Algemene aspekten van een levensverzekering (1) Levensverzekering en inkomstenbelasting (2) Levensverzekering en erfrecht (3) i Ook bedrijfsopvolging regelen in zelfstandigenstatuut Special levensverzekeringen Landbouwschap door J.L. Mieras 1. Algemene aspekten van een levensverzekering. 2. Levensverzekering en inkomstenbelasting. 3. Levensverzekering en erfrecht. 4. Lijfrente (clausule) in de inkomstenbelasting. 5. Levensverzekering en vermogensbelasting. 6. Levensverzekering en successierecht. 7. Levensverzekering in verband met staking onderneming en FOR. 8. Levensverzekering en Brede Herwaardering. Deze week worden de delen 1, 2 en 3 behandeld, volgende week ver schijnen de delen 4 t/m 8. Definitie Een levensverzekering komt in zo veel schakeringen voor dat een defi nitie nauwelijks te geven is. De meest duidelijke is nog die uit de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf: "Overeenkomsten van verzekeren tot het al dan niet doen van uitkerin- Eerder heeft u kunnen lezen wat een levensverzekering is. Hoe is nu de behandeling van de levensverzeke ring in de inkomstenbelasting en dan met name de heffing van het rente bestanddeel begrepen in de uitke ring. Het gaat hierbij om levensver zekeringen waarbij ineens een kapi taal wordt uitgekeerd zonder lijfren teclausule. Een lijfrenteclausule betekent dat het kapitaal op de einddatum omge zet wordt in een lijfrente die jaarlijks in gedeelten (per kwartaal, halfjaar) wordt uitgekeerd totdat de verzeker de is overleden of tot de einddatum van de afgesproken lijfrenteverze kering. Hoofdregel: premie aftrekbaar - uit kering belast Het zal u duidelijk zijn dat wanneer u een kapitaalverzekering heeft af gesloten de uitkering niet belast moet zijn. Zou u de premie van de verzekering aftrekken van uw inko men, dan is de uitkering t.z.t. pro gressief belast, d.w.z. u bent maxi maal 60% belasting verschuldigd (Oort-tarief). Dit is meestal niet de bedoeling. Daarom brengt men de premies van een dergelijke verzeke ring nooit ten laste van het inkomen. Rente bestanddeel Wanneer jaarlijks een premie wordt betaald en men ontvangt een kapi taal na bijvoorbeeld twintig jaar, dan zit er in deze uitkering rente over de premies." Stel, iemand betaalt jaarlijks 1.000,— Na twintig jaar ontvapgt hij 30.000,— Hiervan is 20.000,premie en 10.000,rente. In principe is het rentebestanddeel belast, tenzij de polis langer dan 12 jaar loopt én de hoogste premie niet meer dan vijf maal de laagste premie bedraagt. Bij een langere looptijd mag de verhouding hoogste/laagste premie groter zijn, men noemt dit bandbreedte. Bij een verzekering die een looptijd heeft - bedraagt de bandbreedte - tussen 12 en 15 jaar: 5 maal de laagste premie - tussen 16 en 20 jaar: 10 maal de laagste premie - tussen 21 en 30 jaar: 15 maal de laagste premie - meer dan 30 jaar: 20 maal de laagste premie Zou men een éénmalige koopsom storten, dan is de rente begrepen in de uitkering belast. Soms komt het voor dat bij arbeidsongeschiktheid premievrijstelling wordt verleend. Dan wordt er vanuit gegaan dat er premie is betaald, vanaf het moment van arbeidsongeschiktheid tot einde verzekering, ondanks dat men vanaf dat tijdstip is vrijgesteld van premie betaling en nog geen 12 jaar premie betaalde. Overlijdensuitkering De hiervoor bedoelde rente is met name bedoeld voor het spaarkarak- ter van levensverzekeringen. Dit is niet aanwezig bij een overlijdensuit kering. Daarom zijn uitkeringen die verband houden met het overlijden vóór het bereiken van de 72-jarige leeftijd vrijgesteld van inkomstenbe lasting. Wordt er een uitkering gedaan uit hoofde van een verzekering na het bereiken van de 72-jarige leeftijd en is het minder dan 5.000,en is dit een overlijdensrisikoverzekering, dan is de rente ook onbelast. Afkoop van verzekerigen met spaar- element Afkoop is erg onaantrekkelijk. In dien u meer terugontvangt dan de betaalde premie, wordt het meerdere beschouwd als rentebestanddeel (zie hierboven). Hierna wordt de relatie levensverze kering en erfrecht besproken. Men moet dit goed onderscheiden van het betalen van successierecht over de uitkering. De relatie erfrecht en le vensverzekering wordt van belang indien er een uitkering wordt gedaan omdat de verzekerde overlijdt. Voorbeeld: een in gemeenschap vdn goederen gehuwde man sluit op zijn leven een kapitaalverzekering die 100.000,uitkeert bij zijn overlij den aan zijn vrouw. Stel, de man overlijdt. De vraag is nu, maakt die 100.000,deel uit van zijn nala tenschap? En, zo ja, dan delen de kinderen met zijn vrouw ook mee in de uitkering. Al in 1904 werd door de Hoge Raad (weduwe Veldman) beslist dat de vrouw de uitkering ontvangt buiten de boedel om, want ze ontvangt de uitkering niet krach tens erfrecht maar volgens de verze keringsovereenkomst. De kinderen delen nu niet mee in de uitkering en het moge duidelijk zijn dat dat ook niet de bedoeling was van de man. Voorts is het niet van belang of de man in gemeenschap van goederen was gehuwd of op huwelijkse voor waarden. Of de vrouw successie recht over de uitkering moet betalen komt in een ander artikel aan de orde. Erfrecht en cessie uitkering aan bank Het komt nogal eens voor dat er een overlijdensrisikoverzekering wordt afgesloten om een hypothecaire le ning ten behoeve van de woning af te lossen, indien de kostwinner komt te overlijden. Het is voor de bank zaak dat de uitkering voor dat doel wordt aangewend, daarom wordt (stan daardzin in hypotheekakte) de vor dering uit hoofde van de verzeke ring, die ontstaat bij overlijden van de kostwinner tot zekerheid overge dragen aan de bank, men noemt dit cessie. Dit gebeurt ook bij uitkering In het zelfstandigenstatuut moet aandacht komen voor de problemen bij bedrijfsopvolging in de families feer. Dat schrijft het Landbouw schap in een brief aan de Tweede Kamer die op 14 maart over het zelfstandigenstatuut praat. Als de fiscale kant van bedrijfsop volging niet wordt geregeld in het statuut, moet er extra belasting be taald worden door de ouders die hun bedrijf overdragen aan», zoon of dochter. De opvolger betaalt meestal 8 een prijs die lager ligt dan wat tussen "vreemden" gebruikelijk is. Als er niets geregeld wordt, brengt de fis cus echter wel inkomstenbelasting in rekening over de zakelijke prijs. Het is de bedoeling om in het zelfstandigenstatuut aan te geven hoe het inkomen van zelfstandigen fiscaal moet worden behandeld in relatie tot de meervoudige funktie van dit inkomen (investeren, konsu- meren, reserveren). J.L. Mieras Tot slot Tot zover de eerste drie artikelen op het gebied van levensverzeke ringen. De volgende week ver schijnen de volgende vijf. Mocht u met vragen zitten, schroom dan niet kontakt op te nemen met uw SEV-(st)er. J.L. Mieras gen in geld of in natura, in verband met het leven of de dood van de mens, met dien verstande dat over eenkomsten van ongevallenverzeke ringen niet als overeenkomsten van levensverzekering worden be schouwd". Bij een levensverzekeringsovereen komst kunnen vijf personen betrok ken zijn: ade verzekeraar verzeke ringsmaatschappij); b. de verzekeringnemer (deze sluit de verzekering); c. de verzekerde (degene op wiens leven wordt verzekerd); d. de begunstigde (degene die de uitkering ontvangt); e. de premiebetaler. Niet altijd zijn er vijf verschillende personen bij betrokken. ring tegen een verlaagd bedrag doorlopen. De reeds betaalde premies houdt de verzekeraar. - Het recht de polis te belenen. Men leent geld van de verzeke raar of van iemand anders tot maximaal de afkoopwaarde en moet dan de polis aan de geldge ver afstaan als onderpand. Sommige verzekeringen hebben wel een spaarelement maar zijn toch niet af te kopen of te belenen. Dit zijn verzekeringen waarvan de uitkering niet zeker is. Een verzekering bij le ven keert uit als men op de eindda- .tum van de verzekering nog leeft. Is dit niet zo, dan is er géén uitkering. Rechten die gelden voor elke polis zijn bijvoorbeeld: - Het recht premiebetaling te sta ken. Bij polissen zonder spaare lement betekent dit veelal het ein de van de verzekering. bij brand e.d. De geldverstrekker ontvangt bij overlijden de uitkering. Het gevolg is dat de uitkering nu in de nalatenschap valt. Daardoor de len de kinderen mee in de uitkering van levensverzekering, hetgeen niet de bedoeling is. Het vorenstaande is op te lossen door de bank te machti gen namens de vrouw de uitkering aan te wenden ten behoeve van af lossing van de hypothecaire lening. Men ziet dit in de praktijk nogal eens over het hoofd, met alle gevol gen van dien. Het is maar dat u het weet! Voorbeeld: Een man verzekeringnemer) sluit bij een verzekeraar op het leven van zijn vrouw verzekerde) een ver zekering ten gunste van zijn dochter. Overlijdt de vrouw, dan ontvangt de dochter een uitkering. We gaan hier eenvoudigheidshalve voorbij aan de fiskale aspekten. Tijdstip voorval Een kenmerk van een levensverzeke ring is het tijdstip waarop een zeker voorval (overlijden) plaatsvindt. Het kan zijn dat het zeker is dat er een uitkering gedaan moet worden, maar het tijdstip niet bekend is, bij voorbeeld eén uitkering bij overlij den (begrafenisverzekering). Het kan ook zo zijn dat er slechts een uit kering gedaan wordt indien verze kerde vóór een bepaalde datum overlijdt (overlijdensrisikoverzeke ring). Bij een gemengde verzekering vindt uitkering plaats op de eindda tum van de verzekering (bijvoor beeld 60-jarige leeftijd van de verze kering) of op een eerder tijdstip als de verzekerde vóór de einddatum van de verzekering overlijdt. Risiko en spaarelement De meeste levensverzekeringen heb ben, zoals uit het voorgaande bleek, een risiko-element. Vrijwel altijd is het onzeker wanneer de verzekeraar uit moet keren, soms ook óf hij zal moeten uitkeren, en vrijwel ook al tijd hoeveel premie hij zal ont vangen. Daarnaast kunnen levensverzekerin gen een spaarelement hebben. Het spaarelement komt tot uiting door extra rechten die de verzekeringne mer heeft, zoals belenen, premievrij- maken, afkopen. De term afkopen is erg verwarrend. De afkoopsom wordt namelijk niet door verzeke ringnemer betaald maar door de ver zekeraar. De verzekeringnemer ont vangt de afkoopsom omdat door het spaarelement in de verzekering waarde is opgebouwd. Afkopen komt in de praktijk niet vaak voor omdat het zeer ongunstig is. Alleen als er géén andere mogelijkheid is kan men besluiten tot afkopen. Rechten van de verzekerde De verzekeringen met spaarelement kennen aan de verzekeringnemer een aantal rechten toe, bijvoorbeeld: - Het recht van afkoop. - Het recht van premie-vrij making. Men betaalt dan géén premie meer en laat de verzeke - Het recht de begunstigde, pre miebetaler of verzekeringnemer te wijzigen. Slechts in drie gevallen kan men de begunstiging niet meer wijzigen: a. indien de begunstigde de be gunstiging heeft aanvaard, dit vindt in de praktijk meestal niet plaats omdat daarvoor toestem ming nodig is van de verzekering nemer. De verzekeringnemer be houdt dit recht dan voor zich zelf; b. nadat verzekerde is overleden, dan is het recht op een uitkering ontstaan en kan geen wijziging van de begunstiging meer ge schieden; c. cessie bij overdracht tot zeker heid aan bijvoorbeeld een geldge ver (bank, persoon, verze keraar). Intermezzo ^^verzekeringnemer kan de be giftiging wijzigen. Dit betekent wel dat de begunstigde maar moet afwachten of zij/hij ooit een uitke ring zal krijgen. Typerend is in dit geval de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak "Weduwe Fort man": Fortman, een ondernemer, had een levensverzekering afgesloten met zijn vrouw als begunstigde. In dien hij overleed ontving zijn vrouw een kapitaal. Wat gebeurde, Fortman ging failliet en de curator in het faillissement wijzigde de begunstiging van de ver zekering. De curator wees zichzelf (de boedel) aan als begunstigde. Kort daarna overleed Fortman en zijn weduwe eiste de uitkering op, hetgeen mislukte want de begunsti ging was gewijzigd. Premie en uitkering De premie kan ineens betaald wor den (koopsompolis), maar ook pe riodiek (elk jaar). De uitkering kan zijn een kapitaal ineens of periodie ke uitkeringen (lijfrente). Motieven om een levensverzekering af te sluiten Er kunnen vele motieven zijn om een levensverzekering af te sluiten. Ga echter steeds voor u zelf goed na welk doel u voor ogen heeft. De af rekening van een belastingclaim bij bedrijfsbeëindiging dekt men niet af met een koopsompolis met lijfrente clausule. Soms overheersen fiskale motieven. Dit kan op zich nuttig zijn, maar overweeg wel alle conse quenties goed. Vrijdag 16 maart 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 8