BIDDAG VOOR 'T GEWAS Hebt U belangstelling voor 3.V een vrijkomend domeinbedrijf? Tom van der Mijden gaat Gerrit Stap opvolgen over geld en goed Voortzetting bedrijf en onverdeelde boedel Oud adjunkt-sekretaris Noord-Brabantse Mij van Landbouw overleden Drs. P.J. de Rooy-Janse m Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat er met ingang van 1 november 1990 in de Wieringermeer 2 akkerbouwbedrijven eigendom van Domeinen pacht-vrij komen, groot 44 ha en 49 ha. Wie kunnen in aanmerking komen? Diegenen die met hun bedrijven zijn gelegen in een ruilverkavelingsge- bied. Het moet een gebied zijn waar een ruilverkaveling in uitvoering of in voorbereiding is. In het betreffen de gebied mag de taakstelling (beno digde grond) nog niet zijn bereikt. Onder een gebied in voorbereiding wordt verstaan een gebied dat op het voorbereidingsschema is geplaatst. Welke eisen worden gesteld? U dient Uw bedrijf te verkopen aan de BBL. De eventuele pachtgrond dient ter beschikking te worden gesteld aan de BBL. Er moet met de inlevering van Uw bedrijf een ruil- verkavelingsbelang zijn gemoeid. Onder welke voorwaarden kunt U een bedrijf verkrijgen in de Wierin germeer? U zult in ieder geval hetzelfde be drag dat U ontvangt van de BBL in de Wieringermeer moeten besteden. Alleen indien blijkt dat U voor te hoge lasten komt te zitten bij ver krijging van eigendom, bestaat er een mogelijkheid om een gedeelte van het bedrijf (grond) in pacht van Domeinen te verkrijgen. Dit laatste moet blijken na doorlichting van de financiële positie door een financie- ringsdeskuncjige van de overheid. Tom van der Mijden Met ingang van 1 mei 1990 gaat Ger rit Stap de SE V-dienst van de ZLM verlaten vanwege het aanvaarden van een soortgelijke funktie bij de Gelderse Maatschappij van Land bouw, het gebied waar hij is geboren. Gerrit is per 1 september 1985 in dienst getreden bij de ZLM. Hij was een zeer gewaardeerde kracht in zijn werkgebied Schouwen en Duive- land, Tholen en St. Philipsland. Met ingang van 1 mei 1990 is Tom van der Mijden benoemd als SEV-er bij de ZLM met als werkgebied Schouwen en Duiveland, Tholen en St. Philipsland. Tom is 33 jaar en heeft 6 jaar ervaring als SEV-er. Hij heeft meegewerkt aan het invoe ren van de computer bij het SEV- werk. Wij zijn er van overtuigd dat Tom na een in werkperiode een goe de opvolger van Gerrit Stap zal zijn. Is er ook een vergroting mogelijk t.o.v. het bedrijf dat wordt inge leverd? In principe is deze mogelijkheid aan wezig om tot een geringe vergroting in oppervlakte te komen. Wat kunt U doen bij belangstelling? U kunt advies inwinnen bij de SEV in Uw gebied die U in kontakt kan bren gen met het Bureau Beheer Landbouw gronden in Uw provincie. Indien U belangstelling hebt, reageer dan snel. J. Markusse bestemmings vJT - plannen Sprang Capelle Een herziening van het bestem mingsplan "buitengebied" wordt voorbereid. Het desbetreffende besluit en de daarbij behorende situ atieschets liggen met ingang van 12 maart voor een ieder ter inzage bij de sektor Bestuurszaken van de ge- meentesekretarie. Woudrichem Een herziening van het bestem mingsplan Buitengebied wordt voor bereid en een gedeelte van het gebied oosterlijk Almkerkseweg te Woudri chem. De besluiten met de daarbij behorende tekeningen liggen met in- Op 75-jarige leeftijd is na een lang durig ziekbed te Brussel overleden de heer ir. J.A.W. van Heusden. Ir. Van Heusden begon zijn loopbaan in 1938 als adjunkt-sekretaris van de Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw en was na de Tweede Wereldoorlog werkzaam als land- bouwattaché te Parijs. gang van 9 maart voor iedereen ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeentesekretarie te Woudrichem. Op die datum tre den de besluiten ook in werking. Vaak wordt een ouderlijk bedrijf voortgezet zonder dat enige regeling betreffende de verhouding tussen de langstlevende ouder en de in het be drijf medegerechtigde kinderen wordt getroffen. Redelijk en billijk De verdeling der ouderlijke nalaten schap geeft vaak problemen. Rede lijk en billijk zijn begrippen die vaak de boventoon voeren, terwijl iedere erfgenaam moet krijgen waar hij recht op heeft d.w.z. overeen komstig de waarde van zijn/haar portie of aandeel. Bestanddelen van de onverdeelde boedel die maat schappelijk en ekonomisch bij el kaar horen moeten indien mogelijk één geheel blijven vormen. Zeker wanneer het bedrijf het enige vermo gensbestanddeel is moet er naar gestreefd worden om de bedrijfseen heid te behouden. Familietrots is in deze niet van belang, wel het feit dat de tot een gezond bedrijf behorende goederen in onderling verband vaak het hoogste ekonomisch en sociaal nut kunnen afwerpen. Vruchtgebruik Wanneer aan de langstlevende het vruchtgebruik is vermaakt zijn t.a.v. de voortzetting vaak niet veel bezwa ren. De overblijvende ouder heeft dan het recht om het bedrijf voor ei gen rekening voort te zetten. Welis waar kunnen de kinderen goederen ter waarde van hun wettelijk erfdeel opeisen, maar omdat zij dan krach tens de wet tegelijk afstand doen van hun resterend (blote) eigendomsaan deel, stellen zij zich daarmee dus in de legitieme. In dat geval kunnen zij dat beroep beter achterwege laten. Meer problemen zijn er wanneer de overblijvende echtgenoot het bedrijf voor eigen rekening voortzet zonder eigen recht van vruchtgebruik en zonder dat met de kinderen hierom trent iets uitdrukkelijk is overeenge komen. Vooral bij meerderjarige kinderen kan de dan ontstane situa tie problemen geven, omdat zij zelf de beschikking over hun vermogens- en arbeidsinkomsten hebben. Ook een vergoeding voor het bedrijfsma tig gebruik van hun aandelen in de tot het ouderlijk bedrijf behorende goederen is dan redelijk. Zij kan zijn een winstaandeel, huurvergoeding of een rente over het verstrekte aan deel in het bedrijfskapitaal. Fiscaal Ook fiscaal zitten er consequenties aan de onverdeelde boedel. In prin cipe dient afrekening plaats te vin den voor de inkomstenbelasting, hoewel doorschuiven veelal tot de mogelijkheden behoort. Afgezien of dit - gezien het tarief van 20- ver standig is, kan dit alleen indien de erfgenamen het bedrijf voortzetten in dezelfde verhouding als zij ge rechtigd zijn in de boedel, dan wel na de boedelscheiding komen te verkeren. Uit jurisprudentie blijkt vaak dat de positie van deelgenoten in de boedel veelal afhankelijk is van wat zij zelf willen. Konkrete afspraken, b.v. een maatschapskontrakt, worden wan neer zij werkelijk worden nageko men, door de fiscus gerespekteerd. Het probleem is vaak dat er geen konkrete afspraken worden gemaakt. Een voorlopige kontinuatie van de onverdeeldheid tussen langstlevende ouder en de kinderen kan soms ge wenst zijn vanwege moeilijkheden die bij scheiding en deling kunnen optreden. Ook kan het gezinsbelang gebaat zijn bij een (voorlopige) on gewijzigde voortzetting van het ou derlijk bedrijf. Gelukkig worden in toenemende mate adviseurs gekon- fronteerd met vragen omtrent het tijdens het leven regelen van de nala tenschap. Konklusie Het voorgaande is u misschien niet geheel duidelijk. Wel duidelijk is dat het aanbeveling verdient om afspra ken omtrent de voortzetting tijdig op papier te zetten. Van uitstel komt vaak afstel! J.J.C. Zegers Accountantsunie ZLM b.v. Dit voorjaar1990zal de Bid dag voor het gewas extra aan dacht vragen. Wat verwachten de landbouwers van hun arbeid? Kunnen ze met overgave bidden voor een goed gewaseen goede opbrengst? Bidden doen we hardop of in stilte tot God. Elk mens heeft een voorkeur voor een van bei de. Als er iets in het leven komt waarmee moeilijk kan worden omgegaandan geeft hardop uit spreken opluchting. Niet echter als het door anderen voor ons wordt gedaan. Die hebben soms een geheel andere visie op het zelfde of gebruiken woorden die niet de onze zijn. Kwekers - telers van gewassen- maken een bouwplan vanuit een ekonomische achtergrond. Maar dan, als het zaad aan de aarde is toevertrouwd, hopen ze, bidden ze om wasdom. En een goed gezond gewas is een lust voor het oog! Hoe uit een nietig zaadje - bolletje - takje een geweldige plant kan groeien, 't is steeds weer een wonder waar we stil bij staan. Wie de zorg voor dit leven tot taak heeft, vergeet op die grote momenten even de zorgen en gebed stijgt, woorde loos soms, op naar de Schepper van alles. De bijbel geeft vele voorbeelden van mensen in die oude tijden, die in hun nood bidden konden, maar ook in hun vreugde. Zij verstonden ook de raad, het ant woord, de opdracht die hen werd gegeven. En ze namen de tijd om te luisteren! Tijd wordt in deze dagen een schaars artikel, het is de mens niet meer gegeven om lang bij de dingen stil te staan. Denk maar aan de akkerbouw- aktie, de aktievoerenden werd duidelijk te verstaan gegeven dat ze "te laat" waren. In de Oud-Testamentische tijd was het nooit te laat of te vroeg. De dingen vonden plaats op de tijd waarin het paste. De Biddag 1990 zal wel met ge mengde gevoelens worden be leefd. Durven de agrariërs bid den om een goed gewas? Maar Biddag is niet alleen voor agra riërs. Het hele volk, alle mensen op de wereld hebben belang bij goede groei van al wat leeft op aarde. Bij een beheersing van het milieu, waarbij bedacht dient te worden dat niet één groep de boosdoener is, maar waar de groei van ons hele ekono misch/maatschappelijk bestel re den tot zorg kan zijn. In landen met voedseltekorten zal het gebed anders zijn. Men zal het "manna" uit de hemel vragen zodat de kinderen niet van honger omkomen. In het Westen is het voedseloverschot groot en de wil om het naar de hongergebieden te brengen aan wezig. En daartussen zit nu het knelpunt. Misschien dat dit jaar ons gebed, op de Biddag voor het gewas, kan uitgaan naar een goed gewas voor de telers en daardoor voedsel voor de honge renden. Niet onze tijd verdoen met kritiek, maar samen inzetten voor Kwaliteit van Leven voor iedereen. Kritiek hebben is een van de een voudigste dingen. Letterlijk alles kan men verbeteren, veranderen. Het is heel eenvoudig om het be staande aan te vechten, maar dan dient daarvoor in de plaats iets beters te worden gegeven. De grote opgave voor de agrariër is de zorg voor de natuur en voor het behoud daarvan. Eerbied voor het Leven is een groot gebod waarvan men zich terdege bewust dient te zijn. Om met Albert Schweitzer te spreken: Het meest directe feit van het menselijk bewustzijn luidt: Ik ben levendat leven wilte midden van levendat leven wil". Vrijdag 16 maart 1990 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 3