Boeren in West Zeeuws-Vlaanderen ongerust over streekplanuitwerking Korte pacht is niet in belang van de landbouw ZLM-kring stuurt bezwaren naar G.S. BLHB deelt standpunt ZLM Prijzen champignons op Teletekst Open dag antieke tractoren en stationaire motoren GATT moet slagen Minder Franse appels de grens over Varkenspest: snelle ontdekking van besmette bedrijven belangrijk De streekplanuitwerking voor het kustgebied West Zeeuws- Vlaanderen roept grote weerstanden op bij de boeren in het gebied. Natuur en rekreatie eisen zoveel ruimte op, dat de agrarische belan gen ernstig in het gedrang komen. Het ongenoegen blijkt uit reakties die vanuit de landbouw naar Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn gestuurd. Namens de kring West Zeeuws-Vlaanderen van de ZLM heeft kringvoorzitter P. Risseeuw een aantal goed onderbouwde be zwaren tegen de streekplanuitwerking ingebracht. Omdat het streekplan bepalend is voor de landinrichting staan er voor de boeren grote belangen op het spel. De provincie vindt dat er in het Westzeeuwsvlaamse kustgebied meer mogelijkheden moeten komen voor dag- en verblijfsrekreatie. Dit resulteert in een "behoefte" aan 300 ha nieuw bos. Voor natuurontwik keling ligt er nog eens een claim van circa 100 ha. "Hoewel het beleid er in algemene zin op gericht is het noodzakelijk beslag op landbouw grond te beperken zal het gezien de overige funkties van het gebied noodzakelijk zijn in de kuststrook een substantiële hoeveelheid gron den een andere funktie te geven. Daarbij dient voor zover mogelijk rekening te worden gehouden met de landbouwkundige betekenis van de ze gronden", aldus de toelichting van de provincie. Belemmerd De heer Risseeuw konstateert in zijn brief aan G.S. dat gezien de vele bestemmingen op de plankaart P. Risseeuw slechts ongeveer 20% van het hele gebied optimaal verkaveld kan wor den. Grote gebieden hebben de be stemming landschappelijke en/of ecologische betekenis gekregen en dat geeft niet voldoende inzicht in wat hier op de lange termijn moge lijk is. "We vrezen dat de landbouw hier belemmerd gaat worden in zijn ontwikkeling en daarom zijn we het met deze aanduidingen op de kaart De Bond van Landpachters en Hypotheek Boeren (BLHB) deelt het standpunt van de ZLM dat het invoeren van korte pacht en loop- baanpacht niet in het belang van de Nederlandse landbouw is. De Bond meent dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de effek- ten van beide pachtvormen en de belangstelling ervoor. Zij verwacht van beide pachtvormen geen positief effekt op het pachtareaal. Bo vendien is de doelstelling van de nieuwe pachtvormen om via een li beralisering van de pachtwet flexibel grondgebruik mogelijk te ma ken goed te realiseren onder de huidige Pachtwet. "We verkiezen een beperkte terug- milieulasten. Vooral voor tijdelijke loop van het pachtareaal dan ook boven de in de nota heroverweging Pacht voorgestelde verandering van de pachtwet. Deze zal altijd slechter worden dan wat we nu hebben. Be ter is het dan ook om op de huidige wijze door te gaan en te kiezen voor een pijnloze overgang van pacht naar eigendom/gebruik dan te wor den gekonfronteerd met veel onze kerheid en sterk stijgende pach- terslasten", aldus de Bond. De BLHB is van mening dat vooral de overheid uit politiek opportu nistische overwegingen de ingever is van de nieuwe pachtvormen. Door het liberaliseren van de pachtwet wil zij zeker stellen dat haar milieube leid - met extensivering van het grondgebruik - kan worden uitge voerd en het natuurbeleid (deels) be taald. "Als er in de praktijk behoef te zou zijn aan kortlopende pacht dan zou daaraan tegemoet kunnen worden gekomen binnen de huidige pachtwet. De kriteria om daarvoor toestemming te verkrijgen bij de Grondkamer zouden alleen iets moe ten worden verruimd. De pachtwet hoeft daar bepaald niet voor op de helling". Verslechtering De Bond meent verder dat de voor gestelde nieuwe pachtvormen een aanzienlijke verslechtering van de konkurrentiepositie van de Neder landse landbouw met zich mee bren gen. Zo stijgt de verpachte waarde van de grond en de verpachters zul len dit merken bij de fiskus. Voor hen zal het positieve effekt dus veel minder hoog zijn dan op het oog lijkt. Voor de pachters komen de ho gere pachtprijzen bij de stijgende pacht ten behoeve van o.m. de teelt van aardappelen, bloembollen en sommige vollegrondsgroenten (de zgn. reizende teelten) zal de pacht som sterk kunnen stijgen en ten minste de hoogte van de konkurre- rende set aside-regeling van 1.850,— bereiken. De Bond wijst ook nog op het belang van de pacht wet voor de eigenaren/gebruikers. Bij de overdracht van het bedrijf in maatschapsverband wordt gebruik gemaakt van de gunstige mogelijk heden die de pachtwet in dit verband biedt. Versneld kopen De BLHB verwacht dat invoering van de genoemde lichtere vormen voor de zittende pachters het sein zal zijn om indien mogelijk versneld te kiezen voor koop eventueel gevolgd door erfpacht om daarmee de rechtszekerheid veilig te stellen. Ver pachters zullen bovendien al het mo gelijke doen om de huidige verpach te gronden onder te brengen bij de lichte, korte pachtvormen in de ver wachting dat het direkte rendement daardoor stijgt. Kortdurende pacht vormen zullen het bestaande pacht areaal dus versneld terug doen lopen ten gunste van eigendom/hypotheek en erfpacht. De Bond blijft onver kort vasthouden aan haar standpunt dat de overheid de landbouw en de pacht het beste kan dienen door een adequate aanpassing van het be lastingstelsel. Zoals bekend heeft ook de ZLM een en andermaal uitgesproken dat wij zigingen in de pachtregelgeving ne gatieve gevolgen zullen hebben voor het reguliere pachtstelsel. J. Wierenga niet eens", aldus Risseeuw. Grote bezwaren heeft de ZLM-kring West Zeeuws-Vlaanderen tegen de bosaanplant. Het gebied is vroeger poldertje voor poldertje veroverd op de zee. Dit is in het open landschap duidelijk terug te vinden. Daarom is historisch, heemkundig en land schappelijk gezien bosaanplant een onverantwoorde ingreep. Op een totale verkaveling van onge veer 5.000 ha kunnen claims van 300 ha bos en 100 ha natuurontwikke ling niet ingewilligd worden, zo schrijft Risseeuw in zijn brief aan G.S. Eventuele financiering van de claims zal meer gaan kosten dan de hele verkaveling zelf. Wel is het mo gelijk om via vrijwillige grondaan kopen van bedrijfsbeëindigers grond voor natuur en rekreatie aan te ko pen. Bestaande landbouwbedrijven hoeven dan niets in te leveren. Geen herinrichting De kring doet een dringend beroep op het provinciebestuur om vast te houden aan ruilverkaveling en niet te kiezen voor herinrichting. In de streekplanuitwerking wordt de mo gelijkheid van herinrichting open ge houden, hoewel men er vooralsnog van uit gaat dat herverkaveling een evenwichtige belangenafweging tot stand kan brengen. Bij herinrichting ligt de bevoegdheid bij Provinciale Staten, terwijl bij ruilverkaveling de boeren zelf de beslissende stem heb ben. De kring meent dat ruilverkave ling voldoende ruimte voor natuur ontwikkeling en landschapsbehoud biedt. Specifieke problemen van o.a. rekreatie kunnen in redelijk overleg aangepakt worden. Overigens zou de kring het liefst een ruilverkave ling met administratief karakter hebben, zoals in de aangrenzende gebieden het geval is. Dit is een snel lere en goedkopere vorm van verka velen. Maar terwille van andere dan landbouwbelangen wil de kring als nog meewerken aan de normale ruil verkaveling. In het kader van de inspraak kon tot vandaag (15 juni) commentaar wor den geleverd op de streekplanuitwer king. Gedeputeerde Staten zullen in de tweede helft van 1990 een beslis sing nemen over het kustgebied West Zeeuws-Vlaanderen Sinds kort vindt u op pagina 817 van Teletekst dagelijks de veilingprijzen van champignons. Om ca. 11.00 uur zijn de prijzen beschikbaar van die zelfde ochtend. Vooralsnog gaat het om zgn. 'van-tot' prijzen van alle sorteringen en alleen van veiling Zaltbommel. Stichting Gezondheidsdienst voor dieren in Noord-Brabant De Bolinder Munktell van de heer Bij de Vaate. Op zaterdag 23 juni a.s. wordt er op het bedrijf van de heer C. bij de Vaate, Bootsweg 2 te Kerkwerve, een open dag gehouden. Aanvang: 9.30 uur. Op deze open dag, die voor iedere belangstellende toegan kelijk is, zullen een veertigtal leden van de Oude Tractoren en Motoren Vereniging (OTMV) hun pronkstuk ken tonen uit de landbouwhistorie. Te zien zijn een groot aantal antieke tractoren, stationaire motoren en werktuigen. Deze zijn door de bezit ters met zorg gerestaureerd en terug gebracht in de originele staat. Klin kende namen in dit verband zijn: LANZ, Bolinder, Lister enz. Om 11.00 uur zal het startsein gege ven worden voor een rondrit met de tractoren door de gemeente Midden- schouwen. Vanaf 14.00 uur is het materiaal weer te bezichtigen op het evenemententerrein. Het Landbouwschap vindt dat de onderhandelingen in de GATT over een vrijere handel in de wereld moe ten slagen. Wel verbindt het schap hieraan een aantal voorwaarden. Zo moeten de beginselen van het land bouwbeleid in de EG overeind blij ven. Boeren en tuinders moeten zich aan de veranderingen in het handels verkeer kunnen aanpassen. Ook is het nodig dat de fytosanitaire en ve terinaire eisen aan de grenzen wor den versoepeld. De afzet van land- bouwprodukten buiten de EG kan dan flink toenemen. Dit bleek op de bestuursvergadering van 6 juni. Het schap zal in de komende maan den zijn standpunt onder de aan dacht brengen van mensen die dicht bij het GATT-vuur zitten. Zo staan gesprekken op het programma met voorzitter De Zeeuw van de land- bouwonderhandelingsgroep en met EG-kommissaris Andriessen van buitenlandse handel. Voorzitter Ma res zei te hopen dat de GATT- onderhandelingen over een half jaar slagen, ongeacht het resultaat. Als de onderhandelingen niet slagen dan heeft dat nadelige gevolgen voor de wereldhandel en uiteraard ook voor Nederland dat een groot deel van zijn agrarische produktie exporteert, aldus Mares. Vanwege het krappe aanbod is de Franse appelexport de laatste maan den ruim achtergebleven bij de vori ge seizoenen. In vergelijking met vo rig jaar is er zes procent of 20.000 ton minder uitgevoerd. De krapte op de markt blijkt ook uit de prijzen voor de - in Frankrijk sterk domine rende - Golden Delicious. Die zijn naarmate het seizoen vorderde steeds verder opgelopen. Een doos Golden van 25 kg brengt nu op de Westduitse groothandelsmarkt DM 36 op tegen DM 30 vorig jaar en DM 24 in 1988. Met een aandeel van 40 procent heb ben de Engelsen het grootste aandeel in de Franse appelexport, Spanje is de tweede afnemer, Duitsland de derde. Vooral de groei van de export naar Zuideuropese landen springt in het oog. Voor een effektieve bestrijding van de ziekte varkenspest is het snel opsporen van besmette bedrijven van levensbelang. Vooral nu blijkt dat de E.G. het, zelfs bij een drama tisch verloop van de ziekte als in Bel gië, onmogelijk maakt om preven tief te gaan enten. Raadpleeg daar om bij de geringste verdenking uw dierenarts en breng zieke of gestor ven dieren voor onderzoek naar de Gezondheidsdienst. Dit onderzoek geeft namelijk het snelst uitsluitsel of varkenspest in het spel is. "De sektor landbouw heeft nogal wat gedaan op het gebied van het milieu. Het is een sektor die het helemaal voor de kiezen krijgt, die het niet op de konsument kan afwentelen". Servaes Huys, landbouwwoordvoerder PvdA in de Tweede Kamer (Agrarisch Dagblad, 2 juni 1990). "Als de grondontsmetting wordt verboden, kunnen we met zijn allen wel naar de Sociale Dienst Fré Kuper, akkerbouwer in Nieuw-Amsterdam (Boerderij, 5 juni 1990). "Als je jammert "ik ben zwakker dan mijn grootste konkurrent" blijf je le venslang de stakker die je ongetwijfeld bent". Akkerbouwer Van Tilburg uit Biddinghuizen (Boerderij, 5 juni 1990). "Op den duur houden we in ons land maar een handjevol boeren en boerin nen over. Die kunnen het zich dan niet meer permitteren om er aparte mannen- of vrouwenorganisaties op na te houden. Er zal uiteindelijk één boeren- en boerinnenbond overblijven. Maar dat is toekomst, al is die dich terbij dan menigeen denkt". Corrie Vogelaar, Landelijke Boerinnenbelangen (Oogst, 8 ju ni 1990). "Volledig samengaan is een droom. Daar moet je niet over praten. Aan op gaan in één organisatie zitten teveel haken en ogen. Je moet eerst een verlo vingsperiode hebben". Jac van Nieuwenhuyzen, hoofdbestuurslid Hollandse Maat schappij voor Landbouw (De Landbode, 8 juni 1990). "Het bericht dat het zou gebeuren kwam zwaar aan. Ik stond er volledig al leen voor. Mijn vrouw Heidi was hoogzwanger en je kon nergens hulp vra gen. Naast de varkens hebben we ook nog koeien en mestvee en ook die moesten verzorgd worden. Toen werd ons dochtertje geboren. En zelfs in de kraamkliniek voel je dat vrienden-varkenshouders bang zijn om je te komen bezoeken". Pol de Pestel, Wingene, West-Vlaanderen, slachtoffer van de varkenstpest (De Boer en de Tuinder, weekblad van de Bel gische Boerenbond, 8 juni 1990). Vrijdag 15 juni 1990 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 5