DLG-Feldtage 90 in teken van resistente rassen en alternatieven Doodspuitschema pootaardappelen Aangescherpte regels voor verwerking ongekeurd zaaizaad Cebeco wil groter en sterker in zaaizaad en biotechnologie De Frieslander op de Belgische rassenlijst EG-steunbedragen voor zaaizaad lager ROOIDATUM KONTROLEDATUM De tweejaarlijkse DLG-Feldtage in West-Duitsland zijn weer achter de rug. Akkerbouwers hebben hun licht op kunnen steken over alter natieve gewassen, aangepaste grondbewerking en resistente rassen. Drie dagen lang stond geïntegreerde akkerbouw centraal in veldproe ven en lezingen. Gut Seligenstadt, het landgoed in Prosselsheim bij Würzburg, Beieren, bood op veertien hektares een goed overzicht van de stand van zaken in de Duitse akkerbouw. "Züchtung ist Zukunft"; volgens kweekbedrijf Saaten Union uit Han nover is de toekomst aan verede laars. Ze ontwikkelen immers rassen die geschikt zijn voor geïntegreerde akkerbouw, gewassen met weer stand tegen ziekten die tegelijk veel opbrengen. De gebroeders Dippe toonden bijvoorbeeld het gerstras Met ingang van het seizoen 1990 is het aardappelras de Frieslander op de Belgische rassenlijst geplaatst. Dit betekent, dat het binnenkort ook op de EG-rassenlijst zal worden bij geschreven. De Frieslander is een zeer vroeg te oogsten consumptie aardappel, die door z'n snelle ont wikkeling binnen een korte groeipe riode een hoge opbrengst geeft. Uitgebreide testen op de proefvelden en een vierjarige praktijk tonen vol gens het selectiebedrijf Kooi uit Vrouwenparochie onomstotelijk aan, dat dit ras ruim een week eerder produktief is dan alle andere aar dappelrassen. Dit seizoen is er een dusdanige hoeveelheid uitgeplant, dat er als pootgoed voor 1991 voor ruim 330 hectare consumptie aardappelen beschikbaar zal komen. De Frieslander is AM-resistent en heeft een regelmatig gevormde knol die lang ovaal is. Hij is vastkokend (kooktype B), kent een zuivere kleur en heeft de echte Hollandse aardap- pelsmaak. De grote maten lenen zich uitstekend voor de bereiding van vroege pommes frites. Jana met resistentie tegen gerstegeel- mozaïekvirus, terwijl het ministerie van Landbouw van de deelstaat Bei eren met twee instellingen een proef veld had met wintertarwes. Urban en Apollo bleken resistenter tegen vlekkenziekte dan Kanzier. Overi gens komt deze tarweschimmel zel den voor in Nederland. Veredelaars demonstreren hoe ze hun rassen ontwikkelen, bijvoor beeld de gang van zaadbiet tot biete zaad. Een bord geeft tekst en uitleg. Ook het ontstaan van hybride rogge- rassen is te zien; twee veldjes met in- teeltlijnen naast de hybride die daar uit is gekweekt. Snelgroeiende bomen Geneeskrachtige kruiden zijn goed vertegenwoordigd onder de alterna tieve gewassen. Bonekruid, peper munt, thym en venkel mogen dan kleine gewassen zijn, voor sommige akkerbouwers kunnen ze een welko me verruiming van het bouwplan be tekenen. Zelfs brandnetel blijkt een medicinaal gewas te zijn. Maar we komen ook oude bekenden tegen, zoals blauwmaanzaad, lupinen, lu zerne en veldboon; aardappel, aard peer, suikerbiet en cichorei blijken geschikte gewassen voor industriële verwerking. Dit jaar is ook veel plaats ingeruimd voor olievlas. Rassenkeuze, teelt techniek en oogstwerkzaamheden beslaan een groot oppervlak. De universiteit van Hohenheim is verte genwoordigd met twee vlasmachines van DePoortere, een plukker en een keerder. Snelgroeiende bomen en grassen zijn de belangrijkste noviteiten van de velddagen. Sommige soorten zijn zelfs na twee jaar oogstbaar. Hoewel de teelt praktijkrijp is, blijft het de vraag of ze zal aanslaan. In West- Duitsland heeft de staat namelijk het monopolie op energielevering. Ex port naar Oost-Duitsland is welis waar mogelijk, maar stuit op finan ciële bezwaren. Akkerbouwers krij gen wel teeltsubsidie, de afzet wordt echter niet ondersteund. Energie winning uit gras en hout is dus voor lopig onaantrekkelijk. Overigens zijn deze gewassen ook bruikbaar voor de papierindustrie. Insektengaas op kool. Op de voorgrond een vangbak. De regels voor het schonen van onge keurde landbouwzaaizaden zijn aan gescherpt. Per 1 juli zijn strenge voorschriften van kracht geworden voor de opslag en verwerking van de ze ongekeurde zaden. Deze voor schriften hebben ook direct betrekking op loonverwerkingsbe- drijven en anderen die in opdracht van telers ongekeurde landbouwzaai zaden schonen. Dit blijkt uit de geactualiseerde en aan de EG-richtlijnen aangepaste wetgeving, welke door het Produkt- schap voor Landbouwzaaizaden is vastgesteld. Handel in zaaizaad is, zoals bekend, slechts toegestaan als het zaaigoed officieel is gekeurd en gecertificeerd. Indien de teler zelf ge teeld zaaigoed op het eigen bedrijf gebruikt, is hij vrijgesteld van deze verplichting. De nieuwe wetgeving is eveneens van toepassing voor lijnzaad. De regels gelden daarmee ook onverkort voor de teler die zaailijnzaad oogst van of uitzaait op land dat hij slechts voor een jaar in gebruik heeft. Dit lijn zaad moet te velde zijn goedgekeurd en de bewaring, de bewerking, de opslag en het vervoer moeten aan be paalde voorschriften voldoen. Over tredingen worden beschouwd als strafbare feiten en worden als zoda nig behandeld. De tekst van deze verordening is voor belangstellenden verkrijgbaar bij het Produktschap voor Landbouwzaai zaden, tel. 070 - 3708344. Zonnebloemen en sojabonen zijn op dit moment geschikter teelten voor de Duitse akkerbouwer. Ze doen het goed in het warme klimaat van Beie ren. Dit jaar komen vollegronds- groenten voor het eerst op grote schaal voor, allerlei koolsoorten, prei, kroten en sla zijft in veldjes ge zaaid of geplant. Insektenbestrijding is niet vergeten, zo blijkt uit gele vangbakken en insektengaas. Grondbewerking Akkerbouw in een heuvelachtig ter rein vereist speciale maatregelen om watererosie te voorkomen. Een hoofdgewas zonder voorafgaande grondbewerking in een afgestorven groenbemester zaaien is hierbij een geschikte methode. Bovendien heeft zo'n grondbedekking als voordeel dat zij de grond beschermt tegen slemp. Ook wormen zijn onder zo'n mulchlaag veel aktiever, zoals blijkt uit een bodemprofielkuil. Grond zonder mulchlaag is daarentegen veel minder verkruimeld, terwijl wormen daar bovendien honger lij den, zoals op een bordje staat vermeld. Werktuigen voör "wintertarwe zon der ploegen" kregen veel bekijks. Ook voor vergelijking van teeltmaat regelen was bij dit gewas veel be langstelling. Deelnemende landen waren Bondsrepubliek Duitsland, Denemarken, Engeland en Frank rijk. Nederland werd vertegenwoor digd door het PAGV en CAD-agv uit Lelystad. Bemesting Evenals twee jaar geleden waren weer diverse mengsels voor groene braak te zien. Vooral de kombinatie van klaversoorten met gras en krui den als korenbloem en klaproos viel op, een ware bloemenweide. Stikstoftrappen en allerlei varianten op kunstmestgebied toonden de mo gelijkheden van doelmatig en milieu vriendelijk bemesten. Alzon en Di- din werden gebruikt om nitraat uitspoeling te voorkomen. Met het zelfde doel waren verschillende groenbemesters uitgezaaid. Grafie ken op borden gaven het effekt aan van de desbetreffende nitraatvast legger. Ook een diepboring had betrekking op nitraatuitspoeling. Het bodem profiel stond namelijk model voor diverse (theoretische) drijfmestgif- ten en de uitspoeling die daarbij was te verwachten. DDR Met de Duitse eenwording in zicht besteedt de Deutsche Landwirts- Gesellschaft ook aandacht aan be zoekers uit Oost-Duitsland. Op het gebied van landbouwtechniek en au tomatisering is er wederzijds belang stelling. Bovendien was de DDR met diverse stands vertegenwoordigd. De nieuwe politieke situatie heeft ook invloed op de plaats van de volgende DLG-Feldtage. In 1992 zullen ze waarschijnlijk in Niedersachsen worden gehouden, tussen Hannover en Braunschweig. G.C. van den Berg De EG-steunbedragen voor land bouwzaaizaden zijn met ingang van 1 juli 1990 over de gehele lijn iets verlaagd. Het gaat om een daling van exact 0,1712%. Daarnaast is er een extra daling van de EG- steunbedragen voor zaaizaad van voederwikken, veldbeemdgras, kro- paar en rijst. Deze varieert, afhanke lijk van de soort, van 1 tot 20% per kilo. Dit blijkt uit de nieuwe geactu aliseerde en aan de EG- verordeningen aangepaste wetge ving, welke door het Produktschap voor Landbouwzaaizaden is vast gesteld. De zaaizaadsteun-bedragen variëren nu, afhankelijk van de soort zaad, van 31,92 minimaal tot 184,91 maximaal per 100 kilo ge certificeerd zaad. Er was veel belangstelling bij de opening van het nieuwe laboratorium van Cebeco Zaden. In het artikel 'Vroege doodspuit- doodspuitschema voor pootaardap- schema, afgelopen dinsdag door de schema door plots versnelde ziekte- pelen. Daarom is hier alsnog het NAK vastgesteld, druk pootgoed' in het ZLM-blad schema met de doodspuitdata weer- van vorige week ontbrak het gegeven. Dit is het meest aktuele Op de internationale markt voor zaaizaden blijft Cebeco- Handelsraad de komende jaren uit kijken naar kandidaten om over te nemen. Succesvolle bedrijven die passen in de strategie van Cebeco zullen met veel belangstelling wor den gevolgd. Ook op het terrein van de geldverslindende genentechnolo- gie gaat Cebeco aandachtig op zoek naar kansen om zijn positie daar te versterken. Op 2 juli stelde algemeen directeur van Cebeco ir. H. de Boon het nieu we laboratorium en kassencomplex van Cebeco Zaden bv in Lelystad in gebruik. Bij die gelegenheid ont vouwde hij de beleidslijn voor de ko mende jaren. Het beleid van de afgelopen jaren, dat gericht was op zekere groei, zal worden doorgezet. In het in-vitro-lab zijn een medium- bereidingsruimte, een entruimte en verschillende klimaatkamers. Plant- 12 jes groeien er op medium in glas. Ze kunnen er, al naar gelang de omstan digheden in de kamers, snel worden vermeerderd of lang worden be waard. In de ruimtes heerst over druk, om ziektenkiemen buiten te houden. In het gedeelte waar plant jes op resistentie kunnen worden ge toetst heerst juist onderdruk, om de ziektenverwekkers niet te laten ont snappen. Het kassencomplex is gedeeltelijk uitgerust met eb- en vloedtafels, om jonge planten te testen op droogtege voeligheid. Het klimaat in de com partimenten is automatisch gestuurd. De afdelingen zijn onder meer voorzien van lichtregulatie, be luchting en druppelbevloeiing. Van groot belang zijn de twee cellen waar lichtintensiteit en temperatuur zoda nig kunnen worden gereguleerd dat jaarlijks drie in plaats van één gene ratie kan worden geteeld. Groep S-datum SE-datum BASISPOOTGOED Z-datum E-datum E-datum GECERTIFICEERD POOTGOED A-datum B-datum C-datum verplicht verplicht verplicht advies einddatum (bontvatbare (minder (minder rassen) bontvatbare bontvatbare rassen) rassen) advies advies advies Ia X 2 juli 3 juli X X 9 juli 11 juli 13 juli Ib X X X 6 juli 13 juli 12 juli 13 juli 16 juli Ila 3 juli 4 juli 5 juli X X 11 juli 13 juli 16 juli I Ib 5 juli 6 juli X 9 juli 16 juli 13 juli 16 juli 19 juli lila X 10 juli 11 juli X X 13 juli 16 juli 18 juli Illb 11 juli 12 juli X 13 juli 18 juli 16 juli 18 juli 20 juli IVa X X X X X X X X IVb 11 juli 12 juli X 13 juli 18 juli 16 juli 18 juli 20 juli X niet van toepassing Vrijdag 6 juli 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 12