'Europese regelingen moeten regionaal worden ingevuld' EG wijst uitbreiding steunmaatregelen af Varekamp pleit voor Europese top Gatt Breng stabilisatoren op Eurotop ter discussie Klacht tegen vrije import maisgluten uit VS Dr. G. Bresser voorzitter Hoofddirectie Suiker Unie Minister-president Lubbers tegen KNLC Algemene vergadering van het KNLC Honderd jaar geleden kenden wij een diepe landbouwcrisis. Net als toen zitten wij in zeer fundamentele vraagstukken en afwegingen, meende minister-president Lubbers op de Algemene Vergadering van het KNLC. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de GATT- onderhandelingen, het milieuvraagstuk en de leefbaarheid van het platteland zijn vier aspecten die vragen om beleid. Het doel, concur rerende, veilige en duurzame land- en tuinbouw, is duidelijk aldus Lubbers. Maar het beleid om daar te komen schiet soms tekort. Re gering én organisaties nemen soms teveel hooi op hun vork of ontwij ken de problemen te lang. Wanneer zij beide tegelijk doen zonder dat duidelijk is waar dat toe leidt krijg je onrust, stelde de premier vast. Daar lering uit trekken is een taak voor regering én organisaties. In zijn toespraak tot de KNLC-ers greep hij voor een belangrijk deel terug op eerder gedane uitspraken in Hooge- veen en de Tweede Kamer. Paradox Lubbers stelde opnieuw dat het ge meenschappelijk landbouwbeleid voor de agrarische sector in Europa en in Nederland van groot belang is geweest. Behalve de steun voor de zogenaamde marktverordeningspro- dukten is ook de grote interne markt voor de overige produkten belang rijk. Lubbers wees op een paradox, een schijnbare tegenstrijdigheid. Het aandeel in de markt en in het inko men van de niet door 'Brussel' on dersteunde produkten is sterker ge groeid dan het aandeel van de 'geor dende' produkten. Dat gaat in tegen de verwachting. Het is een van de redenen waarom de vragen van de akkerbouw rege ring en organisaties hoofdbrekens bezorgen. Lubbers pleitte ervoor het belang van de interne markt voor de niet-geordende produkten maar weer eens openlijk vast te stellen. Bovendien moeten de verschillende sectoren zich bewust zijn van die on derlinge verhouding. Sectoren moe ten elkaar vasthouden als de gevol gen van Europees beleid voor één van de sectoren pijnlijk zijn. Solida riteit dus, een woord dat 'schrik op de gezichten' op blijkt te leveren, al dus de premier. In Europa is per produkt een pakket gemaakt. Voor graan is mede van wege uitvoeringsproblemen gekozen voor de marktwerking. Produktie- beheersing kan echter ook een weg zijn herhaalde de premier zijn stand punt van een week daarvoor. Hij wees er wel op dat de discussie niet te zeer moet worden versmald tot een keus tussen 'prijs- of produktie- beperking'. Ook kwaliteit van pro- duktie en produktieproces, ontwik keling van andere gewassen, bewer king van andere marktsegmenten, vergroten van de toegevoegde waar de spelen een rol in de markt. Niet succesvol Lubbers noemde het beleid om door lagere graanprijzen het overschot en de kosten voor het EG-budget te ver minderen 'niet succesvol'. Hij pro beerde nog eens duidelijk te maken wat hij eerder in de Tweede Kamer en in Hoogeveen bedoelde. De be doeling van het stabilisatorenbesluit was de graanproduktie te stabilise ren, door de prijs maar ook door an dere maatregelen. Van de verschil lende instrumenten om de graanpro duktie onder de 160 miljoen ton te houden is niet veel terecht gekomen. De Europese Commissie gaat het vraagstuk van de vrije import van maisgluten vanuit de Verenigde Sta ten naar de EG aan de orde stellen. Maisgluten, een bijprodukt van mais, wordt vrij van heffingen inge voerd in de Europese Gemeenschap, terwijl de produktie in de VS op ver schillende manieren zwaar gesubsi dieerd wordt: er wordt direct financiële steun gegeven aan mais- verbouwers, en indirect aan produ centen van bio-ethanol en suiker/zoetstoffen. "Het raadplegen van de verschillen de lidstaten is de eerste stap iir'de richting van heffingen op de import van Amerikaanse maisgluten in de Europese Gemeenschap," aldus de voorzitter van de Vereniging van Eu- Op 26 maart beginnen in Luxem burg de onderhandelingen over de prijsvaststellingen voor de land bouw. Euro-Commissaris voor de Landbouw MacSharry heeft reeds bij voorbaat verklaard dat de Com missie geen enkele maatregel zal ac cepteren die een vergroting van de steun betekent, m.a.w. maatregelen die de Gemeenschap geld kosten. Een uitzondering zou te maken zijn bij de (te) kleine bedrijven en voor bedrijven in benadeelde gebieden. Voorstellen in die richting kunnen op een willig oor rekenen. Vrijdag 16 maart 1990 Dat, stelde Lubbers, is het kernpunt. Braaklegging, beëindiging, inko menssteun en herstructurering zijn voldoende gelukt. Maar om dan te gaan pleiten voor een terugkeer naar de oude situatie op het prijzenfront is een verkeerde weg. Dan komen namelijk precies dezelfde budgettai re en handelspolitieke problemen te rug. Het is logischer om alsnog te proberen vorm te geven aan de om vorming, de herstructurering van de sector, aldus verduidelijkte de pre mier zijn opstelling in Hoogeveen. "De inkomensontwikkeling in de akkerbouw is zodanig teruggezakt dat je op de een of andere manier moet zeggen: zo kan dat niet lan ger". Vandaaruit moeten plannen worden ontwikkeld. Simpel de prijs omhoog drukken is te simpel, aldus de premier. "Ik denk dat we ons les je geleerd moeten hebben". Het is per definitie onmogelijk om in Brussel goede regelingen te maken die in heel Europa effectief functio neren, stelde Lubbers. Daarvoor verschillen de omstandigheden te veel. Zelfs Nederland is nog te groot om voor het hele land één regeling te maken. Daarom pleitte Lubbers in Hoogeveen én op de Algemene Ver gadering van het KNLC voor een re gionale aanpak. Gerard Westerhof. Het Bestuur en de raad van Com missarissen van de Coöperatieve Vereniging Suiker Unie U.A. heb ben dr. G. Bresser benoemd tot voorzitter van de vierhoofdige hoofddirectie. De Centrale Onder nemingsraad heeft terzake positief advies uitgebracht. De heer Bresser zal op 1 mei 1990 in dienst treden en per 1 juli de heer Ir. A.W. Luitjens opvolgen. De heer Luitjens is bijna 25 jaar voorzitter van de directie van Suiker Unie geweest en heeft de wens te kennen gegeven per 1 juli a.s. te mogen terugtreden. De heer Bresser (54) studeerde be drijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was achtereen volgens werkzaam bij Douwe Eg berts, PTT en Gist Brocades. De heer Bresser is Commissaris van de Koninklijke PTT Nederland NV, van de Algemene Bank Nederland NV en Bank Mees en Hope NV. G. Bresser Marius Varekamp, de voorzitter van het KNLC heeft tijdens de algemene vergadering van 12 maart gepleit voor een extra Europese top over de Gatt. Hij vindt dat de Europese commissie veel te slap is geweest bij ropese Maisproducenten (CEPM) de heer Marcel Cazale. Hij zei dit na een gesprek met de vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Andriessen. In 1989 in ca. 5 miljoen ton maisglu- tén (nagenoeg de totale Amerikaanse produktie) naar Europa geëxpor teerd voor verwerking in veevoeders. Om de oneerlijke concurrentie een halt toe te roepen heeft de CEPM in 1989 aan de Europese Commissie ge vraagd een anti-subsidie klacht aan hangig te maken bij de GATT (wereldhandelsoverleg over tarieven en prijzen). Hierop is nog niet gerea geerd. Het besluit van de commissie komt op het moment dat de VS over wegen hun subsidies voor ethanol te verdubbelen van 500 miljoen naar 1 miljard dollar per jaar. MacSharry is overigens van mening dat braaklegging een zeer belangrijk middel is om de druk op de graan markt te verminderen. Nederland alsmede ook de Bondsre publiek en Frankrijk zouden graag middelen beschikbaar gesteld willen zien voor alternatieve verwerking van landbouwprodukten, waarbij vooral gedacht wordt aan ethanol en de produktie van plantaardige oliën ten behoeve van de vervaardiging van olie voor de trekkers. Bij de Commissie leeft de wens de onder handeling aan het eind van de maand te kunnen afsluiten. Marius Varekamp, voorzitter van het KNLC vroeg minister president Lub bers het stabilisatorenbesluit op de Europese top van regeringsleiders in april ter discussie te stellen. Hij deed dit in zijn jaarrede op de algemene vergadering van het KNLC op 12 maart, waarop Lubbers gastspreker was. De premier ging niet op het ver zoek in. Varekamp hekelde de huidige prijs voorstellen van de EG. "Ze zijn ver kocht als prijsstabilisatie, maar dat lijkt wel erg veel op stabilisator met alle gevolgen vandien." Hij wees er nog eens op dat tijdens het stabilisa torenbesluit van 1988 ook besloten was tot socio-structurele maatrege len en een Europese braakregeling. Alleen het stabilisatorenbesluit is echter uitgevoerd. De discussie tijdens de Europese top van regeringsleiders zal er volgens Varekamp toe moeten leiden dat er een heroverweging komt van het sta bilisatorenbesluit. Verder dat er ge paste maatregelen komen om de negatieve effecten van het onvol doende uitvoeren van het totale besluit van 1988 te niet te doen. Op korte termijn zijn er ook maatrege len voor de akkerbouw noodzake lijk. De eisen daarvoor liggen duidelijk op tafel. Onevenwichtigheid De KNLC-voorzitter wees erop dat zijn organisatie herhaaldelijk gewe zen heeft de onevenwichtigheid in het Europese landbouwbeleid voor de verschillende produkten. "Bij de veehouderij heeft het markt en prijs beleid vanouds het stempel gekregen van sociaal beleid. Bij de akkerbouw kreeg het sociale minder nadruk. De veehouderij is echter in verschillende gebieden relatief grootschaliger ge worden, de akkerbouw die strikt grondgebonden heeft daardoor een andere positie gekregen. Het beleid van de EG houdt daar te weinig reke ning mee." Hij noemde als voorbeeld het verbod van minister Braks om melkquota Europees te verhandelen. Voor de M.J. Varekamp akkerbouw staat de minister wel het specialisatiebeginsel voor. Varekamp vindt dit onaanvaardbaar. Plattelandsbeleid De EG brengt het landbouwbeleid te weinig in verband met het platte landsbeleid en milieu. Hij vroeg zich af of er in de EG een weg terug moet zijn voor het meer grondgebonden maken van de veehouderij. Een zeer pijnlijke vraag voor Nederland. "Als er geen oplossing komt voor het mestprobleem kan de veehouderij al leen maar meer grondgebonden wor den. Het KNLC heeft daardoor aangedrongen op een vergelijkend onderzoek naar de kosten van groot schalige mestverwerking en een be perking respectievelijk grondgebonden maken van de vee houderij," aldus Varekamp. Een meer grondgebonden veehouderij heeft ook gevolgen voor de ak kerbouw. Hij wees op de verschillende functies van de landbouw, zoals zorg voor het landschap, de leefbaarheid van het platteland en het eigen economische karakter. Vooral met dit laatste wordt weieens te weinig rekening ge houden. Ingeborg Schuitemaker de Gatt-onderhandelingen. Gastspreker minister president Lub bers ging in zijn verhaal op deze sug gestie niet in. Het KNLC is van mening dat de in ternationale afspraken over de han del in landbouwprodukten van groot belang zijn. Deze afspraken mogen niet ten koste gaan van individuele boeren en tuinders en van enkele sec toren. Verder mogen ze niet beteke nen dat de Verenigde Staten ruim baan krijgen bij het streven naar al leenheerschappij op de wereldmarkt van voedselprodukten. De Gattonderhandelingen houden te weinig rekening met de samenhang tussen prijsvorming, produktiebe- heersing en milieu. Varekamp bena drukte dat andere landen geen gebruik mogen maken van het feit dat wij de produktie beheersen. De Europeanen hebben volgens hem toch al te veel weggegeven. Hij noemde met name de zuivelquote ring. Daarnaast hebben ze de pro- duktiedrempel voor granen te weinig uitgebuit. "De EG heeft al zijn krediet ver speeld. De Amerikanen lachen in hun vuistje en vergroten hun melk- en graanproduktie. Dank aan actievoerders De voorzitter van het KNLC Marius Varekamp heeft tijdens zijn jaarrede de actieleiders en de politie ervoor bedankt dat een escalatie van de ac ties is uitgebleven. De actieleiders hebben ervoor gezorgd dat de een heid is bewaard. Hij wees er nog eens op de CLO's weliswaar geen actie hebben ge voerd maar wel de doelstellingen on dersteunden. Zij hebben zich tot het uiterste ingespannen om de jaren lang bestaande eisen voor de akker bouw te verwezenlijken. De landbouworganisaties zijn ook teleurgesteld in de opstelling van de regering en vooral van de minister van landbouw voor de geboden oplossing voor de akkerbouw. Hij wees nog eens op het belang van het gezamenlijke optreden van de drie Centrale Landbouworganisaties en de actiecoördinatoren. Hierdoor hebben de actie tot doel gehad het ondersteunen van de eisen voor de akkerbouw. De overheid is er daar door niet in geslaagd de actievoer ders en CLO's tegen elkaar uit te spelen. Het instellen van de commissie van goede diensten ziet Varekamp als een wapenstilstand. Hij hoopt dat de oogst van de commissie ten goede komst aan de akkerbouw. Dit geldt ook voor de besluitvorming die daaruit voortvloeit en de EG prijs- besluiten. Pas dan kan de wa penstilstand in stabiele vrede overgaan.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 5