Nog geen kompleet beeld stikstofhuishouding Veel kritiek op nieuwe mestregels Aanpassingen voor zode-injekteur Studiedag IB over stikstof in bodem, gewas en milieu Produktschap aktief in mestrecycling Vessem wil mestfabriek van Eersel overnemen Kunstmest kan veel beter verdeeld worden dan organische mest en is daarom uit punt van uitspoeling in het voordeel. Om deze reden zou organische mest zoveel mogelijk in dezelfde vorm gegeven moeten kunnen worden als kunstmest. Het zal nog zeker 5 jaar duren voor het onderzoek in ons land kant en klare modellen kan leveren waarmee de boer kan berekenen hoeveel stikstof hij moet geven voor de hoogste opbrengst bij de gewassen zonder daarbij het milieu te scha den. Dit komt omdat men de micro biologische processen in de grond nog niet in de vingers heeft: De op bouw en afbraak van humus en plantenresten blijken nog moeilijk te beschrijven terwijl ze wel een hoofd rol spelen bij het beschikbaar komen van stikstof in de grond. Het beeld van de stikstofhuishouding is dus nog niet kompleet. Dit werd donderdag 7 juni jl. be kend gemaakt op het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid in het Gro ningse Haren. Hier vond in het ka der van het eeuwfeest van dit insti tuut een internationale studiebijeen komst plaats over stikstof in bodem, gewas en milieu. Op de bijeenkomst werd op grond van onderzoeksresultaten in Neder land, Engeland, West- en Oost- Duitsland, Frankrijk, België, Dene marken, Zweden, Spanje en Canada de eensluidende konklusie getrokken dat het thans al wel mogelijk is om in een groot aantal situaties de stikstofopname van het gewas en de hoeveelheid stikstof in de bodem te berekenen. Maar het is ook van be lang dat voor het perceel waarvoor de berekeningen worden uitgevoerd de bodemkenmerken tot in detail be kend zijn. In ons land wordt daar nog aan gewerkt door o.m. het Sta ring Instituut in Wageningen. "Pas als we ook die faktor kennen, kun nen we een model maken op basis waarvan de boer van dag tot dag kan berekenen hoeveel stikstof het gewas op heeft genomen, hoeveel er nog in de bodem zit en of er dus bij moet danwel dat men bij de N-gift terug houdend moet zijn", zegt het hoofd van de afdeling Bemesting en Plan- tevoeding op het I.B. dr. ir. J.J. Neeteson. Gedrag Het Instituut voor Bodemonderzoek doet al jaren in samenwerking met het Meststoffeninstituut onderzoek naar het gedrag van stikstof in de bodem. Stikstof is voor de boer be langrijk als meststof maar voor het milieu kan het bij uitspoelen in de vorm van nitraat grondwater en daarmee ook het drinkwater vervui len. Neeteson: "Gezien de strenge EG-normen die momenteel 50 mg nitraat per liter toestaan maar waar bij de streefwaarde 25 mg per liter bedraagt, is het dus van belang om de bemesting zo nauwkeurig moge lijk af te stemmen op de behoefte van het gewas. De stikstof moet dus in zulke hoeveelheden en op die tijdstippen worden toegediend dat de boer een hoge gewasopbrengst krijgt bij een minimale uitspoeling". Volgens de onderzoeker is die dose ring door de talrijke processen die zich in het milieu afspelen niet een voudig. Zo treedt er mineralisatie op van de stikstof, wordt ze vastgelegd door bacteriën, vastgehouden door kleideeltjes en komt er via de "zure regen" ook nog eens jaarlijks 40 tot 50 kg stikstof per ha op de grond. Bij het Harense instituut en bij ver gelijkbare instituten in het buiten land is men momenteel wel in staat door uitgebreid bodemkundig- en gewasonderzoek de belangrijkste processen die een rol spelen bij de stikstofopname en bij de stikstof huishouding per computer te bereke nen en ook na te bootsen, te simule ren. Het is de bedoeling om voor verschillende grondsoorten, klima ten en gewassen modellen te maken waarmee in kombinatie met de weersgegevens van dag tot dag kan worden berekend hoe groot de stikstofbehoefte van het gewas is en welke hoeveelheid zich in de bodem bevindt. Daarbij is zoals gezegd thans nog te weinig zicht op het gedrag van stikstof in de verschillende bodem- karakteristieken. Wanneer ook deze kennisleemte over enige jaren is op gevuld dan zal het instituut dus met werkbare modellen voor de boer naar buiten kunnen treden. Stikstof-onekonomische gewassen Uit onderzoek is gebleken dat aard appelen en een aantal groenten zoals sla en spinazie als gevolg van o.m. hun oppervlakkig ontwikkeld wor telstelsel "stikstof-onekonomische" gewassen zijn. Ze moeten veel meer stikstof toegediend krijgen om de hoeveelheid op te kunnen nemen die ze in feite nodig hebben. Bieten, gra nen en gras - voorzover gemaaid - geven in dit opzicht een gunstiger beeld. Uit proeven op het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid is in middels gebleken dat uitspoe lingsproblemen bij aardappelen kunnen worden voorkomen door ca. 25minder stikstof te geven. "Het opbrengstverlies is dan slechts twee procent, zegt Neeteson terwijl de kwaliteit van het produkt beter is. Wel geeft grasland waar het wordt beweid problemen. Bij de urineplek- ken ontstaan sterke concentraties van nitraat dat uit kan spoelen naar diepere lagen". Hoewel dat op veel praktische bezwaren stuit zou het het beste zijn om de koeien maar het hele jaar door op stal te laten, meent een van de onderzoekers op het insti tuut. Uit oogpunt van uitspoeling is organische mest in het nadeel ten op zichte van kunstmest omdat kunst mest veel beter verdeeld kan worden gegeven. Organische mest zou daar om zoveel mogelijk in dezelfde vorm moeten kunnen worden gegeven als kunstmest. Minister Alders van Milieu en minister Braks van Landbouw hebben overeenstemming bereikt over de aanpassing van het mestbeleid in de tweede fase. Ze leggen dit plan binnenkort voor aan het gehele kabi net en daarna sturen ze het naar de Tweede Kamer. In september zal de Kamer over het mestbeleid beslissen. Kurstjens Landbouwtechniek BV te Grubbenvorst heeft ten behoeve van het werk met de zode-injekteur twee werktuigen ontworpen. Er wordt bij het werk met een zode- injekteur steeds meer gebruik ge maakt van een hefmest, omdat hier mee de injekteur vertikaal omhoog getild kan worden. De hefhoogte is echter beperkt, waardoor de achter zijde van de zode-injekteur niet hoog genoeg van de grond komt om alle percelen probleemloos in te kun nen draaien. Met de speciaal ge vormde gebogen hefmast van Kurst jens wordt de achterzijde van de in jekteur veel hoger opgeheven, zodat de aandrukwielen de grond niet meer raken. Het Produktschap voor Veevoeder zal via een speciaal hiervoor op te richten stichting steun geven aan de oplossing van de mestoverschotten- problematiek. De 'Stichting Herge bruik Dierlijke Mest' probeert te bewerkstelligen dat aminozuren en eiwitten worden teruggewonnen uit dierlijke mest. Deze stoffen kunnen dan worden hergebruikt bij de pro- duktie van diervoeding. In 1988 nam het produktschap het door de industrie samen met TNO opgestarte project 'aminozurenpro- duktie uit varkensdrijfmest' onder haar hoede. De reden hiervoor was de brede belangstelling uit en het al gemeen belang voor de veevoedersec tor. In opdracht van het schap loopt momenteel een onderzoek naar een rendabel procédé. Vrijdag 15 juni 1990 Het bedrijf heeft daarnaast een be weegbare aankoppeling ontwikkeld van de zode-injekteur aan de tank. Hierdoor zijn zijdelingse bewegin gen van de tank ten opzichte van de injekteur geen probleem meer. Bij een starre aankoppeling zijn deze be wegingen niet mogelijk. Vooral bij een drie-assige tank met variabele bandendruk en bij een moerasvoer tuig met lage bandenspanning maakt een tank veel zijdelingse bewe gingen. Het gemeentebestuur van Vessem heeft laten weten de mestfabriek van buurgemeente Eersel over te willen nemen. Burgemeester H. Jonker van die plaats wil de mestverwerkingsfa briek koppelen aan een nieuw be drijventerrein voor Vessemse (tran sportbedrijven, die op hun huidige vestigingsplaats niet meer kunnen uitbreiden. In die zin gaat hij bin nenkort praten met de provincie. Het idee in Vessem is ontstaan na de unanieme afwijzing door de raad van Eersel van de vestiging van een mestfabriek in die gemeente. De provincie Noord-Brabant heeft on langs vier lokaties genoemd die ge schikt zijn voor de vestiging van een mestverwerkingsfabriek. Eersel was er daar één van. De naam Vessem is nooit gevallen, omdat de beide hui dige bedrijventerreinen in die ge meente te kleinschalig zijn. Voor de bouw van een mestverwerkingsfa briek is een terrein van minstens vier hektare nodig. Het hoofdbestuur van de KNLC uit te nogal wat kritiek op deze nieuwe mestregels. Vooral het feit dat er geen vergoeding wordt gegeven aan boeren wier bedrijven liggen op fos faatverzadigde gronden ontmoette veel weerstand. Dit geldt ook voor het weigeren van vergoeding voor bedrijven op gronden die vanwege de ekologische hoofdstruktuur als fosfaatgevoelig worden aangewezen. Plafond Waar het bestuur echt kwaad over was, was het verhogen van de alge hele korting bij de verplaatsingsrege ling van 25 tot 30%. Het landbouw bedrijfsleven had zelf een korting van 25% voorgesteld om een algehe le afroming te voorkomen. De over heid straft dit aanbod af door er nog 5% boven op te zetten. Ook bij de nieuwe verplaatsingsregeling geldt een plafond van 225 IVE. Bedrijven die meer IVE's hebben mogen hun produktierechten niet uitbreiden. Dit plafond moet verdwijnen vindt het hoofdbestuur, of als dat niet kan in ieder geval opgetrokken worden tot 350 IVE. Een ander voorstel is dat per 1995 al le bedrijven vooraf moeten kunnen aantonen dat ze hun mest kwijt kun nen op het eigen bedrijf of er een af- zetkontrakt voor hebben. Bedrijven die dit niet kunnen aantonen raken hun mestproduktierechten kwijt. Het KNLC is over deze regel verbol gen. Het brengt de veehouders in een zeer zwakke positie. Beter zou zijn de veehouders achteraf aan te laten tonen dat ze hun mest op verant woorde wijze hebben afgezet. Het KNLC wijst een mogelijke fi nanciering uit de kollektieve midde len voor het ammoniak- reduktiebeleid af. "We moeten eerst eens met de minister praten over al die andere heffingen die de veehou ders al betalen om de ammoniak- uitstoot te verminderen. Kinderziektes Veel kritiek uitte het bestuur op de nieuwe uitrijregels. Het is belache lijk dat er op zand en löss in septem ber niet meer uitgereden mag wor den. Het hoofdbestuur vraagt zich af of dit wel zo'n milieuvriendelijke maatregel is. Er bestaat een grote kans dat er bij die ene gift die nog mogelijk is veel te veel mest ineens uitgereden wordt. Wel is het belang rijk dat februari als uitrijmogelijk- heid gehandhaafd blijft. Als het uit rijden van mest afhankelijk wordt van de T-som, dan moet er in ieder geval in februari uitgereden kunnen worden en zoveel eerder als de T- som het toelaat. De verplichting om vanaf 1991 op ca. 200.000 ha grasland op zand emissie-arm uit te rijden is onhaal baar. Er is nog onvoldoende appara tuur en de apparatuur die er is zit nog vol met kinderziektes en is lang niet op alle percelen bruikbaar. Mestafzet De kommissie - De Bekker van het Landbouwschap heeft een tussen rapportage uitgebracht over de mo gelijke realisatie van grootschalige mestverwerking. Het is een duidelijk rapport, dat de problematiek goed in beeld brengt. Het KNLC bestuur had vooral moeite met de voor gestelde nulheffing voor bedrijven in niet-overschotgebieden. In eerdere besprekingen over mestverwerking heeft het bestuur een dergelijke hef fing afgewezen. Het blijkt echter dat het juridisch niet haalbaar is om sommige bedrijven wel een heffing op te leggen en andere niet. Wel is een nul-heffing mogelijk. Een van de belangrijkste problemen is het afbakenen van de regio's voor de mestverwerking. De kommissie De Bekker onderscheidt drie regio's, Brabant/Limburg, Utrecht/Gelder land/Overijssel en West- en Noord- Nederland. De hoofdbestuursverga dering vroeg daarbij aandacht voor de grensgebieden. Er wordt iets te weinig rekening gehouden met de re gionale verschillen. Sommige leden hadden moeite met het voorstel om de regio's zelf verantwoordelijk te stellen voor de financiële organisatie van het geheel. Maar de meerderheid vond dat de landbouw regionaal zijn eigen problemen op moet lossen. Verder vroeg het KNLC zich af of er niet eens een inventarisatie kan ko men van alle heffingen die er op het gebied van mest worden betaald. Zou het niet beter zijn deze gelden te stroomlijnen? Ingeborg Schuitemaker 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 15