eri ne kurina zegge en schrijve De jaarvergadering en het perpetuum mobile ~L\ oo oppa*attii2 0* zuidelijke landbouw maatschappij Nieuw* land- en tuinbouwblad VRIJDAG 1 JUNI 1990 78e JAARGANG NO. 4024 Tijdens zijn bezoek aan Zimbabwe (zie pag. 16 en 17. en hieronder) bezocht ZLM-secretaris Jan Oggel o.m. een depot waar mais wordt opgeslagen. De opslag is noodzakelijk vanwege de transportproblemen en het teveel aan mais. Door het verlagen van de maisprijs hoopt de regering de voorraad - voldoende voor 1,5 jaar - af te bouwen. In dit blad staat het tweede en laatste verhaal over mijn reis naar Zimbabwe - het voormalig Rhodesië in Zuidelijk Afrika. Daarom hier wat algemene opmerkin gen over mijn bevindingen. Eén daarvan is in ieder ge val dat mijn kijk op de problematiek van de Derde We reld door deze reis sterk is veranderd. De Nederlandse Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking NOVIB heeft wat mij betreft dus raak geschoten met zijn ini tiatief om vertegenwoordigers van bepaalde doelgroe pen - in dit geval de landbouworganisaties - zelf te la ten rondkijken in een ontwikkelingsland. Daar kan geen boek of televisieprogramma tegen op. Een ande- •re indruk is dat het in de praktijk bepaald niet eenvou dig is om structurele verbeteringen tot stand te bren gen. Door de specifieke omstandigheden - en niet in de laatste plaats door de bestaande tradities - kunnen er maar heel langzaam vorderingen worden gemaakt. Dat geldt ook voor Zimbabwe ondanks het feit dat dit land zeker naar Afrikaanse begrippen al behoorlijk ontwik keld is en over grote potenties beschikt. Van mensen die zich inzetten voor het ontwikkelingswerk wordt dan ook heel veel gevergd aan motivatie, geduld en begrip. Voorzover ik heb kunnen constateren zijn er in Zimbab we heel veel landen, organisaties en instellingen actief in het ontwikkelingswerk. Onduidelijk is voor mij ech ter in hoeverre al deze activiteiten gecoördineerd wor den. Het zou mij niet verbazen als er behoorlijk langs elkaar heen wordt gewerkt. Als dat waar is dan zou daar wat aan gedaan moeten worden. Maar hier raak ik waarschijnlijk een politiek probleem omdat iedereen "thuis" wil laten zien wat men allemaal wel niet doet voor de Derde Wereld. Dat is begrijpelijk maar gaat wel ten koste van de inzet van middelen. Ik heb in dit ver band er over nagedacht op welke manier er vanuit on ze landbouworganisatie (KNLC/ZLM) eventueel in gespeeld kan worden op de ontwikkeling van de land bouw in Zimbabwe. Ik vind dat heel moeilijk en ik raad zeker niet aan om dat op eigen houtje te doen maar ons te verstaan met bijvoorbeeld de NOVIB die al een grote ervaring heeft opgebouwd in het ontwikkelings werk. Ik denk daarbij in eerste instantie aan het oplei den van kader, hetzij hier, hetzij daar. Daarnaast spreekt het mij wel aan om een soort uitwisselingspro gramma op te stellen om op die manier in eerste in stantie de bewustwording met betrekking tot de Derde Wereld te verbeteren. Bewustwording is naar mijn idee een eerste vereiste indachtig het Nederlandse gezeg de: "Wat niet weet, wat niet deert". Dat brengt me op een gezegde dat ik in Zimbabwe heb geleerd en dat ik ook boven dit artikel heb gezet namelijk: "Pamberi ne kurina". Bij alle boerenvergaderingen wordt deze kreet voortdurend gescandeerd. Het betekent: "Voor uit met de landbouw". Daar kunnen ook wij ons wel bij aansluiten. Goede Pinksteren. Oggel Minstens één keer per jaar houden wij een Algemene Le denvergadering. Op deze vergadering worden een aantal zaken behandeld die statutair zijn voorgeschreven. In deze krant staat de agenda met toelichting. De vaak wat droge materie maakt het plaatsen van dranghekken bij de ingang van de vergaderzaal overbodig. De bestuurs voorstellen aan de algemene vergadering roepen door gaans weinig of geen diskussie op, hetgeen het bestaande wederzijdse vertrouwen alleen maar bevestigt. Over het jaarresultaat schreef ik vorige keer al wat. In dit nummer worden de balans en verlies- en winstreke ning gepubliceerd. Het voordelig saldo verbeterde met ruim 160% en niet, zoals vorige keer werd afgedrukt, met 16%. De sterker wordende positie van Verzekeringen ZLM zal zeer zeker in de komende jaren tot voordeel strekken van de aangesloten leden. Hoe? Geen woorden maar daden! U kunt dit alleen zelf ervaren door al uw verzekeringsza ken met ons te bespreken. Verzekeringen ZLM ontwikkelt zich als een sneeuwbal. Geen bal die van een berg raast maar één die in ons vlak ke land met brede horizon geleidelijk bijna uit zichzelf voortbeweegt met een bestuur erachter dat af en toe een tikje korrigeert. Het lijkt erop of bij Verzekeringen ZLM het perpetuum mobile al bestaat. H. Doeleman Hzn, direkteur

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 1