.(v\ de V0*V gezien West Zeeuws-Vlaanderen hangt er maar bij Mogelijke aanleg houdt landbouw TGV bezig Vroeg voor de tijd van het jaar Geen consequent rekreatiebeleid Een miljoen stamboek inseminaties in Zuid- Nederland De aanleg van de TGV lijn houdt in WEST BRABANT ZUID de land bouwers, in hoofdzaak veehouders, bezig en in het onzekere. Als alterna tief trajekt stond vorige week in de Roosendaler, een zondagsblad, een uitgestippelde lijn die het zandge bied tussen Roosendaal en Wouw doorsnijdt. Dit trajekt is nu aktueel omdat het de natuurgebieden te Ber gen op Zoom en Breda spaart. Een aantal jaren geleden was menig landbouwer stiekem blij dat er een gedeelte van zijn grond aangekocht werd voor uitbreiding. Nu niet meer. Vrijwel alle bedrijven die in het nieu we trajekt liggen zijn rundveehoude rijbedrijven of akkerbouwbedrijven met een veredelingstak. Grond ver kopen houdt in dat het melkquotum en straks het mestquotum in gevaar komt. Men mag er van uitgaan dat de melkplas mede aan de oppervlak te grond gekoppeld wordt. Grond bij kopen die gunstig gelegen is kan in dit gebied haast niet meer. Van de ruilverkavelingen Nispen-Schijf en Kruisland-Wouw is het plan van toe deling al definitief. Hoe de TGV lijn, als dit projekt doorgaat, werke lijk komt te liggen is een zaak die de politiek aangaat. De georganiseerde landbouw zal wel tegengas geven maar met de provinciale voorstellen achter de deur, dat natuur voorrang heeft op landbouw, wordt het toch moeilijk. Alleen op het gebied van vervolgschade e.d. kan men zich nog hard maken. De gerstevergelingsziekte is dit jaar in zomergerst en tarwe weer duide lijk aanwezig. Bij sommige percelen zijn de verschijnselen al van grote afstand zichtbaar; een rode schijn over het gewas. Frappant dat enkele percelen niet aangetast zijn en ande re die in de direkte omgeving liggen zwaar zijn getroffen. Bespuitingen tegen luizen die het virus overbren gen hebben weinig uitgehaald en niet het gewenste resultaat opgeleverd. Eigenlijk moet dan iedere week gespoten worden en dat is onbegon nen werk. Als deze methode onvermijdelijk wordt om nog gerst en tarwe te telen mag men er vanuit gaan dat granen bij de huidige prijzen uit het bouw plan verdwijnen. De aantasting is in 1990 weer beduidend hoger dan in 1989 en dat geeft te denken. De stand van de zomergerst is toch al niet overweldigend en daar gerste- vergeling nog voor een extra op brengstderving gaat zorgen mag men ervan uitgaan dat het voor het derde achtereenvolgende jaar weer geen vetpot is. Ondanks dat er veelvuldig gewaar schuwd is tegen de aanwezigheid van luizen moesten de meeste suikerbieten- en aardappeltelers zoe ken naar dit diertje. Begin mei is op veel plaatsen een bespuiting uitge voerd maar daarna niet meer. Wel bij de sierkwekers en boomkwekerij- bedrijven. Het lijkt erop dat luizen zich op zulke gewassen beter thuis- voelen. Vroeg blijft het jaar in ieder geval wel. De eerste percelen roodzwenkgras zijn gemaaid en de eerste erwten af geleverd. De opbrengsten bij de groene erwten zijn hoopgevend. Nu maar hopen dat de industrie alle ge- kontrakteerde erwten afneemt en niet moeilijk gaat doen bij over aanbod. Door de uitzonderlijk goede groei- omstandigheden is het aanbod van spinazie te groot. Verschillende ak kerbouwers hadden mondeling een afspraak gemaakt met afnemers waarbij gesteld is dat bij een tekort situatie de spinazie afgenomen zal worden. De ploeg heeft zijn werk ge daan en het land ligt weer klaar voor sperziebonen. Als je op deze basis akkerbouwer moet zijn is het ver gekomen. Half juni is in de landbouw wel glo baal bekend wat de financiële uit komst van de oogst van het afgelo pen jaar is. Voor de komende oogst is het nog wat vroeg maar de stand van de gewassen in WEST ZUID- BEVELAND geeft wel een bepaalde verwachting. De uitkomst van het afgelopen jaar is op veel bedrijven beter dan we vo rig jaar om deze tijd verwachtten, toen immers waren ten gevolge van de slechte struktuur en onregelmati ge opkomst de verwachtingen niet hoog. Later in het seizoen is het nog verbeterd en zijn de opbrengsten meegevallen. Wanneer we nu op West Zuid-Beveland kijken dan be looft het, uitgezonderd het graan, veel beter te worden. Vooral de stand van de bieten is goed. Begin juni en dan al zo'n gewas is toch wel uitzonderlijk. Ook de aardappelen en uien doen het goed vooral na de regen die hier in de pinksterweek is gevallen. Deze was voor de land bouw welkom, de rekreatie zal daar wel wat anders over denken, geluk kig dat we dit niet zelf kunnen rege len anders was het voortdurend oor log. Op de droogtegevoelige gron den begon eind mei de tarwe en de gerst vochtgebrek te krijgen. Ook hiervoor was de regen welkom. De stand van de gerst is wisselend en on danks dat er nogal wat aan de luis- bestrijding is gedaan komt er op veel percelen toch weer gerstevergeling Vrijdag 15 juni 1990 Zo af en toe krijg je als bewoner van WEST ZEEUWS-VLAANDEREN het gevoel dat we door allerlei in stanties maar naar willekeur behan deld kunnen worden. Heel duidelijk doet zich dit voor bij het ingestelde vervoersverbod voor varkens wegens pest in België. Terecht hebben fok kers in ons gebied geklaagd over de schade die ze lijden. Het exportbe lang van de hele sektor is natuurlijk enorm, maar om daar enkelen voor te laten opdraaien omdat ze toevallig dicht bij België zitten en dan ook nog zeggen dat dit een normaal be- drijfsrisiko is slaat werkelijk alles. De opmerking dat het maar om klei ne vermeerderaars gaat zullen we maar niet meer van kommentaar voorzien....! De ontsluiting van ons gebied blijft ook krakkemikkig. Niemand weet of die VOW er ooit komt, en de bootdienst moet met prehistorisch materiaal alles overzetten. Of we nu zelf naar de overkant willen of onze produkten moeten verder op, die vijf kilometer kost ons heel veel. En straks met het aanbod van al die ex tra bieten zal de chaos pas kompleet zijn. Dit kon elke boer deze winter al voorspellen toen Sas definitief sloot, maar de beleidsmakers vonden dat zwartkijkerij. We zijn benieuwd wie uiteindelijk het gelag zal betalen, wij hebben al zo'n vaag vermoeden. U ook? Gelukkig hebben we klimatologisch nog wel een streepje voor op de rest van Nederland, maar momenteel merken we daar weinig van want het is nogal somber. Eindelijk is het har de weer dan toch gebroken en zijn de temperaturen gedaald. Erg veel heeft het nog niet geregend maar al les is toch opgeknapt en de kunst mest van de overbemesting is opge lost. Voor de bloei die in veel gewas sen aan de gang is is dat donkere weer niet ongunstig. Vooral de erw ten verbranden gemakkelijk bij scherp weer. De ongelijke percelen vlas zijn van het vocht opgeknapt maar mooi vierkant worden ze na tuurlijk niet meer. Een totale mis oogst is echter voorkomen. Veel van de alternatieve gewassen, teunis bloem, tuinkers en de sporadische veldbonen zijn ook niet ongeschon den uit het droge voorjaar gekomen. Juni is de tijd voor een uitstapje, met de afdeling, de studieklub of met het gezin, het landschap is op zijn mooist en er even tussenuit voor de oogst begint is een goede ont spanning. We zien dan ook weer eens dat de wereld groter is dan ons erf alleen. De kalender wijst alweer juni en ook op WALCHEREN zitten we dicht tegen de langste dag aan. De droge meimaand werd prompt gevolgd door enkele regenbuien waardoor het weer een wat somberder karakter heeft gekregen. In totaal is er zo'n 30 mm regen gevallen. Hopelijk re sulteert dit niet in een definitieve weersomslag. Als gevolg van dit alles groeit er mo menteel dooreengenomen een goede oogst in ons gebied. Het is dan ook een lust om rond te rijden. De blauwbloeiende vlaspercelen vormen een afwisseling in het groene land schap en met deze vochtvoorziening kan de lengte nog bijtrekken. Ook erwten bloeien uitbundig. De stand van de aardappels is goed evenals de bruine bonen. In dit laatste gewas komt nogal wat hazenschade voor. Kortom weinig afwijkingen aan de gewassen, weinig onkruid, weinig ziektedruk, terwijl alles in zijn ont wikkeling enkele weken vóór is in vergelijking met andere jaren. Bie ten waarvan de rijen elkaar begin ju ni raken is eigenlijk bijzonder. Het is te hopen dat het financiële resultaat van dit alles evenredig groot zal zijn als de belevingswaarde op dit moment. Ook voor het grasland was de regen zeer welkom, maar hiervoor had het best wat meer mogen regenen. Voor beweiding is de groei voldoende. Om nog flink wat in te kuilen is wat meer regen welkom. De wintervoorraad is nog lang niet voldoende. De stand van de snijmais is goed. Door de overheid wordt momenteel getracht om beheersovereenkomsten af te sluiten, op vrijwillige basis, met grondgebruikers gelegen binnen de relatienotagebieden. Dit kan op zich een goede zaak zijn. Toch moeten we een mogelijk negatief uitstralings voor, wat de laatste weken ook te voorschijn komt in de tarwe. Al met al genoeg reden om de opbrengst van de granen niet te hoog in te schatten. De fruittelers, die een belangrijke bedrijfstak in ons gebied vertegen woordigen, hebben thans wel beter zicht op de gevolgen van de nacht vorst. Het is erg wisselend, bepaalde rassen en ook percelen hebben min der schade dan men aanvankelijk dacht. Er zijn echter ook telers die moeten konstateren dat het blijft te genvallen en die met een zeer slechte opbrengst rekening houden. Voor degene die het overkomt een trieste zaak. Afgelopen vrijdag afscheid genomen van Markusse. De grote opkomst onderstreepte nog eens zijn ver diensten en hoe zeer die door de ZLM-leden zijn gewaardeerd. Zijn opvolger, de heer Withagen, wensen we succes om de leiding van de SEV, die niet meer is weg te denken in de ZLM, op zich te nemen. Dezer dagen trekken velen van ons er op uit om eens een bezoek te bren gen aan de proef boerderij. Op zich nuttig om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de land bouw. Voor degenen onder u die de Zak van Zuid-Beveland niet kennen kan ik het aanbevelen om maar eens een kijkje te nemen, om deze tijd van het jaar zeer de moeite waard. De miljoenste stamboekinseminatie. Naar verwachting zal voor het eind van het lopende boekjaar de mijlpaal van 1, l miljoen inseminaties bereikt zijn. effekt goed in de gaten houden. Graszaadtelers met percelen gelegen net buiten deze gebieden kunnen bij de veldkeuring moeilijkheden onder vinden als er binnen het relatienota- gebied door het aanvaarden van een bepaald beheerspakket laat wordt gemaaid. Hoewel hiervoor wel oplossingen zijn te vinden moeten we wel oppassen dat boeren niet te gen elkaar worden uitgespeeld. Voor de demonstratie met de zode- bemester op grasland bestond goede belangstelling. Er werd onder deze omstandigheden goed werk gele verd. Uit een oogpunt van stankhin- der en beperking van stikstofverlies een goede methode. Uit het bezoeker aantal bleek dat de praktijk be langstelling toont voor een milieu vriendelijke aanwender van mest. De hoge aanschafprijs van de appa ratuur maakt dat alleen exploitatie door de loonwerker rendabel is rond te zetten. Vooralsnog staan de loon werkers in ons gebied nog niet te dringen hierin investeringen te doen. Nu de grootste drukte op de bedrij ven wat voorbij is, is er meer tijd voor vakantie of eens een kort be zoek al dan niet agrarisch gericht. De boog kan niet altijd gespannen staan. Tijdens de Pinksterdagen was Walcheren weer vol met toeristen, zo vol dat "wild kamperen" een voorkomend verschijnsel was. Voor beleidsverantwoordelijken ligt hier een taak. Zeeland enerzijds blijvend promoten als vakantieland zonder anderzijds over voldoende verantwoorde op vangcapaciteit te beschikken is geen consequent beleid. Ook dat is milieu-onvriendelijk. Meer dan de geluidshinder veroorzaakt door het feit dat Zeeland fungeert als oefen- gebied voor leerling-vliegers. Waar een mens zich al niet druk over kan maken! Maandag 11 juni jl. is de één mil joenste stamboekinseminatie in Zuid-Nederland uitgevoerd. Op het gesloten bedrijf van Maatschap Ver hees in Someren verrichtte de jubile rende inseminator Antoon van Don gen (40-jarig dienstverband) de mil joenste inseminatie: een vermeerde ringszeug (GY-Z x NL) werd geïn- semineerd met sperma van een GY- S-beer (svd-sektor). Daarmee is in Zuid-Nederland een uniek rekord bereikt: één miljoen stamboekinse minaties binnen één boekjaar (1989/1990). Kwaliteitsgarantie In de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg zijn in totaal ongeveer 700.000 zeugen aanwezig. Deze dieren produceren op jaarbasis (bij een worpindex van 2,25) zo'n 1.575.000 worpen. Bij 50% over- en herinseminaties zorgen 1 miljoen stamboekinseminaties dan voor 700.000 wprpen. Dit betekent dat 45% van alle worpen afkomstig is van Stamboek-KI-beren. Vanaf de dijk gezien zijn de pol ders nu op z'n mooist. Het weel derige groen van de gewassen overheerst het polderbeeld. Hier en daar ligt een stuk bruin waar nog bonen moeten komen. Ook daar zal nu snel verandering ko men want na de welkome regen hebben we al op verschillende blokken, de machines het zaai goed weg zien leggen. Bonen worden niet gezaaid, niet gepoot, maar gelegd. Wel gepoot zijn de laatste dagen percelen met knol selderij. Daarnaast zien we in op mars velden met winterwortelen, hier en daar een blokje uien, tus sen de nu bloeiende erwten. Je kunt zeggen de erwtensoep staat al klaar. Nu nog hopen op een strengere winter dan we de laatste jaren ge wend waren. Niet alleen voor de afzet van bovenstaande produk ten. Als je zo rondkijkt, wordt de aardappelopslag een probleem waar Moeder Natuur zelf voor moet zorgen. Mensenhanden krijgen het niet voor elkaar. Naast al het groen van tarwe, gerst, bieten en aardappels, staat het blauwbloemige vlas te bloei en. Het heeft een mooie lengte, heeft het weer tot nu toe van alle kanten mee en is een sieraad in de polders. Al speelt tarwe altijd nog de eerste viool, toch zien we verandering van de gewassen. Voorzichtig aan wordt er gepro beerd iets anders te telen. Niks nieuws onder de zon. Onze voor ouders hebben het ook altijd ge daan. Gezien de vele stoofdijken die wij nu nog hebben, lagen er vroeger hier heel wat hektares met meekrapwortels. Naast de zorgen die de verpleegtijd van de gewassen met zich mee brengt, is het ook tijd om rond te kijken. Over de dijken en door de pol derwegen om te genieten van het vele moois dat er te zien is.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 7