GATT in impasse zegge en schrijve OM NOOIT TE VERGETEN loo zuidelijke landbouw maatschappij ZLM trekt weer aan de bel over vervoersverbod varkens VRIJDAG 1 land- en tuinbouwblad In Nederlandse landbouwkringen is de laatste tijd nog al wat te doen over de landbouwvoorstellen in het ka der van de nieuwe wereld handelsovereenkomst over tarieven en handel - kortweg GATT. Zoals bekend spitst de discussie zich toe op het Amerikaanse voor stel om - op termijn - alle subsidies en heffingen op landbouwprodukten af te schaffen. Dit voorstel richt zich vooral tegen de Europese Gemeenschap omdat de Amerikanen vinden dat de EG enerzijds de invoer van landbouwprodukten van buiten de EG met invoerhef fingen belemmert en anderzijds de uitvoer van eigen landbouwprodukten stimuleert met exportsubsidies. Volgens schema moet de nieuwe overeenkomst eind dit jaar worden gesloten. De onderhandelingen over de landbouw staan dus behoorlijk onder druk. Voor de landbouw is er een speciale onderhandelingsgroep die (onafhankelijk) wordt voorgezeten door de Nederlan der ir. A. de Zeeuw - voormalig topambtenaar van het ministerie van landbouw. Gezien de impasse die er is ontstaan moet De Zeeuw met zijn groep op korte ter mijn met nieuwe voorstellen komen. Gelet op de mo gelijke grote consequenties van de uiteindelijke beslui ten voor de Nederlandse land- en tuinbouw is vanuit de ZLM enkele maanden geleden de suggestie gedaan om als georganiseerde landbouw nog eens indringend met de heer De Zeeuw van gedachten te wisselen. Inmid dels is bekend geworden dat dit gesprek tussen de heer De Zeeuw en het Landbouwschap zal plaats vin den op 26 juni a.s. op het ministerie van landbouw in Den Haag. Door de voorstanders van afschaffing van heffingen en subsidies - liberalisering - wordt ondermeer gesteld dat het grootste deel van de Nederlandse agrarische sector daar voordeel bij zal hebben. Onze zuivel zou ongehinderd naar Amerika kunnen worden geëxpor teerd en onze varkens zelfs naar Japan. Ik denk dat het zo simpel niet zal gaan, want er zijn natuurlijk meer ka pers op de kust. Trouwens de geschiedenis heeft wel geleerd dat de agrarische economie zo zijn eigenaar digheden heeft. In ieder geval zal de Nederlandse ak kerbouw door liberalisering van de agrarische handel de definitieve nekslag krijgen, daér zijn voor- en tegen standers van liberalisering het wel over eens. Voor ons genoeg reden om vast te blijven houden aan de uit gangspunten van het huidige EG-beleid met betrekking tot de bescherming van onze landbouwprodukten. Daarmee is niet gezegd dat er dus maar niks moet ge beuren. Maar voorkomen moet worden dat onze ex portpositie via de GATT onderuit wordt gehaald. Minister Braks vertelde onlangs vol trots bij de behan deling van de landbouwbegroting in de Eerste Kamer dat de Nederlandse agrarische export vorig jaar het re cordbedrag van 56 miljard gulden bereikte en het han delssaldo met 6 miljard toenam tot bijna 23 miljard gul den. Het gaat dus om grote financiële belangen waar ook de Nederlandse overheid zuinig op moet zijn. Door volledige liberalisatie is het risico levensgroot dat de komende jaren de wereldmarktprijzen dramatisch zul len dalen. Met als gevolg sanering en verpaupering van de landbouw. Daar wordt tegen ingebracht dat de di verse overheden de boeren dan maar moeten helpen met inkomenssteun in plaats van de huidige produkt- gebonden subsidies. Dat is trouwens de huidige Ame rikaanse methode: vorig jaar kregen de Amerikaanse boeren gemiddeld 27% van hun inkomen in de vorm van inkomenssteun - bijna 70 miljard dollar. Het is ech ter maar zeer de vraag of de Nederlandse overheid dat ook zou doen. Onze ervaringen zijn wat dat betreft bij zonder slecht. Een ander argument voor liberalisatie is dat ook de ont Het vervoersverbod voor varkens in Zeeuws-VIaanderen blijft de gemoederen bezig houden. Nadat vier varkens houders vorige week in een open brief aan minister Braks reeds hun nood hebben geklaagd, is de ZLM op nieuw in de pen geklommen om de gevolgen van het aan houdende vervoersverbod aan de kaak te stellen. Ook de KNLC-veredelingskommissie vindt dat de getroffen var kenshouders schadeloos moeten worden gesteld. De ZLM heeft op voorstel van de veehouderij kommissie een brief geschreven aan de Direkteur van de Veterinaire Dienst van het ministerie van Landbouw, drs. C. v.d. Meijs. Vastgesteld wordt dat voornamelijk kleinere en niet bij een integratie aangesloten bedrijven aanzienlijke schade lijden. Óp basis van recente rondvraag is geble ken dat in West Zeeuws-VIaanderen een biggenoverschot bestaat van ca. 800 dieren. Algemeen wordt aangegeven dat er een prijsreduktie voor biggen is van 20,tot 25,per dier. Ook in de afzet van mestvarkens en zeugen doen zich problemen voor. Compensatie De veehouderijkommissie van de ZLM is van mening dat er compensatie dan wel verlichting van de schade moet komen. Dit is mogelijk door een direkte vergoeding per dier, door maatregelen om het biggenoverschot in het ge bied af te kunnen mesten, door verruiming van het ver voersverbod waardoor het mogelijk is om buiten het ge bied af te mesten en door vernietiging van het overschot. De ZLM vraagt de Veterinaire Dienst op korte termijn maatregelen te nemen, omdat het onredelijk is dat de Zeeuwsvlaamse varkenshouders de prijs voor de be scherming van de Nederlandse varkensstapel moeten be talen. In overweging wordt gegeven het vervoersverbod op te heffen. Een afschrift van de brief is verzonden aan de leden van de Vaste Kommissie voor Landbouw van de Tweede Kamer. Overheid garant De KNLC-veredelingskommissie vindt dat er gezien het belang van het vervoersverbod voor de gehele varkens houderij iets moet gebeuren in de vorm van een vergoe ding. Een mogelijkheid is dat de vermeerderaars in sa menwerking met de Vereniging van Varkenshouders en de landbouworganisatie zelf de biggen afmesten in bij voorbeeld gehuurde stalruimte. De overheid kan zich misschien op een bepaalde manier garant stellen, aldus de kommissie. Een afscheid om nooit te vergeten. Zo hebben ing. Ko Markussezijn gezin en de hele ZLM-familie de 8e juni 1990 ervaren. Veel lof en waardering kreeg Markusse toegezwaaid met als hoogtepunt zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat Markus se in Zeeland en Brabant en zelfs daarbuiten grote bekendheid heeft verworven bleek wel uit de enorme belangstelling voor de afscheidsreceptie. Een kleine 1000 mensen kwamen ïjaar de Prins van Oranje in Goes om het echtpaar Markusse de hand te drukken. Onder hen de erevoorzitter van de ZLMir. M.A. Geuze (op de foto rechts). Meer nieuws over het afscheid van Markusse op pag. 9 (foto Anton Dingemanse). wikkelingslanden daarmee gebaat zouden zijn omdat ze dan hun produkten veel gemakkelijker op de wester se markt kwijt zouden kunnen. Ook bij deze stelling kunnen echter grote vraagtekens gezet worden. Mo delstudies hebben uitgewezen dat liberalisatie voor het welvaartspeil van de ontwikkelingslanden nauwelijks iets uitmaakt en dat het aantal ondervoeden zelfs nog licht zal toenemen (Zie het artikel H.J.J. Stolwijk in het Landbouwkundig Tijdschrift 100 (1988) nummer 12). Eveneens volgens modelstudies zou liberalisatie veel winst opleveren voor de rijke landen. Maar wel ten koste van de boeren, zeg ik dan, en zoals hierboven al gesteld moet ik nog zien dat de boeren door de overheid in de praktijk ook gecompenseerd zullen worden. Ge zien de chronische overheidstekorten en de gebleken lage prioriteit voor de boeren is dat zeer twijfelachtig. Al met al vind ik dat we ons tot het uiterste moeten verzetten tegen liberalisatie van de landbouwhandel zoals de Amerikanen dat willen. Meer dan de helft van onze landbouwprodukten worden geëxporteerd. Toch zal er een oplossing moeten worden gevonden om te voorkomen dat er een handelsconflict tussen de EG en de Verenigde Staten gaat ontstaan. Het vinden van een compromis is bovendien van cruciaal belang voor de voortgang van de discussie over aanpassingen in het Europese landbouwbeleid. De discussie over de stabilisatoren in het graanbeleid bijvoorbeeld is nu reeds afhankelijk gesteld van de resultaten in het GATT-overleg. Ook dat is een slechte zaak waar zo snel mogelijk een oplossing voor moet worden gevon den. Misschien ligt die oplossing in een soort verdrag van Lomé zoals dat nu bestaat tussen de EG en de ont wikkelingslanden - maar dan voor alle in de GATT be trokken landen. De heer De Zeeuw en zijn club kunnen hun borst wel nat maken. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 1