VOO It III; VltOIIW Reis naar Sovjet-Unie "De vrouwenhand in het platteland" P.J.Z.-agenda Arian Kamp nieuwe NAJKvoorzitter WIÉÈ$$Ë^SBè$ Goedkope overnachtingen voor fietsers Van 29 juli tot en met 15 augustus organiseert de Stichting Uitwisseling een agrarische rondreis door de Sovjet-Unie. De reis is bedoeld voor agrarische jongeren tussen 18 en 35 jaar. De reis biedt de kans kennis te maken met de agrarische situatie en het culturele leven in de Sovjet-Unie. De reis begint in Moskou. Daarna worden de republieken Kazachstan, met als hoofdstad Alma Ata en Oez bekistan met Tasjkent als hoofdstad bezocht. De reis wordt afgesloten in Leningrad. Door exkursies en bezoeken aan agrarische bedrijven kunnen de deel nemers kennisnemen van de agrari sche situatie en de cultuur van de Sovjet-Unie. De stichting probeert ook een verblijf van enkele dagen in gastgezinnen te regelen. Behalve be zoeken aan melkveebedrijven, kol chozen en sovchozen staat ook een ontmoeting met Komsomol- jongeren op het programma. Een goede kans om eens met jongeren te praten over de resultaten van de pe restrojka! De reis kost 2650 gulden per per soon. Leden van een plattelandsjon gerenorganisatie krijgen voorrang en bovendien een korting van hon derd gulden. Er kunnen dertig men sen mee, dus haast is geboden. Van te voren zal er een voorbereidings bijeenkomst zijn. Belangstellenden kunnen de brochu re met het opgaveformulier aanvra gen bij de Stichting Uitwisseling, Duinweg 7, 1860 AB Bergen (tele foon: 02208-96144). De inschrijving sluit op 21 juni. Afd. Noord-Beveland onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant. Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge. Arian Kamp, geboren op 12 juni 1963 te Waspik, volgt Jos Roemaat op als voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Het NAJK-bestuur koos Arian op 31 mei unaniem tot zijn nieuwe voorzitter. De nieuwe voor zitter die vanaf z'n zestiende lid is van het Agrarisch Jongeren Werk kring Breda was van 1985 tot 1989 lid van het dagelijks bestuur van de Brabantse agrarische jongeren. Ver der is hij sinds 1988 bestuurslid van het NAJK, het laatste jaar als vice- voorzitter. Arian Kamp oefent in Raamsdonk in maatschapsverband met z'n vader een melkveehouderijbedrijf uit. Op het 31 hektare groot bedrijf worden 55 melkkoeien en 60 stuks jongvee gehouden. Het NAJK-bestuur neemt op 20 juni a.s. afscheid van Jos Roemaat waarna de nieuwe voorzitter officieel aantreedt. Wil fried Siemes, geboren op 23 sep tember 1962, volgt op 20 juni Arian Kamp op als vice-voorzitter van het NAJK. De nieuwe NAJK-vice- voorzitter oefent in het Gelderse Lie- velde in maatschap met z'n vader op 15 hektare een gemengd bedrijf uit met 32 melkkoeien, 35 scharrelzeu gen en 200 scharrelvarkens. Wilfried Siemes maakt sinds 1979 deel uit van het bestuur van Agrarisch Jongeren Kontakt Lievelde. Sinds 1986 is hij tevens bestuurslid van het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt en sinds najaar 1988 heeft hij namens het GAJK zitting in het NAJK- bestuur. Arian Kamp 23 juni: Trekkerbehendigheid voor leden en donateurs. Plaats: terrein Kortgene-haven. Aanvang: 13.30 uur. Kosten: leden en donateurs 5,niet-leden 7,50. Opgave en inlichtingen bij: Kees Steendijk (01108-1427), Wilmar Wattel (01107-1501). Opgeven vóór 18 juni. Afd. Tholen/St. Philipsland 23 juni: Schuurfeest in de schuur van de Fam. Polderman, Langeweg 1 te Oud-Vossemeer. Aanvang: 21.00 uur. Afd. West-Zeeuws Vlaanderen 24 juni: Kanoën op de Lesse in de Ardennen. Vertrek om 7.00 uur op het A.H. Plein te Oostburg. Voor inlichtingen kan men terecht bij Bram Dieleman (tel.: 01173-1341). Afd. Goes Schuurfeest. Wanneer: vrijdag 22 juni. Plaats: Valkenissepolder 2, Waarde. Parkeergelegenheid: ruim voldoende. Muziek: wordt voor ge zorgd. Natje en droogje: kratten vol. Sfeer: super gezellig. Wie is er welkom: iedereen. De organisatie 'Vrienden op de fiets' zet zich in voor goedkope overnach tingsmogelijkheden voor de fietsen de en wandelende vakantieganger. Zij beschikt over ruim 600 overnach tingsadressen in heel Nederland. De kosten voor een overnachting met ontbijt liggen bijna steeds tussen 15,en 20,per persoon. Opgenomen zijn fietsvriendelijke adressen met vaak huiselijke ont vangst. Een boekje met logeeradres sen en wat wetenswaardigheden voor de fietser is voor 8,25 1,75 porto, dus in totaal 10, verkrijgbaar bij: Mevrouw P. de Blécourt-Wijchman, Brahmsstraat 19, 6904 DA Zevenaar, tel. 08360-24448 en bij mevrouw J. Wis se, Ereprijshof 7, 3991 GV Houten, tel. 03403-80533. Bij deze prijs is bovendien een lid maatschapskaart inbegrepen, die één jaar lang geldig is. Ieder jaar verschijnt er een nieuw boekje. Op bovenstaande adressen kunt U zich tevens aanmelden als U zelf een bed met ontbijt voor fietsers beschikbaar wilt stellen. Bij binnenkomst kon iedereen de vaantjes van alle 58 afdelingen be wonderen. Er waren diverse workshops, o.a. voor aquarelleren. Eén van de hoogtepunten van het 60-jarig jubileum van de Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen was de landelijke driedaagse handwerktentoonstelling op 9 mei jl. in de Prins Bernardhoeve te Zuidlaren. Het was stralend weer en de verre rit naar Drenthe was dan ook een waar genoegen. Het Drentse landschap is altijd weer af wisselend en verrassend. Weer heel anders dan in Zeeland of Noord- Brabant. Gelijk bij binnenkomst wat het zo feestelijk. In die lange gang hingen de vaantjes in de regenboogkleuren van alle 58 afdelingen. Je kon er niet zó maar onder door lopen. Ze no digden zeer uit tot bekijken. Alle maal anders en wat een kreativiteit! Bij de opening van de tentoonstel ling is het woord gevoerd door onze landelijke voorzitter mevrouw Vis ser en een plattelandsvrouw uit In donesië. Was voortreffelijk, maar hierhcomt vast een verslag van in de Plattelandsvrouw. Lees het! De opening werd verricht door de ons welbekende schrijfster Margo Kool. Ze deed dit op haar eigen ma nier. Leren breien, een babytruitje, vast en los, met mooie stukjes door moeder gedaan. Nu met mooie ste ken breide zij haar speech naar de opening toe. Er was heel veel moois te zien. Allerlei handwerktechnie ken, aquarelleren, zijdeschilderen, olieverf schilderijen. Te veel om te noemen. Vakwerk was het. Zo mooi was alles. Dan te bedenken, dat ie dereen met een broddellapje begon- nen is en dat je nooit te oud bent om te leren. Er hingen twee schilderijen van een mevrouw, die begonnen is met schilderen op 75-jarige leeftijd. Geweldig! Bedacht toen: wat is er veel te doen en wil ik doen als ik met pensioen van de Plattelandsvrouwen kom. Er waren work-shops voor aquarel leren, zijdeschilderen, keitjes ver ven, origami en corsages maken. Voor elk wat wils. De kontakten met bekende en onbe kende vrouwen uit het hele land wa ren plezierig. De tentoonstelling is bezocht door 8500 vrouwen. Jammer, dat wij Zeeuwse vrouwen niet zo goed verte genwoordigd waren. Ik had u zo graag meegenomen. Maar ik hoop, dat ik u een indruk heb kunnen ge ven van een zeer aparte tentoonstel ling, groot in verscheidenheid en al les gemaakt en verzorgd door de vrouwenhand in het platteland. L. Broek De tentoonstelling werd bezocht door 8500 vrouwen. Hier een wandkleed be staande uit vlasprodukten. Op de tentoonstelling waren bijzonder mooie maaksels te zien. Vrijdag 15 juni 1990 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 21