Infocentrum akkerbouw mag zich verheugen in een goede belangstelling r techt uit de irakt ijk Suikerbieten produceren grote hoeveelheid zuurstof Stichting Takorganisatie Akkerbouw Zeeland Onderzoek uitspoeling nitraat St. Jansteen Aansprakelijkheid voor gebrekkige landbouwprodukten Als de ene hand de andere wast Het TAZ-bestuur nam in zijn vergadering van 8 maart jl. kennis van het feit dat er een goede belangstelling is voor het infocentrum voor de akkerbouw te Schoondijke. Het aantal bezoekers is inmiddels de 3000 gepasseerd. Door het infocentrum is met de DLV- akkerbouwteams Goes, Westmaas en Horst overleg gevoerd over de toekomstige wijze van samenwerking. Door de DLV wordt het info centrum gezien als de plaats waar op dit moment de meeste kennis op het gebied van automatisering in de akkerbouw aanwezig is. Het infocentrum is daarom, in kombinatie met de Landbouwpraktijk- school, o.a. een goede mogelijkheid voor scholing van DLV- bedrijfsdeskundigen. Een en ander wordt door het TAZ-bestuur als een positieve ontwikkeling gezien. Voorafgaand aan de vergadering van het TAZ-bestuur werd de bege leidingskommissie voor het DLV- akkerbouwteam te Goes geïnstal leerd. De begeleidingskommissie wordt gevormd door 5 leden van het bestuur van de TAZ en 3 leden van de 3 Zeeuwse Landbouw Organisa ties. De hoofdtaak van de begelei dingskommissie is het leveren van praktij kinbreng bij het opstellen en evalueren van het voorlichtingspro gramma van de DLV. Door het TAZ-bestuur wordt gestreefd naar een zeer nauwe samenwerking met de begeleidingskommissie. In de praktijk betekent dit dat de vergade ringen van het TAZ-bestuur en de begeleidingskommissie gekombi- neerd zullen worden gehouden. Samenwerking VITAK-Agrotel De onderhandelingen tussen SIVAK en Cebeco over de samenwerking tussen VITAK en Agrotel verlopen nog steeds zeer moeizaam. Er is Teneinde de konsument meer be scherming te bieden wanneer de ze schade ondervindt van een ge brekkig produkt is op Europees niveau in 1985 de zogenaamde Richtlijn Produktaansprakelijk- heid tot stand gekomen. Op grond van deze Richtlijn zijn de landen van de EG verplicht om eenzelfde regeling in hun natio nale wetgeving op te nemen. In Nederland heeft dat tot nu toe geleid tot Wetsontwerp 19636, inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken. De Richtlijn en het Wetsontwerp houden kort samengevat het vol gende in. De hoofdregel luidt dat een producent aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een gebrek in zijn produkt. Een produkt wordt als gebrekkig aan gemerkt indien het niet die veilig heid biedt die men mag verwach ten. De konsument die schade lijdt kan de producent hiervoor aanspreken zonder dat de schuld van de producent behoeft te wor den aangetoond. Het aantonen van de schade, het gebrek in het produkt en het causaal verband tussen deze twee is voldoende. Produkten in de zin van de pro- duktaansprakelijkheid zijn alle roerende goederen met uitzonde ring van landbouwprodukten en produkten van de jacht. Het eer ste begrip omvat produkten van de bodem, de veefokkerij en de visserij. Echter, landbouwpro dukten vallen weer wel onder de produktaansprakelijkheidsregels als ze een eerste be- of verwer king hebben ondergaan. Wat houdt dit nu in voor de praktijk? Kan het in de toekomst voorko men dat een boer als producent van gebrekkige produkten aan sprakelijk wordt gesteld voor de schade die konsumenten door de ze produkten lijden? Moet men zich verzekeren tegen "Ameri kaanse toestanden"? Voor het antwoord is het kriteri- um van de "eerste be- of verwer king" van de doorslaggevende betekenis. Het begrip wordt alge meen uitgelegd als de eerste in dustriële behandeling na de oogst, slacht of vangst. Deze laatste toevoeging is van belang aangezien daardoor het bespui ten van gewassen op het land of het inspuiten van hormonen in levende have niet tot produkt- aansprakelijkheid van de boer kan leiden. Appels die door een verkeerde bemesting van een boomgaard verontreinigd blij ken, blijven om die reden even eens buiten de sfeer van de pro- duktaansprakelijkheid. Maar wat zijn nu de gevolgen voor de boer van het verpakken van uien in verontreinigde zak ken of het schoonspuiten van ge rooide aardappelen met een slang waarin zich resten van een pesti cide bevinden? Deze werkzaam heden vinden dan wel plaats na de oogst, in vele gevallen zijn dit evenwel ambachtelijke handelin gen die dus niet leiden tot pro- duktaansprakelijkheid! Mijns inziens komt het weinig voor dat boeren zelf tot daadwer kelijke industriële be- of verwer king van hun produkten over gaan. Dit in tegenstelling tot b.v. vissers die de fabrieksmatige ver werking van de vangst reeds gro tendeels aan boord uitvoeren. Hoe dan ook, desgevraagd zal de rechter deze vage, maar belang rijke norm nader in moeten vullen. Vooralsnog lijkt de konklusie ge rechtvaardigd dat boeren - an ders dan een fritesfabriek of jam producent - slechts een gering produktaansprakelijkheidsrisiko lopen. Dit nog afgezien van het feit dat het praktisch bijna niet mogelijk zal zijn de oorsprong van een gebrekkig landbouwpro- dukt te traceren. Volgens mijn informatie zijn aardappelen na melijk nog steeds niet gelabeld of anderszins voorzien van het per soonlijk kenmerk van hun schepper! Mr. J.K. van Arenthals gesproken over twee verschillende opties. De eerste optie houdt in dat boeren met korting gebruik kunnen maken van een gezamenlijk abonnement voor VITAK en Agrotel. De andere optie is dat er gestreefd wordt naar "een open agrarisch netwerk", het zogenaamde "groene venster". Dit "groene venster" zou via datanet en één telefoonnummer een uniforme toegang moeten verschaffen tot de diverse videotexsystemen. Afhanke lijk van het feit of men lid is van een bepaald videotexsysteem krijgt men toegang. Het TAZ-bestuur spreekt zijn voorkeur uit voor deze laatste optie. Met Meteo-Consult is overeenstem ming bereikt over de presentatie van radarbeelden binnen VITAK, alsme de over de doorlevering van het regi onale weerbericht in de periode 1 april 1990 tot en met 31 maart 1991. De afgesproken tarieven zijn: 165,voor een abonnement op het weerbericht en 170,— voor een apart abonnement op de radarbeel den. Een kombinatie-abonnement kost 235,per jaar. Aktiviteiten De voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot de geïntegreerde ak kerbouw hebben plaatsgevonden. Inmiddels zijn er in Zeeland vijf stu diegroepen gevormd. De aktiviteit bedrijfsbezoek in groepsverband zal door de Vereni gingen voor Bedrijfsvoorlichting al dan niet in gewijzigde vorm worden voortgezet. Ook de spuitclubs in Zeeuws-Vlaanderen zullen hun akti viteiten voortzetten: De demonstra tie mestinjektie op bouwland en ploegen met vorenpakker georgani seerd door de DLV in samenwerking met de VVB Tholen en St. Philips- land is door ongeveer 50 a 60 belang stellenden bezocht. Het TAZ-bestuur sprak zijn te leurstelling uit over het feit dat er in Zeeland afgelopen winter geen open dag is gehouden voor uientelers. Dit omdat de uienteelt toch een belang rijke plaats inneemt in het Zeeuwse bouwplan. Het heeft wat afgestormd de laatste weken. Niet alleen de wind, maar ook de - heel begrij pelijke - akties voor een normaal inkomen. Tussen de bedrijven door golfplaten en pannen maar weer goed vastgelegd, in de hoop dat ze zullen blijven liggen. Voor een enkeling waren de gevolgen van de stormen zeer triest. Schuur plat gewaaid. Finaal weg! In de natuur gaat het ook zo. Neem de duiven. We weten dat het slechte bouwmeesters zijn en met een beetje storm waait nest en inhoud weg en kunnen de a.s. ouders weer opnieuw beginnen. Meestal komt van het eerste broed toch al niet veel terecht, kou en regen eisen ook hun tol. Als ik echter het aantal duiven op de lucerne zie denk ik dat we een "warm" duivenjaar tegemoet zien. Gekoppelde eenden zijn, hoe kan het ook anders in zo'n water land, weer volop aanwezig, even als rammelende hazen over de ge ploegde voren. Er is weer genoeg te zien en 's avonds zijn de patrij zen weef te horen. Waar weinig "jacht" in te zien was, was in de "Struktuurnota Landbouw". Jacht?? Nooit van gehoord!! Schade? Ik vrees echt voor de toekomst als de nieuwe Flora- en Faunawet er door komt, en daar lijkt het heel sterk op. Vanmiddag zag ik het eerste op gestelde knalapparaat. Klaar voor het werk. De kunst meststrooier is ondertussen ook weer van stal gehaald en links en rechts zie ik bekende landbou wers in de weer. Beste kollega-jagers, dit wetend, houd de zaak in de gaten en zorg dat er zo min mogelijk schade ontstaat. Nodig eventueel jonge jagers uit op de wekelijkse dui- venjacht/avond. Voor hen een groot genoegen en voor de land bouwer ook. Als de ene hand de andere wast worden ze beide schoon!! T. Huis in 't Veld Deze maand begint provinciale wa terstaat met een onderzoek naar de Uitspoeling van nitraat naar het grondwater in het grondwaterbe schermingsgebied St. Jansteen. Op een aantal percelen die een verschil lend grondgebruik kennen (graan, weide, houtopstanden e.d.) zullen peilhuizen worden geplaatst. Deze zullen in de loop van dit jaar vier maal worden bemonsterd. Het on derzoek vormt een eerste oriënterend onderdeel van het in het eind 1988 vastgestelde grondwaterbeleidsplan - aangekondigde onderzoek naar de nitraathuishouding van St. Jansteen. Drinkwater mag ten hoogste 25 mg/ nitraat bevatten. Momenteel voldoet het in St. Jansteen gewonnen water ruimschoots aan deze norm. Ondui delijk is of hogere nitraatconcentra ties onderweg zijn naar de winputten. Nitraat komt vooral vrij uit mest. Als het nitraat inderdaad blijkt uit te spoelen naar het grondwater in het beschermingsgebied, zal het onder zoek een vervolg krijgen. Dat moet duidelijk maken welke maatregelen er nodig zijn voor de bemesting. Een medewerker van provinciale wa terstaat zal de betrokken grondge bruikers een dezer weken om toestemming tot plaatsing van de peilbuizen vragen. Bieten produceren niet alleen een grote hoeveelheid suiker, maar 'ook een aanzienlijke hoeveelheid zuurstof. De bietenplanten zetten met behulp van zonlicht kool zuurgas uit de lucht en water uit de grond om in suiker. Bij dit proces komt een bepaalde hoe veelheid zuurstof vrij, per ha sui kerbieten ongeveer 13 miljoen li ter. Gemiddeld verbruikt een mens 210.000 liter per jaar. Eén ha suikerbieten produceert dus voldoende zuurstof om de be hoefte van 60 a 65 mensen gedu rende een heel jaar te dekken. Al le suikerbieten in ons land bij el kaar (125.000 ha) produceren (als nevenprodukt) voldoende zuurstof om 7,5 tot 8 miljoen mensen "lucht" te geven. Dit is uitgerekend door het Instituut voor Rationele Suikerproduktie (IRS). Ook andere gewassen Naast suikerbieten produceren ook andere gewassen zuurstof. In bijgaand overzicht is de zuurstofproduktie per hektare per jaar voor verschillende ge wassen weergegeven. Uit dit overzicht blijkt dat bij de teelt van landbouwgewassen veel meer zuurstof wordt geprodu ceerd dan door bos. Verder blijkt dat suikerbieten het meest de titel "groene longen" verdienen. Landbouwgewassen produceren veel meer zuurstof dan bos. De sui kerbiet spant de kroon. Zuurstofproduktie per hektare per jaar van verschillende gewassen gewas zuurstofproduktie in miljoenen liters per hektare verhouding suikerbieten wintertarwe wintergerst aardappel grasland bos 13,2 9,5 7,7 7.5 5.6 3.7 100 72 58 57 42 28 Gegevens ontleend aan een arti kel "Zur Sauerstoffenprodukti- on des Zuckerrüben" van dr. K. Bürcky, Institut für Zuckerrü- benforschung, Göttingen. 4 Vrijdag 16 maart 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 4