gj De Fiskale Oudedagsreserve (F.O.R.) nogmaals belicht Volhouder Bromfietspremies per jaar vanaf 1 mei 1990 Wat is arbeidsongeschiktheid? Jaarnota motorrijtuigen verzekering L990 nog niet betaald? Storm brengt brandverzekering onder de aandacht! verzekeringen zlm Reservering via winst Officieel orgaan van de Onder linge Verzekering Maatschappij van de ZLM w.a., Postbus 70 - 4460 BA Goes Frans den Hollanderlaan 10 - 4461 HN Goes Redaktie: J. Folmer Telex: 5537 Tel. 01100-38000 Telefax: 01100-15341 Telefoon Schademelding: Dag en nacht bereikbaar Polismutatie- verwerking: Brand/varia: Verkoop en Advies: Boekhouding: Algemeen: 01100-38888 01100-38880 01100-38855 01100-38850 01100-38221 01100-38000 Vertegenwoordigers Walcheren: BV v/h Mak. en Ass. Knt. Fa. J. Don, Kromme Weele 16, 4331 PB Middelburg, 01180-15151. Schouwen-Duiveland: Hanse Verzekeringen, Haringvlietplein 8, 4301 XG Zierikzee, 01110-14275. Midden-Zeeland: Verzekeringen ZLM, Fr. den Hollanderlaan 10, 4461 HN Goes, tel. zie boven. Z. Vlaanderen Oost: Ass. Knt. Boidin BV, Glacisweg 48, 4561 HG Hulst, 01140-12220. Z. Vlaanderen West: Ass. Knt. Boidin BV, Markt 7, 4501 CJ Oostburg, 01170-2355. Z. Vlaanderen Midden: Ass. Knt. D.J. Dees B.V., Beethoven- hof 43, 4536 AE Terneuzen, 01150-94469. Tholen e.o.: J.W. van Dijke, Burgemeet 25, 4693 GJ Poort vliet, 01662-2509. J.P.M. Overbeeke, Ten Anker- weg 72, 4691 GX Tholen, 01660-2888. West Nrd. Brabant: A.C. Schoo- nen, Zevenbergen, 01680-25656. F.J. Duine, Kamperfoeliestraat 53, 4621 GE Bergen op Zoom, 01640-56000. Midden Nrd. Brabant: A.M. Verbrugge, Gangboord 11, 4941 RE Raamsdonksveer, 01621-12924. Oost Nrd. Brabant: J.J. Bolier, Boordseweg 41, 5671 AP Nue- nen, 040-831469. Werkendam: Rabobank Wer kendam, Merwestraat 10, 4251 CR Werkendam, 01835-2700. Melkhandelaren: AVM, Raad huisstraat 39, 5056 HC Berkel Enschot, 013-339100. De man had voor de 20e keer rij examen afgelegd. Wederom zon der succes. Hij moest stilaan toch wel een hekel hebben gekregen aan rjj-examinatoren, meende men te stellen, want er moest toch iemand schuldig zijn aan zijn falen. "Welnee, antwoordde de man, die mensen hebben hun best gedaan. Ze hebben me ge holpen te remmen, richting aan te geven en ze hielpen me sturen daar waar het nodig was". In dien wij elkaar in het verkeer ook eens wat minder als schuldige aanwijzen op de weg wordt het vast aangenamer. We hopen dat het de 21e keer wel lukt FOR Fiskale Oudedagsreserve. Elke ondernemer heeft in de afgelopen ja ren deze kreet ongetwijfeld gehoord. Wat houdt deze FOR nu precies in. De regeling houdt in dat de onderne mer via zijn winst een bedrag voor later reserveert. (Hoe de FOR wordt opgebouwd heeft u in een vorige af levering kunnen lezen.) Dit later is de 65-jarige leeftijd. In ruil hiervoor krijgt hij dan nu een belastingbespa ring, met andere woorden: reserveer nu, betaal later. Dat dit "betaal later" zeer letterlijk moet worden genomen wordt door menig ondernemer vergeten. Men gebruikt vaak de extra gelden die hierbij op de rekening-courant blij ven staan voor extra investeringen in materialen en machines. Hoe kan nu worden voorkomen, dat men door de fiskale afrekening van de FOR, gelden aan het bedrijf gaat onttrekken, waardoor misschien ook gelijk de kontinuïteit van het be- drijf wordt aangetast. Het antwoord kan tweeledig zijn. In de eerste plaats kan men zelf spa ren, dus ieder jaar een bedrag opzij leggen om later de belastingclaim van de FOR te betalen. In de prak tijk komt hier meestal weinig van terecht. Oplossing in de vorm van een verzekering De tweede en mijns inziens betere mogelijkheid is om een verzekering te sluiten die op 65-jarige leeftijd of bij eerder overlijden een bedrag uit keert. Het is mogelijk een redelijk reële berekening te maken, omtrent de hoogte van de FOR-reservering op 65 jaar. Vanuit die berekening kan een zodanig verzekerd bedrag gekozen worden, dat op de bewuste datum de belastingclaim kan worden betaald. Voorbeeld: Een man van 35 jaar doet mee aan de FOR-reservering. Zijn accountant heeft berekend dat er op 65-jarige leeftijd een fiskale re servering is van 150.000,Dit betekent dat er een belastingaanslag zal volgen van ongeveer 40.000, Rekening houdend met de winstbij schrijving van de verzekeraar moet dan nu een bedrag verzekerd worden van 26.000,De duur van de verzekering is 30 jaar. De jaarpremie is dan 665, Kontinuïteit niet in gevaar Uit het hierboven beschrevene blijkt, dat het een betrekkelijk kleine investering is die jaarlijks plaats vindt en daarmee de claim afdekt en bovendien de kontinuïteit van het bedrijf niet in gevaar brengt. Al wordt alleen maar de belasting besparing die verkregen is met de FOR-reservering aangewend voor A.C. Schoonen. een verzekering, dan komt er op de afrekendatum een zodanig bedrag op tafel dat men zonder problemen deze claim kan betalen. Een artikel in ons verzekerings- nieuws is mijns inziens te beperkt om een gedegen advies te kunnen ge ven. Bij elk bedrijf is de situatie im mers anders. Het kan dus zinvol zijn om voornoemde problematiek aan tafel bij de klant thuis te bespreken. Heeft u vragen, bel dan gerust met onze afdeling Advies en Verkoop te lefoonnummer 01100-38850, en vraag om een bezoek van een van de buitendienstmedewerkers. A.C. Schoonen In ons januari-nummer hebben wij toegezegd terug te komen op het begrip arbeidsongeschiktheid. Op het eerste gezicht een duidelijke zaak: je bent arbeidsongeschikt als je - geheel of gedeeltelijk - niet meer in staat bent om te werken. De oorzaak hiervan hoeft niet altijd medisch te zijn, maar kan ook liggen in specifieke arbeidsomstan digheden. Arbeidsongeschiktheidsverzeke raars, zoals Verzekeringen ZLM, hebben dit echter verder uitgewerkt. De basis hiervoor werd gevonden bij de sociale verzekeringen, de Ziekte wet en de WAO voor werknemers en de AAW voor zelfstandigen. Zowel de sociale verzekeringen als de parti- kuliere verzekeraars maken onder scheid tussen het eerste jaar van ar beidsongeschiktheid en de periode daarna. Het eerste jaar In het eerste jaar is er sprake van ar beidsongeschiktheid wanneer de ver zekerde door ziekte of een ongeval voor tenminste 25% ongeschikt is om het beroep uit te oefenen dat op zijn/haar polis vermeld staat. In principe wordt dus uitsluitend geke ken of de verzekerde in staat is om zijn eigen beroep uit te oefenen. Het spreekt voor zich dat de arbeidson geschiktheid medisch vast te stellen moet zijn. Na het eerste jaar Wanneer iemand reeds een jaar ar beidsongeschikt is komen de zaken iets anders te liggen. Nu wordt niet alleen meer gekeken naar het beroep dat de verzekerde op dat moment heeft, maar er wordt ook onder zocht of hij wellicht ander werk, dat bij hem past, zou kunnen doen. Ui teraard gaat dit altijd in nauw over leg met de betrokkene. Bovendien kunt u zich voorstellen dat de moge lijkheden voor een ander beroep bij oudere mensen niet groot zijn. An derzijds zou het jammer zijn om kansen te laten liggen. Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.) Automaten 110,inklusief poliskosten, verzeke ringsplaatje en assurantiebelasting. Versnellers 270, All Risks (W.A. Casco-dekking) De W.A.-premie 7,100,cataloguswaarde. Over de bromfietspremie wordt geen donatie meer geheven. Gelukkig hebben de meeste mensen hun jaarnota motorrijtuigenverze kering al lang betaald. Voor een nota die u half december 1989 ont ving eigenlijk een heel normale zaak. Toch moeten wij van een aantal leden de premie over 1990 nog ont vangen. Een vervelende kwestie, waar wij zwaar aan tillen. Misschien realiseert men zich ook de gevolgen niet: - er is geen dekking, dus bij schade geen uitkering; - men is wettelijk in overtreding (een W.A.-verzekering is verplicht) en riskeert dus een flinke boete; - binnenkort worden van leden, die nog niet betaald hebben alle po lissen beëindigd die bij Verzekeringen ZLM lopen. Bij een andere verzekeraar dekking krijgen wordt dan ook moeilijk. Kortom: wees verstandig en betaal op tijd. Mocht er één of andere vergissing in het spel zijn neemt u dan met spoed kontakt met ons op. A.J.M. van Halderen, hoofd afdeling acceptatie C A. Toorenaar Stelt u zich eens voor: een jonge landbouwer van 25 jaar met een goe de opleiding (bijv. de HAS) raakt door een ernstig ongeval gehandi capt aan zijn been. Hij kan niet meer goed lopen en is dus ongeschikt voor agrarisch werk. Hij is echter wel in staat om zijn kennis te gebruiken in een kantoorbaan bij een veevoeder bedrijf of een groothandel in agrari sche produkten. In zo'n geval zal de verzekeraar samen met de betrokke ne onderzoeken of een dergelijke baan haalbaar is en ook gevonden kan worden. U kunt er van op aan dat Verzekeringen ZLM steeds ui terst zorgvuldig met dit soort zaken omgaat. Het blijft maatwerk, waar voor geen algemene richtlijnen zijn te geven. Mocht u nog vragen hebben over de ze materie dan kunt u bellen met de heer Goud van onze schade-afdeling (01100-38250) of ondergetekende (01100-38237). C.A. Toorenaar Kontrole verzekerde sommen zinvolle zaak De storm van de afgelopen weken heeft bij vele mensen de brandverze kering onder de aandacht gebracht. Om het schadeformulier in te kun nen vullen moest de polis uit de kast worden gehaald. Wanneer u met uw inboedel- en/of opstalverzekering niet verzekerd bent bij Verzekerin gen ZLM doet u er goed aan uw hui dige premies en voorwaarden eens te vergelijken met die van Verzekerin gen ZLM. U zult dan zien dat wij zeer lage tarieven hanteren met extra uitgebreide voorwaarden. Tevens is dit een goede gelegenheid om uw verzekerd bedrag eens te kontrole- ren. Ook wanneer u de laatste stor men "schadevrij" bent doorgeko men is dat een zinvolle bezigheid. Een te lage verzekerde som is bij schade immers altijd een zeer onaan gename ervaring. Inmiddels hebben wij bijna al onze relaties met een in boedelverzekering een brief gestuurd, waarin we het belang van een juiste verzekerde som onder de aandacht brengen. Premie aanpassing De afgelopen maanden hebben een aantal verzekeraars hun tarieven in bepaalde regio's flink gewijzigd. Verzekeringen ZLM heeft haar wij zigingen reeds in het decembernum mer aan u bekend gemaakt. Onze W. de Fouw belangrijkste wijzigingen waren de verlaging van de opstalpremie inklu sief glas naar 0,80 o/oo en een ver hoging van de premie in een aantal grote steden in Noord-Brabant. Prolongaties De maand april is bij ons de maand van de prolongaties, net als de maand december. De jaarnota's van diverse verzekeringen vallen deze maand weer bij u in de bus. Wilt u uw verzekerd bedrag aanpas sen of nadere informatie over onze tarieven en/of voorwaarden, neem dan kontakt op met onze afdeling brand/varia, telefoonnummer 01100-38855. W. de Fouw Vrijdag 16 maart 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 6