met de mond beleden maar niet of nauwelijks in daden omgezet". Deze woorden sprak de voorzitter van de ZLM, de heer H.C. van der Maas, jongstleden maandag in de hoofdbestuursvergadering, die in West- kapelle werd gehouden. Van der Maas keerde zich in het bijzonder tegen de steeds scherpere milieueisen, die de Nederlandse land bouw zwaar zullen treffen. "We kunnen niet anders dan sterk en scherp stelling nemen tegen de veel te ver gaande geboden en verboden, normen en criteria die ons opgelegd dreigen te worden. We willen ons wel aanpassen, maar niet op straffe van het binnen tien jaar verdwijnen van het grootste deel van de Neder landse boeren en tuinders". De ZLM-voorzitter wees in dit verband op een aantal regeringsnota's, maar ook op het streekplan van de provincie Noord-Brabant, de streekplanuitwerking West Zeeuws-Vlaanderen en de ruilverkaveling Walcheren. In zijn openingswoord tot de hoofdbestuursvergade ring keerde Van der Maas zich tevens tegen onderde len van het deze week gepresenteerde milieuplan van de provincie Zeeland "Kerend tij" (zie ook pagina 6). Hij zei ervan uit te gaan dat berichten over het instellen van een uitrijverbod voor dierlijke mest in de herfst op een misverstand berusten. Ook het schrappen van de distelverordening is niet aanvaardbaar voor de Zeeuw se landbouw. De noodzaak om in Zeeland - nota bene de schoonste provincie van Nederland - de landelijke normen en maatregelen nog extra te verzwaren, valt volgens Van der Maas ernstig te betwijfelen. De provinciale eisen komen bovenop de extra offers die in het kader van het Nationale Milieubeleidsplan Plus een andere regeringsnota's reeds van de land bouw worden gevraagd. In de veehouderij bijvoorbeeld komt er een ammoniakheffing aan en wordt de ammo- niakreduktie van 50 naar 70% gebracht. Dit zijn forse ingrepen. De heffing op het gebruik van gewasbe schermingsmiddelen komt voor de boeren neer op een kostenverhoging van 10 a 20%. Teleurgesteld toonde Van der Maas zich over de hou ding van Lubbers die geen gesprek wilde met de voor zitter van het Landbouwschap om gedaan te krijgen dat het stabilisatorenbesluit op de EG-top in Dublin aan de orde zou worden gesteld. "Deze houding is tekenend voor de opstelling van deze overheid t.a.v. de land bouw en de akkerbouw in het bijzonder. We zullen ons daarom in de komende maanden moeten bezinnen hoe we redelijkerwijs anders en beter tegengas kunnen ge ven, zodanig dat de overheid werkelijk medeverant woordelijkheid toont met de overlevingsworsteling van een totale sector, en zodanig dat de marges daartoe verruimd worden. Wonderen vragen we niet. We vra gen ook niet om alles te laten zoals het nu is. We vra gen evenmin iedereen boer te laten blijven. We vragen alleen om de concurrentiekracht van goede boerenon- dernemers niet verder af te breken", aldus Van der Maas. Herstructurering wordt volgens de voorzitter van de ZLM - ook in het Landbouwschap - als een wonderbe- grip omhelsd. Maar herstructurering op de bodem van de markt is een volstrekte illusie. "Uitgaande van de politieke realiteit zullen we blijvend en met volle inzet moeten proberen de marges te verruimen. Daarnaast moeten we als landbouworganisaties zelf bezig blijven met voorlichting en initiatieven tot aanpassing". De voorzitter van de ZLM toonde zich tenslotte blij met het voornemen om het Landbouwschap door een ex tern bureau te laten doorlichten. De ZLM heeft hier al gedurende twee jaar om gevraagd. In het onderzoek moetwolgens Van der Maas de samenhang met de to tale landbouworganisatiestructuur (inclusief 3 CLO) worden meegenomen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 1