Resultaat Suiker Unie vorig jaar met ruim veertig procent gestegen Rabo: 1989 kroon op de jaren tachtig PERSONALIA Land- en tuinbouwfolie in gewest Breda wordt opgehaald Landbouwmechanisatie- bedrijf Jos Martens zoon krijgt bij eeuwfeest predikaat 'Koninklijk' Suiker Unie heeft een goed jaar ach ter de rug. De geconsolideerde om zet nam in 1989 ten opzichte van 1988 met 13,3% toe tot 1,82 mil jard. Het resultaat bedroeg 57,3 miljoen, waarmee een aanzienlijke toename van 47,7% werd bereikt in vergelijking met voorgaand boek jaar. Nagenoeg alle onderdelen van het concern, waaronder VanderHa- ve, hebben aan deze ontwikkeling bijgedragen. Als gevolg van het hogere resultaat en de gestegen afschrijvingen ont wikkelde de cash flow zich gunstig. Met 191,9 miljoen is deze bedui dend groter dan de 154,0 miljoen van 1988. Het eigen vermogen steeg van 707,3 miljoen tot 737,9 mil joen per ultimo 1989. Ondanks een nagenoeg gelijkblij vende suikerbietenareaal van ruim 123.000 ha werd door het suikerbe drijf van Suiker Unie een hogere sui keropbrengst gerealiseerd. De rekord- opbrengst van 63,5 ton bieten per ha (bijna 54 ton in 1988) en het sui kergehalte van 15,7% (1988: 15,8%) zorgden in een goed verlopen cam pagne voor een suikerproduktie van bijna 704.000 ton, 87.000 ton meer dan in 1988. Er werd ca. 160.000 ton suiker boven het maximum A- en B- quotum geproduceerd. Ook in financieel opzicht was 1989 een fraai jaar voor het suikerbedrijf. De kosten namen toe door gestegen energieprijzen en de sluiting van Sas van Gent aan het einde van de afge lopen campagne. Noodzakelijke ex tra afschrijvingen en de totale kosten van het sociaal plan zijn ge heel in de resultatenrekening van 1989 verwerkt. Deze kostenstijgin gen werden meer dan gecompen seerd door de hogere opbrengsten. Ondanks een prijsdaling van 2% voor quotumsuiker stegen deze vooral door de grotere produktie en de hogere wereldmarktprijs, waarte gen C-suiker kon worden afgezet. Het resultaat van het suikerbedrijf was als gevolg hiervan ruim 40% ho ger dan in 1988. Hoogste prijs ooit Hierbij is tevens rekening gehouden met de uitbetaling aan leden/bieten leveranciers. Zij ontvingen voor mengprijsbieten 121,79 per ton P.J. Steltman nieuwe direkteur van de Dierenbescherming De heer P.J. Steltman is met ingang van 1 augustus 1990 benoemd tot de nieuwe direkteur van de Nederland se Vereniging tot Bescherming van Dieren. Steltman maakt op dit mo ment nog deel uit van het direktie- team van de Flevohof en is bij het publiek goed bekend vanwege zijn medewerking aan het televisiepro gramma 'Ja Natuurlijk'. PGF en PVS willen als voorzitter J. van der Veen Het Produktschappen voor Groen ten en Fruit en het Produktschap voor Siergewassen willen in 1991 de heer J. van der Veen als gemeen schappelijk voorzitter. De huidige voorzitter ir. J.E.C. Spi thoven heeft meegedeeld zijn funktie bij beide produktschappen eind van dit jaar n^er te willen leggen. De besturen van PGF en PVS hebben zich over deze aankondiging bera den en zijn het volledig eens over de gewenste opvolging. Zij hebben de heer Jaap van der Veen, thans Land bouwraad te Washington, voorge dragen voor benoeming en wel met ingang van 1 januari 1991. M.A. Bierens benoemd in Raad van Toezicht Rabobank De Algemene Vergadering van Ra bobank Nederland heeft M.A. Bie rens (45) en prof. dr. A.H. van der Zwaan (51) gekozen tot lid van de Raad van Toezicht. De heer Bierens neemt de plaats in van de heer L.A.M. Elenbaas (68), die niet her kiesbaar was. De benoeming van de heer Van der Zwaan betreft een uit breiding van de Raad van Toezicht van Rabobank Nederland. De heer Bierens is direkteur Algeme ne Zaken van het Psychiatrisch Zie kenhuis 'Zeeland' te Goes. Sinds 1982 is de heer Bierens voorzitter van het bestuur van de Rabobank Goes. Prof. dr. Van der Zwaan is hoogle raar Bedrijfskunde aan de Rijksuni versiteit Groningen, met als aan dachtsgebied de sociaal- ekonomische aspekten van de ar beid. De heer Van der Zwaan is sinds 1989 lid van het bestuur van de Rabobank Groningen-Haren. In de Raad van Beheer van Rabo bank Nederland zijn mr. J.L.M. Niers (64), voormalig Commissaris van de Koningin in Overijssel; prof. dr. P.W. Moerland (41), hoogleraar Ondernemingsfinanciering aan de Katholieke Universiteit Brabant herkozen. Piet Steltman Tazelaar voorzitter Produktschap Pluimvee en Eieren Ir. Rob J. Tazelaar (53) is.met in gang van 12 juni benoemd tot voor zitter van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren (PPE) in Zeist. Hij is de opvolger van ing. J.T. Mel- lema, die eind vorig jaar met pen sioen ging. Tazelaar is sinds 1 januari 1988 voorzitter van het Produktschap voor Vee en Vlees (PVV) in Rijswijk en dat blijft hij ook. Met deze be noeming krijgen de beide produkt schappen dus dezelfde voorzitter. Bestuurlijk gezien blijven de beide organisaties autonoom. Het Produktschap voor Pluimvee en Eieren kent sinds 1989 een sektor Ei eren en een sektor Vlees. Deze sekto- rale opbouw is gekozen om de reeds nauwe samenwerking met de beide bedrijfschappen en de privaatrechte lijke organisaties in de pluimveesek- tor te vereenvoudigen en om meer marktgericht te kunnen werken. De pluimveesektor kent grote waarde toe aan het behoud van een eigen identiteit. Ir. M. Mesken hoofd Veredelingsbedrijf In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal adj. direkteur ir. R.M. Ten Kate in de cember a.s. zijn funktie als hoofd van het Veredelingsbedrijf van B.V. Landbouwbureau Wiersum in Dron- ten neerleggen. Ir. Ten Kate beëin digt daarmee een dienstverband van ruim 32 jaar. Per 1 september a.s. is tot zijn op volger benoemd ir. M. Mesken. Mesken voltooide in 1968 zijn studie aan de Landbouwhogeschool te Wa- geningen met als hoofdvak Planten veredeling. Sindsdien is hij werk zaam bij de S.V.P. (nu C.P.O.) te Wageningen en is daar verantwoor delijk voor de gewasafdeling suiker bieten, terwijl hij sinds 1986 bezig is geweest met veredelingsonderzoek in het gewas aardpeer. Voorts is hij se- kretaris van de Europese Associatie voor veredelingsonderzoek netto bieten bij een suikergehalte van 16%. De in deze prijs opgeno men ledentoeslag bedroeg 23,— per ton bieten en was daarmee de hoogste ooit door Suiker Unie betaald. Nedalco, waarin Suiker Unie voor 61% participeert, kon haar beschei den verlies van 1988 omzetten in een aantrekkelijk positief resultaat. De gestegen afzet 11%) en het prijs herstel op de alcoholmarkt hebben aan deze gunstige ontwikkeling bij gedragen. Op basis van de huidige inzichten, onvoorziene omstandigheden voor behouden, neemt Suiker Unie aan dat het concernresultaat in 1990 ho ger zal zijn dan in 1989. Het landbouwmechanisatiebedrijf Jos Martens zoon te Lieshout viert dit jaar zijn honderdjarig bestaan. Dit is voor Hare Majesteit de Konin- ging aanleiding het bedrijf het recht toe te kennen tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoe ging 'Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier'. In 1890 stichtte de grootvader van de huidige direkteur, de heer A.P.G. Martens, zijn handel in landbouwge reedschappen, welke tot aan de oor logsjaren zou uitgroeien tot een voor die tijd moderne landbouwmachine- fabriek. Jos Martens verwierf met name grote bekendheid met de pro duktie van dorsmachines. In de loop der tijden heeft Jos Martens zoon b.v. gelijke tred weten te houden met de moderne ontwikkelingen in de landbouwmechanisatie. Op donderdag 21 juni a.s., vanaf 14.00 uur zal in aanwezigheid van hun talrijke relaties, het honderdja rig jubileum feestelijk gevierd wor den in het moderne bedrijfspand, Ginderdoor 55 te Lieshout. Daarop aansluitend is er op vrijdag 22 juni een open-huisdag, waar de meest moderne landbouwmachines zullen worden geëxposeerd. Op deze dag zal de heer Hupkus in zijn funktie van voorzitter van de C.O.M., als gastspreker een inlei ding houden, met als onderwerp: Landbouwmechanisatie in de toekomst. Al op veel plaatsen in Nederland wordt landbouwplastic ingezameld. Al weer voor het vierde jaar wordt dit voorjaar land- en tuinbouwfolie in het Stadsgewest Breda ingeza meld. In de periode 18 tot en met 29 juni wordt de folie bij de agrariërs aan huis opgehaald. Van de ingeza melde folie worden door de kunststofverwerkende industrie weer bruikbare grondstoffen ge maakt. Zo wordt voorkomen dat grote hoeveelheden landbouwplastic op de stortplaats belanden. De veehouders en landbouwers kun nen de folie op de aangegeven dag aan de openbare weg zetten. Belang rijke voorwaarden voor een goed verloop van de inzameling zijn: al leen zwart landbouwplastic, blanke en transparante folie en kunstmest- zakken (PE-folie) worden meegeno men; de folie dient voor 7.30 uur 's ochtends bij het huisadres langs de doorgaande openbare weg (dus niet op het erf) gezet te worden; de folie dient in handzame bundels, zo mo gelijk gesorteerd, aangeboden te worden; de folie moet veegschoon zijn. Grondstof Op allerlei manieren wordt gepro beerd de afvalstroom in goede banen te leiden. Een van die manieren is het gescheiden inzamelen van af valstoffen die hergebruikt kunnen worden. Land- en tuinbouwfolie is daar een voorbeeld van. De kunststofverwerkende industrie maakt hier granulaat van, een grondstof voor nieuwe kunststof- produkten zoals vuilniszakken en bouwfolie. Door het land- en tuin bouwfolie apart aan te bieden kun nen agrariërs een bijdrage leveren aan de vermindering van de grote berg onverwerkbaar afval. Dat de inzameling van land- en tuin bouwfolie steeds meer ingeburgerd raakt, blijkt wel uit de resultaten van de eerdere akties. In 1987 werd in het Stadsgewest Breda 112 ton opge haald; in 1988 was dit al 142 ton. In 1989 werd er in het voorjaar maar liefst 232 ton ingezameld. Een na- jaarsaktie in dat jaar leverde nog eens 118 ton land- en tuinbouwfolie op. Er is dus duidelijk sprake van een stijgende lijn. Om deze voort te zetten is de medewerking van alle agrariërs noodzakelijk. Data inzamelaktie Etten-Leur maandag 18 juni; Breda dinsdag 19 juni; Prinsenbeek dins dag 19 juni; Aalburg, Dussen en Woudrichem (gedeeltelijk) woens dag 20 juni; Raamsdonk woensdag 20 juni; Aalburg, Dussen en Wou drichem (gedeeltelijk) donderdag 21 juni; Made en Drimmelen donder dag 21 juni; Werkendam donderdag 21 juni; Hooge en Lage Zwaluwe vrijdag 22 juni; Terheijden vrijdag 22 juni; Baarle-Nassau maandag 25 juni; Chaarq maandag 25 juni; Nieuw-Ginneken dinsdag 26 juni; Oosterhout woensdag 27 juni; Tete- ringen woensdag 27 juni; Rijsbergen donderdag 28 juni; Zundert donder dag 28 juni; Klundert vrijdag 29 ju ni; Zevenbergen vrijdag 29 juni. In 1989 heeft de Rabo haar 40% aandelenpakket in Van Lanschot verkocht, omdat het belang in Van Lanschot geen toegevoegde waarde meer voor de bank had, aldus mr. O.W.A. Baron Van Verschuer, voorzitter van de Raad van Beheer van de Rabobank Nederland, op de algemene vergadering in Utrecht. Ook Van Lanschot bleek deze me ning toegedaan. Het belang van de leden is ermee gediend, aldus Baron Van Verschuer, evenals met de aan koop van de aandelen van Interpolis en de strategische alliantie met de Robeco-groep. Door wijziging van de struktuur van Rabobank, die gepaard is gegaan met decentralisatie en het instellen van resultatencentra, is een grotere doorzichtigheid, betere communica tie, grotere doelmatigheid en een meer konkurrentiegerichtheid be reikt. Baron Van Verschuer maakte zijn gehoor nog attent op een aantal strukturele maatregelen gericht op modernisering en verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening. Kroon op de jaren tachtig De voorzitter van de Hoofddirektie van Rabobank Nederland, drs. H.H.F. Wijffels, noemde het jaar 1989 de kroon op de jaren tachtig. De groei van de kredietverlening zet te in sterke mate door, terwijl een duidelijk herstel optrad van de toe vertrouwde middelen. De spaaraan- was bedroeg in 1989 4,5 miljard en in de eerste vijf maanden van dit jaar werd bij de lokale banken al meer dan 2 miljard aan spaargel den ingelegd, een verdubbeling ver geleken met 1989. In totaal beheert de Rabobank ongeveer 75 miljard aan spaargeld, waarmee een markt aandeel van 40% is bereikt. In 1989 werd voor ruim 26 miljard aan nieuwe leningen verstrekt, waarmee een rekordhoogte werd bereikt. De tendens van een versterkte groei werd in 1989 doorgezet. In de groei van de kredietverlening hebben de afgelopen jaren verstrekkingen aan de agrarische sektor, aan handel, in dustrie en dienstverlening en aan partikulieren elk hun bijdrage gele verd. De cijfers weerspiegelen de toenemende rol van de Rabo in het midden- en kleinbedrijf. De afgelo pen tien jaar is het Rabo marktaan deel daar jaarlijks gemiddeld met 1 procent-punt toegenomen tot thans ongeveer 40%, aldus Wijffels. De aan de agrarische sektor verstrekte leningen stegen in 1989 met 9%, vooral door de toenemende investe ringen in de glastuinbouw. Buitenland Niet alleen de binnenlandse ook de buitenlandse kredietverlening ont wikkelde zich voorspoedig, aldus Wijffels. Ongeveer de helft van de financieringen in het buitenland vol trekt zich in de sfeer van de agribusi ness. De uitstaande kredietverlening in binnen- en buitenland bedroeg eind 1989 115,6 miljard. De 80-er jaren begonnen met een kredietpor tefeuille van 65,8 miljard, dat be tekent dat in tien jaar tijds de groei 75% heeft bedragen. Wijffels verwacht dat ook dit jaar de kredietportefeuille in omvhng zal toenemen, zij het in een lager groei tempo en overigens voor een belang rijk deel bepaald door de ekonomi- sche en monetaire ontwikkelingen. Daarbij is vooral van belang de ont wikkeling in de beide Duitslanden. Wijffels verwacht dat de rekord- hoogten die in 1989 werden bereikt in de verstrekkingen en in de groei van het kredietbestand, dit jaar in nominale termen ongeveer zullen worden geëvenaard. In 1980 lag het balanstotaal nog beneden de 100 miljard in 1989 was dat 172,4 miljard. Perspektief 1990 Wijffels verwacht voor 1990 een voortgaande forse groei van de akti- viteiten van de bank en een resultaten- ontwikkeling die daarbij wat ach terblijven zal, vooral door de oplo pende kostenstijging. Vrijdag 15 juni 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 4