Onze vertegenwoordiger in Oost- Brabant Nieuwe slogan voor verkeersveiligheid Het recht van de zwakke -artikel 31 WVW in gesprek met Maakt liefde blind?... Alcohol zeker! Hoogste punt nieuwbouw Verzekeringen ZLM Verzekeringen ZLM heeft een aantal vertegenwoordigers in Zeeland en Noord-Brabant. Hans Bolier verte genwoordigt Verzekeringen ZLM in Oost-Brabant en is woonachtig in Nuenen. Hans is 39 jaar, getrouwd en heeft een dochter. Vanaf 1985 is Hans Bolier werkzaam bij Verzeke ringen ZLM en sedert 1 augustus 1986 bemant hij het service steunpunt in Nuenen. Dit is voor ons de reden om Hans en zijn werk bij u te introduceren. Allereerst zou ik willen weten hoe uw dagindeling eruit ziet: Hans: Ik probeer tot een uur of 10 's ochtends op het kantoor in Nuenen aanwezig te zijn. Hierna bezoek ik relaties thuis. Wanneer ik niet meer aanwezig ben in Nuenen, kunnen onze relaties ons toch altijd berei ken. Wij maken daarvoor gebruik van de faciliteiten van de P.T.T., waardoor mijn telefoonlijn naar Goes wordt geleid waar de telefoon tjes binnenkomen. Dit geldt overi gens ook voor de andere service steunpunten. Als één van uw relaties belt voor vra gen of voor het maken van een af spraak wordt deze altijd te woord gestaan? Hans: Ja, dat klopt. Klanten die bel len krijgen de afdeling Advies Verkoop aan de lijn waar zij een af spraak kunnen maken. Negen van de tien keer kunnen relaties met vra gen hier direkt geholpen worden. Hieruit volgt dat u zelfstandig werkt in de provincie Brabant maar dat de relaties ook kontakt onderhouden met het hoofdkantoor in Goes. Wat is precies uw werkgebied? Hans: Mijn werkgebied is een deel van Brabant, namelijk ten oosten van Tilburg. Dit is ook het terrein waar ik inspekties verricht voor de brandafdeling in Goes en waar ik opdrachten, die van de schadeafde ling uit Goes komen, uitvoer. Daar uw werkzaamheden erg ver schillend zijn, is een bepaalde kennis vereist. Bent u van alle markten thuis? Hans: Inderdaad, ik heb voorheen 13 jaar bij het NMB- assurantiebedrijf gewerkt. En daar heb ik van oudsher voornamelijk te maken gehad met polissen voor het midden- en kleinbedrijf. Maar ik heb me dus zo all-round mogelijk georiënteerd zodat mensen met hun privéverzekeringen zowel met scha deverzekeringen als levensverzeke ringen dan wel pensioenen bij mij te recht kunnen. Wanneer een aanvraagformulier of een schadeformulier bij u terecht komt wat gebeurt daar dan mee? Hans: Aanvraagformulieren worden door mij begeleid en dan recht streeks naar het hoofdkantoor in Goes gestuurd. Daar bekijken de ac ceptanten de aanvraag en deze wordt dan ingevoerd in de computer. Die administratie is volledig geautoma tiseerd. U behandelt dus geen schademel- dingen? Hans: Schadebegeleiding in principe niet, maar nu met dit stormachtige weer wel enigszins. Maar de snelst werkende manier bij schade is deze rechtstreeks te melden in Goes zodat gelijk een eventuele afspraak kan worden gemaakt in verband met ex pertise. Indien zich echt problemen voordoen kan ik naast de schadecor- respondent, die de schade in behan deling heeft, altijd ingeschakeld worden. Als slotvraag: Wat vindt u zo aan trekkelijk om te werken bij Verzeke ringen ZLM? Hans: De tevredenheid bij Verzeke ringen ZLM-verzekerden is groot en dat werkt fijn. Het motto "advise ren" staat hoog in het vaandel aan geschreven en bovendien weet de buitendienst, waaronder ik, zich gesteund door deskundige en en thousiaste mensen op het hoofdkan toor in Goes. Mede hierdoor is een efficiënte manier van werken te rea liseren. Met als gevolg dat Verzeke ringen ZLM al jaren in staat is bij zonder goede verzekeringsproduc ten tegen opvallend lage premies te brengen, en dat is op zich uniek! Auteur Marja de Jager Afdeling advies en verkoop Dc bermborden langs de Zeeuws- Vlaamse wegen zijn sinds 7 maart voorzien van een nieijw affiche met een bijpassende slogan. De poster toont een verliefd paar. Als slogan meldt het bord: "Maakt liefde blind?" Alcohol zeker! De slogan van Sandra Verlinde uit Oost Souburg werd door een jury onder leiding van troubadour Piet Brakman als beste gekozen uit de ruim 80 inzendingen. Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis te Oostburg meldde Piet Brakman dat gelet is op het feit dat de slogan dui delijk is en direkt aanspreekt. Voor de bekroonde slogan had Verzeke ringen ZLM wederom een geldprijs ter beschikking gesteld. Direkteur van Verzekeringen ZLM, de heer H. Doeleman Hzn overhandigde de prijs aan Sandra Verlinde. De heer Doeleman noemde het gezamenlijk samenwerken van diverse instanties (Veilig Verkeer Nederland - ROVZ - politie - gemeenten - RWS) een goe de zaak en Verzekeringen ZLM zal zich tegenover akties zoals -25% ver keersslachtoffers positief op blijven stellen. Hij merkte tevens op dat bij vele on gevallen jeugdige (onervaren) auto bestuurders zijn betrokken die te vens een te hoge snelheid hanteren. Er dient dan ook een mentaliteitsver andering plaats te vinden om het tij te keren. Verzekeringen ZLM weet zich bij de borden-campagne in elk geval gesteund door haar verzeker den, want evenals de vorige winnaar (de heer Wolfert te Hoek) is ook Sandra Verlinde verzekerd bij Ver zekeringen ZLM. De door Sandra ingezonden slogan luidde volledig: "Liefde maakt mis schien blind, alcohol doet het ze ker". We hopen dat u oog hebt voor dit advies. J. Folmer Vanwege het bereiken van het hoog ste punt werd 19 februari jl. de vlag van Verzekeringen ZLM gehesen op de nieuwbouw van het kantoorge bouw van de Onderlinge Verzeke ringsmaatschappij te Goes. De han deling werd verricht door de voorzit ter van Verzekeringen ZLM, de heer L.W. van Nieuwenhuijzen en direk teur de heer H. Doeleman Hzn. De heer Van Nieuwenhuijzen noemde het bereiken van het hoogste punt te vens een hoogtepunt in de geschiede nis van Verzekeringen ZLM. Ver breding van service-verlening, uit breiden van specialisatie en toene mende groei in het aantal verzeker den, nopen Verzekeringen ZLM het kantoor aan de Frans den Hollan derlaan te Goes medio 1991 te ruilen voor het 4-etages hoge kantoorpand aan de Ringbaan-West te Goes. Sandra Verlinde had de beste slogan. Vrijdag 16 maart 1990 Wanneer u met uw motorvoertuig een botsing heeft gehad met een niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer (meestal een voetganger of fietser) is artikel 31 van de Wegenverkeerswet (WVW) van toepassing. Genoemd artikel houdt in dat in principe de gemotoriseerde verkeersdeelnemer aansprakelijk is voor de ontstane schade. In het verleden kon de automobilist na een botsing met voetganger of fietser ook zijn schade verhalen op grond van artikel 1401 van het Bur gerlijk Wetboek (BW). Over en weer werd dan de schade betaald. Echter, in 1987 heeft de Hoge Raad bepaald dat artikel 31 WVW mag worden te gengeworpen aan de automobilist wanneer hij zijn schade wil verhalen. Dit houdt in dat het veel moeilijker is geworden om de autoschade ge heel te verhalen. Op grond van arti kel 31 WVW mag nu niet meer al leen worden geclaimd, maar ook worden afgewezen (reflexwerking). Overmacht De gemotoriseerde verkeersdeelne mer kan alleen dan geheel aan de aansprakelijkheid ontkomen, als hij een beroep kan doen op overmacht. Dit is echter bijzonder moeilijk en zal slechts slagen als de gemotori seerde verkeersdeelnemer met be trekking tot zijn eigen rijgedrag geen Marion Hoondert-Rijk enkel verwijt valt te maken. Boven dien moet het gedrag van de voet ganger/fietser zo onwaarschijnlijk zijn geweest, dat hiermee absoluut geen rekening gehouden hoefde te worden. Dit houdt in dat bij een bot sing met kinderen vrijwel nooit een beroep op overmacht mogelijk is, omdat men bij kinderen altijd met onverwachts gedrag rekening moet houden. Mede-schuld De gemotoriseerde verkeersdeelne mer kan gedeeltelijk aan de aanspra kelijkheid ontkomen, als er een be roep gedaan kan worden op mede schuld van de voetganger/fietser. Dit is eveneens geen eenvoudige zaak en ook hier geldt dat bij zeer jeugdigen meestal geen schuld kan worden aangetoond. Zwakkere beschermen Het vervelende gevolg van dit soort aanrijdingen is dat een eigen risiko dikwijls niet of slechts gedeeltelijk kan worden verhaald en dat een no- claim korting (gedeeltelijk) komt te vervallen. Volgens de motivering van de Hoge Raad is de bedoeling van artikel 31 WVW om de zwakke re verkeersdeelnemer - de kwetsbare fietser of voetganger - extra te be schermen tegen de verhoogde geva ren die het gebruik van een motor voertuig in het verkeer met zich mee brengt. We kunnen ons voorstellen dat sommigen, met name automobi listen, de vergaande aansprakelijk heid van de gemotoriseerde ver keersdeelnemer als onrechtvaardig ervaren. Hoe dan ook, of u en wij het er mee eens zijn of niet, we heb ben ons aan de wet te houden. Marjon Hoondert-Rijk 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 7