Lentefeest IdlIU" uil Tiissen hoop en vrees vanuit de Z.L.M. gezien Commissie van Goede Diensten zuidelijke landbouw maatschappij In de steek gelaten Krachtsinspanning De natuur trekt zich niets aan van "Luxemburg" of "commissie van drie" en gaat gewoon haar eigen gang. Dat levert momenteel bijzonder mooi voorjaarsweer op. In de Bollenstreek staan veel velden al in volle bloei, en ook de boomgaarden tonen veel vroeger dan normaal hun bloesempracht. Als onder de fruitbomen dan ook nog lammetjes dartelen is het lente feest volmaakt. Maar het is nog lang geen mei... (foto Ab Westerbeek). Net voor het ter perse gaan van dit blad bereikte ons het advies van de Commissie van Goede Diensten aan het kabinet. De commissie wil bevorderen dat het kabinet op korte termijn besluiten neemt over een inspanning op EG-niveau tot een structurele herziening van het zogenaamde Stabilisatoren- besluit; maatregelen ter verbetering van de inkomenspositie van ondernemers in de akkerbouw, met bijzondere aandacht voor ondernemers die in acute liquiditeitsproblemen zitten; bevorde ring van de herstructurering van de akkerbouwbedrijven; be vordering van regionale ontwikkelingsplannen ten behoeve van de akkerbouw; een taakstellend beleidsprogramma ten behoeve van alternatieve teelten en de agrificatie. De commissie adviseert de regering te pleiten voor een aanpas sing van het stabilisatorenmechanisme. Voor 1990/91 dient naar de mening van de commissie gepleit te worden voor een verzachting van de prijseffecten van het Stabilisatorenbesluit ten einde de Nederlandse akkerbouwers een adempauze te geven. Het advies van het Europees parlement biedt hiervoor goede aanknopingspunten. De commissie denkt aan de volgende maatregelen: aanpassing van de maandelijkse verhogingen van de graanprijs (staffeling) en verkorting van de betaaltermijn, gelet op de renteontwikkeling, alsmede opschorting van de basis-medeverantwoordelijkheidsheffing. Het doorvoeren van prijsbeleid als enig instrument van produk- tiebeheersing is onaanvaardbaar in de ogen van de commissie. Prijsbeleid kan niet worden losgezien van een breder functione rend beleid van produktiebeheersing. Bij de gewenste maatrege len voor produktiebeheersing gaat de voorkeur van de Commis sie uit naar een verdeling van taakstellende hoeveelheden graan per Lidstaat. Op korte termijn zullen bedrijven die onder het bestaansmini mum zijn geraakt tijdelijk moeten worden ondersteund, aldus de commissie. De commissie vindt ook dat voor het versneld tot stand brengen van een herstructurering in de akkerbouw een ex tra financiële inspanning van de overheid bespreekbaar moet zijn. Na globale lezing van het advies luidt de eerste reaktie van de heer Van der Maas als volgt: - het advies is erg globaal met vrij veel "open einden" - de commissie heeft zich enkel en alleen gebaseerd op bestaande Brusselse en Haagse mogelijkheden - positief is de concrete wensenlijst m.b.t. aan de orde zijnde Brusselse besluitvorming - teleurgesteld zijn wij in de magere voorstellen m.b.t. directe nationale compensatie (alléén GBK) - tenslotte: voor wat betreft de maximalisering van de investe ringssteunregelingen e.d. alsmede m.b.t. de beschikbaarstelling van meer nationaal geld voor die maatregelen staan ons naar al le zekerheid nog zware verdere onderhandelingen te wachten. I VRIJDAG 30 MAART 1990 I fl WW ffl WW 78e JAARGANG NO. 4015 tuinbouwblad Het begin van deze week staat in het teken van de on zekere spanning tussen hoop en vrees. In Luxemburg vergadert de Raad van Europese Landbouwministers over het Europese markt- en prijsbeleid. In Nederland houden de 3 bemiddelaars in de akkerbouwproblema- tiek beraad over mogelijke nationale maatregelen om de akkerbouw de adem te verschaffen om de rigide Eu ropese prijzenpolitiek te overleven. Beide overlegcir- cuits functioneren los van elkaar, maar voor de praktijk van Nederlandse land- en tuinbouw is er wel degelijk een relatie. Ter verzachting van EG prijsverlagingen wordt immers nationale compensatie gevraagd. Veron dersteld wordt, dat de Nederlandse bemiddelaar daar voor meer ruimte ziet en bepleit, dan in het beleid door de Nederlandse overheid tot nog toe wordt toegepast. De berichten die tot nog toe (woensdagmorgen) uit het Luxemburgse tot ons komen geven weinig hoop op een verbetering van de Europese uitgangspunten. Het Eu ropees parlement heeft gepleit voor een lichte prijsver hoging, maar in de Raad van Ministers liggen voorstellen voor een duidelijke prijsverlaging. Ondanks duidelijk verzet van Nederlandse zijde zullen politieke afwegingen uiteindelijk het resultaat bepalen, waarin rekening moet worden gehouden met het feit, dat Ne derland één van de twaalf lidstaten is en naar verluidt niet erg populair. Welke ruimte zal de 3 wijze mannen dan worden gela ten om in redelijke mate tegemoet te komen aan de agrarische verlangens, die in de breed gedragen acties zo nadrukkelijk zijn geëtaleerd. 'Op het moment van dit schrijven (woensdag) begrepen wij dat op donderdag de eindrapportage gepresenteerd zou worden.' Gecon cludeerd kan worden, dat de Nederlandse politiek eveneens weinig ruimte heeft gelaten voor veel tege moetkomingen. Desalniettemin moeten er op basis van inschikkelijkheid bij de overheid en inventiviteit bij de bemiddelaars financiële middelen kunnen worden ge vonden, die een wezenlijke bijdrage leveren aan de ver groting van de overlevingskansen van belangrijke delen van de Nederlandse akkerbouw. Deze zaken overwegende bekruipt je het ellendige ge voel in de steek te worden gelaten op momenten, dat je steun nodig hebt. Waaraan heeft de landbouw dat verdiend en hoe kort is het nog maar geleden, dat de Nederlandse landbouw, geen sector uitgezonderd, als paradepaard van het Nederlands bedrijfsleven fungeer de. Waar de Nederlandse boer ten voorbeeld werd gesteld als de man die kansen creëerde en op een uit stekende wijze gebruik maakte van moderne ontwikke lingen. Kennelijk moet deze vooruitgang voor hem de ondergang betekenen, want hij wordt gestraft voor de gevolgen. De landbouw heeft zijn plichten in het eco nomisch bestel gedaan en de landbouw kan gaan. De akkerbouw is duidelijk met de Europese landbouw politiek van lage prijzen geconfronteerd en de veehou derij loopt op tegen de Nederlandse milieuwetgeving. Het voorgenomen beleid en de daarmee samenhan gende planologie zullen bij realisering zodanig ingrij pend zijn, dat het voortbestaan van vele bedrijven onmogelijk wordt en met hen wordt het voortbestaan van het samenhangende stelsel van toelevering en ver werking ondermijnd. In dat geheel was Nederland op zijn sterkst en verzwakking treft de Nederlandse agrari sche sector in het hart. Onwikkelingen stagneren, de concurrentiepositie ver zwakt en anderen nemen de produktie over. Het perspectief dat de Nederlandse landbouw moet worden geboden ligt in ontwikkeling. Gebruik maken van vernieuwing op het gebied van produktie, ook op het gebied van milieubescherming, ledereen is ervan overtuigd dat daaraan een bijdrage moet worden gele verd. Ook produktiebeheersing zal noodzakelijkerwijs in beeld komen. Milieuvriendelijker produceren, mede als gevolg van vraag in de markt, vernieuwing en aanpassing van het produktenassortiment en het aanbod van de consu ment zijn alle zaken, die bij de landbouw in beeld zijn. Dat vraagt een enorme krachtsinspanning van de agra rische ondernemers, daarin bijgestaan door toeleverings- en verwerkingsbedrijven. De landbouw is bereid deze weg te gaan en de overheid zal mede tot taak hebben om deze weg begaanbaar te maken. Ook daar zal een krachtsinspanning worden gevraagd. In de afgelopen jaren heeft de landbouw zich een ener gieke sector getoond in de ontwikkelingsmogelijkhe den. In de afgelopen weken is de energie in demonstratie geuit. Het gaat om de begaanbare weg. Luxemburg en Den Haag hebben hierop invloed. Lukt dat niet om samen met de agrarische sector het pad begaanbaar te houden, zowel voor akkerbouw als voor veehouderij, dan staat ons een hete zomer te wachten. Naast energie is er voldoende karakter om voor het voortbestaan van het bedrijf te knokken. De juistheid van deze stelling is reeds bewezen. R. Hoiting

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 1