m gropatax m Bedankt Sociaal Economische Voorlichting (SEV) van de ZLM Akkerbouwinformatie 24 uur per dag Aardappelareaal Duitsland groter Ter inzagelegging ontwerp rvk "Breskens-Zuidzande" INHOUDSOPGAVE Land- en tuinbouwblad In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur. geen agendaberichten meer worden opgenomen KANTOREN VAN ACCOUNTANTSUNIE ZLM Goes, Klein Frankrijk 1, tel. 01100-15710 Zaamslag, Axelsestraat 4, tel. 01153-2010 Bergen op Zoom, Westersingel 53, tel. 01640-43350 St. Annaland, Voorstraat 35, tel. 01665-2604 Middelburg, Stationsstraat 15, tel. 01180-11451 Oostburg, Nieuwstraat 67b, tel. 01170-4285 Zierikzee, Oude Haven 50, tel. 01110-16051 Renesse, De Zoom 16, tel. 01116-1540 U gelieve het door u ontvangen aangiftebiljet inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en vermogensbelasting 1990 ons zo spoedig mogelijk te doen toekomen. Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. Nispen, tel. 01100-21010. Bezoekers van de heer Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. Vroegop, tel. 01680-27921. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100-16838 (privé), 01100-21010 (kantoor). J.L. Mieras, tel. 01102-44041 (privé), 01100-21010 (kantoor). G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117-1782 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch be reikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-13036 (privé). A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651-2082 (privé), 01680-27921 (kantoor). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685-2338 (pri vé), 01680-27921 (kantoor). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-33242 (privé), 01100-21010 (kantoor). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tus sen 08.00 en 09.00 uur (01150-97332). Kring Langstraat van de ZLM Politieke avond op maandag 19 maart om 20.00 uur in het cultureel centrum Zidewinde in Sprang- Capelle. De lijsttrekkers van PvdA, CDA, VVD, SGP en Gemeentebe langen zullen in de vorm van spreek beurten in de gelegenheid worden gesteld het standpunt van de partij, inzake de agrarische sektor, kenbaar te maken. Na afloop gelegenheid tot vragen stellen. AFD. GRIJPSKERKE VAN DE ZLM Gezinsavond op woensdag 28 maart om 19.30 uur in de "Kaasboer" te Biggekerke. Bowlingavond. AFDELING FIJNAART/HEIJ- NINGEN VAN DE ZLM Algemene vergadering op woensdag 21 maart om 20 uur in 'De Graanbeurs' te Fijnaart. De heer J. Zegers, direk- teur Accountantsunie ZLM, zal spreken over de nieuwe belasting maatregelen volgens plan Oort en wat die betekenen voor het land bouwbedrijf. AFD. NUENEN/VALKENS- WAARD VAN DE ZLM Jaarvergadering op donderdag 22 maart om 20.00 uur in restaurant "De Schaapskooi" te Veldhoven. De bedoeling van deze bijeenkomst is om een korte huishoudelijke ver gadering te houden met aansluitend een barbecue. Themadag Veevoeding en milieu Op maandag 19 maart wordt in con grescentrum Agora, Agorahof 2 te Lelystad de themadag veevoeding en milieu gehouden. Aanmelden voor 6 april d.m.v. een briefje naar: Insti tuut voor Veevoedingsonderzoek, Postbus 160, 8200 AK Lelystad. De kosten voor deelname zijn 75, p.p. over te maken op Rabobank Lelystad nummer 3376.97.965 t.n.v. themadag veevoeding o.v.v. naam deelnemer(s). Algemene ledenvergadering 0ZH Aan de deelnemers van de Onderlin ge Zuidelijke Hagelverzekering u.a. Hierbij nodigen wij u uit tot het bij wonen van de algemene ledenverga dering, die gehouden zal worden op vrijdag 23 maart 1990 om 14.00 uur in hotel-restaurant "Het Pannen- huis", Antwerpsestraatweg 100 te Hoogerheide. Paasveetentoonstelling Op zaterdag 24 maart wordt in de Groenoordhallen te Leiden de veer tigste paasveetentoonstelling gehou den. De individuele keuringen begin nen om ca. 10.00 uur en zullen om 16.00 uur worden beëindigd. Ruilverkaveling Etten- Leur/Rucphen Wenszittingen op maandag 19 maart in café Roovers, Zundertseweg 38 te Etten-Leur, aanvang 13.30 uur, en op dinsdag 20 maaFt ook in café Roovers maar nu om 20.00 uur. "Bloemen uit de kelder" Van 16 maart tot en met 30 april is in het Zeeuws Museum te Middel burg de tentoonstelling "Bloemen uit de kelder" te zien. De expositie omvat een honderdtal schilderijen en tekeningen van negen Nederland se kunstenaressen. Openingstijden op dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag tot en met maandag van 13.30 uur tot 17.00 uur. Voorlichtingsavond Klein Fruit CVZ/NF0 Op 26 maart zal door de CVZ en NFO en de studieklub Kleinfruit een voorlichtingsavond worden gehou den voor kleinfruittelers en andere belangstellenden. Aanvang: 19.30 uur in de vergaderzaal van de CVZ te Kapelle. Hengstenshows Voor de 12e maal presenteren de Zeeuwse en Brabantse hengstenhou- ders dit voorjaar, voordat het dek- seizoen begint, gezamenlijk hun hengsten aan het publiek. Evenals vorig jaar worden dit jaar 2 shows gegeven. De shows worden gekoör- dineerd door de beide fokdistrikten van het KWPN in Zeeland (Konink lijk Warmbloed Paarden Stamboek Nederland). Ze worden gehouden op de volgende plaatsen en data: op donderdag 22 maart in Manege de Eendracht, Rijkebuurtweg 8 Seroos- kerke (W), aanvang: 19.00 uur, en op zaterdag 24 maart in Manege Rie- mens, Kustweg 1, Nieuwvliet, aan vang 14.00 uur. Er zullen ca. 30 hengsten acte de pre sence geven, waaronder verschillen de die nationaal gezien op hoog ni veau staan. Van deze dieren mag worden verwacht, dat zij een positie ve invloed zullen hebben op de fok kerij en de kwaliteit van de Zeeuwse paarden en ponystapel. Bij de de monstraties wordt een deskundige toelichting gegeven, door de heer J. van Dalen, inspekteur van de afde ling WPN van Zeeland en ir. M. Sanders. De hengsten zijn op een achttal stations gestationeerd en ver tegenwoordigen bijna alle rassen en stamboeken, welke in Nederland voorkomen. Deze demonstraties bieden een mooie gelegenheid om te zien, wat er het komende seizoen voor de fokke rij beschikbaar is. Een bezoek is niet alleen voor fokkers, maar ook voor andere geïnteresseerden zeker de moeite waard. De toegang is gratis. Symposium "Rekreatie en Toerisme" Op 28 maart wordt in hotel Britan nia te Vlissingen een symposium ge organiseerd over "Rekreatie en Toe risme". Deze dag, georganiseerd door o.m. het Korps Rijkspolitie Distrikt Zeeland, wordt op grond van "1990, jaar van het toerisme" en naar aanleiding van het rapport "Preventie op Deltahoogte" georga niseerd voor allen die met de toeristi sche sektor bezig zijn. Voor deze dag, die 195,p.p. (exkl. BTW) kost, kan men zich opgeven bij Ver mande Studiedagen. Meer inlichtin gen bij: J.J.D. Visser, hoofd Regio bureau Voorkoming Misdrijven, tel. 01180-32631. Snijmaïskern Schouwen Duiveland Jaarvergadering op maandag 19 maart om 20.00 uur in het "Huis van Nassau" te Zierikzee. De heer R. v.d. Meer, bedrijfstakdeskundi- ge, zal een inleiding houden over snijmaïs met betrekking tot voeding jongvee, milieu aspekten, rassenkeu- ze e.d. NVLE De Nederlandse Vereniging voor de Landelijke Eigendom houdt op vrij dag 30 maart de algemene ledenver gadering. Aanvang: 10.00 uur (zaal open om 9.30 uur). Om 12.15 uur koffiemaaltijd (deelnemers aan de koffiemaaltijd kunnen zich opgeven door 25,over te maken op giro rekening 2980872 o.v.v. koffie maaltijd). NFO afd. West Noord- Brabant/St. Philipsland Jaarlijkse gewasbeschermingsavond dinsdag 20 maart om 19.30 uur in gebouw "Irene" te Willemstad o.l.v. J. van Mourik. Regionale Oriëntatiedagen Ontwikkelingssamenwerking in Goes Voor wie interesse heeft in ontwik kelingssamenwerking in de Derde Wereld of zich daarvoor hier in Ne derland wil inzetten worden twee oriëntatiedagen georganiseerd, op de zaterdagen 24 maart en 7 april in 'De Veste', Keizersdijk 16 te Goes. Tijdens deze twee bij elkaar beho rende dagen wordt op verschillende manieren ingegaan op het ontwikke lingsvraagstuk. Ekonomische en maatschappelijke verhoudingen in de wereld, ontwikkelingswerk in de Derde Wereldlanden en bewustwor ding in Westerse landen zijn enkele thema's waarmee de deelnemers be~ zig zullen zijn. Van verschillende organisaties die zich met Derde Wereldzaken bezig houden, zullen mensen aanwezig zijn. Het programma wordt uitge voerd met een aantal teruggekeerde ontwikkelingswerkers die nu in Zee land wonen, in samenwerking met SNV (Organisatie voor Ontwikke lingssamenwerking en Bewustwor ding) en het COS-Zeeland (Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Zeeland). Geïnteresseerden kunnen zich opge ven voor 16 maart bij het COS- Zeeland, Lazarijstraat 1, 4331 TP Middelburg, tel.: 01180-84291. Voor verdere informatie kunt u ook kon- takt opnemen met N. Breker 01660-4367 of J.W. v. Liere 01130-3357 van de werkgroep regio naal Oriëntatieprogramma (ROP). Het areaal vroege aardappelen zal in de Bondsrepubliek dit jaar met mo gelijk 2000 ha tot 23.000 ha worden uitgebreid. Dat blijkt uit voorlopige cijfers afkomstig van beroepsorgani saties. Ook voor de z.g. hoofdoogst wordt een uitbreiding verwacht en wel van 12.000 ha of 6% tot 195.000 ha. Een en ander zou betekenen dat het tota le areaal weer ongeveer even groot zal zijn als in het midden van de 80-er jaren. Met ingang van 16 maart gaat de DLV weer aktuele akkerbouwinfor matie verstrekken via het bekende telefoonnummer: 01806-14166. Het aktieteam Zuid West Neder land heeft met de regionale coör dinatoren het verloop van de ak- ties nagegaan. Geconstateerd is dat op waardige wijze aan de slechte positie van de akkerbouw uiting is gegeven. In de eerste plaats past daarvoor een duide lijk dankwoord aan de deelne mers voor hun grote opkomst en hun beheerste vorm van aktie- voeren. Ook de politie verdient waardering voor de wijze waarop de stromen trekkers werden be geleid. De akties. kosten uiteraard het nodige geld. Landbouworga nisaties verrichtten hand- en spandiensten en droegen finan cieel bij aan het aktiecomité. CHV, Cebeco Zuid-West en CZAV leverden gratis dieselolie en vele anderen verleenden meer dan gemiddelde medewerking. Het aktiecomité wenst allen daarom zonder uitzondering zeer hartelijk te bedanken. Gebleken is dat er velen zijn, die om ver schillende redenen financieel wil len bijdragen aan de kosten van de inmiddels opgeschorte en mo gelijk in het verschiet liggende akties. Daarvoor is een speciaal rekeningnummer geopend t.n.v. Sympathisanten van aktievoeren- de boeren. Rekeningnummer 3714.25.166 bij de Rabobank Noord- Beveland te Colijnsplaat. Uw bijdragen zijn van harte welkom. Aktiecoördinatieteam Zuid West Nederland De informatie die gegeven wordt zal vooral betrekking hebben op: het optreden van ziekten en plagen en de bestrijding daarvan; het geven van onkruidbestrijdingstips; aktuele in formatie omtrent zaaien en grondbe werking; bemestingsadviezen; de monstraties; enz. De berichten zijn 24 uur per dag te beluisteren. Elke dinsdag en vrijdag worden om 11.00 uur, en indien noodzakelijk eerder, de berichten vernieuwd. D.L.V. teams Akkerbouw Goes en Westmaas Gedurende een maand ligt het ontwerp-ruilverkavelingsplan "Breskens-Zuidzande" voor een ie der ter inzage bij Gedeputeerde Sta ten, St. Pieterstraat 42, Middelburg. Ook ligt het ter inzage in het kantoor van de landinrichtingskommissie te IJzendijke, en de betreffende ge meenten en waterschappen. Pag. 4 Suikerbieten zijn 'groene longen'. Pag. 5 Lubbers: "Europese rege lingen regionaal invullen. Pag. 6 Wat is arbeidsongeschikt heid?; Fiskale Oudedagsreserve belicht. Pag. 7 Maakt liefde blind? Pag. 8 Special 'levensverzeke ringen'. Pag. 9 Gesprek Shell- akkerbouwers. Pag. 10 Hippisch nieuws. Pag. 11 Financiële gevolgen con- tingentering per produkt zeer ver schillend. Pag. 12 "Wij vechten voor een re delijk bestaan". Vrijdag 16 maart 1990 Officieel orgaan van Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 L. Katten winkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 36 Klachten en klachten over bezorging: Redactie ZLM-blad, Goes telefoon: 01100-21010, toestel 21. Bij klachten over bezorging (op zaterdag): PZC 01184-84000 bellen. Abonnement (wekelijks) f 105,— per jaar. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telecopièr 2951 Advertentie-acquisitie voer Midden-Zeeland: Tel. 01184-84317

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 2