Bestuur Landbouwschap akkoord met plan voor mestverwerking AOC Zeeland officieel een feit Familie De Visser: "Mini-camping zorgt voor goede PR land- en tuinbouw" Subsidie voor zoetwaterpijp Zuid-Beveland is toegezegd Ondersteuning herstructurering akkerbouw mogelijk nog dit jaar uitgebreid Hoofdbestuur KNLC op excursie in Zeeland Landbouwschap wil versoepeling superheffing Avéro Verzekeringen verwacht gelijkblijvend resultaat in 1990 "Kamperen bij de boer is een stuk PR voor de land- en tuinbouw waar je u tegen zegt, zeker als je nagaat dat vooral mensen uit de stad die weinig of niets van een boerenbedrijf afweten op de boerderij ko men logeren". Dat zei mevrouw De Visser tegen de leden van het hoofdbestuur van het KNLC tijdens hun bezoek aan het bedrijf van de familie De Visser in Aagtekerke. Door de ALM was afgelopen dinsdag een excursie uitgestippeld voor het KNLC-bestuur over Wal cheren, Noord-Beveland en Schouwen-duiveland. De familie De Visser is over het op- moeten denken. In de zes tot acht zetten van een mini-camping gaan denken toen ze een stukje stal over hadden. "Daar kunnen We best een toiletgebouw van maken," dachten ze. Behalve een toiletgebouw en en kele speeltoestellen voor de kinderen zijn er geen voorzieningen op het kampeerterrein. "Het is echt een plek voor rustzoe- kers", vertelde mevr. De Visser. "In het hoogseizoen zijn er maximaal 60-70 mensen op het terrein. Opval lend is dat daar veel hoger opgeleide mensen bij zin." Niet zomaar "Het werk op een mini-camping bestaat uit de administratie, de re serveringsbeschrijvingen, het drie keer per dag schoonmaken van het toiletgebouw en de aanloop." Toch vertelde ze dat mensen niet te licht zinnig over een dergelijk project zomerweken heb je het vreselijk druk, altijd aanloop en de hele dag lopen er mensen tegen je te praten. Soms ben je net een maatschappelijk werkster. Daar moet je echt tegen kunnen, anders moet je er niet aan beginnen. "Vooral in het begin moet je hard werken om jouw camping onder de aandacht te brengen. Wij zijn aan gesloten bij de VVV, de Vekabo (Zeeuwse vereniging van kampeer- boeren) en de Stichting Vrije Recrea tie. Wil je gasten krijgen dan is het belangrijk dat je iets specifieks van je bedrijf naar boven haalt. Wij hebben een veehouderijbedrijf, dat is vrij uniek in deze omgeving. Vooral kinderen vinden dat heel leuk. Vaak willen ze pas na het mel ken mee naar het strand en zijn ze voor vier uur terug om dat weer mee te maken. Het ministerie van Landbouw heeft toegezegd de zoetwaterpijp op Zuid- Beveland te willen subsidiëren tot een bedrag van maximaal 9,6 mil joen gulden. De overwegingen van het ministerie zijn dat de voorgeno men zoetwatervoorziening kan lei den tot intensivering en verruiming van de produktiemogelijkheden op de fruitteelt- en akkerbouwbedrijven in het betreffende gebied. Zoals bekend heeft de watermaat schappij WMZ een plan gelanceerd om de zoet waterleiding tegelijk te leggen met de geplande leiding voor industriewater naar Vlissingen Oost. De zoetwaterpijp voor de landbouw krijgt een lengte van 43 km en komt te liggen tussen het Spuikanaal Bath en Ovezande. Door het tegelijk leg gen van beide leidingen ontstaat een enorm kostenvoordeel voor de land- Het bestuur van het Landbouwschap wil dat er een versoepeling komt van het quoteringssyteem voor melk. De ze aanpak is volgens het bestuur no dig om melkveehouders de mogelijkheid te geven om als de markt dat toestaat iets meer melk te produceren dan de nu toegestane hoeveelheid. Voor het zuivelbeleid na 1992 is de uitkomst van het GATT-overleg van groot belang. Bij deze onderhande lingen moeten ook de exportrestitu ties voor zuivelprodukten worden betrokken. Voor het Landbouw schap staat behoud van het produk- tievolume voorop. Het Landbouwschap wil dat de boe te voor teveel geproduceerde melk op zo kort mogelijke termijn wordt ver laagd van 115 procent naar 100 pro cent. De omrekeningsfactor voor het vetgehalte naar liters melk moet 0,13 worden. Dit is nu 0,18. De heer Doornbos (CBTB) waar schuwde voor een te optimistische houding bij de zuivelafzet op nieuwe markten. "De realiteit is dat er op dit moment geen ruimte op de markt is," aldus Doornbos. Volgens de Industrie- en Voedingsbond CNV moet voorkomen worden dat bij het loslaten van de grondgebondenheid van de quota produktierechten wor den aangekocht door niet-agrariërs. 18 Zij benadrukte nog eens de wens om te komen tot maximaal 15 kampee- reenheden per bedrijf. De regeling die er nu is erg warrig. Het KNLC heeft dit al verscheidene keren aan gekaart. Veehouderij Ries de Visser runt het veehouderij bedrijf. Hij heeft 75 melkkoeien, 70 stuks jongvee, (waaronder negen vleesvaarzen) en 25 meststieren. Hij had een melkproduktie van 7200 kg met 4,35% vet en 3,51% eiwit. In to taal heeft het bedrijf 50 ha., waar van 46 ha. grasland en 4 ha. snijmais. Zijn vader pachtte in 1949 een ge mengd bedrijf van 22 ha. met 10-15 koeien. Toen Ries in 1966 van de MLS aankwam ging hij een maat schap aan met zijn vader. "Na een jaar in de bieten had ik dat wel ge zien vertelde hij, "ik voelde veel meer voor de dieren. Toen ik van Ries de Visser (r) geeft de bestuursleden van het KNLC uitleg over zijn bedrijf school afkwam melkten we 36 koei en in Hollandse stal. In 1972 bouw de we een stuk aan de stal voor 50 koeien. Toen ook op Walcheren de melktank verplicht werd zijn we ge heel overgaan op de veehouderij. Andere bedrijven in deze omgeving hebben juist gekozen voor de ak kerbouw. Rond 1980 konden we grond bijko pen en hebben we er ook koeien bij- gekocht. In 1982 begon De Visser met de bouw van een ligboxenstal. Helaas kon hij die door de superhef fing niet volzetten. Door de aan koop van grond en quotum in de loop der jaren heeft hij nu toch zijn stal vol. Hij heeft onder zijn lig boxenstal een mestopslag van 800 m\ Daarbij heeft hij nog een opslag gebouwd van 400 m3. Hij kan zijn mest goed kwijt aan de omringende akkerbouwbedrijven en op zijn ei gen bedrijf. Ingeborg Schuitemaker bouwleiding. Het landbouwbe drijfsleven heeft zich meteen vierkant achter het WMZ-plan gesteld. Behalve bovengenoemde overwegin gen noemt het ministerie het van be lang dat door de beschikbaarheid van zoet water gefertigeerd kan wor den. Deze methode van water met meststoffen toedienen verdient uit oogpunt van het milieu de voorkeur. Een en ander is ook in overeenstem ming met de aanbeveling van de Commissie van Goede Dienslen, al dus het ministerie. Om het project door te laten gaan moet in totaal 14 miljoen gulden subsidie op tafel komen, zo heeft on derzoek aangetoond. Behalve het ministerie van Landbouw zijn subsi dieverzoeken gericht tot de ministe ries van Economische Zaken, VROM en Verkeer en Waterstaat. Ook is bij de provincie Zeeland en bij diverse gemeenten een subsidieverzoek inge diend. Een woordvoerder van de pro vincie verklaarde desgevraagd dat ook de provincie positief tegenover het project staat. De provincie is daarom bereid tot het leveren van een "essentiële bijdrage" in de beno digde subsidie. Over de hoogte hier van kon de woordvoerder nog geen mededelingen doen. Avéro Verzekeringen heeft een uit stekend jaar achter de rug. In 1989 bedroeg de winst (voor belastingen) 138 miljoen, een stijging van 14 procent ten opzichte van 1988 120 miljoen). Deze stijging was voorna melijk een gevolg van herstel van rendement in het schadebedrijf (met name de motorrijtuigenbranche) en van voortgezette volumegroei. De omzet bedroeg in 1989 1.028 mil joen, 9% hoger dan in 1988 946 miljoen). Voor het eerst in de ge schiedenis van de onderneming werd de grens van 1 miljard gepasseerd. Uitgaande van de meest recente prognose van de resultaten over het boekjaar 1990, waarin de effecten van de zware voorjaarsstormen zijn verwerkt, zal het geconsolideerde re sultaat over 1990 naar verwachting nagenoeg gelijk zijn aan het resul taat over 1989. Het bestuur van het Landbouwschap is woensdag 4 juli akkoord gegaan met de hoofdlijnen van het advies van de Projectgroep realisatie groot schalige mestverwerking. De project groep, ook wel genoemd Commissie-De Bekker, heeft een plan gemaakt voor de financiering en organisatie van grootschalige mestverwerking. Veehouders kunnen contracten af sluiten met de mestbank voor een ge garandeerde levering van mest. De mestbank zorgt voor transport naar een mestfabriek of naar akkerbou wers in tekortgebieden. Een contract, waarvoor de veehouder betaalt, geeft recht op levering van mest tegen de prijs van lokale distributie (plaatse lijke loonwerker). Bovendien geeft het recht op een korting op een nog in te stellen bestemmingsheffing. Uit die heffing worden exploitatieverlie zen gefinancierd. Het Landbouw schap zal de heffing innen. Veehouders in overschotgebieden die de mest niet op eigen bedrijf kwijt kunnen, moeten samen ongeveer vijftig miljoen gulden bijeen brengen voor investeringen in mestverwer kingsfabrieken. Daarnaast moet er afhankelijk van de optredende ex ploitatietekorten tussen 40 en 75 mil joen gulden op tafel komen om exploitatieverliezen op te vangen. Dit komt voor de betrokken veehouders in totaal neer op ongeveer negen gul den per afgeleverd varken of circa 25 gulden per jaar per varkensplaats. Na uitwerking van de plannen van de Commissie De Bekker beslist het bestuur in oktober definitief. Dan zullen ook de sociale en structurele gevolgen van de mestverwer kingsplannen in kaart zijn gebracht. Het Agrarisch Onderwijs Centrum Zeeland is per 1 augustus 1990 offi cieel een feit. Woensdagmiddag wer den de overdrachtsaktes ondertekend tijdens een feestelijke bijeenkomst in het stadhuis te Goes. De MAS in Goes, de LAS in Kapelle en de LAS in Sommelsdijk vallen nu onder één bestuur. Daarmee werd de kroon ge zet op een driejarige periode van in tensief overleg. De voorzitter van het AOC, de heer A.J.G. Doeleman, deelde mee dat de bouw van het nieuwe onderwijscen trum aan de Fruitlaan in Goes zeker doorgaat. Het gebouw zal in het laatste kwartaal van 1992 gereed zijn. De heer Doeleman toonde zich bijzonder verheugd dat de fatale da tum voor de fusie - 1 augustus 1990 - is gehaald. Hij prees de goede sa menwerking met de besturen, het personeel en het ministerie van Landbouw, dat het licht voor het AOC Zeeland op groen zette hoewel de leerlingennorm (400 in het dag onderwijs) niet wordt gehaald. Zee land is voorzover bekend de enige provincie die dispensatie heeft ge kregen. Met waardering sprak de heer Doele man over de toetreding van de LAS in Sommelsdijk. Deze groeiende school op Goeree-Overflakkee, ge huisvest in een prachtig gebouw, blijft als nevenvestiging van het AOC bestaan. Geen ontslagen De fusie in het agrarisch onderwijs gaat niet ten koste van het onderwij zend personeel. Er vallen dus geen ontslagen. Het AOC is van plan zich aktief te gaan bezighouden met het werven van leerlingen. Behalve jon geren uit het agrarisch milieu hoopt men meer leerlingen te kunnen inte resseren die in de groenvoorziening en recreatie verder willen. Men kan daarbij in de toekomst een prachtige onderwijs accommodatie aanbieden, compleet met kas en proeftuin. Deze en andere facilitieten worden nu op de MAS in Goes node gemist. Het. AOC-bestuur hoopt dat de Dienst Landbouw Voorlichting me debewoner wordt van het nieuwe complex in Goes. In het ontwerp is hiermee rekening gehouden. De DLV dreigt om financiële redenen te moe ten afhaken. Het AOC wil zich sterk gaan maken voor de komst van de DLV, omdat men het belangrijk vindt dat voorlichting, onderwijs en onderzoek onder één dak zitten. "De jonge boer weet dan in de toe komst de weg naar de DLV goed te vinden," aldus de heer Doeleman. In het algemeen bestuur van het AOC zijn naast het landbouwbe drijfsleven de overheid en de vak bonden vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur is als volgt sa mengesteld: de heer A.J.G. Doele man (voorzitter), mevr. E. Soldaat-Rooij (vice-voorzitter), ir. A.W.H. van Weelderen (secreta ris/penningmeester), drs. G.R. Hee rebout, W. op 't Hof, W.J. Menu en mr. J. Oggel (leden). Directeur van het AOC is ir. H. Laros. Als adjunct directeuren gaan optreden de heer A. van der Jagt (Goes), F. van Bussel (Kapelle) en S. de Vries (Som melsdijk). Het Ministerie van Landbouw heeft in overleg met het bedrijfsleven voor stellen ontwikkeld om de investe ringslijst van de structuurverbete ringsregeling en de complementaire regeling voor de akkerbouw uit te breiden. De voorstellen zullen worden voorge legd aan het bestuur van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de landbouw. Bovendien be hoeven de voorstellen de goedkeu ring van de Europese Commissie. Naar verwachting zal de wijziging nog dit jaar in werking treden. Hier mee wordt vooruitgelopen op de re gionale herstructureringsplannen, die mede op advies van de Commis sie van Goede Diensten inzake de ak- kerbouwproblematiek zullen worden opgesteld. Deze herstructure ringsplannen moeten akkerbouwers gaan ondersteunen bij noodzakelijke aanpassingsinvesteringen op hun bedrijf. De uitbreiding van de lijst is alleen van toepassing op ondernemers met als hoofdberoep akkerbouw en heeft betrekking op investeringen op het gebied van milieu, kwaliteit en ar beidsomstandigheden. Voorts is besloten de regionale her structureringscommissies voor de akkerbouw te vragen zo spoedig mo gelijk en vooruitlopend op de defini tieve herstructureringsplannen concrete deelprojecten in te dienen, zodat snel met de noodzakelijke her structurering in de verschillende ak kerbouwgebieden van start kan worden gegaan. Vrijdag 6 juli 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 18