Op korte termijn gesprek tussen Shell en akkerbouwers Vekabo- nieuws Kom in de Kas in teken van geur, smaak en kleur Tijdens blokkade van Shell Moerdijk: Frico introduceert plantaardig produkt Vitessa Verschillende akkerbouwers die vorige week donderdag aan het kunstmest strooien of zaaien waren kregen een schuldgevoel toen zij een stoet met 20Ü tractoren voorbij zagen komen richting Shell Moer dijk. Ondanks het goede weer waren er op het Shell complex 300 boe ren uit Tholen, St. Philipsland en West-Brabant. De perfekt voorbe reide aktie te Moerdijk is voor 100% geslaagd, evenals de TGV esta fette die een dag eerder op 4 plaatsen vertrok. Bij de TGV deed niet overal het geplande aantal deelnemers mee daar velen een keuze maakten, waarbij Shell de voorkeur had. Opvallend veel veehouders telde de TGV te Wouw. De blokkade bij Shell te Moerdijk duurde 3 uur. Woordvoerder Ko Brooymans uit Nieuw Vossemeer had met een aantal aktievoerders een gesprek met direkteur ir. G. Brog- trop. Hij stelde dat er overproduktie van graan is en dat de graantelers open staan om hiervoor een oplos sing te zoeken. "Al of niet verplicht braken of quoteren met een goede graanprijs is een mogelijkheid die op zeer korte termijn te realiseren is. Een tweede oplossing zien wij in het fabriceren van bio-ethanol en af breekbare plastics. Onze opzet van daag is om met Shell een diskussie op gang te brengen. Aan de voorra den fossiele brandstof komt eens een einde. Bij de teelt en verdere verwer king van graan is dit niet het geval. Tarwe kan jaarlijks geteeld worden waarbij een natuurlijke kringloop geheel in het kader van de huidige milieuproblematiek past", zo vertel de de heer Brooymans die later op de dag een partij tarwe het Shell terrein opbracht om te laten verwerken tot bio-ethanol. Even daarna kwam hij terug met het vat milieuvriendelijke brandstof. De trekker werd stilgezet en de tank symbolisch met ethanol gevuld. Toen hij daarna op de startknop drukte sloeg de motor meteen aan. De ludieke aktie was geslaagd. Een luid applaus volgde. Aktievoerder Mees Hage uit Kruis land wees direkteur Brogtrop erop dat Shell zijn politieke invloed aan moest wenden om de regering aan te zetten tot het mengen van benzine met ethanol. Bedrijfsdirekteur G. Brogtrop deelde de akkerbouwers mede dat de olie-industrie een aktie- ve rol speelt in de diskussie over het onderzoek naar alternatieve brandstoffen. "Er doen zich nog al lerlei technische bezwaren voor bij het gebruik van ethanol. Het hoofd bezwaar blijft dat ethanol veel duur der is dan vergelijkbare benzinecom ponenten en dus gesubsideerd zal moeten worden om de konkurren- tieslag te kunnen overleven. Shell ziet daarmee niet af van haar verant woordelijkheid bij te dragen aan de noodzakelijke gedachten vorming rond alternatieven". Brogtrop nodigde verder een afvaar diging van akkerbouwers uit om op korte termijn met specialisten rond de tafel te gaan zitten en bood als lu dieke tegenaktie iedere aanwezige een kop soep aan gemaakt van griesmeel. "Hopelijk is deze soep een eerste aanzet van Shell om te hel pen het graanoverschot weg te wer ken", zo zei hij. Het anders zo zwaar beveiligde Shell complex stond open voor de akkerbouwers. De voorlichtingsfilm over security wordt nu aan zijn laars gelapt zei een medewerkster. Solidariteit De TGV aktie van woensdag was be doeld om de gemeentebestuurders extra op de hoogte te brengen en steun te vragen omtrent de zorgwek kende situatie van de akkerbouw. Te Woensdrecht, Steenbergen, Wil lemstad en Zevenbergen vertrokken tractoren om gemeentehuizen in buurgemeenten aan te doen. Aan de TGV, Trekker Grand Vitesse, die vanuit Woensdrecht vertrok en Os- sendrecht, Hoogerheide en Wouw als stopplaatsen had, deden opval lend veel veehouders mee. Zij zien over een aantal jaren de bui boven hun tak al hangen en zijn er dan van overtuigd dat minister Braks hen ook laat vallen. De heer J. Martens uit Schijf deed namens de boeren het woord. Hij wees de gemeentebestuurders op de spilfunktie die graan met betrekking tot de andere gewassen heeft. "Een daling van de prijs met meer dan 20% is ontoelaatbaar. Geen enkele andere maatschappelijke groepe ring, zou zo iets pikken. Achterstal lig onderhoud is op veel bedrijven al zichtbaar zodat gemeenten op moe ten passen voor verpaupering van het platteland", aldus de heer Mar tens die de solidariteit tussen akker bouwers en veehouders prees. Uit gesprekken met akkerbouwers valt op te maken dat bij voortzetting van het huidige beleid van de minis ter en overheid akties grimmiger zul len worden. Akkerbouwer Mees Ha- ge uit Kruisland: "Ik vind het in en in triest dat Braks totaal negeert wat wij met akties aan willen tonen. Op de problemen wordt niet ingegaan ook al willen wij zelf dat er een oplossing komt. Dit werkt frustre rend. Gevoelsmatig kun je stellen dat er nog niets is bereikt. Onze voormannen in het Landbouwschap zijn zeer zwak en zitten onder het juk van de minister. Vooral Doorn bos heeft misgekleund en dit niet voor de eerste keer. Er moet orde op zaken gesteld worden door de knup pel in het hoenderhok te gooien. De huidige verstrengeling van landbouwbelangen-organisaties werkt in ons nadeel. Een steeds gro tere groep akkerbouwers is van me ning dat de tijd rijp is om zich te ver enigen in een aparte organisatie", aldus de heer Hage. Heffingen Veel akkerbouwers willen de mestle- veranties op hun bedrijf stilleggen om Braks tot ander inzicht te bren gen. Ook gaan er stemmen op om massaal bepaalde heffingen niet te betalen waardoor toch wat binnen te halen is. Uitspraken en stellingen van hoogleraren vallen bij de akker bouwers in het verkeerde keelgat daar zij alleen maar gestaafd zijn door de theorie. Het levert de nodige stof tot diskussie op. De landbouw zou uit Nederland moeten verdwij nen omdat het onrendabel zou zijn. Opleidingen van academici kosten de staat tot 1 miljoen en dat moet geaccepteerd worden. Waarom kan Nederland dan geen wetenschappers uit Oost-Europa aantrekken? Nu, na bijna 3 weken van proteste ren en aktie voeren staat wel vast dat met volhouden iets te bereiken is. Er is door Lubbers een driemanschap van wijze mannen gevormd en dit toont toch wel aan dat Braks min of meer is teruggefloten. Onder de ak kerbouwers is op bestuurlijk niveau meer eensgezindheid ontstaan wat de voorstellen en besluitvorming ten goede zal komen. Plaatselijk zal dit voor al te terughoudende bestuur ders gevolgen hebben zeker ook bin nen de politiek. De akties hebben in ieder geval vol doende publiciteit opgeleverd. Tij delijk wordt een afwachtende hou ding aangenomen maar bij een on aanvaardbaar besluit staat weer een grote groep paraat. Jan van Tilburg Zaterdag 7 april zetten vele honder den tuinders in 25 tuinbouwgebieden weer hun kasdeuren open voor de jaarlijkse manifestatie Kom in de Kas. Voor het publiek een gelegen heid bij uitstek om eens uitgebreid kennis te maken met de boeiende wereld van groenten, bloemen en potplanten. Kom in de Kas staat dit jaar in het teken van geur, smaak en kleur. Van alle drie heeft de tuinbouw veel in huis, zoals de bezoeker kan ervaren aan de hand van smaak-, geur en kleurtesten. Maar de tuinbouw heeft meer in huis, zoals milieuvriendelij ke produktiemethoden. Natuur en hoogwaardige technologie hebben naast elkaar een plaats in de tuin bouw. Tuinders maken bij hun pro- duktie naast moderne teelttechnie ken, gebruik van bijen en hommels, die de bloemen bestuiven, en insek- ten die ingezet worden om ziekten en plagen te bestrijden. Kom in de Kas wordt zaterdag 7 april om 10.00 uur officieel geopend door de minister van Financiën, W. Kok. Dit gebeurt in het Regionaal Onderzoek Centrum te Westmaas in de Hoeksche Waard. Aan de open dag nemen in sommige streken, be halve tuinbouwbedrijven, ook veehouderij- en akkerbouwbedrij ven deel. Shell direkteur G. Brogtrop bezig aan zijn verklaring. Verder van links naar rechts aktievoerders Ko Brooy mans, Mees de Lint en Mees Hage. Tarwe wordt vanuit een kipkar gelost in een bak van een voorlader om verwerkt te worden tot ethanol. AMPLRLN DL LDLRAT/L ZLLLAND Het seizoen staat weer voor de deur. Nog enkele weken en de kampeerders mogen weer ko men. Veel kampeerboeren heb ben de afgelopen winter benut om hun voorzieningen te verbete ren. Want hoewel de kampeer ders vooral rust en ruimte zoe ken, blijkt dat ze goede voorzie ningen toch ook erg belangrijk vinden. De terreinen liggen er weer prima bij en we zijn klaar voor de start. Hopelijk krijgen we weer zo'n goed seizoen als vo rig jaar. De vraag naar informa tie is al vroeg op gang gekomen, waarschijnlijk als gevolg van de goede zomer die achter ons ligt. Enkele weken geleden is de nota Valkenisse, waarin gepleit wordt voor 15 kampeereenheden voor het gehele seizoen, besproken in de rekreatie-kommissie van de gemeente Oostburg. De boeren in de kommissie slaagden er niet in de nota te laten onderschrij ven. Voorlopig kunnen de kam peerboeren in de gemeente Oost burg nog geen veranderingen ver wachten. Het blijft bij 5 eenhe den het gehele seizoen en een uit breiding tot 10 eenheden 7 weken in het hoogseizoen. Zolang de wet Openluchtrekreatie niet aan genomen is, blijft deze regeling van stand. Van een kampeerboer, die naar een SVR-beurs geweest is, hoorde ik dat de heer V.d. Berg nu eindelijk geneigd zou zijn tot een gesprek met VeKaBo. Het is toch ook te gek dat VeKaBo- leden hun lidmaatschap opzeg gen uit angst geen SVR-klanten meer te krijgen. Het wordt de hoogste tijd dat we eens samen aan tafel gaan zitten om de me ningsverschillen uit de weg te rui men. We willen immers allen het zelfde, de kampeerders een pret tige vakantie aanbieden. De heer V.d. Berg hamert steeds op de prijzen die de VeKaBo-leden hanteren, maar hij vergeet hier bij wel dat de meeste kampeer boeren goede tot zeer goede voorzieningen hebben. Deze voorzieningen hebben veel geld gekost en zijn natuurlijk duurder voor de kampeerder. Persoonlijk ben ik een groot voorstander van het sterren systeem dat de ANWB hanteert voor campings en hotels. De kampeerder krijgt dan meer dui delijkheid en weet precies wat hij verwachten kan voor zijn geld. Een VeKaBo-lid uit Limburg ver telde dat er met de ANWB over leg zal komen, om tot het uitge ven van een gids voor kampeer boeren te komen. Hopelijk komt dit overleg er spoedig en kan in 1991 zo'n gids uitgegeven worden. De heer Jac. Martens overhandigt aan wethouder P.A.M. van Tiggelen te Wouw de petitie met grieven. Wethouder Van Tiggelen was er van overtuigd dat voordat de week uit was de regering met een aanvaardbare oplossing zou komen. Vrijdag 16 maart 1990 Akkerbouwer Ad Mouwen uit Wouw wacht op zijn beurt om bij Shell een kop soep in ontvangst te nemen. Een dag eerder was hij te Wouw een van de organisatoren van de TGV Eind vorige week heeft Frico (onder deel van de zuivelkoöperatie Noord- Nederland) het nieuwe plantaardige produkt Vitessa gepresenteerd. Dit is een produkt dat wordt bereid uit melk waarvan het grootste gedeelte van het melkvet (80 procent) vervan gen is door natuurzuivere zonne bloemolie. Volgens de producent verlaagt het produkt het cholesterol gehalte in het bloed. Vitessa is het tweede zo wel genoem de 'namaakzuivel-produkt'. Het produkt heeft het uiterlijk van kaas, maar mag niet zo genoemd worden omdat het niet uit alleen zuivelpro- dukten is gemaakt. Al eerder werd door een andere zuivelkoöperatie het produkt Trenta op de markt ge bracht. 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 9