ATT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Runderen Schapen Europ- VeeVOederS ex btw., per 1000 kg. notering Zeugenstapel loopt terug Varkensmarkt Noteringen jonge kaas onveranderd Schema biggenprijzen Veiling ZHZ, Bonen los in dozen Italiaans aardbeienareaal sterk ingekrompen - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020-205001 Nuka's lager Veemarkt 's-Hertogenbosch Veiling St. Annaland Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Pootgoednotering woensdag jl. Konijnen incl. btw SLACHT- Mannelijk Mannelijk Vrouwelijk Vrouwelijk RUNDEREN extra kwal. 2e kwal. extra kwal. 2e kwal. Per kg gesl.gew. Utrecht do. 8,40- 9,20 6,60-7,20 6,25-7,10 Zwolle vr. 8,25- 9,00 6,50-7,60 8,10- 9,50 - 5,55-6,60 - Leeuwarden vr. 7,95- 8,45 6,70-7,10 - 7,95- 8,95 - 6,10-6,65 - Leiden ma. 8,30-9,30 - 6,80-7,50 - 8,25-10,00 6,20-6,85 - Doetinchem di. 8,75-9,75 6,65-7,20 8,05-10,00 6,45-7,05 - Purmerend di. 7,60-8,25 6,20-6,50 Groningen di. 6,80-7,35 6,15-6,60 - Den Bosch wo. 8,40-9,20 - 6,80-7,60 - 8,35-10,00 - 6,20-6,90 - GEBRUIKS Melk- en kalf- Kalf- Guste koeien Pinken VEE koeien, 1e kw. vaarzen 1e kwal. 1e kwal. Per stuk Utrecht do. 1800-2250 1650-2350 1525-1925 975-1275 Zwolle vr. 2000-2700 1950-2700 1500-1825 1300-1800 Leeuwarden vr. 1950-2350 1900-2250 - 1400-1700 - 1375-1750 Leiden di. 2000-2700 2050-2600 1900-2350 - 1300-1800 Doetinchem di. 1950-2950 2100-2950 1750-2125 1150-2150 Purmerend di. 1900-2200 2100-2300 1950-2100 Groningen di. 2000-2425 1700-2050 1650-1775 950-1325 Den Bosch wo. 2000-2900 2200-2975 1800-2300 - 1225-1925 VLEES Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. 126 6,20-6,40 5,70-6,00 4,20-5,00 Den Bosch wo. 45 5,00-5,75 4,50-5,00 NUKA'S Gras Stieren Vaarzen Stieren Vaarzen kalveren roodbont roodbont zwartbont zwartbont Prijs per stuk: Zwolle vr. 900-1300 750-800 530-580 525-565 - - 300-400 - Leiden di. 750-1250 - 710-800 475-590 500-620 350-450 Den Bosch wo. 900-1400 730-875 - 425-525 420-570 - - 340-360 Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 3,00-4,50 3,00-5,00 3,20-4,20 - Slachtramlammeren/22kg. 8,00-9,00 8,50-9,75 Fokschapen/stuk 140-160 Weidelammeren/stuk 75-125 90-160 - 75-115 - GOES ZUID- M/W.- N/O- 25/05-01/06, NED NED NED ex btw bron PW Telersprijzen Verbruikersprijzen Stieren Koeien 7,56 - 6,37 350-360350 280-300300 Weidehooi Hooi a en b nieuw hooi Weideh. 2e Tarwestro 150 160 Dijkhooi nw. 140-170 Gerstestro 170 165 Veldbeemd Maïs 24% ds 85-90 90 Tarwestro Bierbostel 57,50-60 62 Gerstestro Maisgluten 120-130 Landelijke adviesprijs aardappelpersvezels tot 31-07-'90: 35,00 325-350 240-275 150 170 92,50 60 Nadat de grote slachtbedrijven de uitbetalingsprijzen voor de in de week tot 8 juni niet of nauwelijks hadden gewijzigd, volgde Vleuten vrijdagavond ook met onveranderde verwachtingsprijzen voor de week tot 15 juni. Bij de grote slachtbedrij ven liepen de uitgangsprijzen bij de diverse bedrijven uiteen van 3,74 tot 3,97 vergeleken met 3,74-4,00 vorige week. Deze prijs geldt voor geslachte varkens van kl. A 52% gewichtsklasse 73/93 kg, ba sis af-mestbedrijf, inkl. BTW en exkl. toeslagen. De Vleutense note ring gaf aan 3,27-3,32 voor leven de varkens 85/115 kg en 4,05-4,07 voor geslachte varkens 68/90 kg. De Situatie is wat onoverzichtelijk na epk'ële weken waarin nogal wat jachtdagen zijn uitgevallen en waar- m net weer een gunstige invloed had op de omzetten. -too. jrll-j In,,Weser-Ems was de varkensmarkt nagenoeg prijshoudend. In die week liepen de prijzen voor de varkens kl. E uiteen van 4,28-4,41 en voor kl. U van 4,06-4,20. De laatste dagen van de week was het gemiddelde van de prijzen een fraktie lager dan aan het begin, zonder dat boven- en on dergrens van de notering wijzigde. Frankrijk was een fraktie hoger na het midden van de voorgaande week. In mei was de gemiddelde marktprijs in Nederland 372,28, dat is 68,5% van de basisprijs. In de EG als ge heel was dat 386,34, of 711 van de basisprijs. Er is een uitgebreide diskussie voor afgegaan in de noteringskommissie van de kaasbeurs in Leeuwarden vooraleer besloten is de noteringen voor de jonge kaas onveranderd te laten namelijk 6,30 per kg voor Goudse kaas en 40 plus kaas. Een verlaging van de noteringen zat al enige tijd in de lucht, maar de zeer goede export in de week tot 1 juni die 8200 ton heeft bedragen bij een geschatte produktie van 12.300 ton heeft mede geleid tot het besluit de noteringen niet te veranderen. Voor lopig blijft het erbij dat kaas wordt afgegeven tegen prijzen beneden de notering. De voorraadspositie is niet slecht met 93.232 ton traditionele Neder landse kaas per 12 mei, vergeleken met 92.565 ton een jaar daarvoor. De voorraden geïmporteerde kaas bedroegen 1451 ton vergeleken met 1206 ton vorig jaar. Het huidige hoge prijspeil leidt bij de "opsetters" in Nederland en Bel gië tot duidelijke terughoudendheid, eenvoudig omdat men geen vertrou wen in de markt heeft. De boeren- kaasprijzen lopen tot ruim 8,00 per kg met uitlopers tot 8,80 voor extra en zware kazen. dinsdag 12 juni 1990 Bloemkool: aanvoer: 31.000 st. 6 st.p.bk.: 1-1 2081/2 1-2 207'/2, 8 st.p.bk.: 1-1 207 1-2 203, 10 st.p.bk.: 1-1 1781/2 1-2 1781/2. Witlof: aan voer: 28.000 kg. kort grof I sup. 317 2 317, lang I 2 317, klvp. 4-5 I sup. 3581/2 2 358'/2, kort II 1 237 2 154, lang II 1 157 2 113, onges. Ill 1 92 2 761/2, snijlof III fijn 53'/2. Peterse lie: aanvoer: 18.000 bs. 63-114. Sel derij: aanvoer: 17.000 bs. 64-97. Spinazie: aanvoer: 18.000 kg. 32-80. Vrijdag 15 juni 1990 In de week van 18-6-1990 tot 25-6-1990 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 1 januari 1990 met 3,65 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 3,62. Dit seizoen kunnen sperziebonen in een nieuwe eenmalige doos (boven maat 60x40 cm) a 5 kg gekocht worden. In deze platte doos met Holland-layout zijn verschillende gaten aangebracht voor een goede luchtdoorstroming. Hierdoor blijft de goede kwaliteit van de bonen be ter gehandhaafd. Er gaan 90 dozen op een pallet, de verpakkingskosten bedragen 1,60. De varkensstapel is dit jaar iets klei ner dan vorig jaar. De mestvar- kensstapel is ongeveer gelijk, de fok- varkensstapel loopt terug. .Begin april dit jaar was het aantal mestvarkens van 50 kg en zwaarder praktisch even groot als precies een jaar geleden. Het aantal slachtingen lag tot april op een iets hoger niveau dan vorig jaar. Volgens voorlopige cijfers ligt in de maand april het aan tal slachtingen lager dan vorig jaar. Het aantal mestvarkens beneden de 50 kilo liep 2% terug. Begin april la gen er 1,4% minder biggen bij de zeug dan een jaar geleden. De fokvarkensstapel omvat wel min der dieren. Het aantal gedekte zeu gen en zeugen met biggen liep terug met respectievelijk 1,7% en 2,4%. Het aantal jonge zeugen die nog nooit gedekt zijn, ligt echter 16,5% lager dan vorig jaar. In totaal had de varkensstapel begin april van dit jaar een omvang van 13,5 miljoen stuks. Dit is ruim 0,2 miljoen stuks minder dan vorig jaar. Slachtvarkensprijzen De varkensbeurs in Vleuten hield af gelopen vrijdag de noteringen van levende en geslachte varkens gelijk. Een aantal slachterijen volgde de Vleutense notering. Zij hielden hun roepprijs gelijk aan vorige week op een niveau van 3,93 tot 3,97 per kilo geslacht gewicht. De Encebe trok echter de prijs met 20 cent op naar 3,94. De roepprijzen voor de slachtvarkens van de verschillende slachterijen komen daardoor deze week weer dicht bij elkaar te liggen. Slachtpluimvee De situatie op de pluimvee vleesmarkt is de laatste week weinig veranderd. De wat overspannen ver houding tussen vraag en aanbod van levende slachtkuikens is door het toegenomen aanbod gewijzigd. De vrije prijzen schommelen nu rond het prijsniveau van contractproduk- tie. De VHVP-contractprijs is de af gelopen week met twee cent per kilo gram verlaagd. Prijzen voor de uitgelegde hennen ondergingen weinig verandering ter wijl moederdieren zelfs weer iets la ger noteerden. De broedeiermarkt is slecht gestemd. De prijzen van vrije broedeieren liggen ruim beneden in tegratieniveau. Eieren Eind vorige week trok de vraag uit West-Duitsland naar Nederlandse eieren weer aan. De eieren konden hierdoor bij een gelijk prijsniveau makkelijker afgezet worden. Begin deze week ging de vraagprijs op de Duitse markt met ongeveer een kwartje per 100 stuks omhoog. Deze prijsverhoging was ondanks de bete re stemming nog moeilijk te realise ren. De afzet naar Engeland loopt ook nog steeds goed. Daar staat ech ter tegenover dat de export naar Spanje en Italië voor een groot deel is weggevallen. Er is wel vraag van uit landen buiten de EG, maar dan gaat het niet meer in die hele grote hoeveelheden zoals dat in voorgaan de jaren ging. De belangstelling die er is richt zich zowel op de witte als de bruine eieren. In zijn geheel genomen is de druk op de eierprijzen wat verminderd en zit er zelfs een lichte prijsverbetering in. Het areaal aardbeien in Italië is dit jaar ingekrompen tot minder dan 10.000 ha. De 9.500 ha is bijna 10% minder dan de 10.400 ha van vorig jaar. De inkrimping van het areaal is het gevolg van de sterk toegenomen konkurrentie op de Europese markt. Vooral Spaanse en in mindere mate Franse en vroege aardbeien uit Noordwest-Europa hebben er voor gezorgd dat er in Italië steeds minder belangstelling is gekomen voor de teelt van aardbeien. Vanaf midden vorige week stokt de vraag naar nuchtere kalveren. Dit had een prijsverlaging tot gevolg. Midden deze week herstelde de markt zich echter en werden gelijke prijzen genoteerd. De vraag naar nuchtere kalveren liep midden vorige week terug. De ko pers stelden zich zeer terughoudend op. Het gevolg was een trage handel en beduidend lagere prijzen. De prijsverlaging voor de zwartbonte kalveren van 1,50 tot 2,per ki lo levend gewicht was groter dan voor de MRIJ-kalveren. Deze no teerden ongeveer 1,per kilo le vend gewicht lager. Dit neemt niet weg dat ondanks deze prijsverlagin gen de nuchtere kalveren nog steeds goed aan de prijs bleven. Woensdag herstelde de markt zich enigszins en werden gelijke prijzen genoteerd. De handel in de vleeskalveren tendeerde iets beter, tegen licht aantrekkende prijzen. Slachtvee Tot en met het midden van vorige week was de handel in de slachtkoei en vlot. Op de donderdagmarkt van Utrecht echter kwam daar een kente ring in. De prijzen daalden. Deze tendens zette zich ook deze week door. De markten werden deze week wel iets beter, maar toch konden de prijzen zich niet handhaven. De no teringen liepen tot 15 cent per kilo geslacht gewicht terug. De handel in de slachtstieren had be gin deze week een lusteloos verloop. De prijzen noteerden gelijk tot iets lager. Dit was afhankelijk van de kwaliteit. In het binnenland werd het rund vlees tegen lagere prijzen verkocht. Ook op de exportmarkt bracht het vlees minder op. Gebruiksvee De handel in melk- en kalfvee had een stroef verloop. Het aanbod, hoewel klein, vond moeilijk kopers. Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch werden 7 juni 98 stuks aangevoerd. De prijzen waren per stuk (inkl. BTW): luxe paarden 2.950,tot 3.600,2-jarige merries 2.350,— tot 3.000, 2-jarige hengsten 1.750,tot 3.050,1-jarige merries 1.650,— tot 2.650,—; 1-jarige hengsten 1.125,tot 1.750, veulens 1.025,— tot 1.075, pony's 600,— tot ƒ-1.775,— Shetlander merries ƒ475,tot 850,Shetlander ruinen 475,tot 850,slachtpaarden 4,65 tot 6,30. Handel vlot, prij zen gelijk. Woensdag 13 juni: Doré gewoon 40-65; bonken 53; driel. 37-41; kriel. 1,38-1,56. Pre mière gewoon 45-57; bonken 76-78; driel. 35-40; kriel 1,41-1,46. Gloria gewoon 35-39; driel. 39; kriel 1,30. Aanvoer 372 ton. De prijzen handhaafden zich nage noeg op hetzelfde lage peil. De han del in guste koeien verliep traag, de prijzen noteerden ongeveer gelijk met een neiging naar iets lager. Herfstkalvende dieren bleven goed gevraagd. Omdat het aanbod hier van klein is, konden de prijzen zich goed handhaven. De weinige pinken en graskalveren die werden aangebo den, werden voor staande prijzen verhandeld. Veevoeder De Amerikaanse maïsprijzen lopen flink op, meldt het Financieel Dag blad. Oorzaak hiervan is de hevige regenval in het Middenwesten van de Verenigde Staten. Een maand gele den nog was de schatting dat het maïsareaal in Amerika dit jaar met 6% zou groeien, nu wordt een areaal inkrimping van 9% verwacht. Veel telers die geen mais hebben kunnen planten gaan over op de verbouw van sojabonen. Dit gewas is wat minder weersgevoelig dan maïs. Sommige Amerikaanse economen maken zich zorgen over de voedsel prijzen omdat in veel produkten maïs is verwerkt. Anderen gaan niet zover; in het verleden is het al vaker voorgekomen dat een goede zomer veel goed maakt. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) Levend (85-115 kg.) 4,05-4,07 3,27-3,32 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco Druvar Encebe Janssen A Lunenburg NVC Vagrocon Vako-Zuid Zuidgroep 3,86 3,93 3,74 3,91 3,74 3,97 3,96 3,93 3,74 3.93 3.94 3,97 3,96 Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LBS 08/06 Af fokker 23 kg 128,20 Toesl./aftr. afw. kg. 2,70 Opbrengstprijs LEI 08/06 Af fokker 23 kg. 118,50- Toesl./aftr. afw. kg. 2,50 Toesl. boven 25 kg. 2,20 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht Zwolle Leiden Den Bosch geen noteringen i.v.m. schor sing markten Basiscontr.prijs/kg./ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 08/06-15/06 1,82 - Vrije prijzenweek 01/06-08/06 Lichte witte kippen 0,58 Zwaardere bruine kippen 0,63 Slachtkuikenmoederdieren 1,18 - Slachtkuikens wit 1,87 Slachtkuikenintegraties LEI, week 08/06-15/06 1,96 A 28/35 Noordelijke 84,Del ta's 82,A 35/45 Noordelijke 64,—, Delta's 62,—. Slachtkuikens netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,54 per stuk franco mester ex btw., deze week Enki 1000 kg. Commissie konijnenhandel Breda* hoogste notering, 1e kwaliteit, 1500 kg. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 23