uit de praktijk Bliksem doodt koeien We zien onze zonden in de gewassen terug Agrarische belangen ondergewaardeerd in voornemens provincie Brabant Is de akkerbouw wel zo onbelangrijk Vroege aardappelen en droogbloemen in beeld ROfNJO DE Na enkele weken goed zomerweer zijn we ook op SCHOUWEN- DUIVELAND in de tweede helft van juni terecht gekomen. De gewas sen staan er over het algemeen goed bij, regelmatig valt er wat regen wat de groei sterk bevordert. De meeste gewassen zijn zo 3 weken vroeger dan andere jaren. De tarwe staat overal in de aren, plaatselijk komt nog al wat tarwe vergelingsziekte voor en ook gele en bruine roest is in sommige rassen in ruime mate aanwezig. De bieten hebben de grond bedekt en met de luizen gaat het nog steeds goed, op percelen waar men Temik gebruik heeft moet men zoeken om een luis te vinden, toch zullen we de komende weken deze zaak goed in de gaten moeten houden. Een aan tasting kan net nog gebeuren en wanneer er goed vergelingsziekte in het gewas zit kan dit zeer veel op brengstderving geven. De regen van de afgelopen week was zeer welkom voor gewassen zoals witlof, winterpeen, knolselderij en spruiten. Enkele percelen witlof wa ren reeds overgezaaid. De teelt van kleine gewassen breidt zich regelma tig uit, ook teunisbloemen komen veelvuldig voor. Ook de teelt van witlof en winterpeen breidt snel uit, ook spruiten worden meer geplant dan voorgaande jaren. Zo is een ieder bezig naar het zoeken naar een nieuwe teelt, de een zoekt het in groenten, anderen hebben de teelt van droogbloemen opgepakt en weer anderen zijn in de bloementeelt (anjers, gladiolenbloemen enz.) ge doken. Het is maar te hopen dat de markt niet te veel overvoerd wordt, want een ding is zeker, werk is er in voldoende mate aanwezig, maar het financiële plaatje komt dikwijls moeizaam rond. Laatst sprak ik een landbouwer die vijf verschillende teelten (bloemen, groenten, bollen enz.) op zijn bedrijf had, en deze moest aan het eind van het jaar konstateren, dat wanneer hij zijn oude bouwplan gehandhaafd had, hij financieel net zo ver geko men was. Hij had nu echter wel met gezin bijna dag en nacht moeten werken. Hopelijk gaan we niet die kant op. Op het aktiefront is alles betrekke lijk rustig, alles overziende moet men konstateren, dat we in feite zeer weinig opgeschoten zijn. De enkele positieve zaken die behaald zijn, zijn zo minimaal, dat daar de kosten van aktie voeren nog niet van kunnen worden betaald. Alles gaat zijn ge wone gangetje. Sommige bestuurders en vertegen woordigers van politieke partijen die al jarenlang het landbouwbeleid ver pest hebben blijven gewoon zitten en maken nog steeds de dienst uit. Het zelfde geldt in feite voor het Land bouwschap. Wanneer er wat aange dragen wordt - dat gunstig voor het inkomen is - bestempelt het Land bouwschap het direkt als politiek niet haalbaar, zo ook weer met de afschaffing van de vermogensbe lasting, iets dat men in omringende EG-landen nauwelijks kent. Men moet in Nederland betalen over grond die jarenlang geen rendement gegeven heeft. Ook een wet als over drachtsbelasting op landbouwgrond zou al lang tot de verleden tijd moe ten behoren. Deze week kreeg ik een staatje in handen over de agrarische export van Nederland, daarbij was de waar de van de akkerbouw 14,8 miljard, tegenover 20,1 miljard voor de vee houderij. Wanneer men bij de ak kerbouw nog een gedeelte van de 14 miljard van de tuinbouw telt denk ik dat de akkerbouw in Nederland nog wel eens belangrijker is dan dat het door de politiek wordt voorgesteld. Zeker als men bedenkt dat de akker bouw de dumpplaats is voor de mest van de veehouderij. Alles tegenover elkaar zettende moet men konstate ren dat die 12.000 akkerbouwers nog heel wat geld in het laatje van Kok brengen. Waar zeker geen waarde ring tegenover staat. Ook kwam ik deze week weer enkele zaken tegen die met het milieu te ma ken hebben. Ik kreeg deze week een briefje in de bus van een bandenhan delaar, dat bij inlevering van oude banden 5 tot 25 gulden betaald moet worden in verband met de milieu problematiek. Het tweede dat ik tegenkwam was het pas toegelaten doodspuitmiddel Buminafos. Na wat rekenwerk kwam ik uit, dat het middel bijna 100% duurder is dan de verboden middelen (Dinoseb, DNOC). Wan neer men een heel jaar alle kosten verhogende zaken aangaande het milieu bij elkaar telt, kan men konstateren dat geleidelijk aan dit één van de hoogste kostenfaktoren wordt in de landbouw. Alles overziende een getergde boe renstand in Nederland, met veel on begrip vanuit de politieke partijen, en ik denk dat vroeg of laat de bom toch een keer zal barsten. En mis schien zou het zeker niet verkeerd zijn als de achterban de najaars- schoonmaak eens grondig aanpakt? De regen, die begin juni is gevallen, gaf de agrariërs in MIDDEN- EN OOST-BRABANT een flinke opluchting. Vooral in de 2e helft van mei waren de droogteverschijnselen, duidelijk zichtbaar geworden. Veel bedrijven moesten noodgedwongen hun beregeningsapparatuur uit de schuur halen. Vooral de droogtege- voelige graslanden lieten het duide lijk zien, dat er een vochttekort was. De groei stagneerde duidelijk. Gras aanwenden voor de voederwinning gebeurde steeds minder. De voor raad vers gras verminderde gestaag. De droge en schrale weersomstan digheden van de 2e helft mei hebben ook aan de snijmais geen goed ge daan. Op een aantal plaatsen viel de opkomst van de snijmais wat tegen. Het land was flink uitgedroogd, ter wijl de nachtvorst ook parten speel de. Als derde oorzaak van het tegen vallende resultaat kan de spuitscha- de genoemd worden. Een nat be dauwd gewas heeft dit jaar wat meer schade gegeven. Na de regen van be gin juni is de stand flink verbeterd. De mogelijkheid bestaat, dat de snij mais kan uitgroeien tot een volwaar dig gewas, als de groeiomstandighe- den dit toelaten. Het vervoerverbod voor vee in de omgeving van het Middenbrabantse "De Moer" geldt momenteel alleen nog voor varkens. Een straal van 8 km om het met varkenspest besmette bedrijf is nog van toepassing. De versoepeling van het vervoersverbod is toch een hele zorg minder voor de veehouders. Voor de varkenshou ders in betreffend gebied is het een zware last om zolang met het ver voerverbod te moeten leven. De laatste paar weken blijven de prijzen voor varkensvlees vrij sta biel. De kg-prijs ligt momenteel op 3,75. Deze prijs is van diverse faktoren afhankelijk. Invloed kan o.a. hebben de krachtvoerprijs, na betaling, quotumtoeslagen, levering aantal varkens per dag, bevleesdheid en vetheid. Een andere zaak, die op het moment in Zuid-Oost Nederland aktueel is, is het onttrekken van grondwater voor beregening, als de plannen van de provincie Noord-Brabant doorgaan, zal de onttrekking van oppervlakte en grondwater aan banden worden Wat is de stand van de gewassen toch ver voor, ook in onze "WEST HOEK", vergeleken bij veel voor gaande jaren. Als je zo 's avonds zo eens met kollega's rondrijdt geniet je er gewoon van. De regen van de laat ste week heeft veel goed gedaan. Het was vooral voor de aardappelen weer hard nodig vooral op de zwaar dere gronden. Maar alles frist er van op en diegene die planten gezet hebben zoals knol selderij en spruiten, waren er veel blij mee. De princesseboontjes zijn boven of zijn aan het opkomen en omdat een boon van temperatuur houdt is te koud niet bevorderlijk voor de groei. De onkruidbestrijding, wieden zo wel als spuiten, behoren weer haast tot het verleden dit seizoen. Al moe ten nog wel wat percelen nagelopen worden om de laatste aardappel opslag op te ruimen. Ook al omdat straks als de PD kontroles houdt en 't is niet in orde, er moeilijkheden ontstaan in het opstellen van het bouwplan voor volgende jaren. Half juni alles op z'n mooist en bin nen een paar weken gaan de eerste oogstwerkzaamheden graszaad al weer beginnen. Het gaat allemaal zo vlug, al weer de 24e week van het jaar. De vakanties gaan ook weer een aanvang nemen. Ook velen on der onze kollega's, vooral de jongere met kinderen, maken daar tijdens de schoolvakanties gebruik van. Even tot rust komen is goed, 't is allemaal zo jachtig. De laatste aardappelen van oogst '89 zullen nu wel zowat opgeruimd zijn. Die er nog waren was meest in pool- verband. De prijzen hebben het toch geheel laten zitten vanwege het vroe ge aanbod van de nieuwe oogst in zulke grote hoeveelheden dat de prijs flink is gedaald. Alles reke nend, dure poters, wel of geen plastic, vorstrisiko's; veel hand werk, rendement bij zulke prijzen? In ons gebied zijn niet veel vroege aardappelen, al denken er toch wel telers in die richting. Ook droog bloemen komen in de belangstelling. Deze teelt vergt eveneens veel han denarbeid, die als deze aanwezig is produktief kan worden gemaakt. Als je de vakbladen leest tegenwoor dig word je gewoon niet goed van de wetenschap over wie er met wat be zig is. Het is het beste om maar goed geïnformeerd te blijven. Neem nu het TGV trajekt dat door ons gebied komt volgens de laatste berichten. Vele geruchten waar en hoe, maar hoe precies is nergens achter te ko men. Is men niet verplicht de streek op de hoogte te stellen in plaats van dadelijk voor een voldongen feit te plaatsen. Door een gebied waar pas heel veel geld is besteed voor een ruilverkaveling die in een fase is om de financiële zaken af te wikkelen. Als het zover is kan natuurlijk zoals altijd achteraf een bezwaarschrift in gediend worden, met als resultaat? Onze pas ingestelde herstrukture- ringskommissie voor het kleigebied heeft ook weer een opdracht om een rapport op te stellen voor het mini sterie. Hoeveel kommissies zijn al niet bezig geweest met het opstellen van rapporten. U zou het aan onze pas met pensioen gegane heer Mar- kusse kunnen vragen. Die zou een passend antwoord kunnen geven vanwege de vele voorgaande rappor ten en aanbevelingen. gelegd. Vanaf 1991 zal geen grond wateronttrekking mogen plaatsvin den voor de beregening van graslan den tot 1 juni. De maanden juni en juli mag overdag (11.00-17.00 uur) niet beregend worden. Voor de agrariërs-veehouders is dit een moei lijk te verteren beperking. Vooral de droogtegevoelige zandgronden in De Kempen en de Meierij zullen door deze maatregelen zwaar getroffen worden. Enkele weken geleden is het streek plan van Noord-Brabant ("Brabant op Streek") gepresenteerd. Op het gebied in de driehoek Eindhoven - Den Bosch - Breda wordt volgens de nota een zware claim gelegd door de natuur en het landschap. Ook het Ruilverkavelingsgebied St. Oedenro- de krijgt hier mee te maken. In de nota worden de belangen van de agrariërs fors ondergewaardeerd. Het wordt tijd, dat de boerenbelan- gen extra aandacht krijgen bij de provincie. Agrariërs, maakt u sterk, zorgt, dat u niet ondergesneeuwd wordt. Tijdens noodweer afgelopen zaterdag sloeg de bliksem in tussen een koppel koeien in Ouderkerk aan de IJssel. Drie koeien vonden de dood. De bliksem sloeg een gat van 1,5 meter doorsnede in de grond, terwijl tot op tien meter van het gat nog stukken grond waren te vinden. De boer heeft direkt de noodslachter gewaarschuwd, die de dieren meteen heeft opgehaald (foto APS/Eric Vegter). Van de aardappelen oude oogst verliep het afspruiten vlot via de stortbak. Grondkluiten uit de zware grond veranderen zelfs bij een goede bewaring nog niet van samenstelling. Dit is beslist een studie waard. Het opwarmen van konsumptie-aardappelen in de bewaarcellen is erg meegevallen. Als het vriest scheelt dat toch heel wat. Het plafond in zo'n ge bouw werkt ook aan deze vlot heid mee. In de schuur raken we misschien bovenin te veel warme lucht kwijt? De glazen poterbe waarplaats was goed gevuld en heeft betrekkelijk weinig arbeid gekost. Op tijd afspruiten en dan vlot in grote kisten doen, geeft een enorme werkbesparing. In de maanden januari en fe bruari werd veel tarwestro afge leverd. Touwbreuk kwam haast niet voor. De vrachtauto's waren van een behoorlijk gewicht. Van wege de n^tte winter werd meer stro voor de mestputten gebruikt dan normaal. Op slechts enkele percelen is de chemische kweek- bestrijding met T.C.A. in het vroege voorjaar toegepast. De werking was goed voor 25 kg per ha, maar nog te weinig bij die massale bezetting. We hebben nu de chemie achter de hand en deze wil ik niet zo maar afschrijven en zeker niet in vergelijk met de prijs en met het tijdstip van toe passing. Momenteel zien we in de gewassen aardappelen en bieten nog sproeisporen van de stikstof toediening. Ondanks de brede banden dienen we toch de zwaar te van de spuitmachines en de droogte van het land toch eens in studie te nemen. Met lenteland dienen we voorzichtig te zijn, want al onze zonden zien we later in onze gewassen weer terug. Wanneer we vroeger op de zware grond met kromtandeggen proe ven deden voor aardappelland klaarmaken, dan hadden we bij eenmaal eggen 10 cm losse grond, bij tweemaal 8 cm en bij driemaal 6 cm. Iedere bewerking maakte de grond vaster. Dit voorjaar hebben we met de Rau- Combi egge op aardappelland de korst fijngemaakt en konden we 8 cm losse grond krijgen. Op bie- tenland is dit veel te veel, maar met minder druk op de rollen en goed afstellen van de steunwielen kunnen we de werking ondieper uitvoeren. De ongelijke ligging van het land dwingt ons veelal om tweemaal te bewerken en daardoor wordt de grond toch vaster. Het gaat om het systeem, want de dagcapaciteit is zo groot, dat we niet de hele dag met de duimstok op het land kunnen gaan zitten. Vast bietenland met het zaad op de vaste bodem op 3 cm diep is onze wens, maar hoe krijgen we dat over de gehele linie? In ma chines van andere merken is wel eens een strip gemonteerd welke verhindert dat het werktuig te diep werkt, maar tevens egali seert deze strip naar wens. Het zijn de kleine dingen die het doen, want we willen eeh uni form zaaibed en hoe krijgen we dat over alle zwaartes van onze grond? Gelijk land geeft minder rooiverliezen en minder tarra wat van groot belang is voor de bie tenteelt. Wanneer men bij het oogsten met de bietenrooier mee rijdt, dan merkt men zelfs de sporen van de rijenspuit nog en zo wordt er toch nogal veel in de gewassen gereden. Wat minder zou zeker toch wel wenselijker wezen. 6 Vrijdag 15 juni 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 6